Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Slant 05

zhu¯
Red
h j d (Cangjie Input Code)
Red, vermillion, cinnabar
shi¯
Lose
h q o (Cangjie Input Code)
Lose, miss, fail
shi¯zong¯ Lost, lose track of, went missing, missing
shi¯ baiˋ Lose, fail
shi¯ baiˋ zhe˙ huoˇ Go down in flames
shi¯ ya¯ Lost pressure, decompress, decompression
shi¯ kongˋ Out of control, uncontrollable, uncontrollably
shi¯ quˋ Lost
shi¯ quˋ le˙ Lost, gone missing,
shi¯ quˋzong¯ yingˇ Lost track of
shi¯ peiˊ le˙ Excuse me (I have to go)
shi¯ hengˊ zhuangˋ kuangˋ Imbalance
shi¯qieˋ Stolen, missing
shi¯ xiaoˋ Fail
shi¯ wangˋ Dissapointed, discouraged, dispairing
shi¯ wangˋ de˙ Dissapointed, discouraged
shi¯ wuˋ Error, flaw
bieˊshi¯ wangˋ Don't be dissapointed, not to worry, don't despair
shu¯shi¯ Negligence
sunˇshi¯ Lose, loss
sangˋshi¯ Lose, be deprived of
diu¯shi¯ Lose, loss
xiao¯shi¯ Vanish, disappear
xiao¯shi¯ le˙ Vanished, dissappeared
liuˊshi¯ Out flow, run off
juˊ mianˋshi¯ kongˋ Situation getting out of control
youˇ duo¯shi¯ wangˋ Very dissapointed, extremely dissapointed
qingˊ changˇshi¯ yiˋ Frustrated in {the arena of} love
yiˇ mianˇshi¯ ya¯ qingˊ kuangˋ fa¯ sheng¯ In case there was a pressure loss
xian¯
First
h g h u (Cangjie Input Code)
First, early, in advance, prior, ancestors, former, deceased
xian¯ sheng¯ Mister, sir
xian¯ zuoˋ zaiˋ shuo¯ First try, then discuss
xian¯ xingˊ Advance, leading, first,
xian¯ shuo¯ qing¯ chuˇ To be clear, for the record
zuiˋxian¯ First
zuiˋxian¯ jinˋ de˙ Latest, most advanced
shouˇxian¯ First of all, at first
shouˇxian¯ jiang¯ First gets
shouˇxian¯ shuo¯ mingˊ Right away explains
shiˋxian¯ jingˇ gaoˋ woˇ Warn me first
qiang¯xian¯ yiˋ buˋ Rushing ahead
deiˇxian¯ First needs (to)
zanˋ
Praise
h u b u c (Cangjie Input Code)
Praise, commend, approve, help, aid, back, support, patronize
zanˋ zhuˋ zheˇ Promoter
zanˋ zhuˋ renˊ Patron
zanˋ chengˊ In favor of
gaoˋ
Announce
h g r (Cangjie Input Code)
Announce, inform, tell, accuse, say
gaoˋ zhi¯ Informs, tells
gaoˋ zhi¯ le˙ Told, informed, advised
gaoˋ 退tuiˋ Withdraw, leave
gaoˋ suˋ Tell, inform
gaoˋ suˋ ta¯ Tell him
yuˋgaoˋ pianˋ Movie trailer
jingˇgaoˋ Warn, warning
zhuanˇgaoˋ Tell what someone said, transmit to, communicate to
zhuanˇgaoˋ ta¯ Tell him, pass on to him
baoˋgaoˋ Report, make known, a report
xuan¯gaoˋ Proclaim
guangˇgaoˋ Advertising
zuoˋ guangˇgaoˋ Advertise
shiˋ xian¯ jingˇgaoˋ woˇ Warn me first
xiangˊ xiˋ baoˋgaoˋ Detailed report
kaoˋ
Lean On
h g r l y (Cangjie Input Code)
Lean On, depend on, support, near, against
kaoˋ shiˋ Lean Forward
kaoˋ zaiˋ Lean against
kaoˋ jinˋ Approach, get close to
yiˇkaoˋ Rely on
zhiˇ nengˊkaoˋ ziˋ jiˇ Can only rely on self
shengˋ xiaˋ de˙ zhiˇ nengˊkaoˋ All that was left (to rely on, to use)
sheng¯
Produce
h q m (Cangjie Input Code)
Produce, live, give life, birth, create, (Radical 100)
sheng¯ riˋ Birthday
sheng¯ riˋ danˋgao¯ Birthday cake
sheng¯ riˋ kuaiˋ leˋ Happy birthday
sheng¯ riˋ wuˇ huiˋ Birthday party
sheng¯ zhangˇ Live, grow, develop
sheng¯ zhangˇ de˙ Live
sheng¯ zhangˇ de˙ diˋ fang¯ Spend my life
sheng¯ le˙ zhongˋ bingˋ Became very sick/ill, became gravely ill
sheng¯ mingˋ Life
sheng¯ mingˋ de˙ Life's
sheng¯ mingˋ tiˇ Life form
sheng¯ mingˋ yiˊ Biomonitor, life signs indicator
sheng¯ mingˋ chong¯ ciˋ Life's rushed moments, life's "no time to think" moments
sheng¯ caiˋ Fresh
sheng¯ huoˇ Start a fire
sheng¯ cunˊ Survival, survive
sheng¯ cunˊ xiaˋ quˋ To survive
sheng¯ douˋ Beans
sheng¯ daoˋ Living, alive
sheng¯ xiaˋ Give birth (to)
sheng¯ qiˋ Angry
sheng¯ wuˋ Creature, life form, animal, organism
sheng¯ wuˋ huaˋ shiˊ Fossil, animal fossil, fossilized animal remains
sheng¯ wuˋsheng¯ cunˊ Sustaining life, life support
sheng¯ xingˋxiong¯ canˊ Ferocious
sheng¯ huoˊ Live life, live, life
sheng¯ ziˋ Vocabulary, new word or symbol
sheng¯ ziˋ biaoˇ Vocabulary table
sheng¯ bingˋ Get sick
sheng¯ bingˋ le˙ Become/became sick
sheng¯ yiˋ Trade, business
sheng¯ chanˇ Make, produce
chu¯sheng¯ Born
xueˊsheng¯ Student(s)
xueˊsheng¯ men˙ Students
yi¯sheng¯ Doctor
fa¯sheng¯ Happen, occur
fa¯sheng¯ de˙ Happened, occurred
fa¯sheng¯ le˙ Happens, occurs
fa¯sheng¯xieˋ louˋ There's been a breach, there's been a leak
fa¯sheng¯ta¯xianˋ Collapsed
fa¯sheng¯ shenˊ me˙ shiˋ What happened, wondering what happened
renˊsheng¯ Life, a person's life
yangˇsheng¯ Health, healthy
hua¯sheng¯ Food: peanut
kangˋsheng¯ suˋ Antibiotic, antibiotics
zhuiˋsheng¯ yaˊ Dental: supernumery or extra tooth
zaiˋsheng¯ Alive, living
zuˇsheng¯ yaˊ Dental: impacted tooth, impacted teeth
moˋsheng¯ Strange, unfamiliar
moˋsheng¯ renˊ Stranger
yiˋsheng¯ A life
xian¯sheng¯ Mister, sir
weiˋsheng¯ Hygiene
jiˋsheng¯ Parasite
jiˋsheng¯ xiˋbao¯yongˇ Cocoon, parasite cocoon
taoˊsheng¯ Escape
taoˊsheng¯ zhi¯ luˋ Escape route, way out
danˋsheng¯ Birth
chanˇsheng¯ Produce(s)
chanˇsheng¯ de˙ Produced
weiˊsheng¯ xiˋ tongˇ Life support system
gang¯ chu¯sheng¯ Just born, newly born
mouˇ zhi¯sheng¯ wuˋ A specific creature
huˇ huˇsheng¯ feng¯ Ready for anything, could/can handle anything
heˊ qiˋsheng¯ caiˊ Gentleness leads to wealth
kanˋ yi¯sheng¯ See a doctor
woˇ renˊsheng¯ zhong¯ My life's, during my life
aiˋdiˊsheng¯ Name: Edison
shiˊ xiˊsheng¯ Trainee
gang¯ gang¯ fa¯sheng¯ de˙ What just happened
tanˊ sheˋ taoˊsheng¯ Eject (to escape from damaged craft)
jieˊ houˋ yuˊsheng¯ Still surviving
jieˊ houˋ yuˊsheng¯ de˙ Still surviving
yongˇ neiˋ de˙sheng¯ wuˋ Coccooned creature
yongˇ zhong¯ de˙sheng¯ wuˋ Coccooned creature
xin¯ liˇ yi¯sheng¯ Psychologist
duˋ guoˋ yuˊsheng¯ For the remainder of one's life
zaˊ caoˇcongˊsheng¯ Overgrown (with grass/weeds)
zaˊ caoˇcongˊsheng¯ de˙ Overgrown (with grass/weeds)
yiˇ mianˇ shi¯ ya¯ qingˊ kuangˋ fa¯sheng¯ In case there was a pressure loss
zhiˋ
Control/System
h b l n (Cangjie Input Code)
Control/System, restrain, restrict, limit, regulate, establish, system, prevail
zhiˋ fuˊ Uniform
zhiˋ duˋ System control, management
zhiˋ duˋ huaˋ Systemize
ji¯zhiˋ Mechanism
kongˋzhiˋ Control, manipulate, dominate
kongˋzhiˋ zhuˋ Controlled, managed
kongˋzhiˋ taiˊ Control panel
kongˋzhiˋ shiˋ Control room
kongˋzhiˋ zhong¯ xin¯ Control center
xianˋzhiˋ jiˊ Restricted
diˋ mianˋ kongˋzhiˋ zhong¯ xin¯ Ground Control
diˋ mianˋ kongˋzhiˋ zhong¯ xin¯ de˙ Ground Control's
huanˊ jingˋ kongˋzhiˋ Environmental controls
姿zi¯ taiˋ kongˋzhiˋ huoˇjianˋ Attitude control thrusters
zhiˋ
Produce
h n y h v (Cangjie Input Code)
Produce, make, create, compose, manufacture
zhiˋyangˇ ji¯ Oxygenator, oxygen producing machine
zhiˋ zuoˋ Make, produce, manufacture
zhiˋ zuoˋ de˙ Made
zhiˋ zaoˋ Produce, build, make, create, cause (to happen), manufacture
keˋzhiˋ huaˋ Customized, custom (specially adapted to customers needs)
fuˊzhiˋ pinˇ Reproduction, duplicate, replica
fengˊzhiˋ Sew
daˋ pi¯zhiˋ zaoˋ Mass producing, mass production
niuˊ
Cow
h q (Cangjie Input Code)
Cow, ox, bull, (animal: cow), (radical 093)
niuˊ dao¯ xiaoˇ shiˋ Mini-test, use a big knife to cut something tiny
niuˊ rouˋ Beef
niuˊ zi¯kuˋ Jeans
niuˊ naiˇ Milk
cuo¯niuˊ naiˇ Milk a cow
douˇniuˊquanˇ Bulldog
fengˋliˊniuˊ naiˇ Drink: pineapple and milk
ba¯ leˋniuˊ naiˇ Guava and milk (a drink)
muˋ gua¯niuˊ naiˇ Drink: papaya and milk
西xi¯ gua¯niuˊ naiˇ Drink: watermelon and milk
zong¯ heˊniuˊ naiˇ Mixed milk drink (possibly with mixed fruit)
luˋ douˋ sha¯niuˊ naiˇ Green bean milk smoothy
ta¯
It
h q p d (Cangjie Input Code)
It
ta¯ men˙ They
ta¯ men˙ de˙ Their
guanˇta¯ Manage, handle or control animals
teˊ
Special
h q g d i (Cangjie Input Code)
Special, distinguished, unique, unusual, extraordinary, male animal
teˋ bieˊ Special, particular, especially, particularly
teˋ wuˋ Secret agent, agent, operative, operatives
teˋ gong¯ Agent, agents
teˋ zheng¯ Distinctive, characteristic, unique or defining qualities
teˋ dingˋ de˙ Specific, specially designated
teˋ jiangˇ Prize, grand prize, special prize
huaˊteˋ Name: Walther
qiˊteˋ Strange
waˇteˋ niˊ Name: Watney
waˇteˋ niˊ de˙ Watney's
fuˊteˋ Name: Ford
nuˇteˋ gong¯ Female agent
woˋ diˇteˋ gong¯ Undercover agent(s)
woˋ diˇteˋ gong¯ de˙ Undercover agent's, secret agents
keˋ huaˋteˋ duo¯ Goes on and on, talks endlessly
ha¯ liˇxunˋ fuˊteˋ Name: Harrison Ford
wuˋ
Matter
h q p h h (Cangjie Input Code)
Matter, substance, creature, object, thing
wuˋ pinˇ Things
wuˋ tiˇ Objects, material, substance
wuˋ liˇ xueˊ Physics
wuˋ liˇ xueˊ jia¯ Physicist
wuˋ zhongˇ Species
wuˋ zhongˇ de˙ Species
wuˋ zi¯ Supplies, resources
wuˋ yuˇ yanˊ Animal communication, animal language, creature communications
gouˋwuˋ Purchase, shop, buy, buy a gift
shiˊwuˋ Food
shiˊwuˋ laiˊ yuanˊ Food source
yaoˋwuˋ Medicine, pills
boˊwuˋ guanˇ Museum
zhiˊwuˋ xueˊ jia¯ Botanist
yiˊwuˋkeˋ yiˊwuˋ The circle of life, there is always one thing that limits or restricts another
kuangˋwuˋ youˊ ME: mineral/petroleum-based oil
sheng¯wuˋ Creature, life form, animal, organism
sheng¯wuˋ huaˋ shiˊ Fossil, animal fossil, fossilized animal remains
sheng¯wuˋ sheng¯ cunˊ Sustaining life, life support
dongˋwuˋ Creature(s), animal(s)
dongˋwuˋ men˙ Animals
huoˊwuˋ Creatures
liˇwuˋ Gift(s), present(s)
ouˇtuˇwuˋ Vomit, act of vomitting
suoˇ youˇwuˋ tiˇ Everything
nongˊ zuoˋwuˋ Crops
baoˋlieˋwuˋ Explosive device, ordnance
paiˊxieˋwuˋ Organic waste matter, excretement
zhangˋaiˋwuˋ Obstacle, obstruction
canˊ liuˊwuˋ zhiˋ Residue
huaˋ heˊwuˋ (chemical) compound
renˋ heˊwuˋ tiˇ Anything
nianˊchouˊwuˋ Gunk
luanˇ de˙ shiˊwuˋ Feed for the young
mouˇ zhi¯ sheng¯wuˋ A specific creature
pangˊ ranˊ daˋwuˋ Monster
yongˇ neiˋ de˙ sheng¯wuˋ Coccooned creature
yongˇ zhong¯ de˙ sheng¯wuˋ Coccooned creature

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"