Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Slant 12

xu¯
Must
h h m b c (Cangjie Input Code)
Must, have, short moment, beard, mustache, whiskers
xu¯ zhi¯ Policy
xu¯ nengˊ Should be able (to)
buˋxu¯ Need not
biˋxu¯ Must
deˊ deiˇ de˙
Acquire
h o a m i (Cangjie Input Code)
Acquire, obtain, get, succeed, (de5), (grammar particle adverbial), (dei3), must, should, need
deˊ chu¯ Obtain, acquire
de˙ le˙ Can, could
deˊ fen¯ Score point(s)
de˙ zhaoˊ Can, could, do, did
deiˇ hua¯ Needs to spend, requires
deiˇ quˋ Should go
deˊ daoˋ Gets, succeed in getting, succeed
deˊ daoˋ le˙ Gets, successfully gets, successfully
deˊ zhi¯ Find out, learn, realize
deˊ zhi¯ le˙ Learn, figure out
deiˇ xian¯ First needs (to)
de˙ henˇ (er) than most/usual/normal
deiˇ kuaiˋ paoˇ Need to run faster, have to run faster
deiˇ kuaiˋ zouˇ Must move quickly
de˙ wanˊ Can finish (precedes verb)
deˊ yiˇ Allowing
huiˊde˙ laiˊ Can come back
huiˊde˙ quˋ Can go back
he¯de˙ liaoˇ Can drink, can finish a drink
xiaˋdeˊ Frightened, scared
chi¯de˙ Eat
chi¯de˙ liaoˇ Can finish eating
paoˇde˙ fei¯ kuaiˋ Ran quickly, fled
tiaoˋde˙ Danced/jumped (e.g. beautifully)
wenˊdeˊ daoˋ (could) smell
guan¯de˙ shangˋ Closeable, can close, has the potentianl to be closed
maiˇde˙ qiˇ Afford, can afford
maiˇde˙ zhaoˊ Can buy
maiˇde˙ daoˋ Can buy
maiˇde˙ liaoˇ Can buy
shuiˋde˙ zhaoˊ Can, could sleep
jianˋde˙ zhaoˊ Can see (someone or something)
jianˋde˙ daoˋ Can see/meet
yongˋde˙ zhaoˊ Can/could use
yongˋde˙ liaoˇ Can use
chu¯de˙ laiˊ Can come out
chu¯de˙ quˋ Can go out
suoˇdeˊ Profit, income
jueˊde˙ Feel, think, consider
zhangˇde˙ Look, like seem like
zhangˇde˙ xiangˋ Looked like
qiangˊde˙ duo¯ Stronger than, better than
fei¯deˊ Fly, flies, flying
nianˋde˙ duiˋ Can remember (from studying) correctly
naˊde˙ liaoˇ Can grab, can pick up
chaˋde˙ keˇ yuanˇ le˙ Hardly, far from it
reˇdeˊ Provoke, anger, prompt
reˇdeˊ zhongˋ renˊ Prompting or provoking the crowd
ganˋde˙ laiˊ Can be done
huaˋde˙ Drawn (e.g. beautifully, well)
ruanˇdeˊ Soft, flexible
laiˊdeˊ Able to, (to) come, more, more than
laiˊde˙ jiˊ Make it in time
zhua¯de˙ Grabbed
chiˊde˙ zhuˋ Capacity for holding or maintaining
guaˋde˙ shangˋ Can hang up
zhaoˇde˙ zhaoˊ Can look for, can find
zhaoˇde˙ daoˋ Can find, can look for
gaoˇdeˊ Trouble
zouˇde˙ Walked
qiˇde˙ laiˊ Can get up
quˋde˙ liaoˇ Can go
sha¯deˊ Killed
shangˋde˙ laiˊ Can come up
shangˋde˙ quˋ Can go up
daoˋde˙ liaoˇ Can get (there)
xiaˋde˙ quˋ Can go down
xiaˋde˙ laiˊ Can come down
buˋdeˊ Cannot
buˋdeˊ liaoˇ Extremely, exceedingly
wanˊde˙ Played (e.g. played happily)
nongˋdeˊ taiˋ fuˊ zaˊ Overly complicated, complicate, create complications
quˇdeˊ Get, obtain
ting¯deˊ Hear, detect
suanˋdeˊ shangˋ Be considered
huaˋdeˊ Transformed, modified, made up (e.g. beautifully)
jieˋde˙ zhaoˊ Can lend
jieˋde˙ daoˋ Can lend
zhiˊdeˊ Worthwhile, deserving
zuoˋde˙ Did, performed
zuoˋde˙ liaoˇ Can finish, can complete the job/work
使shiˇdeˊ Causing
zhuˋde˙ xiaˋ Living capacity (is), number of people who can live (here/there is)
cheng¯de˙ shangˋ Considered, sort of
kanˋde˙ chu¯ laiˊ Look
woˇdeiˇ jie¯ yiˊ xiaˋ I have to get that
woˇdeiˇ kai¯ chengˊ buˋ gong¯ I have to be frank (or honest)
xingˊdeˊ tong¯ Will work
paˋde˙ Frightenly, frightfully (e.g. shouted)
dongˋde˙ Coldly
meiˊdeˊ biˇ Best, nothing better, no comparison
sheˋdeˊ gouˋ zhunˇ le˙ Gave it (your) best shot, shot was aimed accurately
xieˇde˙ Written (e.g. beautifully, well)
rongˊde˙ zhuˋ Capacity for maintaining or holding
shouˋde˙ Thin
tongˋde˙ Painfully
tengˊde˙ Painfully
guoˋde˙ laiˊ Can come over
guoˋde˙ quˋ Can go over
jinˋde˙ laiˊ Can come in
jinˋde˙ quˋ Can go in
wangˋde˙ liaoˇ Can remember
renˋdeˊ Know, recognize
jiˋde˙ Remember
shuo¯de˙ Said (e.g. said very well)
shuo¯de˙ duiˋ Can say (it) correctly
shuo¯de˙ haoˇ Good one, well said
haoˇde˙ duo¯ (is comparitively) much better
zongˇdeiˇ Somehow, have to
jianˋ buˋdeˊ renˊ Shameful, shady, under the table, unseen
xing¯ fenˋde˙ Excitedly
jinˇ zhang¯de˙ Nervously
biaoˇ xianˋde˙ Behaving, acting
jia¯ 滿manˇdeiˇ hua¯ To fill up requires
yiˊ dingˋdeiˇ Definitely need to, definitely should
xingˊ rongˊde˙ Described
woˇ jiˋde˙ zuiˋ houˋ yiˊ jianˋ shiˋ The last thing I remember (is/was)
ji¯ buˋdeˊ Can't argue, can't rouse/excite/disagree/oppose
beiˋ chui¯deˊ Blown
gao¯ xing¯de˙ Happily
jiˋ buˋde˙ Can not remember
weiˊ chiˊde˙ zhuˋ Maintain, sustain, support
jingˋ guan¯ ziˋdeˊ Everying comes to one who waits
yinˇ yue¯ jiˋde˙ Vaguely remember
yi¯ juˇ shuˋdeˊ Lots of benefits from one action, (kill two birds with one stone)
buˊ shiˋ renˊ renˊ ganˋde˙ laiˊ Isn't for everybody, not everyone is suited to
henˇ
Very/Very Much/Is/Are
h o a v (Cangjie Input Code)
Very/Very Much/Is/Are, highly, extremely
henˇ kai¯ xin¯ Very happy
henˇ zun¯ zhongˋ Respect, honor
henˇ meiˇ Beautiful, very beautiful
henˇ nanˊ Difficult
henˇ nanˊ guoˋ Very sad, very sorry
henˇ fanˊ Annoyed
henˇ shaoˇ Very few
henˇ shaoˇ youˇ renˊ laiˊ Very few people come over, don't have many people over
henˇ xiangˇ Really wanted
henˇ baoˋ qianˋ Sorry, excuse me
henˇ xingˋ yunˋ Lucky, fortunate
henˇ youˇ yongˋ Helpful
henˇ buˊ cuoˋ ba˙ Not bad
henˇ kuˋ ba˙ Cool (eh)
henˇ duo¯ (is/are) many
henˇ di¯ Very low
henˇ kuaiˋ Quickly, suddenly
henˇ lengˇ Very cold
henˇ piaoˋ liangˋ Pretty, beautiful
henˇ guan¯liaoˊ Very bureaucratic
henˇ miˊ renˊ Tempting, charming
henˇ haoˇ Very good
henˇ haoˇ chi¯ Delicious
henˇ haoˇ ya˙ Great, good, perfect
henˇ miaoˋ So very exquisite
woˇhenˇ yiˊhanˋ I am sorry
de˙henˇ (er) than most/usual/normal
haiˊ youˇhenˇ duo¯ youˇ One of many
jinˋ xingˊhenˇ shunˋ liˋ This is going well
yiˋ
Serve
h o h n e (Cangjie Input Code)
Serve, enlist, military service, servant, slave, underling, laborer
wei¯ weiˊ
Tiny
h o u u k (Cangjie Input Code)
Tiny, miniature, mini, slight, small, microscopic
wei¯yinˊ Soft words, murmured chanting, ones own words
wei¯ miˇ Measurement: micron
wei¯liˋ Micro, tiny, small
wei¯ xiaoˇ de˙ Tiny, small, not a lot
wei¯wei¯ Slight, slightly
weiˊ miaoˋ Subtle, delicate
cuiˋweiˊ Blue green vapours around a mountain, blue green mountains
shao¯wei¯ A little
zheng¯
Summon/Solicit
h o u g k (Cangjie Input Code)
Summon/Solicit, recruit, solicit, collect, conscript, levy, tax, draft, provide
teˋzheng¯ Distinctive, characteristic, unique or defining qualities
yingˋzheng¯ Job seeker, looking for a job
xuˊ
Slow
h o o m d (Cangjie Input Code)
Slow, gentle, steady, unhurried, dignified
congˊ cong¯ zongˋ
From
h o o o o (Cangjie Input Code)
From, lax, yielding
congˊ guˇ daoˋ jin¯ Since ancient times (to now)
congˊ laiˊ From the very beginning
congˊ laiˊ buˋ Never
congˊ laiˊ buˊ biˋ Never has to
congˊ laiˊ buˋ zhi¯ daoˋ Never knew
congˊ weiˋ renˋ zhen¯ Never really, never seriously
congˊ ciˇ yiˇ houˋ From now on
congˊ touˊ daoˋ weiˇ From start to finish, from head to tail
congˊ erˊ And so, as a result
congˊ gao¯ chuˋzhuiˋ luoˋ Fall from a great height
erˊcongˊ ciˇ xiaˋ And from that time, and since that time
ting¯congˊ Listen to, obey
便bianˋcongˊ And so from
ziˋcongˊ (starting) from
woˇ gai¯congˊ naˇ shuo¯ qiˇ ne˙ Where should I begin?
bian¯ wenˋ bian¯congˊ Asked while at the same time coming from
deˊ
Virtue
h o j w p (Cangjie Input Code)
Virtue, kind, kindness, character, morality, Germany
deˊ guoˊ German
deˊ liˇ Delhi
luo¯deˊ liˇ geˊ si¯ Name: Rodriguez
aiˋdeˊmengˊ si¯ Name: Edmund
bang¯deˊ Name: Bond
bang¯deˊ de˙ Bond's
leiˊdeˊ Name: Ryder
ganˇdeˊ Grateful for a kindness
pangˊdeˊ Name: Bond
xin¯deˊ liˇ Place: New Delhi
jin¯ kaˇdeˊ Name: Kincade
boˊ yi¯deˊ Name: Boyd
buˋ lanˊdeˊ Name: Brand
erˋ san¯ qiˊdeˊ Inconsistant, highly changeable, unstable, unreliable
weiˋ
Guard
h o d q n (Cangjie Input Code)
Guard, protect, defend
weiˋ xing¯ Satellite
weiˋ xing¯ tian¯ xianˋ Satellite dishes
weiˋ sheng¯ Hygiene
shouˇweiˋ Guard
huˋweiˋ Guard
luˋ
Principle
h o l q (Cangjie Input Code)
Principle, law, statute, regulation, odd pitched pipe (6 tones)
luˋluˇ Odd and even pitched pipes, a balanced or complete set
luˋ faˇ Justice
fei¯luˋbin¯ Phillipines
fei¯luˋbin¯ de˙ Phillipines
faˇluˋ Law
biˇ
That
h o d h e (Cangjie Input Code)
That, those, there
biˇ ciˇ Each other
meiˊ baˇbiˇ ciˇ sha¯ siˇ Didn't kill each other
daiˋ dai¯
Stay
h o g d i (Cangjie Input Code)
Stay, delay, wait, deal with, treat
daiˋ taiˋ jiuˇ Stay too long, remain for too long
daiˋ siˇ Dying, about to die, waiting to die
daiˋ siˇ de˙ Dying, about to die, waiting to die
daiˋ yuˋ Treatment, status, salary
qiˊdaiˋ Expect, hope, waiting for
xiang¯daiˋ Treat
zhao¯daiˋ Receive, welcome, compliments,
nueˋdaiˋ Sadistic, torture
dengˇdai¯ Waiting, waited
kanˋdaiˋ Treat, look at, examine
zhengˇ zhuang¯dai¯ fa¯ Ready to go, gear(ed) up
duˊ ziˋdai¯ zhe˙ Left alone
shouˇzhu¯daiˋtuˋ Watch a spot (stump) for a rabbit to appear (once again)
benˇ dianˋ zhao¯daiˋ Complements of the house
yiˋ zhiˊ qiˊdaiˋ Been waiting, been wondering
jie¯
Street
h o g g n (Cangjie Input Code)
Street, road, lane
jie¯ shangˋ On the street
daˋjie¯ xiaoˇ xiangˋ Streets and alleys
shangˋjie¯ la¯ keˋ Prostitute
guangˋjie¯ Window shopping
shiˋjie¯ City streets
zhi¯ maˊjie¯ Sesame Street
zhi¯ maˊjie¯ de˙ Sesame street's
tangˊ renˊjie¯ China Town
shang¯ dianˋjie¯ Shopping district, mall
kenˇ xing¯ dunˋ haiˇjie¯ Kensington High Street
tuˊ
Apprentice
h o g y o (Cangjie Input Code)
Apprentice, disciple, follower
queˋtuˊ laoˊ wuˊ gong¯ In vain
tou¯ daoˋ zhi¯tuˊ Acts of theft
xingˊ xingˋ hangˊ
Act
h o m m n (Cangjie Input Code)
Act, walk, go, do, work, publish, prevail, (Radical 144)
xingˊzong¯ buˋ dingˋ Whereabouts uncertain
xingˊ xing¯ Planets
xingˊ renˊ Pedestrian(s)
xingˊ shiˋ Proceed, do something as planned, conduct, behaviour, deal with people
xingˊ che¯ Drive car, driving
xingˊ liˇ Luggage
xingˊ youˇ yuˊ liˋ Have time (or money) or resources beyond what is needed for self
xingˊ touˊ Outfit, part of an outfit
xingˊ touˊ yiˊ jianˋ buˋ shaoˇ To have enough outfits, sufficient wardrobe
hangˊ lieˋ Rank and file
xingˊ buˋ tong¯ Nowhere (else) to go
xingˊ zhengˋ Government
xingˊ zhengˋ qu¯ District, government administrative district
xingˊ dongˋ Action(s), take action, operational, working, mobile
xingˊ dongˋ yingˋ dieˊ Computer disk
xingˊ chengˊ Traveler's itinerary, embark on a journey, journey
xingˊ chengˊ neiˋ rongˊ Itinerary
xingˊ deˊ tong¯ Will work
xingˋ kuˋ (banking) center
xingˊ liˇ Bow, salute
siˋxingˊ chengˊ ME: four stroke
luˇxingˊ Carried out, fulfilled, followed (orders, procedures)
zuiˋxingˊ Criminal act, atrocity
juˇxingˊ Hold a meeting, convene
gaiˇhangˊ Turned, changed into
qiangˊxingˊ Use force (to), force
fei¯xingˊ Flight, flying
fei¯xingˊ de˙ Flying
fei¯xingˊ yuanˊ Pilot
fei¯xingˊ qiˋ Flyer, craft with flight abilities
yinˊhangˊ Bank
hengˊxingˊ Over run
paiˊxingˊ Rank, ranking
paiˊxingˊ laoˇyao¯ The youngest
zhiˊxingˊ Execute, carry out
zhiˊxingˊ le˙ Carried out, executed
erˋxingˊ chengˊ ME: 2 stroke
buˋxingˊ Can't, not allowed
waiˋxingˊ renˊ Layperson, laymen
xian¯xingˊ Advance, leading, first,
jianˋxingˊ Walk, stroll, hike
huaˊxingˊ Slide
liuˊxingˊ nanˊdangˇ Couldn't stop
ziˋxingˊ Self (act)
ziˋxingˊ che¯ Bike, bicycle
shiˊxingˊ Carry out, implement, execute a plan, put into practice
shenˊxingˊ Name: Gogo
yunˋxingˊ Move around, go around
yuanˇxingˊ Travel to a distant place
jinˋxingˊ Perform, carry out, commence, begin, get to work on, start, start to carry out, become active
jinˋxingˊ le˙ Commenced, started, began carrying out, started doing, started to act or advance
jinˋxingˊ saoˇ sheˋ Began strafing, begansweeping with gunfire
jinˋxingˊ rouˋboˊ Started fighting commenced fighthing
jinˋxingˊ chengˊ zhangˋ Gestate
jinˋxingˊ ji¯ qiˋ renˊ Advanced robot(ics)
jinˋxingˊ henˇ shunˋ liˋ This is going well
jinˋxingˊ zhongˋ liˋ zhuˋ tui¯ houˋ After performing gravity assisted push
luˇxingˊ Travel
luˇxingˊ tuanˊ Tour group
zuiˋ liuˊxingˊ de˙ Most popular
ji¯ che¯hangˊ Motorcycle shop
zhiˇ hui¯xingˊ dongˋ de˙ Commanding, in charge
di¯ touˊxingˊ liˇ Bow head, bow
便bianˋ yiˊxingˊ shiˋ Act as circumstances require without having to tell boss
shiˋ yunˋxingˊ Trial run
jiaoˋ shiˋ jinˋxingˊ Classroom
zheng¯ zaiˋ jinˋxingˊ Underway
hunˊ zheˋ yiˋhangˊ Playing this (game, profession trade)
meiˊ youˇ jinˋxingˊ Can't carry out, can't perform, can't do
yongˇ yuanˇ buˋxingˊ Never (allowed to)
fuˋ
Recover
h o o a e (Cangjie Input Code)
Recover, return, reply, repeat, overlap, duplicate, again
fuˋ zhiˊ Reinstate
fuˋ zhiˊ le˙ Reinstated, been reinstated
fuˋchouˊ Vengence, revenge
huiˊfuˋ Get back, recover
pingˊfuˋ Return to normal
hui¯fuˋ Restore
kang¯fuˋ Get better, get well again
jianˋ jianˋhui¯fuˋ yiˋ shiˋ Gradually came to, gradually regained consciousness
hengˊ
Even
h o n k n (Cangjie Input Code)
Even, balance, level, weigh, judge, consider, assess
hengˊ Prime Minister
pingˊhengˊ Balance
pingˊhengˊ wanˊ biˋ Equalized
shi¯hengˊ zhuangˋ kuangˋ Imbalance
chong¯ chongˋ
Charge
h o h g n (Cangjie Input Code)
Charge, storm, rush, blurt out, node, hub, strategic point, intersection, (chong4), head towards, direct towards, take a nap
chong¯ huiˊ Rushed back into
chong¯ chu¯ Rush out, fight way out
chong¯ chu¯ laiˊ Rush out
chong¯ ciˋ Dash, rush, hurry
chong¯ ge˙ Crashing (waves)
chong¯ dongˋ Impulse
chong¯ jinˋ Charged into, stormed in
maiˋchong¯ Pulse
maiˋchong¯ xunˋ haoˊ Signal pulse
zhiˊ jie¯chong¯ jinˋ Charged straight into
sheng¯ mingˋchong¯ ciˋ Life's rushed moments, life's "no time to think" moments
dianˋ ciˊmaiˋchong¯ EMP (Electro-magnetic Pulse)
shuˋ zhuˊ
Skill
h o i c n (Cangjie Input Code)
Skill, art, method, technique
jianˋshuˋ Swordsmanship, sword play, fencing
yiˋshuˋ Art
jiˋshuˋ Technique, technology, skill
wuˇshuˋ Martial art(s)
dianˋ ziˇ jiˋshuˋ renˊ yuanˊ Computer technician, electronics technician
wangˇ wangˋ
Go
h o y g (Cangjie Input Code)
Go, go towards, bound for
wangˇ huiˊ Backwards, (towards self)
wangˇ huiˊ la¯ Pull back (towards self)
wangˇ qianˊ Go forward, move forwards
wangˇ qianˊ zouˇ Walk straight ahead, go forward, move forwards
wangˇxi¯ From the past, to the past
wangˇ diˋ xiaˋ Head undeground
wangˇ diˋ xiaˋwa¯ dongˋ Digging underground
wangˇ shangˋ Upwards, going up
wangˇ shangˋpaˊ Climbed up, climbing up
wangˇ xiaˋ Down, downwards
wangˇ xiaˋ tiaoˋ Jump
wangˇwangˇ shiˋ Always
wangˇ houˋ Towards the rear, (go) backwards
wangˇ houˋ chui¯ le˙ Blown backwards
wangˇfanˇ Round trip, come and go, arrive and depart
shiˇwangˇ Head towards, drive/pilot/steer towards
qianˊwangˇ Go to, visit, leave for
guˇwangˇ jin¯ laiˊ Through the ages, from ancient times (till now), since time immemorial
ganˇwangˇ Rushed to
yunˋwangˇ Transport/ship/move (to)
guoˋwangˇ yunˊ yan¯ le˙ A long time ago, a thing of the past
tong¯wangˇ Lead/led to, communicated to
songˋwangˇ Send to
xiangˋwangˇ Long for, look forward to, aspire to
zhengˋ qianˊwangˇ Heading directly for
便bianˋ qianˊwangˇ And so goes
chu¯ fa¯ qianˊwangˇ Set of for, leave for, leave and head towards
yiˋ tongˊ qianˊwangˇ Go/travel together
houˋ
Afterwards
h o v i e (Cangjie Input Code)
Afterwards, then, after, back, behind, follow, rear guard, reinforcement, junior, queen, empress, descendant, furthermore
houˋ yuanˊ Backyard
houˋ luˋ de˙ Manouvering room, room for retreat
houˋ zhaoˋ jingˋ ME: rear view mirror
houˋ guoˇ Consequences
houˋ jingˋ Rearview mirror
houˋ laiˊ After, afterwards
houˋ beiˋ Back side of body, back
houˋ mianˋ de˙ At the rear
houˋ tian¯ Day after tomorrow
houˋ de˙ After
houˋ zuoˋ Back seat
houˋ shiˋ jingˋ ME: rear view mirror
houˋ fang¯ Behind, from behind
zuiˋhouˋ Finally
qianˊhouˋ All together, about, before and after
qianˊhouˋ zongˇ gongˋ All together from start to finish
qianˊhouˋ zongˇ gongˋ huiˋ youˇ All together, a total of
muˋhouˋ Behind the scenes
shiˋhouˋ Afterwards
jieˊhouˋ yuˊ sheng¯ Still surviving
jieˊhouˋ yuˊ sheng¯ de˙ Still surviving
suiˊhouˋ Finally
beiˋhouˋ Behind, to the rear of, behind (someone's/his/her/their) back, back of body
ranˊhouˋ Then, afterwards, later
wangˇhouˋ Towards the rear, (go) backwards
wangˇhouˋ chui¯ le˙ Blown backwards
shen¯houˋ Behind, after one's death
xiangˋhouˋ 退tuiˋ le˙ yiˋ buˋ Stepped back, retreated a step
zhi¯houˋ After, and then
yiˇhouˋ After, later, (usage: period of time after, specific time after)
bingˋ buˊhouˋ huiˇ Does not regret
heˊ baoˋhouˋ After the atomic bomb exploded
laiˊ daoˋhouˋ After arriving
pi¯ zhunˇhouˋ After getting approval, after being approved
qiˇ shen¯houˋ After getting (back) up
daoˋ le˙houˋ After arriving, after getting there
daoˋ daˊhouˋ After arriving
daoˋ naˋhouˋ After getting there
daoˋ shiˊhouˋ And then (after)
buˋ jiuˇhouˋ Not long afterwards
liangˇ tian¯houˋ In two days
xingˇ laiˊhouˋ After waking up
ting¯ wanˊhouˋ After hearing (this, that)
ting¯ daoˋhouˋ After hearing
jia¯ de˙houˋ yuanˋ Back yard, garden
haiˊ youˇhouˋ luˋ de˙ Keep having to retreat
liˊ kai¯houˋ After leaving
jiao¯ peiˋhouˋ After mating
shuo¯ wanˊhouˋ After finishing what they had to say
shang¯ liangˋhouˋ After conferring, after discussing
jiˇ tian¯houˋ A few days later
zai¯ nanˊhouˋ After the disaster, since the disaster
paoˇ jinˋ quˋhouˋ After running in (to)
shiˊ wuˇ nianˊhouˋ 15 years later, after fifteen years
pao¯ zhi¯ naoˇhouˋ Leave behind, forget
zaiˋ fa¯ sheˋhouˋ After launching
yiˊ ge˙ yueˋhouˋ A month later
san¯ ge˙ yueˋhouˋ Three months later
xiaˋ fei¯ ji¯houˋ After landing
congˊ ciˇ yiˇhouˋ From now on
jiˇ xiaoˇ shiˊhouˋ A few hours later
yiˋ sheng¯houˇ jiaoˋhouˋ After roaring
yiˊ duanˋ shiˊ jian¯houˋ Over time, over a period of time
yiˊ zhenˋ zi˙ zhi¯houˋ After a while
ziˇ xiˋ pingˊgu¯houˋ de˙ Considered, after careful consideration
renˋ wuˋ jieˊ shuˋhouˋ After mission (tour of duty) had ended
woˇ jiˋ de˙ zuiˋhouˋ yiˊ jianˋ shiˋ The last thing I remember (is/was)
zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋhouˋ Is ready then, was ready then, after you are ready then
daˋhouˇ le˙ yiˋ sheng¯houˋ Roared and then after
zaiˋ zuˇ yuanˊ liˊ kai¯houˋ After the crew has left
jinˋ xingˊ zhongˋ liˋ zhuˋ tui¯houˋ After performing gravity assisted push
yiˋ qie¯ dou¯ zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋhouˋ After all of these preparations where completed

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"