Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Vertical 04

zhong¯ zhongˋ
Within
l (Cangjie Input Code)
Within, during, middle, center, central, core, among, China, Chinese, neutral, target, bullseye, goal
zhong¯ guoˊ China, Chinese
zhong¯ guoˊ fanˋ Chinese Food
zhong¯weiˋ Lieutenant
zhong¯ jian¯ Within, between
zhong¯ xueˊ Middle school
zhong¯zhouˊ guˇgeˊ Anatomy: axial skeleton
zhong¯ shu¯ Central
zhong¯ shu¯ shenˊ jing¯ Nervous system
zhong¯ qiang¯ Been shot
zhong¯ bei¯ Medium size cup
zhong¯ xiaoˋ Commander
zhongˋ duˊ Poisoned, poisoning, toxicity
zhong¯ zhiˇ Middle finger
zhong¯ zhiˇ Suspend, suspension
zhong¯ can¯ Lunch
zhong¯ chuˊ Except, in addition
zhong¯ xin¯ Center, center point
zhong¯ xin¯ dianˇ Center point, point of origin
zhong¯ de˙ Within, midst of
zhong¯ kong¯ Hollow
zhong¯ yong¯ Golden mean, Doctrine of the Mean, ordinary, common, mediocre
zhong¯ wenˊ Chinese (language)
zhong¯ duanˋ Interupt, cancel, abort
zhong¯ duanˋ renˋ wuˋ Abort the mission, scrub the mission
guoˊzhong¯ High school
yanˇzhong¯ de˙ In their eyes, from their point of view
naoˇzhong¯ zhongˋ yanˇ Thinking about
qunˊzhong¯ Group
mingˋzhongˋ Hit the target, on target
mengˋzhong¯ (within a, like a) dream
qiˊzhong¯ (from) among
qiˊzhong¯ yiˊ ge˙ One of them
qiˊzhong¯ yiˋ gen¯ One of them (them being long slender objects)
qiˊzhong¯ yiˋ renˊ One of them
qiˊzhong¯ yiˋ zhi¯ One of the (creatures)
dang¯zhong¯ Middle, in the center
dang¯zhong¯ de˙ In the midst of, while
jiˊzhongˋ le˙ Hit, struck
daˇzhong¯ Directly hit
yongˇzhong¯ de˙ sheng¯ wuˋ Coccooned creature
zhenˋzhong¯ Epicenter (of an earthquake or earth tremor)
xueˇzhong¯ songˋtanˋ Timely help or assistance, port of call when in need
shouˇzhong¯ de˙ (holding/held) in the hand
shouˇzhong¯ naˊ zhe˙ Holding (in their hands)
weiˋzhong¯ xin¯ de˙ At the center of, acting as center of
xin¯zhong¯ zhiˇ xiangˇ Only thought, main thought
kong¯zhong¯ (in) the sky
tuˊzhong¯ On the way
shiˋzhong¯ Proper, adequate, appropriate
gao¯zhong¯ High school
shiˋzhong¯ xin¯ City center
shuo¯zhong¯ wenˊ Speak Chinese
taiˊzhong¯ shiˋ Taichung City
ji¯ diˋzhong¯ Base
kongˋ zhiˋzhong¯ xin¯ Control center
zaiˋ kong¯zhong¯ In (to) the sky
zaiˋ kong¯zhong¯ fei¯ wuˇ Dancing in mid air
liuˋ jun¯zhong¯ xiaoˋ Lieutenant colonel
xiu¯ mianˊzhong¯ de˙ Dormant, still dormant
meiˊ sheˋzhong¯ Not on target, missed
meiˊ daˇzhong¯ Missed
guoˋ chengˊzhong¯ In the process
yeˋ kong¯zhong¯ Night sky
yueˋ ruˋ shuiˇzhong¯ Jump into the water
feng¯ baoˋ zhi¯zhong¯ Into midst of the storm
diaoˋ ruˋ heˊzhong¯ Fell into a river
zhengˋ taoˊ wangˊzhong¯ In the midst of fleeing from the law
woˇ renˊ sheng¯zhong¯ My life's, during my life
ganˇ nianˋ wuˇzhong¯ Feel deep gratitude
hunˊ luanˋ zhi¯zhong¯ Midst of chaos, among the ensuing chaos
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋzhong¯ xin¯ Ground Control
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋzhong¯ xin¯ de˙ Ground Control's
xianˋ zaiˋ xueˇ dui¯zhong¯ de˙ Buried in a pile of snow
yiˋ tuanˊ luanˋ dang¯zhong¯ In the midst of (the) confussion
xiangˋ ziˇ danˋ daˇzhong¯ naiˇ youˊ Like a bullet through butter
daoˇ zaiˋ le˙ chengˊ shiˋzhong¯ Collapsed inside the city
guiˋ
Expensive/Honored
l m b u c (Cangjie Input Code)
Expensive/Honored, noble, precious
guiˋ de˙ Expensive
guiˋ zuˊ Nobles, aristocracy
taiˋguiˋ le˙ (is) too expensive
zhong¯
Devoted
l p (Cangjie Input Code)
Devoted, faithful, loyal
zhong¯chenˊ Loyal subject
zhong¯ xin¯gengˇgengˇ Devoted, faithful
shiˇ
Annals
l k (Cangjie Input Code)
Annals, chronicles, history
shiˇ qianˊ Prehistoric (pre history)
shiˇdiˋ fang¯ nuoˋ Name: Stefano
shiˇtanˇzi¯ Name: Stenz
shiˇ taˇbin¯ dunˋ Name: Stabbington
shiˇ yuˊ Historian named Zi Yu (Yu for short)
liˋshiˇ History, story
liˋshiˇ de˙ Histories
fuˊ linˊshiˇ dong¯ Flintstone
diˋ liˋshiˇ History
youˊ
By
l w (Cangjie Input Code)
By, from, made by, follow, reason, cause
youˊ laiˊ Origin
youˊ niˇ As you like
youˊ yuˊ Since, because of, owing to
ziˋyouˊ Freedom
shen¯
Declare
l w l (Cangjie Input Code)
Declare, explain, report, reply, state, remand, rebuke, apply, appeal, extend, expand, earthly branch (9th), afternoon (from 3pm to 5pm)
shen¯ qingˇ Apply (for)
shen¯ qingˇ biaoˇ Application form
shuˋ shuˇ shuoˋ
Count
l v o k (Cangjie Input Code)
Count, math, number of, amount, several, (shu3), count, name numbers, enumerate, (shuo4), frequent, ofen, over and over
shuˋ juˋ Data
shuˋ juˋ xianˋ Data cable
shuˋ juˋ zi¯ liaoˋ Data, data bearing materials (e.g. floppy disks, usbs etc.)
shuˇ buˋ qing¯ Countless, innumerable
shuˋ ziˋ Digit(s), digital
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ Tens of thousands, numerous, lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ de˙ Tens of thousands, numerous, lots
quanˊshuˋ In full, the full/complete
shaoˇshuˋ Fraction, small percentage
zhiˇshuˋ Indication(s)/reading(s)
zhiˇshuˋ weiˋ Index, indicate, reference
tian¯shuˋ Days
fenˋshuˋ Quantity price
weiˊshuˋ Amounting to, count of
ciˋshuˋ Number of times
ciˋshuˋ duo¯ daoˋ Number of times, volume (number of times)
duˋshuˋ Prescription, reading, measurement
duˊshuˋ Readout, indicator, gauge
yi¯ juˇshuˋ deˊ Lots of benefits from one action, (kill two birds with one stone)
biˇ huaˋshuˋ Brush stroke count
zhenˋ yuanˊ zhiˇshuˋ Seismic data, seismic readings
yang¯
Beg
l b k (Cangjie Input Code)
Beg, ask, center, conclude
maoˋ
Hat
l b a b u (Cangjie Input Code)
Hat, headwear, cap
maoˋ ziˇ Hat
lianˊmaoˋ waiˋ taoˋ Clothing: sweat top, hoodie
luoˊ si¯maoˋ ME: nut
zhangˋ
Check
l b s m v (Cangjie Input Code)
Check, bill, account, bank account, account book, cashier, credit, curtain, canopy, tent, net, mosquito net
zhangˋ haoˋ Account, account number/designation
zhangˋ dan¯ Bill or check
zhangˋ huˋ Account
zhuanˇzhangˋ Transfer (money)
suanˋzhangˋ Calculate bill, settle the bill
jieˊzhangˋ Settle account, check out, pay up
piˊ
Skin
d h e (Cangjie Input Code)
Skin, leather, fur, (Radical 107)
piˊ geˊ Leather
piˊxieˊ Leather shoes
piˊxue¯ Leather boots
piˊfu¯ Skin
piˊ bao¯ Purse
yanˇpiˊ Mole skin
wanˊpiˊ Naughty
wanˊpiˊ guiˇ Naughty devil
yingˋpiˊ jiaˇ Hard leather (boiled) armour
ji¯piˊge¯daˊ Goose pimples, prickly skin
diao¯piˊ Mole skin, mole hair
sha¯ che¯piˊ ME: brake pad
chuanˊ dongˋpiˊ daiˋ ME: pulley belt
poˇ
Rather
d e m b c (Cangjie Input Code)
Rather, quite, very, fairly, considerably, (po1), lean, bias, unjust
qiˇjianˇpo¯muˋ Renowned Generals: Bai Qi, Wang Jian, Lian Po and Li Mu
nianˊ jiˋpo¯ daˋ Rather old, considerably older

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"