Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Vertical 08

douˇ douˋ
Fight
l n (Cangjie Input Code)
Fight, struggle, compete, battle, contend, (Radical 191)
douˇ niuˊquanˇ Bulldog
douˇ zheng¯ Battle, fight
zhanˋdouˇ Battle, fight
zhanˋdouˇ ji¯ Fighter planes, jet fighters, military planes/jets
zhanˋdouˇ ji¯ qiˋ renˊ Fighting robot, battle droid, battle robot
boˊdouˇ Fight, struggle, wrestle
siˇdouˇ Fight to the death
naoˋ
Agitate
l n y l b (Cangjie Input Code)
Agitate, disturb, cause trouble, experience disaster or other undesirable events, noisy, clamorous
naoˋ de˙ Incident
shiˊnaoˋ de˙ xiaoˋ huaˋ Amusing incident
reˋnaoˋ Lively, bustling, fun
reˋnaoˋ reˋnaoˋ de˙ Lively, bustling, fun
yangˊ
Male
n l a m h (Cangjie Input Code)
Male, masculine principle, man, male genitals, yang, positive, outwards, sun, facing the sun, in sunlight, world of the living
yangˊ guang¯ Sun light
taiˋyangˊ Sun
taiˋyangˊ shenˊ Name: Sun God
taiˋyangˊ nengˊ banˇ Solar panels
xi¯yangˊ Evening Sun, dusk, twilight
shaiˋ taiˋyangˊ Sun bathe, bask in the sun
xianˋ
Limit
n l a v (Cangjie Input Code)
Limit, border, boundary
xianˋ zhiˋ jiˊ Restricted
xianˋ duˋ How much, to what degree…
jieˋxianˋ Limit, restrict, border, furthest limits
qiˊxianˋ Deadline
zuˇ
Hinder
n l b m (Cangjie Input Code)
Hinder, block, impede, prevent, stop, separate, isolate, obstruct
zuˇ feng¯ menˊ ME: choke
zuˇ zhiˇ Prevent, hinder, stop
zuˇ sheng¯ yaˊ Dental: impacted tooth, impacted teeth
jie¯
Flight Of Stairs
n l p p a (Cangjie Input Code)
Flight Of Stairs, grade, rank, hallway leading to main hall
nengˊjie¯ Energy level
xianˇ
Dangerous
n l o m o (Cangjie Input Code)
Dangerous, rugged, narrow pass, strategic position
xianˇ jingˋ Dangerous situation
maoˋxianˇ Adventure (film/book), take chances
tanˋxianˇ Explore
yin¯xianˇ Cunning, deceitful
wei¯xianˇ Danger/dangerous
baoˇxianˇgan¯ ME: bumper/fender (of a car)
baoˇxianˇ si¯ ME: fuse
taoˊ liˊxianˇ jingˋ Out of danger, escape a dangerous situation
chuˊ
Except
n l o m d (Cangjie Input Code)
Except, in addition to, remove, do away with, divide, subtract, eliminate, wipe out
chuˊ le˙ Except (for)
chuˊ le˙ woˇ zhi¯ waiˋ Except for me, apart from me
chuˊ ciˇ zhi¯ waiˋ As long as
kai¯chuˊ Fire, expel, dismiss
tiao¯chuˊ Reject
zhong¯chuˊ Except, in addition
xiao¯chuˊ Eliminate, extinguish, get rid of
shunˋ jian¯ xiao¯chuˊ In the blink of an eye extinguishes/changes
shunˋ jian¯ xiao¯chuˊ le˙ Instantly extinguised
yin¯
Shadow
n l o i i (Cangjie Input Code)
Shadow, shade, time, moon, cloudy, yin, feminine, female principle, shadowy, overcast
yin¯ anˋ Dark
yin¯ yingˇ Shadowed, dark, out of sight
yin¯ xianˇ Cunning, deceitful
yin¯yin¯ de˙ Darkly
yin¯ xingˋ Negative
yin¯liangˊ Shadow
cunˋyin¯ shiˋ jingˋ A Brief Moment of time is worth fighthing for.
duiˋ
Squad
n l t p o (Cangjie Input Code)
Squad, squadron, team, group, troops
duiˋ yuanˊ Squad, group
duiˋ wuˇ Group (of), contingent, troop
tuanˊduiˋ Team
jun¯duiˋ Army (unit)
xiaoˇduiˋ Small squad, small unit of soldiers
che¯duiˋ Convoy
paiˊduiˋ Queue up, line up
buˋduiˋ Unit, squat, section
yiˋ xiaoˇduiˋ renˊ A small team, a small group of people
tuˊ ji¯duiˋ Commando unit
tuˊ jiˊduiˋ yuanˊ Members of a/the commando unit
xunˊluoˊduiˋ Patrol
調tiaoˊ chaˊduiˋ Investigative team/squad/group
chengˊ qunˊ jieˊduiˋ de˙ Banded together, working as a group
haiˇbaoˋ tuˊ jiˊduiˋ Navy Seal Team
zhenˋ
Short Period
n l j w j (Cangjie Input Code)
Short Period, spate, burst, gust, spell, disposition of troops
zhenˋ jiaoˇ Situation, circumstances
zhenˋ wangˊ Killed in action
daˋzhenˋzhangˋ Parade, excessive
yiˊzhenˋ A (sound or breeze or wind)
yiˊzhenˋ juˋ tongˋ A burst of intense pain
yiˊzhenˋ zi˙ zhi¯ houˋ After a while
tanˋ yuanˊzhenˋ wangˊ Agent down
luanˋ le˙zhenˋ jiaoˇ Confused in the chaos, lost one's nerve
zheˋ yiˊzhenˋsao¯ dongˋ This disturbance
chenˊ
Old
n l d w (Cangjie Input Code)
Old, stale, preserved, arrange, display, exhibit, narrate, tell, state, explain
liuˋ luˋ
Shore
n l g c g (Cangjie Input Code)
Shore, land, continent, six, 6, alternate form for checks
liuˋ jun¯ Army
liuˋ jun¯ zhong¯ xiaoˋ Lieutenant colonel
liuˋ shangˋ Terrestrial, land based, on shore
liuˋ xuˋ Continuous, one-by-one
deng¯liuˋ Land (on)
deng¯liuˋtingˇ Landing craft, descent vehicle
deng¯liuˋ xiaoˇtingˇ Landing craft
ruanˇ zhe˙liuˋ Softly landed, soft landed
huoˇ xing¯ deng¯liuˋ xiaoˇtingˇ Mars Descent Vehicle (MDV)
geˊ
Separate
n l m r b (Cangjie Input Code)
Separate, divide, isolate, interval, partition, on the other side of a partition, next to, next door, neighbor
geˊ riˋ Next day
geˊ zhe˙ Through, across
geˊ tian¯ The next day
geˊ liˊ Quarantine
geˊ liˊ qu¯ Quarantine area
meiˇgeˊ Every
a¯ aˋ a˙ e¯
Term Of Address
n l m n r (Cangjie Input Code)
Term Of Address, (translit.), (grammar particle used as an interjection), (e1), flatter, favor, rely on, corner, pillar, edge, riverbank, discharge, urinate, move the bowels
tuˊ Name: Atu
liˇ shan¯ Place: Ali Shan (mountain)
gan¯ Name: Ken
geˊ la¯ Place: Agra (India)
zhengˋ Name: Tadashi
hengˊ Prime Minister
guangˇ Name: Hiro
yiˊ Family: aunt
long¯ longˊ
Prosperous
n l h e m (Cangjie Input Code)
Prosperous, flourishing, brisk (business), abundant, peak of a seasons temperature
ji¯long¯ shiˋ Keelung City
zuoˋ guˇcu¯long¯ Anatomy: ischial tuberosities (sitting bones)
jiangˋ xiangˊ
Lower
n l h e q (Cangjie Input Code)
Lower, land, descend, reduce, drop (prices), (xiang2), surrender, capitulate, submit
jiangˋ linˊ Arrive
jiangˋ linˊ le˙ Has landed
jiangˋ luoˋ Land, landed, landing
jiangˋ luoˋ daoˋ Land (at)
jiangˋ luoˋsanˇ Parachute
jiangˋ luoˋ diˋ dianˇ Landing site
jiangˋ zhiˋ Reduced to
jiangˋ daoˋguˇ diˇ Rock bottom, worst, lowest, hit the bottom of the valley
jiangˋ di¯ Lower to, drop to, reduce to
xiaˋjiangˋ Descend
xiaˋjiangˋ duanˋ Landing section
xiaˋjiangˋ gao¯ duˋ Reduce altititude
shuang¯jiangˋ Solar Term: Frost Descends
kong¯jiangˋ Skyfall
qiˋ ya¯zouˋjiangˋ Sudden drop in air pressure
jiˋ
Border
n l b o f (Cangjie Input Code)
Border, edge, boundary, between, among, while, juncture, interval
guoˊjiˋ International
guoˊjiˋ huanˋ riˋ xianˋ International Date Line
tian¯jiˋ Horizon, skyline
shiˊjiˋ Real, actual, net
shiˊjiˋ shangˋ shiˋ Actually were, really were
zhi¯jiˋ Occasion, on the occasion of
fei¯ zhiˋ tian¯jiˋ Fly off into the horizon
yinˇ
Hidden
n l b m p (Cangjie Input Code)
Hidden, dark, obscure, unseen, riddles, metaphors, dull pain
yinˇmanˊ Cover up, hide what really happened, hide the truth
yinˇmanˊ zhen¯ xiang¯ Hide the truth, cover up the truth
yinˇniˋ Conceal, hide, concealed, hidden
yinˇbiˋ Conceal, cover up
yinˇbiˋsuiˋ daoˋ Concealed/hidden tunnel
yinˇ xingˊ Invisible
yinˇ xingˊ yanˇ jingˋ Contact lenses
yinˇ ranˊ Looming, impending
yinˇ si¯ quanˊ Privacy
yinˇceˋ Sympathy
yinˇ yue¯ Vague
yinˇ yue¯ jiˋ de˙ Vaguely remember
hu¯yinˇ hu¯ xianˋ Flickering
fuˋ
Add
n l o d i (Cangjie Input Code)
Add, attach, append, near, close, neighbor, vassal, satellite state, rely, depend on
fuˋzhi¯ guˇgeˊ Anatomy: appendicular skeleton
fuˋ jinˋ Neighborhood
fuˋ jinˋ de˙ Neighbouring
yuanˋ
Yard
n l j m u (Cangjie Input Code)
Yard, courtyard, institution
yuanˋ ziˇ Courtyard
xueˊyuanˋ College
yi¯yuanˋ Hospital
zhaiˊyuanˋ House, mansion
jiˋyuanˋ Brothel
ke¯ jiˋ xueˊyuanˋ College of Science and Technology, Polytechnic
jia¯ de˙ houˋyuanˋ Back yard, garden
fangˊ
Defend
n l y h s (Cangjie Input Code)
Defend, defensive, protect, guard, look after
fangˊshaiˋ youˊ Sun screen
fangˊ huoˇ qiangˊ Firewall
fangˊ heˊ Nuclear/core defense
fangˊ duˊ mianˋ juˋ Gas mask
fangˊ louˋ gong¯ juˋ Patch kit, breach repair kit
fangˊ shouˇ Defend, protect, guard
fangˊ huˋ Protective
guoˊfangˊ buˋ Department of National Defense
tiˊfangˊ Cautious
gong¯fangˊ zhanˋ Battle
xiao¯fangˊ yuanˊ Fire fighters
weiˋ le˙ yiˇfangˊ wanˋ yiˋ As a precaution, just in case
suiˊ
Follow
n l y k b (Cangjie Input Code)
Follow, comply, allow, listen, let, resemble
suiˊ jiˊ Immediately, right away
suiˊ zhe˙ Following
suiˊ ji¯ de˙ Adapting, changing, varying, random
suiˊ 便bianˋ Casual, care free
suiˊ 便bianˋ kanˋ kanˋ Just looking
suiˊ 便bianˋ wenˋ wenˋ Incidentally
suiˊ 便bianˋsuiˊ 便bianˋ de˙ Casually
suiˊ houˋ Finally
suiˊ shen¯ Carry (on one's person)
suiˊ shen¯ dieˊ Thumb drive, USB drive
suiˊ shen¯ daiˋ le˙ Bring, carry
gen¯suiˊ Follow
gen¯suiˊ zhe˙ Followed, following
zhui¯suiˊ Follow
zhangˋ
Screen
n l y t j (Cangjie Input Code)
Screen, conceal, block, obstacle, hinder, obstruct
zhangˋaiˋ Obstacle, obstruction
zhangˋaiˋ wuˋ Obstacle, obstruction
guˋzhangˋ Damaged, broken, breaks, fails
baoˇzhangˋ Protection
peiˊ
Assist
n l y t r (Cangjie Input Code)
Assist, support, accompany, compensate, keep company, be with
peiˊ zhe˙ Accompany
peiˊ linˊ ME: bearing
peiˊ banˋ Keep company
shi¯peiˊ le˙ Excuse me (I have to go)

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"