Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Left 07

zhangˋ zhangˇ changˊ
Long
s m v (Cangjie Input Code)
Long, forever, always, lead, excel, constant, (zhang3), grow up, become bigger, chief, head, elder, develop, (Radical 168)
changˊchangˊ de˙ Long
changˊranˊ Beard, long beard
changˊ faˋ guoˋyao¯ Hair so long it passes the waist
zhangˇ le˙ Grown
zhangˇ daˋ Grow up,
zhangˇ daˋzhuoˊzhuangˋ Grow big and strong
zhangˇ beiˋ Older or more senior than self
zhangˇ de˙ Look, like seem like
zhangˇ de˙ xiangˋ Looked like
zhangˇ guan¯ Commander
changˊkuˋ Trousers, pants
shiˊchangˊ Duration
quanˊzhangˇ Last for, entire length, entire duration
xiaoˋzhangˇ Principle
yangˊzhangˋ erˊ quˋ Turned and ran, sped away
shanˋchangˊ Excel, be good at
shanˋchangˊ de˙ shiˋ Excel at, be good at
la¯changˊ Extend, lengthen
la¯changˊ daoˋ Extend to
taiˋchangˊ le˙ Too long
sheng¯zhangˇ Live, grow, develop
sheng¯zhangˇ de˙ Live
sheng¯zhangˇ de˙ diˋ fang¯ Spend my life
chengˊzhangˋ Growth
bo¯changˊ Wavelength
meiˊzhangˇ daˋ Have not grown bigger
huaˋchangˊ Long explanation
manˊchangˊ Quite long
manˊchangˊ yiˊ duanˋ Quite (a) long
manˊchangˊ yiˊ duanˋ juˋ liˊ Quite a distance, quite a ways
xiˋchangˊ Long and thin
zuiˋshanˋchangˊ Best at (doing)
zuiˋshanˋchangˊ de˙ shiˋ Best at doing
yingˊ yunˋzhangˋ Chief operating officer
zouˇ gengˋchangˊ yuanˇ de˙ luˋ Live longer (lit: walk a longer road)
daˋ paiˊchangˊ longˊ Long line up, long queue
jueˊ jingˋchangˊ chengˊ Outer wall, fortification, the wall
jinˋ xingˊ chengˊzhangˋ Gestate
song¯
Relaxed
s h d c i (Cangjie Input Code)
Relaxed, soft, loose, lax, lenient
song¯ le˙ Relaxed
song¯bangˇ Released, cut down
qing¯song¯ Relaxed, comfortable, easy, relax, wind down
qing¯song¯ de˙ Relaxed, comfortable, easy
yi¯song¯ Loose
kuan¯song¯ Big and loose (clothing)
faˇ
Hair
s h i k k (Cangjie Input Code)
Hair, hair's breadth, hair thin
faˋ shuˋ Hair band
faˇjia¯ Hairpin
faˇbianˋ Braid
changˊfaˋ guoˋyao¯ Hair so long it passes the waist
jin¯faˇ Blonde, golden colored hair
jin¯faˋ nuˇ haiˊ Goldilocks
jin¯faˇ xiaoˇ meiˋ mei˙ Blondy (nickname for person with blonde or golden colored hair)
meiˇfaˋ shi¯ Hairdresser
touˊfaˇ Hair, blonde
xiuˋfaˋ Hair
duanˋfaˇ Cut hair, hair that's been cut
jianˇ touˊfaˋ Give a haircut, have a haircut
shu¯ touˊfaˇ Comb hair
touˊ jin¯faˇ Gold colored hair, blonde hair
maˇ
Horse
s q s f (Cangjie Input Code)
Horse, (radical 187), (animal: horse)
maˇ luˋ Road(s), street(s)
maˇ ziˇ Slang for girlfriend, maybe equivalent to "ride" or "my ride"
maˇlingˊshuˇ Potatoes
maˇ keˋ Name: Mark
maˇ tiˊ niˊzi¯ Name: Martinez
maˇ shangˋ Immediately, right away, on horseback
maˇ shangˋ laiˊ Coming now, coming right up, coming immediately
maˇ xiˋ tuanˊ Circus
maˇ xiˋ biaoˇ yanˇ Circus act
maˇ ding¯ Name: Martin
maˇluoˋ liˇ Name: Mallory
maˇluoˋ liˋ Name: Mallory
maˇ zuˇ Name: Matsu
maˇ daˊ Motor, engine
zhanˋmaˇ War horse
ceˋmaˇ Rode horse
liˊmaˇ Plough horse, garron
gao¯ tanˋmaˇ Tai ji: High On Horse Back
zuoˇ youˋ yeˇmaˇ fen¯zong¯ Tai Ji: Left and Right Wild Horse Parts Mane
pianˋ
Defraud
s f h s b (Cangjie Input Code)
Defraud, swindle, cheat, deceive, trick, fool
pianˋ renˊ Thief
qi¯pianˋ Lie, lie to
zhaˋpianˋ Fraudulent, dishonest trick, attempt to defraud
qu¯
Urge
s f s r r (Cangjie Input Code)
Urge, spur on, drive, pursue, expel, repel, repellent (for insects), drive out, order
qu¯ che¯ Drive (a car)
guiˇqu¯ renˊ Poltergeist
yanˋ
Test
s f o m o (Cangjie Input Code)
Test, check, verify, examine, experience
yanˋ zhengˋ Verification, certification
yanˋ shou¯ Check
tiˇyanˋ Experience
kan¯yanˋ Investigate, examine
ceˋyanˋ Test
shiˊyanˋ Test
shiˊyanˋ shiˋ Lab
shiˊyanˋ daˋ louˊ Lab/test building,
shiˊyanˋ jieˊ guoˇ Test results
shiˊyanˋ de˙ jieˊ guoˇ Test results
shiˊyanˋ shiˋ baiˊpaoˊ White lab coat
shiˋyanˋ Test
jing¯yanˋ Experience
youˇ jing¯yanˋ Experienced
zuoˋ shiˊyanˋ To experiment, perform an experiment
pen¯ qiˋ tui¯ jinˋ shiˊyanˋ shiˋ Jet Propulsion Lab (JPL)
qiˊ
Ride
s f k m r (Cangjie Input Code)
Ride, sit astride, mount, horseback, cavalry
qiˊ zhe˙ Ride, astride a horse
qiˊ che¯ Drive/ride (a motorcycle/scooter)
qiˊ shiˋ Knight

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"