Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Left 01

houˋ
Thick
m a n d (Cangjie Input Code)
Thick, fat, generous, substantial
houˋhouˋ de˙ Thick, heavy
houˋ pianˋ Thick cut, thick slice (of)
houˋ zhongˋ Thick, heavy
houˋ shiˊ Thick
liˋ
Course
m t w b (Cangjie Input Code)
Course, rough, harsh, fierce, bad, evil, enforce, oppress, discipline, persuade
liˋ haiˋ Awesome, excellent, fearsome, switched on
liˋ
Exhort
m b k s (Cangjie Input Code)
Exhort, encourage, strive
guˇliˋ Encourage
yuanˊ
Original/Source
m h a f (Cangjie Input Code)
Original/Source, origin, originally, begin, beginning, first, prototype, cause, reason, atom (atomic)
yuanˊ yin¯ Cause, reason
yuanˊ weiˋ Original flavour
yuanˊ zeˊ Principle
yuanˊ ziˇ Atom
yuanˊ ziˇtuˇ xiˊ Atomic breath
yuanˊ ziˇtuˋ xiˊ jiang¯ Atomic breath
yuanˊ laiˊ Originally, former
yuanˊ benˇ Cause, origin, originate
yuanˊ zhuˋ minˊ Aboriginals
yuanˊzhi¯ Juice
yuanˊ dingˋ Originally intended (for)
yuanˊ liangˋ Forgive, pardon, excuse
bing¯yuanˊ langˊ Dire wolf
liuˇchengˊyuanˊzhi¯ Drink: fresh orange juice
puˊtaoˊyouˋyuanˊzhi¯ Drink: pomello juice
shiˋ guˋ de˙yuanˊ yin¯ Cause of the accident
wuˊ faˇ yunˋ zuoˋ de˙yuanˊ yin¯ Limiting factor (beyond which a system won't function)
yuanˋ
Wish
m f m b c (Cangjie Input Code)
Wish, hope, desire
yuanˋ yiˋ (is/am/are) willing, want to
buˊyuanˋ yiˋ Unwilling, won't, doesn't want to
danˋyuanˋ Hope, wish
danˋyuanˋ ba¯ Hope so
danˋyuanˋ ruˊ ciˇ Hope so, let's hope so
niˇyuanˋ yiˋ Will you
qingˊyuanˋ Willing to, would rather
ziˋyuanˋ Voluntarily
shiˋ yuˇyuanˋ weiˊ Circumstances became unfavorable, circumstances shift(ed) unfavorably
xin¯ gan¯ qingˊyuanˋ Totally willing
liˋ
Experience
m d y l m (Cangjie Input Code)
Experience, undergo, history, historic, pass through, pass, elapse, successive, throughout, each, every, calendar, last, endure
liˋ jieˋ (during) previous sessions
liˋ shiˇ History, story
liˋ shiˇ de˙ Histories
luˇliˋ Resume
zi¯liˋ Experience, history, qualifications
diˋliˋ Bright (lustrous)
diˋliˋ shiˇ History
qin¯liˋ qiˊ jingˋ Experience personally, be there while it happens
jing¯liˋ Experiences
yanˋ
Loathe
m a b k (Cangjie Input Code)
Loathe, detest, dislike
taoˇyanˋ Troublesome, loathsome, repugnant, disgusting, loathe, dislike, hate
ya¯ yaˋ
Press
m k g (Cangjie Input Code)
Press, push down, oppress, crush
ya¯ zhangˇ qianˊwan¯ shiˋ Hands Beneath Feet Standing Forward Bend (yoga)
ya¯ liˋ Pressure, stress
ya¯ liˋ waiˋxieˋ Pressure leak
ya¯ di¯ Made low, forced low
qiˋya¯ Air pressure
qiˋya¯cang¯ Airlock
qiˋya¯zouˋ jiangˋ Sudden drop in air pressure
shi¯ya¯ Lost pressure, decompress, decompression
di¯ya¯ Low pressure
jianˇya¯cang¯ Airlock
xueˋya¯ Blood pressure
gao¯ya¯ xianˋ quan¯ ME: coil
yiˇ mianˇ shi¯ya¯ qingˊ kuangˋ fa¯ sheng¯ In case there was a pressure loss

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"