Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Slant 07

qian¯
1000
h j (Cangjie Input Code)
1000, thousand, numerous, very, many
qian¯ wanˋ Huge amount, (used grammatically to emphasize what follows)
qian¯ wanˋ bieˊ xiang¯ xinˋ Do not believe…
qian¯ miˇ Kilometre
qian¯ daoˇ Thousand Islands
qian¯ daoˇjiangˋ Thousand Island Dressing
laoˇqian¯ Cheat, act of cheating or swindling someone
yiˋqian¯ 1000
san¯qian¯ 3000, three thousand
wuˇqian¯ 5000
wuˇqian¯ gong¯jin¯ de˙ 5000 kg's of
liangˇqian¯ 2000, two thousand
qiu¯qian¯ Swing set (playground toy for children)
jiˇqian¯ Thousands
guai¯
Clever
h j l p (Cangjie Input Code)
Clever, smart, obedient, well behaved, crafty, shrewd
zhongˋ chongˊ
Weighty
h j w g (Cangjie Input Code)
Weighty, valuable, heavy, serious, important, (chong2), repeat, iterate, reiterate, double
zhongˋ liangˋ Weight
zhongˋ dianˇ The point
zhongˋ deng¯ wangˊ weiˋ Throne
chongˊ jianˋ Rebuild, rebuilding
zhongˋ ji¯ Hit heavily, strike
zhongˋ jiˊ daoˋ Hit against, thrown against
zhongˋ liˋ Gravity
zhongˋ liˋ zhuˋ tui¯ Gravity assisted push
zhongˋ yaoˋ Important
zhongˋzhongˋ Heavily
zhongˋzhongˋ de˙ Heavily
zhongˋzhongˋ de˙ Heavy
chongˊ wen¯ jiuˋ mengˋ Reminisce about good times
chongˊ yanˇ Repeat
zhongˋ shiˋ Value
chongˊfanˇ Return, go back
zhongˋ daˊ Weigh(ing)
zhongˋ fengˊ Re-unite
chongˊ xin¯ Anew, afresh
chongˊ xin¯ huiˊ daoˋ Returned refreshed, returned ready to try again
chongˊ xin¯ kai¯ shiˇ Fresh start, new beginning
yanˊzhongˋ Serious, grave
yanˊzhongˋ xingˋ Of a serious nature, how important (this is), how serious (this is)
zuiˋzhongˋ yaoˋ Most important
zuiˋzhongˋ yaoˋ de˙ Most important
houˋzhongˋ Thick, heavy
zun¯zhongˋ Honor, respect
bingˋzhongˋ To value equally
jingˋzhongˋ Respect, revere, high regard
jingˋzhongˋ niˇ Hold you in high regard, sincerely respect you
erˋzhongˋ guoˊ jiˊ Dual nationality, dual citizenship
erˋzhongˋ renˊ geˊ Split personality
benˋzhongˋ Big, cumbersome
ningˊzhongˋ Severe, dignified, solemn, imposing
shen¯zhongˋ Deep, grave
shen¯zhongˋ de˙ Deepest, gravest
naoˇ zhong¯zhongˋ yanˇ Thinking about
caiˊ shiˋzhongˋ dianˇ Is the key, is the focus, is the main point
sheng¯ le˙zhongˋ bingˋ Became very sick/ill, became gravely ill
shouˋ guoˋzhongˋ shang¯ Been seriously injured
henˇ zun¯zhongˋ Respect, honor
jinˋ xingˊzhongˋ liˋ zhuˋ tui¯ houˋ After performing gravity assisted push
yueˋ laiˊ yueˋzhongˋ Heavier and heavier, more and more weighty, more and more important
shang¯ shiˋ yanˊzhongˋ Serious injuries, gravely injured
dongˋ
Act
h g k s (Cangjie Input Code)
Act, move, do exercise, change, alter, action, movement, exercise, creature, happen
dongˋ tanˊ Move, shift, stir, budge
dongˋcu¯ Brute force
dongˋ liˋ Power, power that drives movement, motive power
dongˋ liˋ laiˊ ziˋ Powered by
dongˋkuaiˋ zi˙ Use chopsticks
dongˋ wuˋ Creature(s), animal(s)
dongˋ wuˋ men˙ Animals
dongˋ zuoˋ Movement, action
dongˋ shen¯ Leave, set off
bieˊdongˋ Don't move
huangˇdongˋ Was shaken, shook, jiggled
huangˇdongˋ zhe˙ Shaking
qiˇdongˋ Started, switch on, start, switched on
qiˇdongˋ le˙ Switched on, started
sao¯dongˋ Disturbance
fa¯dongˋ Start, start to
fa¯dongˋ le˙ Started, initiated
heˊdongˋ liˋ Nuclear power(ed)
baiˇdongˋ Sway
pai¯dongˋ Flap, wave
zhenˋdongˋ Shake, wobble, tremor, tremors
chuˋdongˋ Touch, connect to, move
chuˋdongˋ le˙ Touches, connects to, moves
chuanˊdongˋ piˊ daiˋ ME: pulley belt
yiˊdongˋ Moving, adjusting, shifting
yiˊdongˋ de˙ Moving
shouˇdongˋ Manual (as opposed to automatic)
xingˊdongˋ Action(s), take action, operational, working, mobile
xingˊdongˋ yingˋ dieˊ Computer disk
chong¯dongˋ Impulse
huoˊdongˋ Exercise, move about, activity, activities
fuˊdongˋ Waft, drift, float
liuˊdongˋ Flow
liuˊdongˋ de˙ Flowing
ziˋdongˋ Automatically
ziˋdongˋ huaˋ Automate
ziˋdongˋ tiˊ kuanˇ ji¯ ATM/Cash machine
yunˋdongˋ Exercise, movement, motion, do a sport, sport
yunˋdongˋ fuˊ Sports wear
beiˋdongˋ Passive, in-active
zhuˇdongˋ Take the initiative
shuo¯dongˋ Reason with, talk with
bianˋdongˋ Changed, switched, transferred
reˋ yunˋdongˋ Thermal motion
jia¯ kuaiˋdongˋ zuoˋ Work faster (add speed to your work)
beiˋ yiˊdongˋ guoˋ Been moved
jiaoˇ taˋ fa¯dongˋgan¯ ME: kick starter
huan¯ sheng¯ leiˊdongˋ Cheer and applaud loudly, thunderously
zhiˇ hui¯ xingˊdongˋ de˙ Commanding, in charge
lingˊ ji¯ yiˋdongˋ Suddenly think of
tingˊ zhiˇ buˊdongˋ Stops moving
daoˇlanˇ huoˊdongˋ Guided tour (with activities…)
zheˋ yiˊ zhenˋsao¯dongˋ This disturbance
youˊ
Post
h m n l (Cangjie Input Code)
Post, mail, post office
youˊ juˊ Post office
youˊ chai¯ Post man
youˊdiˋ qu¯ haoˋ Zip code, area code, postal code
dianˋ ziˇyouˊ jianˋ Email
diu¯
Throw
h g i (Cangjie Input Code)
Throw, drop, lose, discard, cast, fling, reject, throw away
diu¯ fei¯biao¯ Throw darts
diu¯ daoˋ Dropped to
diu¯ xiaˋ Reject, turn away from, discard
diu¯ shi¯ Lose, loss
diu¯ xiangˋ Throw towards, threw towards
diu¯ jinˋ Drop (it) into, throw (it) into
zhiˊ jie¯diu¯ daoˋ Dropped directly

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"