Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Slant 09

sheng¯
Ascend
h t (Cangjie Input Code)
Ascend, rise, lift, attain, advance, promote, hoist, transfer, volume measure
sheng¯ ruˋ Enter, gain admittance to
sheng¯ geˊ Upgraded, was upgraded, upgraded to
sheng¯ qiˇ laiˊ Rise up, rise out of
sheng¯ daoˋ Rise/float/go up (to)
sheng¯ qiˊ Raise or hoist (a) flat
sheng¯ jiˊ Promote, advance, upgrade
zhiˊsheng¯ ji¯ Vehicle: helicopter(s)
shangˋsheng¯ Rise, climb up to (fly up to),
shangˋsheng¯ zaiˇ juˋ Ascent vehicle
fa¯ sheˋsheng¯ kong¯ Launched into space
zuoˋ zhiˊsheng¯ ji¯ Takes a helicopter, rides a helicopter
da¯ zhiˊsheng¯ ji¯ Riding a helicopter
yaoˊ kongˋsheng¯ kong¯ Remote launch into space
jiuˋ shangˋ zhiˊsheng¯ ji¯ Rescue helicopter
kanˋ kan¯
Look At
h q b u (Cangjie Input Code)
Look At, watch, read, visit, see, observe, scrutinize, examine, (kan1), look after, take care of
kanˋ jianˋ See, seen
kanˋ jianˋ le˙ Saw
kanˋ lianˇ seˋ Pay attention to mood of superiors
kanˋ yi¯ sheng¯ See a doctor
kanˋ le˙ Seen
kanˋ le˙kanˋ Checking
kanˋ zhe˙ Look at, looking at, watch, watching
kanˋ shu¯ Read (a book)
kanˋ laiˊ Let me see, looks like
kanˋ laiˊ shiˋ It looks like, it seems like
kanˋ qiˇ laiˊ Looking at, to look at
kanˋ qiˇ laiˊ xiangˋ shiˋ Looks like
kanˋ quˋ Looked out
kanˋ shangˋ quˋ Looks like
kanˋ daoˋ Look at, looking at, looked at, see
kanˋ buˋ jianˋ Don't see, can't see, invisible
kanˋ buˊ daoˋ Can't see
kanˋ buˋ qiˇ Despise, look down upon
kanˋ dianˋ yingˇ Watch/see a movie
kanˋ dianˋ shiˋ Watch t.v.
kanˋ duo¯ le˙ Seen many
kanˋkanˋ Looking at,take a look
kanˋ de˙ chu¯ laiˊ Look
kanˋ daiˋ Treat, look at, examine
kanˋ qing¯ See it, see clearly
kanˋ shouˇ renˊ Caretaker, watchman
kan¯ jia¯ Home sit, house mind
kanˋ guoˋ Seen
kanˋzhenˇ See a doctor
yanˇkanˋ See something happening, watch helplessley, soon
guan¯kanˋ Watch, observe, look at
chaˊkanˋ Investigate, check out, look things over, see
youˇkanˋ daoˋ Have you seen
niˇkanˋ daoˋ sheˊ me˙ What do you see?
kuaiˋkanˋ Quickly come and look
kuaiˋkanˋ buˊ jianˋ Soon won't be able to see, soon unable to see
meiˊkanˋ daoˋ Did not see
meiˊkanˋ jianˋ Didn't see
meiˊkanˋ qing¯ Can't see clearly, can't see it
haoˇkanˋ Good looking, pleasant to look at
xiangˇ xiangˇkanˋ Imagine, visualize, see if you will
mo¯ mo¯kanˋ Touch, feel
kaoˇ luˋkanˋkanˋ Think about it, consider it
zaiˋ naˇkanˋ daoˋ Where was that? where did you see…?
suiˊ 便bianˋkanˋkanˋ Just looking
guoˋ laiˊkanˋkanˋ Come and look
shiˋ shiˋkanˋ Try, give it a go
qin¯ yanˇkanˋ jianˋ Saw, personally witnessed
geiˇ niˇkanˋ Let you see, let you look, give you a look
paoˇ huiˊ quˋkanˋ Hurried back to check
bieˊ rangˋ ta¯kanˋ Don't let him see, don't let him look
sheˊ me˙ dou¯kanˋ buˊ daoˋ Can't see a thing
zhiˇ nengˊ geiˇ ta¯kanˋ For her eyes only, only she can see this
baiˋ
Bow
h q m q j (Cangjie Input Code)
Bow, salute, worship, visit, salutation, pay respect
baiˋ jianˋ le˙ Formally meets
baiˋ nianˊ New years
baiˋbaiˋ Say prayer, show respect to gods, ghosts, deceased
baiˋ fangˇ Visit
baiˋ tuo¯ Please
chongˊbaiˋ Worship, idolize
chongˊbaiˋ de˙ Praisingly
liˇbaiˋ liuˋ Saturday
shangˋ liˇbaiˋ Last week
shangˋ liˇbaiˋ wuˇ Last Friday
zuoˋ liˇbaiˋ Go to church service
maoˊ
Fur
h q u (Cangjie Input Code)
Fur, hair, dime, towel, (Radical 082)
maoˊjin¯ Towel
maoˊ shouˇmaoˊ jiaoˇ Took liberties, restless, uneasy
maoˊ bingˋ Defective, fault, blemish
maoˊ yi¯ Sweater
jieˊmaoˊ Eyelash
yuˇmaoˊ Feathers
yangˊmaoˊ Wool
yangˊmaoˊkuˋ Wool trousers
yangˊmaoˊshan¯ Wool shirt
hanˋmaoˊ Hair, body hair
hanˋmaoˊshuˋ liˋ jing¯songˇ Raise hackles, make hairs stand up on end
hunˊ shen¯maoˊ de˙ Hairy
shouˇ
Hand
q (Cangjie Input Code)
Hand, do by hand, skilled, hand made, (radical 064)
shouˇ zuˊ wuˊcuoˋ de˙ At a loss for what to do, unprepared
shouˇbiˋ Arm
shouˇwanˋ Wrist
shouˇwanˋ de˙ Wrist's
shouˇ ceˋ Manual, users manual
shouˇrenˋ Cut, kill, use a knife
shouˇ naˊ kai¯ Get (your) hand off me
shouˇzhuoˊ Clothing: bracelet
shouˇbiaoˇ Clothing: watch
shouˇlianˋ Clothing: bracelet
shouˇ zhangˇ Palm
shouˇ qiang¯ Pistol
shouˇ ji¯ Device: mobile phone, cell phone
shouˇ baˇ ME: handles, handle bars
shouˇ baˇ taoˋ ME: (hand) grips
shouˇ hui¯piˊpaˊ Tai ji: Lift Hands Play Guitar, Strum Lute
shouˇ zhiˇ Finger
shouˇ zhiˇ touˊ Finger
shouˇ zhiˇ guan¯ jieˊ Finger joints
shouˇpengˇ zhe˙ (is) holding, has in their hand
shouˇ la¯shouˇ Hold hands
shouˇ taoˋ Clothing: gloves
shouˇ zhong¯ de˙ (holding/held) in the hand
shouˇ zhong¯ naˊ zhe˙ Holding (in their hands)
shouˇ xiaˋ Underlings, subordinates, agents
shouˇ dianˋtongˇ Flashlight
shouˇ wuˇ zuˊdaoˇ Jump up and down with joy
shouˇ dongˋ Manual (as opposed to automatic)
shouˇ xieˇ Write
shouˇ xuanˇ Hand picked, hand selected
shouˇ liˇ tiˊ zhe˙ Carrying (a/the)
hei¯shouˇ Dark manipulator/manipulating
baˋshouˇ Stop, cease, give up,
zhuˋshouˇ Assistant
juˇshouˇ Raise hand
renˊshouˇ Manpower
naˊshouˇ Good at, adept, expert (at)
naˊshouˇ de˙ Favorite
fen¯shouˇ Split up (as in girl friend and boyfriend), separate
jiˊshouˇ Difficult
jiˊshouˇ de˙ Difficult
woˋshouˇ Hand shake, shake hands
tiˊshouˇ Tai ji: Lift Hands
tanˋshouˇ Probing hand
hui¯shouˇ Wave hand, wave goodbye
jie¯shouˇ Take over (the)
jie¯shouˇ le˙ Took over
laoˇshouˇ Veteran
sha¯shouˇ Killer(s)
shunˋshouˇ Smooth operatioin
liangˇshouˇ Both hands
yunˊshouˇ Tai ji: Cloud Hands
shen¯shouˇ daoˋ Reached to, extended a hand to
maoˊshouˇ maoˊ jiaoˇ Took liberties, restless, uneasy
xiˇshouˇ jian¯ Washroom
shen¯shouˇ Agility, dexterity
kong¯shouˇ erˊ laiˊ Come empty handed
gao¯shouˇ Expert, master
qin¯shouˇ Personally
zuiˋjiˊshouˇ de˙ Most challenging, biggest challenge
qiˊ zhuˋshouˇ (his or her or their) assistant
shiˊ ziˋshouˇ Tai ji: Cross Hands
che¯ baˇshouˇ ME: handle bars
yiˋ zhi¯shouˇ One hand
yiˋ gen¯shouˇ zhiˇ A finger
shen¯ chu¯shouˇ Reaching out a hand
yaoˊ kongˋshouˇbingˇ Remote control (device)
wu¯ shangˋ de˙ tiˊ qinˊshouˇ Fiddler on the Roof
woˇ
I
h q i (Cangjie Input Code)
I, I, me, my, we, use, our, ourselves
woˇ jiaoˋ niˇ I am telling you, I told you to
woˇ gen¯ ta¯ Me and him
woˇ shiˋ shuo¯ I am saying
woˇ renˊ sheng¯ zhong¯ My life's, during my life
woˇ huiˋ I can, I will
woˇ huiˋ de˙ I will
woˇ yeˇ xiangˇ niˇ I've missed you too
woˇqi¯ zi˙ My wife
woˇ laiˊ I've come, I am here (to)
woˇ jie¯ yiˊ xiaˋ I'll get it (in answer to phone ringing)
woˇ youˇ I have
woˇ zaiˋ zheˋ I am here
woˇ zaiˋ dengˇ niˇ I am waiting for you
woˇ yaoˋ I want to
woˇ yaoˋ zhi¯ daoˋ I need to know
woˇ ting¯ daoˋ le˙ I heard, I'm listening, I understand, I know
woˇ zhi¯ daoˋ I knew
woˇ men˙ We, us
woˇ men˙ de˙ Our
woˇ men˙ zouˇ Let's go, we're going
woˇ men˙ de˙ renˊ One of ours, one of our own
woˇ men˙ zhiˇ shiˋ Only we are
woˇ men˙ zenˇ me˙ banˋ What do we do?
woˇ men˙cheˋ huiˊ le˙ We are pulling out, we are coming out
woˇ men˙ jianˋ guoˋ mianˋ We've met (before)
woˇ men˙ haiˊ quˋ buˊ quˋ le˙ Are we still going or not, are we still going
woˇ men˙ haiˊ nengˊ zenˇ me˙ banˋ ne˙ What else could we do?
woˇ aiˋ ta¯ I love him
woˇ deiˇ jie¯ yiˊ xiaˋ I have to get that
woˇ deiˇ kai¯ chengˊ buˋ gong¯ I have to be frank (or honest)
woˇ henˇ yiˊhanˋ I am sorry
woˇ shen¯ bian¯ At my side
woˇ de˙ My, mine
woˇ jiuˋ zhi¯ daoˋ Now I know
woˇ jiˋ de˙ zuiˋ houˋ yiˊ jianˋ shiˋ The last thing I remember (is/was)
woˇ rangˋ I allowed
woˇ gai¯ zenˇ me˙ zuoˋ What I needed to do
woˇ gai¯ congˊ naˇ shuo¯ qiˇ ne˙ Where should I begin?
shiˋwoˇ rangˋ It was me who allowed
wenˋwoˇ Question me, ask me
lingˋwoˇ ganˇ daoˋ Makes me feel
duiˋwoˇ laiˊ shuo¯ Because of me, because of what I said
daiˋwoˇ quˋ jianˋ Take me to see
baˇwoˇcheˇ ruˋ Drag me into
baˇwoˇ jiaoˋ xingˇ Wake me, woke me
baˇwoˇ la¯ huiˊ daoˋ Pull me back
zhaoˇwoˇ laiˊ Called me here
yaoˋwoˇ Want me (to)
ting¯woˇ shuo¯ Listen to me
dengˇwoˇ yiˊ xiaˋ Wait a moment, wait for me
xiaoˋwoˇ Laugh at me, mock me
fuˋwoˇ Pay me
ziˋwoˇ de˙ My self, our self
rangˋwoˇ men˙ Allow(ing) us (to), letting us
shuˋwoˇ Forgive me (for)
geiˇwoˇ Give me, "Give that to me!"
huiˊ daoˋwoˇ shen¯ bian¯ Come back to me, come back to my side
laiˊ bang¯woˇ Come (and) help me
dou¯ shiˋwoˇ de˙ cuoˋ It's all my fault
chuˊ le˙woˇ zhi¯ waiˋ Except for me, apart from me
zhengˋ heˊwoˇ yiˋ Exactly what I'm hoping for
shiˋ xian¯ jingˇ gaoˋwoˇ Warn me first

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"