Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Horizontal 11

xi¯
West
m c w (Cangjie Input Code)
West, West, thing, (Radical 146)
西xi¯ gua¯ Food: watermelon
西xi¯ gua¯zhi¯ Drink: watermelon juice
西xi¯ gua¯ niuˊ naiˇ Drink: watermelon and milk
西xi¯ nanˊ fang¯ South-West (direction)
西xi¯ huaˋ Westernize
西xi¯ buˋ Western
maiˋ 西xi¯maˇ si¯ Name: Maximus
dong¯ 西xi¯ Thing(s), something
fengˋliˊ 西xi¯ gua¯zhi¯ Drink: pineapple and watermelon juice
dong¯ daoˇ 西xi¯wai¯ de˙ zouˇ Limping, limped
daˊ wenˊ 西xi¯ Name: Davinci
chi¯ dianˇ dong¯ 西xi¯ Something to eat
meiˊ dianˇ dong¯ 西xi¯ Didn't order anything
buˋ zhi¯ mingˊ dong¯ 西xi¯ Something unknown
zaˊ qi¯ zaˊ ba¯ de˙ dong¯ 西xi¯ All the different things, all the bits and pieces
xingˇ
Awaken
m w a h m (Cangjie Input Code)
Awaken, wake up, startle, sober up
xingˇ le˙ Woken up, awake, woke up
xingˇ laiˊ Wake up, awaken
xingˇ laiˊ houˋ After waking up
huanˋxingˇ Waken
jiaoˋxingˇ Wake, awake, woke
tiˊxingˇ Remind, inform, alarm, alert
jiuˇxingˇ de˙ Drunken
jiuˇxingˇ de˙ daˋ hanˋ A fellow who was drunk
zaoˇ jiuˋxingˇ le˙ Woke up earlier, woke up early
yiˊ jiaoˋxingˇ laiˊ Wake up
geiˇ jiaoˋxingˇ Roused, woke up
baˇ woˇ jiaoˋxingˇ Wake me, woke me
peiˋ
Unite
m w s u (Cangjie Input Code)
Unite, join, marry, match, fit, suit, dispense, exile, mate, equal, mix
peiˋ daiˋ Wear
peiˋ beiˋ Issue
peiˋ jianˋ Accessories
da¯peiˋ Overlap, unite
zhaiˊpeiˋ Home delivery
jiao¯peiˋ Mating
jiao¯peiˋ houˋ After mating
kuˋ
Strong
m w h g r (Cangjie Input Code)
Strong, stimulating, cruel, severe, (translit.) Cool, Cool!
chao¯kuˋ de˙ Cool
henˇkuˋ ba˙ Cool (eh)
lengˇkuˋ de˙ Coldly, heartlessly
滿manˇkuˋ de˙ Very cool
zuiˋ
Intoxicated
m w y o j (Cangjie Input Code)
Intoxicated, drunk, infatuated, charmed
zuiˋ guiˇ Drunkard, drunk bastard
he¯zuiˋ de˙ Drunk, drunks, drunken
he¯zuiˋ le˙ Drunk
chenˊzuiˋ Intoxicated
宿suˋzuiˋ Hang over, hung over
maˊzuiˋ Anesthetic
he¯ de˙ taiˋzuiˋ Too drunk
yiˋ zhen¯ maˊzuiˋ A shot of anesthetic
yaˋ ya¯
Second
m l l m (Cangjie Input Code)
Second, next to, inferior, Asia, Asian
yaˋ zhou¯ Asia
diˋyaˋge¯ Name: Diago
keˇ keˇyaˋ Food: cocoa
aiˋ miˇliˋyaˋ Name: Amelia
waˇ leiˊ liˋyaˋ Name: Valyria
eˋ eˇ wuˋ
Malignant
m m p (Cangjie Input Code)
Malignant, evil, bad, fierce, ferocious, malicious, wicked, noxious, (e3), disgust, sicken, scorn, (wu4), loath, detest, abhor
mengˋ Nightmare
gunˋ Villain, bad guy (person), evil doer
huaˋ Deteriorate
xingˋ Vicious
keˇwuˋ Damn, shit, bugger
xieˊ Evil, wicked
xieˊ de˙ Evil, wicked
yiˋ changˇ mengˋ A nightmare
yaoˋ yao¯
Want
m w v (Cangjie Input Code)
Want, should, ought, need, important, (yao1), invite
yaoˋ shiˋ If
yaoˋ lingˇ Essentials
yaoˋ dang¯ Need to act as
yaoˋ zhua¯ Try to grab, want to grab
yaoˋ quˋ Want's to go
yaoˋ buˋ ranˊ Otherwise
yaoˋ buˋ liaoˇ Shouldn't be…
yaoˋ zenˇ me˙ zuoˋ What did we we do, what should we do
yaoˋ sheˊ me˙ What do you want, whatever you want
yaoˋ woˇ Want me (to)
yao¯ qiuˊ Demand
yaoˋ de˙ Wanted, ordered
yaoˋ haoˇ Close (friends), on good terms with, be in love with, desire to excel
yaoˋ haoˇ de˙ Close (friends), on good terms with, be in love with, desire to excel
zhiˇyaoˋ Should, as long as, want only..., all (someone) has to do is...
huiˋyaoˋ qiuˊ Will ask
ruoˋyaoˋ If…
zhen¯yaoˋ mingˋ Obsessive
xiangˇyaoˋ Want
xiangˇyaoˋ de˙ Want
xiangˇyaoˋ fangˋ qiˋ de˙ Desire to give up, want to give in
buˊyaoˋ Don't want, do not
buˊyaoˋ jinˇ It's okay, that's okay, don't worry about it
zhengˋyaoˋ quˋ Just going to, am going to
xu¯yaoˋ Need, need to
xu¯yaoˋ de˙ Need
xu¯yaoˋ sheˊ me˙ fuˊ wuˋ What do you need?
jianˇyaoˋ Simple and to the point, concise
niˇyaoˋ You want
niˇyaoˋ de˙ As you ordered, you wanted
zhongˋyaoˋ Important
woˇyaoˋ I want to
woˇyaoˋ zhi¯ daoˋ I need to know
haiˊyaoˋ Still, but still
haiˊyaoˋ gengˋ Even more
haiˊyaoˋ he¯ Still drink, but still insist on drinking
haiˊyaoˋkui¯ Less, minus
zhuˇyaoˋ Principle, main
zhuˇyaoˋ gong¯ nengˊ Principle purpose, main function
zuiˋ zhongˋyaoˋ Most important
zuiˋ zhongˋyaoˋ de˙ Most important
suoˇ xu¯yaoˋ de˙ Required
yeˇ buˊyaoˋ Also… no or not
dou¯ kuaiˋyaoˋ Need to quickly
caiˊ buˊyaoˋ ne˙ No way
bingˋ buˋ xu¯yaoˋ Does not need, does not require
daˊ guan¯ xianˇyaoˋ Dignitaries, important people
fuˋ
Keep
m w h o e (Cangjie Input Code)
Keep, cover, hide, conceal, turn over, up end, capsize, repeat, raspberry, investigate, reply
fuˋ gaiˋ Cover
piaoˋ
Ticket
m w m m f (Cangjie Input Code)
Ticket, slip of paper, bank note
gouˋpiaoˋ Buy ticket
guˇpiaoˋ Stock, stocks
fa¯piaoˋ Invoice
zhi¯piaoˋ Cheque/check
ji¯piaoˋ Ticket, air voucher, flight ticket
touˊpiaoˋ Vote
la¯piaoˋ Meet the electorate, solicit votes
yiˊpiaoˋ Bunch of or group of (slang)
dan¯ chengˊpiaoˋ One way ticket
fei¯ ji¯piaoˋ Airplane ticket
daˇ bao¯piaoˋ I can tell you that, it's a given, i guarantee you
gong¯ minˊ touˊpiaoˋ Referendum
gong¯ minˊ touˊpiaoˋ anˋ Referendum case
piao¯
Blow
m f h n i (Cangjie Input Code)
Blow, float, drift, waft, flutter, light, airy, sea voyage, driven, wonder, violent wind, whirlwind, cyclone
piao¯ sanˇ Disperse, drift about, blow about
piao¯ yaoˊ Blow around
piao¯ fuˊ Floating, drifting

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"