Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Left 06

yi¯
Medical
s e m c w (Cangjie Input Code)
Medical, cure, treat, doctor
yi¯ xueˊ Medical
yi¯ yaoˋ feiˋ Medical fees
yi¯ yuanˋ Hospital
yi¯ sheng¯ Doctor
yi¯liaoˊ Medical
yi¯liaoˊ yongˋ pinˇ Medical supplies
kanˋyi¯ sheng¯ See a doctor
songˋyi¯ Send or get to hospital
ji¯chuˇyi¯liaoˊ xunˋ lianˋ Basic medical training
xin¯ liˇyi¯ sheng¯ Psychologist
cheˋ liˊ songˋyi¯ Medical evacuation, evacuate to a hospital
qu¯
Area (Zone)
s r r r (Cangjie Input Code)
Area (Zone), district, region, ward, border, zone, distinguish
yuanˊqu¯ Park
miˇqu¯ Name: Mitch
yingˊqu¯ Area, zone, site
yingˊqu¯ de˙ Area, zone, site
zhuan¯qu¯ Area (for specific group)
diˋqu¯ Region
jiao¯qu¯ Suburb
shiˋqu¯ City, downtown
geˊ liˊqu¯ Quarantine area
youˊdiˋqu¯ haoˋ Zip code, area code, postal code
xingˊ zhengˋqu¯ District, government administrative district
tongˊ yiˋ diˋqu¯ Same area
zaiˋfanˇ huiˊ yingˊqu¯ shiˊ While returning to the site
chaˋ buˋ duo¯ tongˊ yiˋ diˋqu¯ Roughly the same area
ou¯
(Translit.) Europe
s r n o (Cangjie Input Code)
(Translit.) Europe
ou¯ huˊ daoˇ Oahu Island (Hawaii)
ou¯ huˊ daoˇ de˙ Oahu Island's
ou¯ yuanˊ Euro
juˋ
Large
s s (Cangjie Input Code)
Large, huge, tremendous, gigantic
juˋshouˋ Monster, giant beast
juˋshouˋ de˙ Monster's
juˋque¯ JuQue a famous sword
juˋ renˊ Giant, Name: gargantua
juˋ renˊ zuˊ Giant(s)
juˋ taˇ Big building
juˋ daˋ Huge, big, large
juˋ touˊ Giant
juˋ xingˊ Giant
ke¯ jiˋjuˋ touˊ Tech giant
woˋ
Prone
s l o (Cangjie Input Code)
Prone, lie down, rest, sleep
woˋ fangˊ Bedroom
woˋ diˇ Undercover, working undercover
woˋ diˇ teˋ gong¯ Undercover agent(s)
woˋ diˇ teˋ gong¯ de˙ Undercover agent's, secret agents
xieˊwoˋ Recline, recumbent
linˊ
Approach
s l o r r (Cangjie Input Code)
Approach, reach, overlook, on the verge of, near, face towards, copy, imitate
linˊ zouˇ qianˊ Before leaving
deng¯linˊ Climb high hill or tall mountain (or building) for the view
jiangˋlinˊ Arrive
jiangˋlinˊ le˙ Has landed
mianˋlinˊ Confront, (to) face
jian¯ jianˋ
Supervise
s i b t (Cangjie Input Code)
Supervise, control, direct, eunuch
jian¯yuˋ Jail, prison
jian¯ du¯ Supervise, oversee, oversight
jian¯ ceˋ Readings
jian¯ ceˋ qiˋ Monitoring device, monitor, sensor, tracker
jian¯ shiˋ Monitor, keep under surveillance, watch over
jian¯ huˋ Guardian, guardianship
taiˋjian¯ Eunuch
dianˋ yanˇjian¯ shiˋ Security camera
xianˊ
Virtue
s e b u c (Cangjie Input Code)
Virtue, virtuous, able, capable, worthy
rangˋxianˊ Yield one's position to someone with greater talent or better qualifications
jian¯
Strong
s e g (Cangjie Input Code)
Strong, solid, firm, calm, steady, dedicated, unyielding
jian¯ chiˊ Insist, adhere to
jian¯ chiˊ shuo¯ fuˊ Insistantly tries to persuade
jian¯ xinˋ Believe in, absolute faith
jian¯ xinˋ youˇ le˙ Has absolute faith
jian¯ cheng¯ Insist
jian¯ dingˋ de˙ Determinedly
gong¯jian¯ Attack, storm a stronghold
jinˇ
Tight
s e v i f (Cangjie Input Code)
Tight, taut, tense, nervous, secure, firm, fast, urgent, critical, pressing, emergency
jinˇyaoˇ Tight in pursuit, biting at the heels
jinˇ gen¯ zhe˙ Following
jinˇding¯ zhe˙ Stared, stared fixedly at, stared with eyes glued (to)
jinˇjinˇ Tightly, firmly, closely
jinˇjinˇ de˙ Tight
jinˇ zhang¯ Tense, tension
jinˇ zhang¯ de˙ Tensely, nervously
jinˇ zhang¯ de˙ Nervously
jinˇminˇ Pinched
jinˇ woˋ Clenched
jinˇ woˋ zhe˙ Tightly held, clenched tightly
jinˇ jiˊ Emergency
jinˇ jiˊ moˊ shiˋ Emergency mode
jinˇ poˋ Urgent, pressing, tight
bieˊjinˇ zhang¯ Relax, losen up, don't worry
niuˇjinˇ Torqued
ganˇjinˇ Quickly, hurriedly
meiˊ touˊjinˇcuˋ Wince
buˊ yaoˋjinˇ It's okay, that's okay, don't worry about it

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"