Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Slant 06

shuang¯
Double
o g e (Cangjie Input Code)
Double, pair, two, both
shuang¯ jiaoˇ Both feet
shuang¯ feng¯guanˋ erˇ Both Fists Pierce Ears
shuang¯renˋ Double edged
shuang¯shuang¯ dou¯ Each/every/all pair(s) of (hands, eyes, ears, shoes)
neiˋshuang¯ That pair
yiˋshuang¯ A pair (of)
zheiˋshuang¯ This pair
zheˋshuang¯xieˊ zi˙ This pair of shoes
bingˋ shiˋ wuˊshuang¯ Unique, special, unequalled
shouˋ
Sell
o g r (Cangjie Input Code)
Sell
zhi¯
One Of A Pair
o g e (Cangjie Input Code)
One Of A Pair, MW, measure word for animals, Single, lone
zhi¯zhi¯ dou¯ Each/every/all (animal)
mouˇzhi¯ sheng¯ wuˋ A specific creature
yiˋzhi¯ A (hand/animal/beast)
yiˋzhi¯chanˊ A Cicadia
yiˋzhi¯ shouˇ One hand
yiˋzhi¯zhi¯ One by one
liangˇzhi¯ Two, both (creatures)
chuanˊzhi¯ Ship, boat, vessel
qiˊ zhong¯ yiˋzhi¯ One of the (creatures)
jiˊ
Gather
o g d (Cangjie Input Code)
Gather, collect, assemble
jiˊ huoˋ Pick up goods
shou¯jiˊ Collect, gather
shou¯jiˊ de˙ Collected (by)
daˋ shiˋjiˊ Grand Bazaar
tiaoˊ
Strip
o l o d (Cangjie Input Code)
Strip, MW, measure word for long thin things, orderly, logical, one by one, article, section, clause, legal document, string, stripe, river
tiaoˊtiaoˊ Reasonable, logical
tiaoˊtiaoˊ dou¯ Each/every/all (river, snake, long thing thing)
tiaoˊ jianˋ Expectations
huiˊtiaoˊ Brief note, receipt
lianˋtiaoˊ ME: chain
yiˋtiaoˊ A (long object e.g. scarf)
便bianˋtiaoˊ Note, memo
ziˋtiaoˊ Note
zheˋtiaoˊ This (slender)
riˋ xiao¯tiaoˊ Daily getting worse
liuˊ ziˋtiaoˊ Write a note, leave a message
xiu¯
Repair/Study
o l o h (Cangjie Input Code)
Repair/Study, decorate, cultivate
xiu¯ gaiˇ Modification(s)
xiu¯ liˇ Repair
xiu¯ buˇ Repair
xiu¯ buˇ yiˋ xiaˋ Try to repair, fix, mend
xiu¯ haoˇ Repair, fix
jingˋxiu¯ Train or study without being disturbed by what's going on outside
weiˊxiu¯ Repair, maintenance
houˋ
Wait
o l n k (Cangjie Input Code)
Wait, expect, visit, greet, time, season
shiˊhouˋ Time
jingˋhouˋ Wait quietly
qiˋhouˋ Climate, weather
dengˇhouˋ Wait
ciˋhouˋ Wait on, attend to
shao¯houˋ Wait a moment
neiˋ shiˊhouˋ That time, at that time
xiaoˇ shiˊhouˋ Childhood
haiˊ youˇ beiˋtai¯ de˙ shiˊhouˋ Having spare time, in spare time
baoˇ
Protect
o r d (Cangjie Input Code)
Protect, defend, guard, hold, maintain, keep, guarantee, insure
baoˇ liuˊ Keep
baoˇbiao¯ Armed body guard
baoˇbiao¯ de˙ Armed body guard's
baoˇbiao¯ Body guard
baoˇ chiˊ Keep, hold, maintain, remain
baoˇ cunˊ Preserved, kept protrected, safeguarded
baoˇ cunˊ de˙ Preserved, kept protrected, safeguarded
baoˇ xianˇgan¯ ME: bumper/fender (of a car)
baoˇ xianˇ si¯ ME: fuse
baoˇ zhangˋ Protection
baoˇ guanˇ Storage, safekeeping
baoˇ shiˋ Bail out
baoˇ shiˋ le˙ chu¯ quˋ Bailed out
baoˇ shouˇ Conservative, keep, guard
baoˇ shouˇ shuo¯ faˇ Putting it mildly
baoˇ zhengˋ Guarantee, assure
baoˇ huˋ Protection, protecting
daˇbaoˇ lingˊ qiuˊ Go bowling
queˋbaoˇ Ensure
huanˊbaoˇ Environmental protection
yongˇbaoˇ qing¯ chun¯ Forever stay young
zhu¯ shenˊbaoˇyouˋ Gods!
haoˇ haoˇbaoˇ huˋ Take good care of
chaˋ dianˇ xiaoˇ mingˋ buˋbaoˇ Almost dying
jiaˇ jiaˋ
Fake
o r s e (Cangjie Input Code)
Fake, false, artificial, pretending, if, suppose, borrow, vacation
jiaˇ riˋ Day off
jiaˇleˋ False Ribs (anatomy)
jiaˇ zaoˋ Forge
jiaˇ zhuang¯ Pretend, feign, simulate
jiaˇ ruˊ If
shuˇjiaˇ Summer vacation
xiu¯jiaˋ Rest, vacation
fangˋjiaˇ Take vacation, go on holiday
qingˇjiaˇ Request to take leave, request a holiday
danˋ
But
o a m (Cangjie Input Code)
But, yet, however, only, but, merely, still
danˋ yin¯ But because
danˋ shiˋ But
danˋ yuanˋ Hope, wish
danˋ yuanˋ ba¯ Hope so
danˋ yuanˋ ruˊ ciˇ Hope so, let's hope so
danˋ dang¯ But during/while/when
danˋ yeˇ But also
buˊdanˋ Not only
men˙
Pluralizer
o a n (Cangjie Input Code)
Pluralizer, indicates more than one person or animal
zaˊmen˙ We
renˊmen˙ People
ta¯men˙ They
ta¯men˙ de˙ Their
ta¯men˙ They, them
ta¯men˙ de˙ Their
ta¯men˙ yi¯ chu¯ laiˊ As soon as they come out
niˇmen˙ You
woˇmen˙ We, us
woˇmen˙ de˙ Our
woˇmen˙ zouˇ Let's go, we're going
woˇmen˙ de˙ renˊ One of ours, one of our own
woˇmen˙ zhiˇ shiˋ Only we are
woˇmen˙ zenˇ me˙ banˋ What do we do?
woˇmen˙cheˋ huiˊ le˙ We are pulling out, we are coming out
woˇmen˙ jianˋ guoˋ mianˋ We've met (before)
woˇmen˙ haiˊ quˋ buˊ quˋ le˙ Are we still going or not, are we still going
woˇmen˙ haiˊ nengˊ zenˇ me˙ banˋ ne˙ What else could we do?
ta¯men˙ Them
huoˇ banˋmen˙ Companions, partners
pengˊ youˇmen˙ Friends
xueˊ sheng¯men˙ Students
haiˊ ziˇmen˙ Offspring
qiˇmen˙ Penguins
guan¯ zhongˋmen˙ (the) audience
tian¯ caiˊmen˙ Geniuses
dongˋ wuˋmen˙ Animals
jiuˋ ta¯men˙ Help them, assist them, give them a hand
jia¯ renˊmen˙ Family (members)
shiˋ minˊmen˙ Citizens
pingˊ shenˇmen˙ Judges, adjudicators
rangˋ woˇmen˙ Allow(ing) us (to), letting us
rangˋ ta¯men˙ Forcing them (to), allowing them (to)
zuˇ yuanˊmen˙ Team members, crew
xingˋ cunˊ zheˇmen˙ Survivors
xingˋ cunˊ zheˇmen˙ Survivors
ouˇ
Accidental
o w l b (Cangjie Input Code)
Accidental, coincidental, unexpected, chance, occasional, casual, image, idol, statue
ouˇ erˇ Occasionally, once in a while
ge˙ geˋ
General Measure Word
o w j r (Cangjie Input Code)
General Measure Word, MW, roughly, a few, single, individual, individuality, separately
geˋ ziˇ Size of a person, person's build
geˋ renˊ Personal
ge˙ daˋ kuaiˋ touˊ (a) big man
ge˙ daˋxieˊ jiaoˇ Large angle
ge˙ge˙ Each, all, every one
ge˙ge˙ dou¯ Each/every/all (person, city, country, thing, question, idea…)
ge˙ liˋ waiˋ (This was) an exception
geˋ xingˋ Personality
naˇgeˋ Which one (of), which one of these…
shiˋge˙ Is a
shiˋge˙ laoˇ renˊ An old man
neiˋge˙ That
mouˇge˙ One particular
mouˇge˙ diˋ fang¯ A particular place
banˋge˙ xiaoˇ shiˊ Half an hour
zhengˇgeˋ Whole
zhengˇgeˋ zuˇ Whole group, entire team
laiˊge˙ mingˊ renˊ Someone famous came
zhaoˇge˙ diˋ fang¯ Find somewhere
bang¯ge˙ mangˊ Do me a favor, help me out
youˇge˙ Have
shangˋge˙ yueˋ Last month
yiˊge˙ A, an
yiˊgeˋgeˋ One by one, each and every
yiˊgeˋgeˋ de˙ One-by-one
yiˊge˙ yueˋ houˋ A month later
yiˊge˙ yiˊge˙ One by one
yiˊge˙ jie¯ yiˊge˙ One after another
san¯ge˙ Three
san¯ge˙ yueˋ qianˊ Three months prior
san¯ge˙ yueˋ houˋ Three months later
wuˇge˙ 5, five
xiaˋge˙ yueˋ Next month, month after this month
liangˇge˙ Two
liangˇge˙ dou¯ Both
liangˇge˙ dou¯ buˊ shiˋ Been neither of them
meiˇge˙ Every, each
meiˇge˙ buˋzouˋ dou¯ Each step, every step of the way
qian¯ge˙ mingˊ Autograph, sign
duo¯ge˙ Many
zuoˋge˙ haoˇ Be a good, act as a good
xiangˋge˙ Like, seeming like
chong¯ge˙ Crashing (waves)
mangˊge˙ buˋ tingˊ Keep busy, keep occupied
chong¯ge˙zaoˇ Shower, wash, get clean
pao¯ge˙ Bubble, soak in
zheiˋge˙ This
zheˋge˙ yangˋ Like this
jiˇge˙ Some, few, several
bian¯ge˙ guˋ shiˋ Lots of stories
bian¯ge˙ guˋ shiˋ geiˇ niˇ ting¯ Tell you lots of stories
lingˋ yiˊge˙ The other
sa¯ le˙ge˙ xiaoˇhuangˇ Told a small lie
zaiˋ zheiˋge˙ zhuangˋ kuangˋ xiaˋ In this condition, in this situation, in this state
xiaˋ yiˊge˙ The next
meiˇ yiˊge˙ Every, each and every
meiˇ yiˊge˙ renˊ Each and every person, everybody
diˋ yi¯ge˙ First
xiaoˋ yiˋge˙ Smile
jiˇ baiˇgeˋ Hundreds, a few hundred
weiˊ yi¯ yiˊge˙ The only one
zhiˇ youˇ yiˊge˙ Only have one
lingˋ waiˋ yiˊge˙ Another
qiˊ zhong¯ yiˊge˙ One of them
zaiˇ zhe˙ yiˊge˙ renˊ Carry one person
erˋ shiˊ siˋge˙ yueˋ 24 months
peiˋ
Wear
o h n b (Cangjie Input Code)
Wear, carry, ornaments, admire, respect
peiˋ fuˊ Admire, respect
peiˋ daiˋ Carry, wear
jingˋpeiˋ Honor, admire, respect, hold in high esteem, look up to
jingˋpeiˋ de˙ Looked up to, honored
jingˋpeiˋ niˇ Admire you, hold you in high regard, honor you
leˋpeiˋ Name: Rapunzel
xian¯
Immortals
o u (Cangjie Input Code)
Immortals, gods, transcendant, cactus
xian¯ renˊ zhangˇ Cactus/cacti
huaˋ
Transform
o p (Cangjie Input Code)
Transform, change, make into, understand
huaˋ xueˊ Chemistry, chemical
huaˋ xueˊ fanˇ ying¯ Chemical reaction(s)
huaˋ xueˊ fen¯ jieˇ Chemically remove, chemically absorb
huaˋ heˊ wuˋ (chemical) compound
huaˋ shiˊ Fossil
huaˋ deˊ Transformed, modified, made up (e.g. beautifully)
huaˋ weiˋ Transform, turn into
huaˋ weiˋ le˙ Transformed (into), turned to
huaˋ weiˋ chenˊ tuˇ Turned to dust
huaˋ weiˋ le˙ hui¯jinˋ Turned to ashes, destroyed
huaˋ youˊ qiˋ ME: carburetor
huaˋzhuang¯ Apply make up
nuanˇhuaˋ Warm up, make warm
fu¯huaˋ Incubate, hatch
fu¯huaˋ de˙ Incubate, hatch
qiangˊhuaˋ Strengthen, make stronger
rongˊhuaˋ Melt, thaw
西xi¯huaˋ Westernize
huaˋ Deteriorate
qingˊhuaˋjiaˇ Potassium cyanide
cui¯huaˋ Catalyst
yeˋhuaˋ Liquify
wenˊhuaˋ Culture
zhang¯huaˋ xianˋ Changhua County
minˊ zhuˇhuaˋ Democratize
guang¯ tian¯huaˋ riˋ Broad daylight
guang¯ tian¯huaˋ riˋ xiaˋ In broad daylight
xiˋ juˋhuaˋ Act out, pretend, dramatize
xiˋ juˋhuaˋ de˙ Dramatically, acted out, pretended
erˋyangˇhuaˋtanˋ Carbon dioxide (CO2)
xianˋ daiˋhuaˋ Modernize
dianˋ naoˇhuaˋ Computerize
sheng¯ wuˋhuaˋ shiˊ Fossil, animal fossil, fossilized animal remains
zhiˋ duˋhuaˋ Systemize
ziˋ dongˋhuaˋ Automate
keˋ zhiˋhuaˋ Customized, custom (specially adapted to customers needs)
bianˋ chengˊhuaˋ shiˊ Fossilized
yongˇ neiˋfu¯huaˋ de˙ Cocooned
duo¯ yuanˊ wenˊhuaˋrongˊ heˊ Multi-cultural
qing¯ qingˊ qingˇ keng¯
Lean
o p m c (Cangjie Input Code)
Lean, incline, tend towards, collapse, overturn
qing¯xieˊ Leaning, tilting
huoˋ
Goods
o p b u c (Cangjie Input Code)
Goods, commodities, products
huoˋ zhen¯ jiaˋ shiˊ Genuinely valuable, goods of high value at good prices
huoˋ kuanˇ Fee or payment for goods
chu¯huoˋ Send goods, deliver, ship out goods
quˇhuoˋ Deliver goods to, pick up goods at
jiˊhuoˋ Pick up goods
shou¯huoˋ Receive goods, collect goods
pian¯
Lean
o h s b (Cangjie Input Code)
Lean, slant, incline, biased, prejudiced, determined
pian¯ jianˋ Beliefs, prejudices, biases
yangˇ
Admire
o h v l (Cangjie Input Code)
Admire, look up, raise head, lay back
di¯
Low
o h p m (Cangjie Input Code)
Low, drooping, hanging, down, lower, bow, bend, droop, hang down, beneath, below
di¯zhi¯ Low fat
di¯ ya¯ Low pressure
di¯ touˊ Bow head, bow
di¯ touˊ xingˊ liˇ Bow head, bow
di¯chuiˊ Drooping
di¯ wen¯ Low temperature
di¯ kong¯ Low altitude
di¯ kong¯ fei¯ guoˋ Barely accomplished, by skin of the teeth
di¯ yin¯ Bass, low notes
ya¯di¯ Made low, forced low
jiangˋdi¯ Lower to, drop to, reduce to
henˇdi¯ Very low
baˇ touˊdi¯ xiaˋ Get your head down, get down, duck
yi¯
He
o s k (Cangjie Input Code)
He, she, third person pronoun, (translit.)
yi¯yinˇ Yi Yin, advisor to Emperor Shang Tang
yi¯fuˊ Name: Eve
yi¯fuˊ de˙ Eve's
yi¯ si¯tanˇbaoˇ Istanbul
yi¯ si¯tanˇ buˋ erˇ Istanbul
luo¯yi¯ si¯ Name: Royce
boˊyi¯ deˊ Name: Boyd
zi¯ ziˇ zaiˇ
Careful
o n d (Cangjie Input Code)
Careful, duty, responsibility, small thing, young
ziˇ xiˋ Careful, attentive, carefully, attentively
ziˇ xiˋ pingˊgu¯ houˋ de˙ Considered, after careful consideration
niuˊzi¯kuˋ Jeans
ting¯ ting¯zi¯ xiˋ Listen carefully
rengˊ
Still
o n h s (Cangjie Input Code)
Still, yet, as usual
rengˊ jiuˋ Still, remaining
rengˊ ranˊ Still
jianˋ
Health
o n k q (Cangjie Input Code)
Health, strength, vitality
jianˋjianˋ kang¯ kang¯ de˙ Health, good shape
jianˋ xingˊ Walk, stroll, hike
jianˋ kang¯ Healthy, health
jianˋzhuangˋ Strong and healthy
qiangˊjianˋ Strong and healthy, good health
jiaoˇjianˋ Strong, vigorous
lunˊ
Civilized
o o m b (Cangjie Input Code)
Civilized, normal relationships between people, principles, ethics, ordinary, organized, accepted, logic, choice, choose, compare, classify
lunˊdun¯ London
lunˊdun¯ de˙ London's
lunˊdun¯ diˋ tieˇ tuˊ London Underground (Tube) Map
renˊlunˊ Ethical, civilized
ge¯lunˊ buˋ Name: Columbus
tou¯
Steal
o o m n (Cangjie Input Code)
Steal, pilfer, stealthily, spy on, eavesdrop, peeping Tom, loaf, cheat, have an affair
tou¯ yanˇ Steal a glance, sneak a peak, daring to look
tou¯ zouˇ Steal
tou¯ zouˇ le˙ Stole
tou¯ quˇ Steal, take
tou¯tou¯ Secretly, stealthily
tou¯ daoˋ zhi¯ tuˊ Acts of theft
xiaoˇtou¯ Thief
xiangˇtou¯ Think about stealing
shenˊtou¯ Skillful thief
beiˋtou¯ zouˇ de˙ Stolen
fenˋ
Portion
o c s h (Cangjie Input Code)
Portion, MW, measure word, share, part
fenˋ shuˋ Quantity price
liangˇfenˋ Two
liangˇfenˋ jiˋ huaˋ Two plans
shen¯fenˋ Identity
songˋfenˋ Send (a gift)
zheˋfenˋ mingˊ dan¯ This list of names
suˊ
Layman
o c o r (Cangjie Input Code)
Layman, worldly, customs, culture, common, tasteless, vulgar, unrefined, trite
yiˊ
Instruments
o t g i (Cangjie Input Code)
Instruments, implements, regalia (ceremonial), posture, appearance, deportment, bearing, ceremonies, rites
yiˊ qiˋ Equipment, appartus, instrumentation
sheng¯ mingˋyiˊ Biomonitor, life signs indicator
jiˋ luˋyiˊ Recorder, logger
jinˇ
Barely
o t l m (Cangjie Input Code)
Barely, just, only, merely
jinˇ cunˊ Barely intact
jinˇ cunˊ de˙ Barely intact
jinˇ shengˋ xiaˋ Barely leaving (behind), all that's left
jieˋ
Lend
o t a (Cangjie Input Code)
Lend, borrow, lodge, use analogy, avail, make use of, debit, credit
jieˋ zhaoˊ Lend, lent
jieˋ zhaoˊ le˙ Lent
jieˋ laiˊ de˙ Borrowed
jieˋ liˋ Giving the ability/power to, give strength
jieˋ daoˋ Lend
jieˋ daoˋ le˙ Lent
jieˋ buˋ zhaoˊ Can't lend
jieˋ buˊ daoˋ Can't lend
jieˋ de˙ zhaoˊ Can lend
jieˋ de˙ daoˋ Can lend
jieˋ guoˋ Move over, move aside
jieˋ geiˇ Lend
baˇjieˋ laiˊ de˙ Borrowed
meiˊjieˋ daoˋ Didn't buy
meiˊjieˋ zhaoˊ Didn't lend
gong¯ gongˋ
Give
o t c (Cangjie Input Code)
Give, offer, supply, worship, sacrifice
gong¯ chu¯ Provide, tell, supply
gong¯ dianˋ Provide electricity
gong¯ geiˇ Provide
tiˊgong¯ Provide, offer
tiˊgong¯ geiˇ Provide, give to
beiˋ
Prepare
o t h b (Cangjie Input Code)
Prepare, get ready, provide, provision, equip
beiˋtai¯ Spare tire
beiˋtai¯ de˙ Change tire
beiˋ yongˋ Stand by, alternative, back up
beiˋ yongˋ de˙ Alternate, stand by, back up
beiˋ anˋ Record, recollect, for the record
juˋbeiˋ Complete, completely, have/having
yuˋbeiˋ shiˋ Preparation (for Tai Ji)
peiˋbeiˋ Issue
jieˋbeiˋ Guard against
jieˋbeiˋ sen¯ yanˊ Guard against, heavily guarded
zhunˇbeiˋ de˙ Prepared
zhunˇbeiˋ Ready, prepare, get ready, supply (with)
zhunˇbeiˋ haoˇ Ready (to)
zhunˇbeiˋ xiangˋ Ready to
zhunˇbeiˋ haoˇ le˙ Ready, is/am/are ready
zhunˇbeiˋ qiˇ fei¯ Ready for take off!
zhunˇbeiˋ suoˇ xu¯ de˙ Supplied/provided/equipped with necessary
zhunˇbeiˋ jianˋ niˇ le˙ (is) ready to see you
zhunˇbeiˋ jiuˋ xuˋ houˋ Is ready then, was ready then, after you are ready then
sheˋbeiˋ Equipment
zhuang¯beiˋ Equipment, outfit, equip
zhuang¯beiˋ shi¯ Quarter Master
meiˊ zhunˇbeiˋ haoˇ Not ready
meiˊ youˇbeiˋ anˋ Does not recall, no recollection
haiˊ youˇbeiˋtai¯ de˙ shiˊ houˋ Having spare time, in spare time
yiˇ jing¯ zhunˇbeiˋ haoˇ le˙ Was ready, was prepared
zuoˋ haoˇ zhunˇbeiˋ Complete preparations, well prepared, ready
yiˋ qie¯ dou¯ zhunˇbeiˋ jiuˋ xuˋ houˋ After all of these preparations where completed
banˋ
Partner
o f q (Cangjie Input Code)
Partner, companion, accompany, associate
huoˇbanˋ men˙ Companions, partners
peiˊbanˋ Keep company
huoˇ
Assistant
o f (Cangjie Input Code)
Assistant, partner, companion, colleague
shenˊ shiˊ sheˊ
What
o j (Cangjie Input Code)
What, mixed, miscellaneous, squad of ten soldiers
sheˊ me˙ What?
shiˊ me˙ shiˋ What? What is it? What's the matter?
sheˊ me˙ dou¯ Anything, everything
sheˊ me˙ de˙ And so on (etc.)
sheˊ me˙ dou¯ youˇ Has everything
sheˊ me˙ yiˋ si¯ What do you mean?
sheˊ me˙ sheng¯ yin¯ What's that sound?
sheˊ me˙ dou¯ meiˊ youˇ le˙ Lost everything, doesn't have anything
sheˊ me˙ dou¯ kanˋ buˊ daoˋ Can't see a thing
jiaoˋsheˊ me˙ mingˊ ziˋ What is your name
fa¯shenˊ me˙ dai¯ Waiting for what
ganˋsheˊ me˙ Why, to do what, what for, to do what, doing what
yaoˋsheˊ me˙ What do you want, whatever you want
weiˋsheˊ me˙ Why
dongˇsheˊ me˙ Don't understand anything, what don't you understand?
fa¯ sheng¯shenˊ me˙ shiˋ What happened, wondering what happened
huˊ shuo¯sheˊ me˙ What nonsense, speaking nonsense
xiangˇ xie¯sheˊ me˙ Thinking about what
xu¯ yaoˋsheˊ me˙ fuˊ wuˋ What do you need?
zuoˋ xie¯sheˊ me˙ Doing what
niˇ weiˋsheˊ me˙ Why are you
niˇ shuo¯sheˊ me˙ What did you say
niˇ duiˋsheˊ me˙ dou¯ Do you to everthing
niˇ pingˊsheˊ me˙ renˋ weiˊ Are you really sure
xieˇ de˙sheˊ me˙ What did you write, what does it say
haiˊ youˇshiˊ me˙ shiˋ Anything else
haiˊ youˇshiˊ me˙ shiˋ maˇ Anything else?
niˇ xiaˋsheˊ me˙ mingˋ lingˋ What was the order you gave
hu¯ lueˋ le˙sheˊ me˙ Overlooked something, overlooked anything
niˇ kanˋ daoˋsheˊ me˙ What do you see?
meiˊ cuoˋ guoˋsheˊ me˙ Didn't miss anything
xieˇ de˙ shiˋsheˊ me˙ What does it say?
nengˊ wenˋ weiˋsheˊ me˙ maˇ Can I ask why, might I ask why?
wuˊ lunˊ fuˋ chu¯sheˊ me˙ daiˋ jiaˋ No matter what the cost
zhiˊ
Value
o j b m (Cangjie Input Code)
Value, price, worth, at time of, happen
zhiˊ qianˊ Costly, valuable
zhiˊ qianˊ le˙ Valuable, worth a fortune
zhiˊ deˊ Worthwhile, deserving
chao¯zhiˊ Excellent value
zuoˋ
Work
o j r k (Cangjie Input Code)
Work, do, make, act, create, produce, (dang4), regard as, pledge, appropriate
zuoˋ zaoˇ cao¯ Perform morning exercises
zuoˋ chu¯ Make, carry out, perform, did
zuoˋ le˙ Worked
zuoˋ fanˋ Cook (food)
zuoˋ shiˋ (to) do things, work
zuoˋ qiˇ laiˊ Do, while doing
zuoˋ xie¯ sheˊ me˙ Doing what
zuoˋ buˊ daoˋ Can't do it
zuoˋ buˋ liaoˇ Can't finish, can't do the job
zuoˋ ge˙ haoˇ Be a good, act as a good
zuoˋ de˙ Did, performed
zuoˋ de˙ liaoˇ Can finish, can complete the job/work
zuoˋ weiˊ Acting as, working as
zuoˋ de˙ Made, picked, arranged, done
zuoˋ shiˊ yanˋ To experiment, perform an experiment
zuoˋ guangˇ gaoˋ Advertise
zuoˋ liˇ baiˋ Go to church service
zuoˋ guoˋ Worked/experienced with
zuoˋ haoˇ le˙ Completed, finished, done
zuoˋ haoˇ zhunˇ beiˋ Complete preparations, well prepared, ready
jiaoˋzuoˋ Called
dangˋzuoˋ Treat as, regard as
zhuan¯zuoˋ Specialize, designed to do
xiangˇzuoˋ Wants to do
xian¯zuoˋ zaiˋ shuo¯ First try, then discuss
gai¯zuoˋ Do
huiˊ quˋzuoˋ Go back to work on
zheiˋ yangˋzuoˋ Do this, do that
yaoˋ zenˇ me˙zuoˋ What did we we do, what should we do
gai¯ zenˇ me˙zuoˋ What to do, what needed to be done
haoˇ haoˇ de˙zuoˋ Do good work
woˇ gai¯ zenˇ me˙zuoˋ What I needed to do
zheˋ gong¯ zuoˋ buˋ nengˊzuoˋ yiˋ beiˋ zi˙ This job isn't forever
ta¯
He/Him/She/Her/They
o p d (Cangjie Input Code)
He/Him/She/Her/They, other, others, it
ta¯ men˙ They, them
ta¯ men˙ de˙ Their
ta¯ men˙ yi¯ chu¯ laiˊ As soon as they come out
ta¯ de˙ His
yuˇta¯ Together with him
duiˋta¯ Towards him, with respect to him
qiˊta¯ Other
daiˋta¯ quˋ jianˋ Take him to see
baˇta¯ daiˋ shangˋ Carry him onto, take him onto
使shiˇta¯ Caused him
jiuˋta¯ men˙ Help them, assist them, give them a hand
rangˋta¯ men˙ Forcing them (to), allowing them (to)
bieˊ guanˇta¯ Leave him, don't worry about him
bieˊ rangˋta¯ kanˋ Don't let him see, don't let him look
yeˇ yuˇta¯ And together with him
zhuanˇ gaoˋta¯ Tell him, pass on to him
saoˇ miaoˊta¯ le˙ Scanned him
dangˇ zhuˋta¯ Cut him off, block him
zhiˇ shiˋta¯ Directs him
quˋ jie¯ta¯ Go pick him up
gaoˋ suˋta¯ Tell him
woˇ aiˋta¯ I love him
woˇ gen¯ta¯ Me and him
zaiˋ guan¯ chaˊta¯ Watching him
jinˇ
Allow
o l m t (Cangjie Input Code)
Allow, let, extreme, utmost
jinˇ guanˇ Despite, don't hesitate, without hesitation, even though
jinˇ kuaiˋ Quickly, as soon as possible
foˊ fuˊ
Merciful
o l l n (Cangjie Input Code)
Merciful, compassionate, Buddha, Buddhism
chuanˊ zhuanˋ
Communicate
o j i i (Cangjie Input Code)
Communicate, transmit, send, conduct, circulate, propagate, teach, pass on
chuanˊ renˊ Successor
chuanˊ laiˊ Communication, sound
chuanˊ dongˋ piˊ daiˋ ME: pulley belt
chuanˊ ganˇ qiˋ Sensor
chuanˊ ganˇ qiˋ de˙ Sensor
chuanˊdiˋ Transmit, forward information, relay, deliver
chuanˊdiˋ xinˋ haoˋ Signal relay
chuanˊ daoˇ qiˋ Interface, connecting device
chuanˊ songˋ Send, deliver, convey
chuanˊ songˋ huiˊ Transmit/send back to
chuanˊ songˋ de˙ Sent, transmitted
chuanˊ songˋ geiˇ Send to
chuanˊ songˋ ruˋ kouˇ Teleportation portal
chuanˊ jiˋ Bio/biography
chuanˊ xunˋ Transmission
chuanˊ shuo¯ Legend
chuanˊ shuo¯ guˋ shiˋ Legends
chuanˊ tongˇ Tradition, traditional
fa¯chuanˊ dan¯ Give out a handbill or leaflet
zhen¯chuanˊ tongˇ Very traditional
shangˋchuanˊ Send, upload
liuˊchuanˊ Transmit, sent, uploaded
ziˋchuanˊ (self) introduction
chuang¯ waiˋchuanˊ laiˊ A sound from outside the window
shenˊ jing¯chuanˊ ganˇ Anatomy: neurotransmitter(s)
shenˊ jing¯chuanˊ daoˇ qiˋ Neural interface
yuanˇ juˋ liˊchuanˊ songˋ Teleportation
shiˇ
Use
o j l k (Cangjie Input Code)
Use, make, cause, enable, messenger, ambassador, envoy, mission
使shiˇ yongˋ Use, employ, resort to
使shiˇ mingˋ Mission
使shiˇ qiˊ Make its, causing its
使shiˇ ta¯ Caused him
使shiˇ deˊ Causing
jiˊ 使shiˇ Even if
daˋ 使shiˇ Ambassador
zhuˇ 使shiˇ zheˇ Mastermind
jiang¯ 使shiˇ Causes
shiˋ qingˊ 使shiˇ These circumstances causes
buˋfu¯ 使shiˇ yongˋ Useless, used up
xiu¯
Rest
o d (Cangjie Input Code)
Rest, stop, recuperate, joy, happiness, good fortune (a rest from hardship)
xiu¯ jian¯ Leisure time, time off work, recreation, recreational
xiu¯ mianˊ Dormant
xiu¯ mianˊ zhong¯ de˙ Dormant, still dormant
xiu¯ shiˋ dunˋ Houston
xiu¯ jiaˋ Rest, vacation
xiu¯ xiˊ Rest
xiu¯ xiˊ shiˋ Lounge, lobby, resting area
xiu¯ xiˊxiu¯ xiˊ Rest
退tuiˋxiu¯ Retire, retirement
siˇchanˊ buˋxiu¯ Incessant, not resting
fuˋ
Pay
o d i (Cangjie Input Code)
Pay, give, deliver
fuˋ chu¯ Pay
fuˋ kuanˇ Payment (from account)
fuˋ xianˋ Pay in cash
fuˋ woˇ Pay me
fuˋ qing¯ Payment, pay of, complete payment
duiˋfuˋ Deal with
zhi¯fuˋ Pay using, pay in (using)
kuaiˋfuˋ Pay up, pay now
wuˊ lunˊfuˋ chu¯ sheˊ me˙ daiˋ jiaˋ No matter what the cost
weiˇ
Extraordinary
o d m q (Cangjie Input Code)
Extraordinary, big, large, great
weiˇ daˋ Extraordinary, great
weiˇ daˋ liˋ Vitali
weiˇ liˋ William
guoˊweiˇ Name: Guowei
jia¯
Good
o g g (Cangjie Input Code)
Good, auspicious, excellent
jia¯ renˊ Beauty, beautiful
jia¯ jieˊ Festival, celebration, carnival
zuiˋjia¯ de˙ Best
jueˊjia¯ Excellent
jueˊjia¯ de˙ Excellent
yiˇ
Rely On
o k m r (Cangjie Input Code)
Rely On, depend on, lean on
yiˇ kaoˋ Rely on
xiaˊ
Chivalrous
o k o o (Cangjie Input Code)
Chivalrous, heroic, with a strong sense of justice, one who robs the rich to give to the poor
buˋ
Announce
o k l b (Cangjie Input Code)
Announce, declare, organize
fa¯buˋ Announce, declare
zhanˋ
Seize
o y r (Cangjie Input Code)
Seize, occupy, possess
duˊzhanˋ Monopolize
baˋzhanˋ Took it, occupied it
renˊ
Kind
o m m (Cangjie Input Code)
Kind, kindness, merciful, benevolent, humane
yiˋrenˊ 漿jiang¯ Job's tears milk
xingˋrenˊ Apricots, almonds
xingˋrenˊ chaˊ Almond tea
you¯
Superior/Abundant/Favorable
o m b e (Cangjie Input Code)
Superior/Abundant/Favorable, excellent, good quality, actor
you¯ huiˋ Preferential, favorable
you¯ geˊ Food: Yoghurt
you¯ shiˋ The advantage, superior positioning, the upper hand
you¯ yaˇ Elegant
you¯luoˋruˇ Food: Yoghurt
you¯ xiuˋ de˙ Excellent, outstanding, remarkable, foremost
you¯woˋ Generous
qing¯yingˊyou¯ yaˇ Delicacy, light and graceful
liˋ
Precedent
o m n n (Cangjie Input Code)
Precedent, example, standard, instance, case
liˋ waiˋ Exception
liˋ ruˊ Example, e.g.
ge˙liˋ waiˋ (This was) an exception
daoˇ daoˋ
Fall
o m g n (Cangjie Input Code)
Fall, collapse, take turns, (dao4), upside down, invert, turn over, tip, pour out, reverse, turn around, retreat
daoˇweiˋ de˙ Disgusting
daoˇ ruˋ Pour
daoˋ daiˋ Rewind
daoˇ yeˇ Idea
daoˇmeiˊ Unlucky, have bad luck, have a run of bad luck
daoˇ cha¯ Ingrown
daoˇ diˋ Collapsed, fallen
daoˇ diˋ de˙ Collapsed, fallen
daoˇ zaiˋ le˙ chengˊ shiˋ zhong¯ Collapsed inside the city
daoˇ xiaˋ de˙ Fallen, collapsed
chui¯daoˇ Blow over
hun¯daoˇ Fainted
dong¯daoˇ 西xi¯wai¯ de˙ zouˇ Limping, limped
erˊdaoˇ And so collapsed
banˋdaoˇ Trip, trip over
zuoˇ youˋdaoˇ juanˇgong¯ Tai ji: Left and Right Moving Backwards Roll Forearms
beiˋ feng¯ chui¯daoˇ Had wind knocked out
wuˇ
Associate
o m d m (Cangjie Input Code)
Associate, unit of 5 soldiers, five, 5, alternate form for checks
duiˋwuˇ Group (of), contingent, troop
bianˋ pianˊ
Expedient
o m l k (Cangjie Input Code)
Expedient, easy, convenient, ease, thus, so, relieve one's self
便bianˋ luˋ Shortcut
便bianˋ suoˇ Toilet
便bianˋ hanˊ Informal letter
便bianˋ fanˋ Potluck, meal
便bianˋ qianˊ wangˇ And so goes
便bianˋxieˊ Slippers
便bianˋ dang¯ Boxed lunch, lunch box
便bianˋ zhuanˇ ruˋ And so switched
便bianˋ tiaoˊ Note, memo
便bianˋ liˋ Convenient, expedient
便bianˋ congˊ And so from
便pianˊ yiˊ Inexpensive, cheap
便bianˋ yiˊ xingˊ shiˋ Act as circumstances require without having to tell boss
便bianˋmiˋ Constipated
便bianˋ liˋ keˋ And so immediately
便bianˋ zhanˋ qiˇ shen¯ He rose, he stood up
便bianˋ jiˋ xuˋ And so continue (to)
daˋ 便bianˋ Defecate
shunˋ 便bianˋ Have the opportunity (to)
suiˊ 便bianˋ Casual, care free
suiˊ 便bianˋ kanˋ kanˋ Just looking
suiˊ 便bianˋ wenˋ wenˋ Incidentally
suiˊ 便bianˋ suiˊ 便bianˋ de˙ Casually
fang¯ 便bianˋ Convenient
qingˇ 便bianˋ Fine, okay
chao¯ fang¯ 便bianˋ Super convenient
buˋ fang¯ 便bianˋ Inconvenient, difficult
heˊ
What
o m n r (Cangjie Input Code)
What, why, where, which, how, Xiao He (prime minister to first emperor of the Han Dynasty)
heˊ shiˊ When, at what time
heˊ chuˋ Where
heˊ buˋ Why not
heˊ buˊ fangˋ xin¯ Why not have confidence
heˊ buˊ fangˋ xin¯ de˙ Why not have the confidence to
heˊ biˋ Why should
renˋheˊ Any
renˋheˊ wuˋ tiˇ Anything
weiˋheˊ Why
weiˋheˊ buˊ jiˋ xuˋ Why not continue
ruˊheˊ What if
zhengˋ juˋheˊ zaiˋ What evidence
jiaˋ jie˙
Price
o m w c (Cangjie Input Code)
Price, value, great, good, valence (atomic physics)
jiaˋ qianˊ Price
dan¯jiaˋ Price for one
zheˊjiaˋquanˋ Coupon, discount voucher
jia¯jiaˋ Additional cost(s)/charge(s)/fare
tian¯jiaˋ Extremely expensive, sky high price
daiˋjiaˋ Cost
lianˊjiaˋ Inexpensive, good price
gao¯jiaˋ Pay well, high price
jiangˇjiaˋ Haggle, bargain
huoˋ zhen¯jiaˋ shiˊ Genuinely valuable, goods of high value at good prices
wuˊ lunˊ fuˋ chu¯ sheˊ me˙ daiˋjiaˋ No matter what the cost
shang¯
Injure
o o a h (Cangjie Input Code)
Injure, wound, hurt
shang¯ kouˇ Wound
shang¯ kouˇ chuˋ Wound location
shang¯ shiˋ Injury
shang¯ shiˋ yanˊ zhongˋ Serious injuries, gravely injured
shang¯ daoˋ Wounded
shang¯ xin¯ Sad, upset, depressed, heart broken, hurt (feelings)
shang¯ haiˋ Injure, harm, hurt
tuiˇshang¯ Injured leg, leg injury
zhuoˊshang¯ Burn up, burn wound, burn injury
qiang¯shang¯ de˙ Gunshot wound
bei¯shang¯ Sadness
shouˋshang¯ Hurt, injure
ge¯shang¯ le˙ Injured, cut
ai¯shang¯ Feel sorrow, mourn, grieve, be sad,
zaiˋ shouˋshang¯ haiˋ Get hurt again
liaoˊ le˙shang¯ Had injuries treated
shouˋ guoˋ zhongˋshang¯ Been seriously injured
zuoˋ
Act
o h s (Cangjie Input Code)
Act, do, serve as, make, write, compose, create, author, creator, composer
zuoˋ pinˇ Written by, composed by, done by
zuoˋ feng¯ Way of doing things
zuoˋ mengˋ Dreaming
zuoˋ zheˇ Author, writer
zuoˋ weiˊ (use) as
zuoˋ xiangˇ Sound
jiaoˋzuoˋ Called, named
bieˊzuoˋ mengˋ le˙ Stop dreaming
suoˇzuoˋ suoˇ weiˊ Actions, behaviour, conduct
gaiˇzuoˋ Change
heˊzuoˋ Cooperate, work together, cooperative
heˊzuoˋ de˙ Cooperation, collaboration
nongˊzuoˋ wuˋ Crops
dang¯zuoˋ Used as
cao¯zuoˋ Operating
cao¯zuoˋ kouˇ Control panel, control access panel or hatch or cover
zhenˋzuoˋ Arouse oneself
zhenˋzuoˋ dianˇ Come on!
gong¯zuoˋ Work, job, profession, employment
gong¯zuoˋ de˙ Working, employed (at, as)
gong¯zuoˋ zhengˋ Work permit
zhiˋzuoˋ Make, produce, manufacture
zhiˋzuoˋ de˙ Made
dongˋzuoˋ Movement, action
shao¯zuoˋ qing¯ xiˇ Irrigate ( a wound), clean
cheng¯zuoˋ Called, referred to as…
ziˋzuoˋ zhuˇ zhang¯ Taking charge
xieˇzuoˋ Write
yunˋzuoˋ Operate, function
pi¯ pa¯zuoˋ xiangˇ Crackling or russling sound
laoˇ paiˋzuoˋ feng¯ Old fashioned way
zheˋ gong¯zuoˋ buˋ nengˊ zuoˋ yiˋ beiˋ zi˙ This job isn't forever
jia¯ kuaiˋ dongˋzuoˋ Work faster (add speed to your work)
wuˊ faˇ yunˋzuoˋ de˙ yuanˊ yin¯ Limiting factor (beyond which a system won't function)
jieˊ
Outstanding
o n q d (Cangjie Input Code)
Outstanding, remarkable, masterpiece, hero
xiangˋ
Alike
o n a o (Cangjie Input Code)
Alike, be like, seem, such as (e.g.), look like, resemble, appearance, picture, portrait, image
xiangˋ shiˋ Looks like, seems like
xiangˋ juˋ Seems like preparing
xiangˋ shan¯ shiˋ Yoga: Mountain Pose (yoga)
xiangˋ ziˇ danˋ daˇ zhong¯ naiˇ youˊ Like a bullet through butter
xiangˋ baˇ Like a, as
xiangˋ diˋ qiuˊ Earth like
xiangˋ ge˙ Like, seeming like
zhaoˋxiangˋ Take pictures
zhaoˋxiangˋ ji¯ Camera
yingˇxiangˋ Image, likeness, picture
xiangˇxiangˋ Imagine, imagining, thinking
gengˋxiangˋ Like (a), more like
buˊxiangˋ Doesn't seem (like)
huoˊxiangˋ Like, look like
jiuˋxiangˋ Like, as if
haoˇxiangˋ Be like, seem, likely
zhangˇ de˙xiangˋ Looked like
waiˋ xingˊxiangˋ Shaped like,
kanˋ qiˇ laiˊxiangˋ shiˋ Looks like
yiˋ dianˇ yeˇ buˊxiangˋ Isn't at all like
zheˋ ting¯ qiˇ laiˊxiangˋ This sounds
niˇ
You
o n f (Cangjie Input Code)
You
niˇ shiˋ shuo¯ You are saying
niˇ yuanˋ yiˋ Will you
niˇ huiˋ jing¯yaˋ You'd be surprised
niˇ fuˋ qin¯ Your father
niˇ duiˋ sheˊ me˙ dou¯ Do you to everthing
niˇ ruoˋ If you
niˇ youˇ You have (a, some)
niˇ zaiˋ maˇ Are you there
niˇ zaiˋ ganˋ ma˙ What are you doing?
niˇ buˊ shiˋ You aren't, you're not
niˇ yaoˋ You want
niˇ yaoˋ de˙ As you ordered, you wanted
niˇ ting¯ le˙ When you hear this
niˇ ting¯ jianˋ le˙ maˇ Are you listening, can you hear
niˇ men˙ You
niˇ kanˋ daoˋ sheˊ me˙ What do you see?
niˇ weiˋ sheˊ me˙ Why are you
niˇ pingˊ sheˊ me˙ renˋ weiˊ Are you really sure
niˇ ziˋ jiˇ Your self
niˇ de˙ Your
niˇ de˙ jia¯ renˊ Your family
niˇ liˊ jia¯ You have been apart from your family
niˇ shuo¯ le˙ suanˋ Perhaps it is as you say, perhaps you can
niˇ shuo¯ sheˊ me˙ What did you say
niˇ gai¯ You should, you need
niˇ yiˋ si¯ shiˋ shuo¯ You mean to say
niˇ banˋ daoˋ le˙ You are doing it!
niˇ nengˊ Can you, you can
niˇ ma¯ ma¯ Your mother
niˇ haoˇ Hello
shiˋniˇ yiˇ weiˊ So you think
qiaoˊniˇ Look at you
bang¯niˇ jie¯ Help connect you, put your call through
youˊniˇ As you like
xiangˋniˇ qiuˊ hun¯ Ask you to marry me
songˋniˇ huiˊ jia¯ Take you back home
miˊniˇ Mini (translit)
geiˇniˇ kanˋ Let you see, let you look, give you a look
huiˊ daˊniˇ Answer you, give you an answer
jingˋ peiˋniˇ Admire you, hold you in high regard, honor you
jingˋ zhongˋniˇ Hold you in high regard, sincerely respect you
gong¯ xiˇniˇ "Congratulations to you!"
zaiˋ dengˇniˇ Waiting for you
haiˊ yongˋniˇ shuo¯ You're telling me
chu¯ xianˋ zaiˋniˇ naoˇ haiˇ Comes to your mind
woˇ yeˇ xiangˇniˇ I've missed you too
woˇ zaiˋ dengˇniˇ I am waiting for you
zhunˇ beiˋ jianˋniˇ le˙ (is) ready to see you
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ geiˇniˇ ting¯ Tell you lots of stories
ninˊ
You (Formal)
o f p (Cangjie Input Code)
You (Formal)
ninˊ de˙ Your
gen¯ninˊ With you (polite "you")
biˋ xiaˋninˊ Your majesty
jianˋ
Article
o h q (Cangjie Input Code)
Article, MW, measure word for clothing, clothing, item/piece(s) of clothing, matter
jianˋ shiˋ Business, matter(s)
neiˇjianˋ Which items of (clothes…)
neiˋjianˋ That single (item of…)
shiˋjianˋ Events
yiˊjianˋ A (piece of clothing, matter of business)
yiˊjianˋ shiˋ A matter
lingˊjianˋ (machine) component(s), spare parts
peiˋjianˋ Accessories
quˇjianˋ Pick up (of goods)
tiaoˊjianˋ Expectations
anˋjianˋ Case, criminal case
zheiˋjianˋ This piece/item (of)
zheiˋjianˋ shiˋ This (matter, affair)
wenˊjianˋ Document
lingˊ zuˇjianˋ Component parts, components, parts
dianˋ ziˇ youˊjianˋ Email
xingˊ touˊ yiˊjianˋ buˋ shaoˇ To have enough outfits, sufficient wardrobe
shen¯ fen¯ zhengˋ mingˊ wenˊjianˋ Identification (document)
woˇ jiˋ de˙ zuiˋ houˋ yiˊjianˋ shiˋ The last thing I remember (is/was)
renˋ
Appoint
o h g (Cangjie Input Code)
Appoint, employ, any, use, duty, mission, office
renˋ jun¯ xu¯ guan¯ Quarter Master
renˋ wuˋ Mission, duty, responsibility
renˋ wuˋ pi¯ zhunˇ Mission approval, approval for mission
renˋ wuˋ jieˊ shuˋ houˋ After mission (tour of duty) had ended
renˋ qiˊ Tour of duty,
renˋ qiˊ Term (in office), tenure, tour of duty, posting
renˋ ranˊ Dutifully
renˋ heˊ Any
renˋ heˊ wuˋ tiˇ Anything
chu¯renˋ wuˋ Carrying out a mission
jiˇrenˋ One's duty, one's obligation
qianˊrenˋ Former
dan¯renˋ Take charge of, command, act as
jie¯renˋ Successor, succeed
shangˋrenˋ Been appointed
xieˋrenˋ Quit
xinˋrenˋ Trust, believe, have faith
jiˋrenˋ zheˇ Successor
huoˇ xing¯renˋ wuˋ Mars Mission, mission to Mars
zhong¯ duanˋrenˋ wuˋ Abort the mission, scrub the mission
buˋ shiˋrenˋ le˙ Washed out, done with, incapable of doing the job
wuˊ renˊrenˋ wuˋ Unmanned mission
siˋtangˋ wuˊ renˊrenˋ wuˋ 4 unmanned missions
xiˋ
Relate
o h v f (Cangjie Input Code)
Relate, bind, tie, involve, connect
guan¯xiˋ Relationship, connection
guan¯xiˋ zhe˙ Relates to, has to do with
meiˊ guan¯xiˋ Not related to, (is) not a problem, no problem, (equiv: don't worry about it)
fuˋ ziˇ guan¯xiˋ Father and son's relationship
meiˊ youˇ guan¯xiˋ Does not have a problem, no problem, that's fine
daiˋ
Substitute
o i p (Cangjie Input Code)
Substitute, intercede, stand in for, equivalent, replacement, generation, era, age, dynasty
daiˋ haoˋ New name/designation
daiˋbiˋ Token
daiˋ laoˊ Labor, do something for someone
daiˋ laoˊtiˋhuˊ Help shave
daiˋ biaoˇ Represent
daiˋ maˇ Code
daiˋ buˋ Period, era, times
daiˋ ban¯ Cover for somebody at work, substitute
daiˋ jiaˋ Cost
daiˋ weiˊ On behalf of
daiˋ keˋ Substitute teach, cover a teachers class
shiˊdaiˋ Period, era, times
guˇdaiˋ Ancient (times)
guˇdaiˋ renˊ leiˋ Ancestors
xianˋdaiˋ Modern
xianˋdaiˋ huaˋ Modernize
biao¯ zhunˇdaiˋ maˇ biaoˇ ASCII tables
zheˋ shiˊdaiˋ This age, this era
shiˊ qiˋ shiˊdaiˋ Stone age
wuˊ lunˊ fuˋ chu¯ sheˊ me˙daiˋ jiaˋ No matter what the cost
boˊ
Uncle (Father'S Older Brother)
o h a (Cangjie Input Code)
Uncle (Father'S Older Brother)
boˊjueˊ chaˊ Earl Grey tea
feiˋ sha¯boˊ Name: Fitzpatrick
he¯ diˋ yi¯ bei¯boˊjueˊ chaˊ qianˊ Before drinking (my) first cup of earl grey
shaˇ
Fool
o h c e (Cangjie Input Code)
Fool, foolish, foolishly (acting like a fool)
zhuˋ
Stay
o y g (Cangjie Input Code)
Stay, live, reside, dwell, lodge, stop, situate, (grammar particle used as verb ending)
zhuˋ suoˇ Residence
zhuˋ zhe˙ Living
zhuˋ jiaoˋ Live at school
zhuˋ zaiˋ Live/living in
zhuˋ de˙ xiaˋ Living capacity (is), number of people who can live (here/there is)
zhuˋ guoˋ Have lived (someplace)
weiˊzhuˋ Surround, enclose
ju¯zhuˋ Inhabit, reside (at/in)
ju¯zhuˋ diˋ Base, residence
ju¯zhuˋcang¯ Habitat, sealable and self-contained living space
qieˇzhuˋ Wait! Stop it!
yuanˊzhuˋ minˊ Aboriginals
nianˊzhuˋ Stick to, stay stuck to
zhua¯zhuˋ Grab, grip, hold
dangˇzhuˋ Block, cut off
dangˇzhuˋ ta¯ Cut him off, block him
feng¯zhuˋ le˙ Sealed
zhe¯zhuˋ Cover
bangˇzhuˋ Tie around
guˋ dingˋzhuˋ Fixed in place, secured (by)
zhua¯ buˋzhuˋ Can't hold, can't restrain, can't catch
chiˊ de˙zhuˋ Capacity for holding or maintaining
kongˋ zhiˋzhuˋ Controlled, managed
rongˊ de˙zhuˋ Capacity for maintaining or holding
zhanˋ buˊzhuˋ Can hardly stand, untenable, unsustainable, unjustifiabl
zhanˋ buˊzhuˋ le˙ Can hardly stand
yiˇ qianˊzhuˋ de˙ fangˊ zi˙ Former house, old house, former residence, old home, former home
renˊ leiˋ ju¯zhuˋ Human habitation
weiˊ chiˊ de˙zhuˋ Maintain, sustain, support
yi¯
Rely On
o y h v (Cangjie Input Code)
Rely On, according to, consent, obey a wish
yi¯ jiuˋ As usual
yi¯ juˋ Based on
yi¯wei¯ Ugly
jiang¯yi¯ Depend(s) on
tingˊ
Park
o y r n (Cangjie Input Code)
Park, stop, halt, pause, suspend, delay
tingˊ le˙ xiaˋ laiˊ Stopped
tingˊ zhe˙ Parked
tingˊ che¯ (to) park vehicle (car, motocycle etc.)
tingˊ che¯ changˇ Car park
tingˊ zhiˇ Stop, shut down
tingˊ zhiˇ buˊ dongˋ Stops moving
tingˊ xiaˋ Stopped
tingˊ xiaˋ laiˊ Stop
tingˊ xiaˋ laiˊ le˙ Stopped, parked
tingˊ zhiˊ Suspended from work
buˋtingˊ de˙ Non-stop(ping), doesn't stop
buˋtingˊ de˙ Constantly
mangˊ ge˙ buˋtingˊ Keep busy, keep occupied
xinˋ
Trust
o y m r (Cangjie Input Code)
Trust, believe, faith, letter, correspondence, message, evidence, sign, indicator(s), information, credentials, news, tongue
xinˋ haoˋ Signal
xinˋ haoˋ yuanˊ Signal source
xinˋ yongˋ kaˇ Credit card
xinˋ chai¯ Postal worker, mail man, mail woman
xinˋ biao¯ Beacon
xinˋ jiaoˋ Follow a religion, believe in a religion
xinˋ buˊ guoˋ Doesn't trust, doesn't count on
xinˋ renˋ Trust, believe, have faith
mingˊxinˋ pianˋ Postcard
jian¯xinˋ Believe in, absolute faith
jian¯xinˋ youˇ le˙ Has absolute faith
xiang¯xinˋ Believe
juˋxinˋ Presumed, believed that
xieˇxinˋ Write a letter
songˋxinˋ Deliver mail
jieˋ shaoˋxinˋ Letter of introduction
taiˋ xiang¯xinˋ Completely certain, convinced
buˋ xiang¯xinˋ Doesn't believe
chuanˊdiˋxinˋ haoˋ Signal relay
qiuˊ jiuˋxinˋ Distress signal, SOS
chong¯ 滿manˇxinˋ xin¯ Faithfully
chong¯ 滿manˇxinˋ xin¯ de˙ Faithfully
shou¯ fa¯xinˋ haoˋ Signal reception, transceiver, transmitter-receiver
buˊ taiˋ xiang¯xinˋ Not (entirely) convinced, not completely certain
qian¯ wanˋ bieˊ xiang¯xinˋ Do not believe…
weiˋ
Seat
o y t (Cangjie Input Code)
Seat, MW, measure word for people, position, place, location
weiˋ zhiˋ Location/position
weiˋ zhiˋ naiˇ Location of
weiˋ zi˙ Seat, position, space for a person
weiˋ liˋ (put in a) standing position
weiˋ yuˊ Located (in)
dan¯weiˋ Unit, (group, department), interval
gangˇweiˋ Duty, post
neiˋweiˋ That (person/position)
lanˊweiˋ Field, column
diˋweiˋ Position, ranking
zaiˋweiˋ zhiˋ Position/positioned
yiˊweiˋ A, an
geˋweiˋ Ladies and gentlemen, everybody
jueˊweiˋxun¯ zhang¯ Knight's Cross
chuanˊweiˋ Berth
dingˋweiˋ fanˋ weiˊ Effective range
zuoˋweiˋ Seating
zheˋweiˋ This (person)
zhuˇweiˋ Host's position
huiˊ sheng¯ dingˋweiˋ faˇ Echo location
huiˊ bo¯ dingˋweiˋ faˇ Echo location
shiˊ liuˋ jinˋweiˋ Hexadecimal
shiˊ liuˋ jinˋweiˋ de˙ Hexadecimal
zhongˋ deng¯ wangˊweiˋ Throne
beiˋ
Multiple
o y t r (Cangjie Input Code)
Multiple, fraction, percentage, number of times
benˋ yiˋbeiˋ Stupider, more stupid
siˋ
Seem
o v i o (Cangjie Input Code)
Seem, appear, as if, like, resemble
siˋ hu¯ Seem
qiangˊsiˋ Superior (to), better than
leiˋsiˋ Similar
jinˋsiˋ Near, like, very close to
meiˊ mingˋsiˋ de˙ taoˊ Run hellbent/desparately, hurriedly flee
ruˊ feng¯siˋ biˋ Withdraw and Push
junˋ
Talented
o i c e (Cangjie Input Code)
Talented, capable, smart, handsome, elegant
ying¯junˋ Handsome

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"