Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Slant 01

meiˇ
Each
o w y i (Cangjie Input Code)
Each, every
meiˇ wanˇ Every evening
meiˇ wanˇ dou¯ Every evening
meiˇ dang¯ Whenever, every time
meiˇ gen¯ Each (finger)
meiˇ geˊ Every
meiˇ yiˊ ge˙ Every, each and every
meiˇ yiˊ ge˙ renˊ Each and every person, everybody
meiˇ yiˋ fen¯ miaoˇ Each second
meiˇ tian¯ Daily, every day
meiˇ tian¯ wanˇ shangˋ Every evening
meiˇ nianˊ Every year
meiˇ ge˙ Every, each
meiˇ ge˙ buˋzouˋ dou¯ Each step, every step of the way
meiˇ ciˋ Every time, each time
meiˇ zhou¯ Every week
minˇ
Keen
o y o k (Cangjie Input Code)
Keen, clever, quick witted, agile, fast, quick, assiduous, diligent, adroit
minˇjieˊ Agile, nimble
minˇ ganˇ Sensitive, delicate
guoˋminˇ Allergic
qiˋ
Air
o n f d (Cangjie Input Code)
Air, atmosphere, energy, anger, smell
qiˋchuanˇ Out of breath, pant, gasp
qiˋzhaˊ Airlock
qiˋzhaˊcang¯ Airlock, airlock compartment
qiˋ tiˇ Air, gas
qiˋ ya¯ Air pressure
qiˋ ya¯cang¯ Airlock
qiˋ ya¯zouˋ jiangˋ Sudden drop in air pressure
qiˋnangˊ Gas bladder, balloon, air bag
qiˋ siˇ le˙ Angry, pissed off
qiˋfen¯ Atmosphere (feeling)
qiˋ houˋ Climate, weather
qiˋ chong¯ chong¯ Furious
qiˋ chong¯ chong¯ de˙ Furiously
qiˋ liuˊ Air flow
qiˋ xiˊ Flavor, scent
qiˋ duˋ Bearing
kouˇqiˋ Manner of speaking, (hidden) meaning
pen¯qiˋ tui¯ jinˋ shiˊ yanˋ shiˋ Jet Propulsion Lab (JPL)
jingˇqiˋ Prosperitiy, prosperous
meiˊqiˋ Gas, coal gas
xiaoˇqiˋ Stingy, mean spirited
paiˊqiˋ guanˇ ME: exhaust pipe
daˇqiˋ Inflate, blow up, fill with air
sangˋqiˋ Despondent
daˋqiˋ cengˊ Atmosphere, layer of atmosphere, atmospheric boundary layer
liˋqiˋ Physical strength
yiˊqiˋ zhi¯ xiaˋ In a fit of anger
tian¯qiˋ Weather
wuˋqiˋ Mist, steam
qing¯qiˋ Hydrogen
yangˇqiˋ Oxygen
yangˇqiˋtongˇ Oxygen tank
danˋqiˋ Nitrogen
danˋqiˋtongˇ Nitrogen tank(s)
sheng¯qiˋ Angry
heˊqiˋ Gentle, good natured
heˊqiˋ zhiˋ xiangˊ Gentleness leads to good luck
heˊqiˋ sheng¯ caiˊ Gentleness leads to wealth
xiang¯qiˋ Fragrance, aroma, sweet smell
xiuˋqiˋ Graceful
zheng¯qiˋ Strive to excel
keˋqiˋ Polite, politeness
kong¯qiˋ Air
kong¯qiˋluˋ qing¯ qiˋ ME: air filter
kong¯qiˋluˋ qing¯ qiˋheˊ ME: air box
zhangˋqiˋ Miasma, stink
yunˋqiˋ Luck, dynamic tension
yunˋqiˋ buˋ haoˇ Not very lucky
bieˊ keˋqiˋ You are welcome
daiˋyangˇqiˋ mianˋzhaoˋ Wearing oxygen masks
buˋ jingˇqiˋ Non-prosperous, not good (for making money)
buˋ zheng¯qiˋ Discouraged, easily give up, dissapointing
buˊ keˋqiˋ You are welcome, pleasure, my pleasure
buˋ zheng¯qiˋ de˙ Dissapointing
guanˋyangˇqiˋ Fill with oxygen
keˋ keˋqiˋqiˋ de˙ Politely
chong¯ 滿manˇqiˋ Inflate
zhuang¯nuanˇqiˋ Install heating system
bingˋ buˊsangˋqiˋ Not put off, not dissuaded
tanˋ le˙ kouˇqiˋ Sighed
yueˋ xiangˇ yueˋqiˋ Get angrier the more one thinks
xi¯ le˙ yiˋ kouˇqiˋ Inhale, breath of air
shen¯ shen¯ xi¯ kouˇqiˋ Take(s) a deep breath in, inhales deeply
shen¯ xi¯ yiˋ kouˇqiˋ Takes a deep breath
haoˋ daˋ de˙ kouˇqiˋ Talk big, love to brag
wuˇ
Noon
o j (Cangjie Input Code)
Noon, earthly branch (7th), afternoon (from 11am to 1pm)
wuˇ can¯ Lunch
wuˇ yeˋ de˙ Midnight('s)
chi¯wuˇ can¯ Eat lunch, lunch
xiaˋwuˇ Afternoon
xiaˋwuˇ chaˊ Afternoon tea
que¯
Deficient
o u d k (Cangjie Input Code)
Deficient, scarce, lacking, empty, vacant, run short of
que¯ kouˇ Breach, opening
que¯ yaˊ Dental: missing teeth, edentulous
que¯faˊ Insufficient, (a) lack of
canˊque¯ Incomplete, fragmented, disabled
wuˊque¯ Unbreached
xing¯ zhiˋque¯que¯ Dazed, uninterested
shen¯ tiˇ youˇ canˊque¯ Disabled, crippled
nianˊ
Year
o q (Cangjie Input Code)
Year, person's age
nianˊ qing¯ Young
nianˊ qing¯ renˊ Young, youth
nianˊ laoˇchuiˊ siˇ de˙ Old and dying
nianˊ touˊ Times
nianˊ jiˋ Age, young, old
nianˊ jiˋ po¯ daˋ Rather old, considerably older
nianˊ jiˊ School grade/level
nianˊ zhong¯ Year end
mingˊnianˊ Next year
dang¯nianˊ That time, that year
dang¯nianˊ de˙ That year's
shaoˇnianˊ Youth
quˋnianˊ Last year
yiˋnianˊ One year
san¯nianˊ jiˊ de˙ Grade three
meiˇnianˊ Every year
duo¯nianˊ laiˊ Over the years
duo¯nianˊgongˋ xianˋ Many years (of) service
baiˋnianˊ New years
guoˋnianˊ End of the year, new year
zheˋnianˊ touˊ These times, in these times
liuˋnianˊ 6 years
xin¯nianˊ New Year
xin¯nianˊ de˙ New Year's
shiˊ wuˇnianˊ 15 years
shiˊ wuˇnianˊ qianˊ 15 Years before
shiˊ wuˇnianˊ houˋ 15 years later, after fifteen years
shiˊ duo¯nianˊ qianˊ de˙ A decade ago, a decade previously
touˊ ji¯nianˊ First few years
zheiˋ me˙nianˊ qing¯ Such a young, so young?
jiaoˋ le˙ erˋ shiˊnianˊ de˙ shu¯ Taught for twenty years
haiˊ buˋ 滿manˇ banˋnianˊ Not even half a year
wuˊ
Without
o t f (Cangjie Input Code)
Without, lacking, none, not, no, have no
wuˊ guan¯ Not relevant
wuˊ yiˋ de˙ Amounted to, no different from, might as well be considered
wuˊ yiˊ Certain, without a doubt
wuˊ biˇ Extremely, incomparable, without peer
wuˊ suoˇ buˋ nengˊ Can do anything, omnipotent
wuˊ renˊ Unmanned, no one
wuˊ renˊ renˋ wuˋ Unmanned mission
wuˊ guˋ For no reason
wuˊyinˊ Endless
wuˊ liaoˊ Bored, boring, uninteresting, nonsense
wuˊ que¯ Unbreached
wuˊ mingˊ de˙ Nameless, anonymous
wuˊ mingˊ zhiˇ Ring finger (nameless finger)
wuˊ mingˊ guˇ Anatomy: inominate (namelss) bone
wuˊ qingˊ Heartless, devoid of emotion, inevitable
wuˊ faˇ Unable
wuˊ faˇ daˇ kai¯ Can't open
wuˊ faˇ biˋ mianˇ Inevitable, unavoidable
wuˊ faˇ jieˇ shiˋ Unexplained
wuˊ faˇ jieˇ shiˋ de˙ Unexplained
wuˊ faˇ yunˋ zuoˋ de˙ yuanˊ yin¯ Limiting factor (beyond which a system won't function)
wuˊqiongˊwuˊ jinˋ Limitless, endless, infinite, inexhaustable
wuˊ bian¯ hei¯ yeˋ Endless black night
wuˊ yanˊ Speechless
wuˊ lunˊ No matter, no matter what
wuˊ lunˊ fuˋ chu¯ sheˊ me˙ daiˋ jiaˋ No matter what the cost
wuˊ yiˋ jian¯ Inadvertently, accidentally, unintentionally
wuˊ qin¯ shuˇ No next of kin
wuˊ xianˋ dianˋ Wireless, radio
bieˊwuˊ xuanˇ zeˊ Without a choice
yiˇwuˊ No longer
yiˇwuˊ daˋaiˋ Nothing serious happened
youˇwuˊ Whether or not, if
yiˋwuˊ suoˇ huoˋ Achieved nothing
erˊwuˊ faˇ (and so) cannot/unable to
tongˋwuˊ biˇ Painfully, with a pain like nothing else
haoˊwuˊ Without, none, there is no
haoˊwuˊweiˋjuˋ Fearlessly, without fear
haoˊwuˊ haoˇ ganˇ Like not
siˋtangˋwuˊ renˊ renˋ wuˋ 4 unmanned missions
bingˋ shiˋwuˊ shuang¯ Unique, special, unequalled
zouˇ touˊwuˊ luˋ Having no other option
zaiˋ bieˊwuˊ xuanˇ zeˊ xiaˋ Having no other choice
liˋ daˋwuˊ biˇ Unequalled strength, unmatched in physical prowess
pingˊ an¯wuˊ shiˋ Safe, nothing will happen
duo¯ shuo¯wuˊ yiˋ What can I say
shouˇ zuˊwuˊcuoˋ de˙ At a loss for what to do, unprepared
liuˋ shenˊwuˊ zhuˇ As much as, in the same way as
bianˋ jieˇwuˊ yiˋ No reason, no excuse
queˋ tuˊ laoˊwuˊ gong¯ In vain
jueˊ fei¯ haoˊwuˊ By no means, definitely not
wuˇ
Dance
o t n i q (Cangjie Input Code)
Dance, prance, stir up, rouse
wuˇ huiˋ (dance) party
tiaoˋwuˇ Dance
shouˇwuˇ zuˊdaoˇ Jump up and down with joy
manˋwuˇ Dance
sheng¯ riˋwuˇ huiˋ Birthday party
zaiˋ kong¯ zhong¯ fei¯wuˇ Dancing in mid air
zhi¯
Know
o k r (Cangjie Input Code)
Know, perceive, realize, comprehend, be aware
zhi¯ daoˋ Know
mingˊzhi¯ Know, be fully aware
weiˋzhi¯ Unidentified, unknown
weiˋzhi¯ de˙ Unknown
caiˊzhi¯ daoˋ Just find out, just learn (about)
buˋzhi¯ daoˋ Don't know
buˋzhi¯ qingˊ Unaware of
buˋzhi¯ zenˇ de˙ Somehow
buˋzhi¯ haoˇdaiˇ Ungrateful
buˋzhi¯ suoˇcuoˋ xiaˋ At a loss for what to do next
buˋzhi¯ mingˊ dong¯ 西xi¯ Something unknown
gaoˋzhi¯ Informs, tells
gaoˋzhi¯ le˙ Told, informed, advised
woˇzhi¯ daoˋ I knew
xu¯zhi¯ Policy
deˊzhi¯ Find out, learn, realize
deˊzhi¯ le˙ Learn, figure out
tong¯zhi¯ Inform, notify
tong¯zhi¯ dan¯ (written) notification
dou¯ buˋzhi¯ daoˋ Don't have a clue, haven't got a clue
woˇ yaoˋzhi¯ daoˋ I need to know
woˇ jiuˋzhi¯ daoˋ Now I know
yuanˇ jinˋzhi¯ mingˊ Famous, well know (known far and wide)
congˊ laiˊ buˋzhi¯ daoˋ Never knew
zhiˋ
Wisdom
o r a (Cangjie Input Code)
Wisdom, knowledge
zhiˋ shang¯ Intelligence
caiˊzhiˋ Talent, ability, intelligence, wisdom
liˇzhiˋ Reason
duanˇ
Short
o k m r t (Cangjie Input Code)
Short, short in length (as opposed to short in height), brief, diminutive, lacking
duanˇduanˇ de˙ Short (in length)
duanˇkuˋ Shorts
zenˇ
How
h s p (Cangjie Input Code)
How, why, what, how
zenˇ yangˋ How (?), What(?) What is it(?) Yes(?)
zenˇ me˙ What
zenˇ me˙ la˙ What's the matter?
zenˇ me˙ le˙ What's up?, What's the matter?, What's wrong?
zenˇ me˙ shiˋ How
zenˇ me˙ yangˋ How is it, how is
zenˇ me˙ banˋ What to do, what do I do?
zenˇ me˙ huiˋ How did
zenˇ me˙ zhen¯ shiˊ Not so genuine
zenˇ me˙ huiˊ shiˋ What happened
zenˇ me˙ nengˊhaiˋ ruˋ How did they get in (said with amazement and/or fear)
buˋzenˇ me˙ yangˋ Not very good
buˋzenˇ me˙ zhen¯ shiˊ Not really genuine
yaoˋzenˇ me˙ zuoˋ What did we we do, what should we do
gai¯zenˇ me˙ zuoˋ What to do, what needed to be done
ta¯zenˇ me˙ shuo¯ What did she say
youˇ youˋzenˇ yangˋ So
buˋ zhi¯zenˇ de˙ Somehow
woˇ men˙zenˇ me˙ banˋ What do we do?
woˇ gai¯zenˇ me˙ zuoˋ What I needed to do
woˇ men˙ haiˊ nengˊzenˇ me˙ banˋ ne˙ What else could we do?
zhuˊ
Bamboo
h (Cangjie Input Code)
Bamboo, (radical 118)
xin¯zhuˊ shiˋ Hsinchu City (or Xin Zhu)
xin¯zhuˊ xianˋ Hsinchu County (or Xin Zhu count)
jieˊ jie¯
Rhythm
h a i l (Cangjie Input Code)
Rhythm, integrity, principles, beat, constrain, control, junction, knot, node, joint, section, juncture, festival (special time of year)
jieˊ muˋ Program
jieˊ zouˋ Rhythm
guan¯jieˊ tuˊ Anatomy: articular process
guan¯jieˊ mianˋ Anatomy: facet
huanˊjieˊ Segment, link
jia¯jieˊ Festival, celebration, carnival
jiˋjieˊ Season, seasonal
qingˊjieˊ Plot
guoˋjieˊ Celebrate a holiday or festival
調tiaoˊjieˊ Regulate, moderate
xiˋjieˊ Detail
wanˋ guan¯jieˊ Wrist joint
zhiˇ guan¯jieˊ Knuckles, finger joints
shangˋ guan¯jieˊ tuˊ Anatomy: upper articular process
xiaˋ guan¯jieˊ tuˊ Anatomy: lower articular process
shengˋ danˋjieˊ Christmas
ganˇ en¯jieˊ Thanksgiving
zong¯ yiˋjieˊ muˋ Variety show
zuoˋ guˇ jieˊjieˊ Anatomy: ischial tuberosities (sitting bones)
shouˇ zhiˇ guan¯jieˊ Finger joints
jianˇ
Simple
h a n a (Cangjie Input Code)
Simple, succinct, letter (mail)
jianˇ dan¯ Simple
jianˇ dan¯ de˙ Simple
jianˇ jieˋ Profile, simple overview
jianˇ zhiˊ Simply
jianˇlouˋ Simple, crude, very basic
jianˇlouˋ de˙ Simple, crude, very basic
jianˇ yaoˋ Simple and to the point, concise
jianˇ cheng¯ Referred to (in short) as
jianˇ xunˋ Text message
meiˊ naˋ me˙jianˇ dan¯ Isn't that simple, is not that simple
suanˋ
Count
h b u t (Cangjie Input Code)
Count, calculate, compute, figure out
suanˋ shiˋ Considered, regarded
suanˋ le˙ Forget about it, that's enough, that's it
suanˋ qiˇ laiˊ Calculate
suanˋ zhangˋ Calculate bill, settle the bill
suanˋ deˊ shangˋ Be considered
dianˇsuanˋ Calculate, count, take stock of
daˇsuanˋ Intend, make a plan, plan, a plan
huaˊsuanˋ Cheap (good value), advantageous, calculate, weigh,
yanˇsuanˋ Mathematical
jiuˋsuanˋ shiˋ Even (if, if it is)
zongˇsuanˋ Finally
renˊ jiuˋsuanˋ shiˋ siˇ Even dead people
zaiˋ jiˋsuanˋ qiˊ Calculate that
jiˇ hu¯suanˋ shiˋ Could be thought of as
niˇ shuo¯ le˙suanˋ Perhaps it is as you say, perhaps you can
pian¯
Chapter
h h s b (Cangjie Input Code)
Chapter, section, essay, article
zheiˋpian¯ This
lanˊ
Basket
h s i t (Cangjie Input Code)
Basket, basket made of bamboo
lanˊ qiuˊ Basket ball
touˊlanˊ Shoot a hoop, score a basket
diˋ
Number
h n l h (Cangjie Input Code)
Number, prefix for numbers, in sequence
diˋ yi¯ Number one, first
diˋ yiˊ ciˋ First time
diˋ yiˋ tian¯ First day
diˋ yi¯ ge˙ First
diˋ yi¯ baiˇ san¯ shiˊ siˋ 134th
diˋ san¯ shiˋ jieˋ Third (3rd) world
diˋ san¯ shiˋ jieˋ de˙ Third (3rd) world
diˋ erˋ tian¯ The next day
diˋ erˋ tian¯ yiˋ zaoˇ The next morning
diˋ wuˇ shiˊ siˋ 54th
he¯diˋ yi¯ bei¯ boˊjueˊ chaˊ qianˊ Before drinking (my) first cup of earl grey
yinˋdiˋ an¯ renˊ Indians
zaiˋdiˋ shiˊ ba¯ huoˇ xing¯ riˋ On Sol 18, on the 18th day on Mars
fanˊ shiˋ jie¯ youˇdiˋ yiˊ ciˋ There's a first time for everything
daˊ da¯
Answer
h o m r (Cangjie Input Code)
Answer, respond, reply, echo, agree
da¯ shengˋ chaoˊ Offerings for the Imperial Court
daˊ ying¯ Promise, agree to, reply, answer, respond
huiˊdaˊ Answer
huiˊdaˊ niˇ Answer you, give you an answer
huiˊdaˊ daoˋ Reply
duiˋdaˊ Answering questions
duiˋdaˊ de˙ Answering questions
jieˇdaˊ chu¯ Explain, explanation, answer, give an answer
di¯daˊ Tick tock
di¯daˊdi¯ Tick tock tick
jing¯ guoˋdaˊ xunˊ Debriefed
qian¯
Sign
h o m o (Cangjie Input Code)
Sign, endorse, contract, binding agreement
qian¯ mingˊ To sign, signature, autograph
qian¯ mingˊ de˙ Signed, autographed
qian¯ ge˙ mingˊ Autograph, sign
meiˊ youˇqian¯ mingˊ de˙ Has not been signed, unsigned
fanˋ
Model
h j j u (Cangjie Input Code)
Model, example, pattern, range, form, scope, limits,
fanˋ weiˊ Range
gui¯fanˋ Standard, normal, norm, protocols
dingˋ weiˋfanˋ weiˊ Effective range
fuˋ zeˊ de˙fanˋ weiˊ neiˋ Field of responsibility, within (one's) field of responsibility
an¯ quanˊ gui¯fanˋ Safety protocols
ceˋ
Policy
h d b (Cangjie Input Code)
Policy, scheme, plan, strategy, urge, spur on, whip (horse)
ceˋ lueˋ Scheme, strategy
ceˋ lueˋ shangˋ youˇ ruoˋ dianˇ Strategically unsound
ceˋ maˇ Rode horse
zhengˋceˋ Policy
benˋ
Stupid
h d m (Cangjie Input Code)
Stupid, foolish, slow, dim witted, clumsy, inept
benˋ danˋ Idiot, fool
benˋ yiˋ beiˋ Stupider, more stupid
benˋbenˋ de˙ Stupid
benˋ zhongˋ Big, cumbersome
luˊ ziˇ youˇ duo¯benˋ How stupid a donkey is
xiang¯
Box
h d b u (Cangjie Input Code)
Box, trunk, chest
xiang¯ ziˇ Box, case
xiang¯ ziˇ liˇ youˇ Case contains
xiang¯ ziˇ neiˋ sai¯ 滿manˇ le˙ Sealed container filled with
shuiˇxiang¯ ME: radiator
shuiˇxiang¯ gaiˋ ME: radiator cap
youˊxiang¯ ME: fuel tank
youˊxiang¯ gaiˋ ME: gas cap
youˊxiang¯ kai¯ guan¯ ME: pet cock or fuel switch
ranˊ liaoˋxiang¯ Fuel tank
fuˋ shuiˇxiang¯ ME: water reservoir
biˇ
Brush
h l q (Cangjie Input Code)
Brush, pen, pencil, write, compose, MW for sums of money
biˇ qianˊ Sum of money (large amount)
biˇ jian¯ Brush tip, pen tip, nib
biˇ huaˋ Brush stroke
biˇ huaˋ shuˋ Brush stroke count
biˇgan¯ Barrel or shaft of brush or pen
biˇ shunˋ (brush) stroke order, stroke
biˇ dianˋ Laptop (computer)
biˇ jiao¯ yiˋ Transaction
zhi¯biˇ Brush
zhiˊbiˇ Writing, act of writing
yunˋbiˇ Brush control, pen control
baoˋzhaˋbiˇ Exploding pen
yiˊ daˋbiˇ qianˊ A large sum of money
zheˋ er˙ youˇbiˇ Here is a pen
dengˇ
Wait
h g d i (Cangjie Input Code)
Wait, and so on, equal, same as, equivalent, rank, class, grade
dengˇ le˙ Waiting, waited
dengˇ renˊ And (the) others, et al
dengˇ zhe˙ Waiting
dengˇ zhe˙qiaoˊ Wait and see
dengˇ yiˊ xiaˋ Wait a moment
dengˇ yiˋdengˇ Wait a moment
dengˇ yiˋ qie¯ dou¯ Once everything (is/was)
dengˇ yiˊ xiaˋ haoˇ maˇ Can you wait a moment, can you give me a second?
dengˇ siˇ Eventually die
dengˇ daoˋ Wait until, by the time
dengˇdengˇ Wait, hold on, and so on, etc.
dengˇ houˋ Wait
dengˇ woˇ yiˊ xiaˋ Wait a moment, wait for me
dengˇ dai¯ Waiting, waited
dengˇ zheˋ yiˊ keˋ Waited for this moment
dengˇ gao¯ Of or at same height
dengˇ gao¯ de˙ Of or at same height
dengˇ yuˊ Amounted to, equal to, same as, the equivalent of
dengˇ jiˊ Grade, class, classification, classified as
zaiˋdengˇ niˇ Waiting for you
touˊdengˇ First class
touˊdengˇcang¯ First class cabin
erˋdengˇ Second class, economy class
zaiˋdengˇdengˇ Wait, be put on hold
woˇ zaiˋdengˇ niˇ I am waiting for you
chouˊ
Count
h g n i (Cangjie Input Code)
Count, tally, counter, ticket, plan, devise, manage
chouˊ maˇ Gambling chip(s)
jiaoˋ shengˋ yiˋchouˊ A little better
jiˊ
Reputation
h q d a (Cangjie Input Code)
Reputation, books, volumes, property, homeland
guoˊjiˊ Nationality
shu¯jiˊ Books, guides
erˋ zhongˋ guoˊjiˊ Dual nationality, dual citizenship
fuˊ
Identification (Id)
h o d i (Cangjie Input Code)
Identification (Id), id tag, match, tally, correspond, symbol, sign, talisman, amulet, seal, stamp
fuˊ heˊ Correspond, match
xiang¯fuˊ de˙ Corresponding, matching, tallying
xiaoˋ
Smile
h h k (Cangjie Input Code)
Smile, laugh, laugh at
xiaoˋ wa˙xiaoˋ Laugh out loud
xiaoˋ lianˇ Smiling face
xiaoˋ le˙ Smiled
xiaoˋ zhe˙ Laughingly, smilingly
xiaoˋ sheng¯ (sound of) laughter
xiaoˋ yiˋ ge˙ Smile
xiaoˋ woˇ Laugh at me, mock me
xiaoˋ de˙ To smile
xiaoˋ rongˊ Smile
xiaoˋ daoˋ Laugh, smile
xiaoˋ huaˋ Amusing
xiaoˋ yiˋ Smile
hong¯xiaoˋ Laughter
chaoˊxiaoˋ Ridicule, being made fun of
daˋxiaoˋ Laugh heartily
quˇxiaoˋ Laugh, make fun of
kai¯ wanˊxiaoˋ Crack a joke, make a joke, joke
shiˊ naoˋ de˙xiaoˋ huaˋ Amusing incident
xin¯weiˋ de˙xiaoˋ le˙ Gave a satisfied smile, smiled with satisfaction
shaoˇ kai¯ wanˊxiaoˋ le˙ Joking, can't be serious, you're joking
tanˊ tian¯ shuo¯xiaoˋ Talk/converse and laugh, have enjoyable conversation(s)
guanˇ
Control
h j r r (Cangjie Input Code)
Control, manage, run, be in charge of, look after, regulate, pipe, straw, tube
guanˇ yongˋ Effective
guanˇ ta¯ Manage, handle or control animals
guanˇ jia¯ House keeper
xi¯guanˇ Straw(s)
bieˊguanˇ ta¯ Leave him, don't worry about him
qiˊguanˇ ME: intake
shuiˇguanˇ ME: hose
buˋguanˇ No matter, irrespective of
buˋguanˇ yongˋ Ineffective, regardless
baoˇguanˇ Storage, safekeeping
jinˇguanˇ Despite, don't hesitate, without hesitation, even though
youˊguanˇ ME: fuel line
zhuˇguanˇ Person in charge, in command
paiˊ qiˋguanˇ ME: exhaust pipe
luoˊ xianˋguanˇ ME: solenoid
sha¯ che¯ youˊguanˇ ME: brake line

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"