Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Horizontal 10

liangˇ
2
m l b o (Cangjie Input Code)
2, two, both, pair, couple, a few, an ounce, tael
liangˇ zhiˇ Two, both
liangˇ jian¯ Two rooms
liangˇ zeˊ A couple
liangˇjian¯ Shoulders, both shoulders
liangˇshu¯ Both Shu's (Shu Guang and Shu Shou of the Han dynasty)
liangˇ renˊ The two of them
liangˇ tian¯ houˋ In two days
liangˇ mingˊ Two (people)
liangˇ zhi¯ Two, both (creatures)
liangˇ ge˙ Two
liangˇ ge˙ dou¯ Both
liangˇ ge˙ dou¯ buˊ shiˋ Been neither of them
liangˇ fenˋ Two
liangˇ fenˋ jiˋ huaˋ Two plans
liangˇ qian¯ 2000, two thousand
liangˇ shouˇ Both hands
zhiˇliangˇ jian¯ Only two (places)
qianˊliangˇ tian¯ Two days ago, two days before
zheˋliangˇ kuaiˋ These two chunks/pieces (of)
duanˋ chengˊliangˇ banˋ le˙ Completely cut in half
erˇ
Thus
m f b k (Cangjie Input Code)
Thus, like that, so, you, thou
guan¯erˇ Smile
chaˊerˇ si¯ Name: Charles
ouˇerˇ Occasionally, once in a while
aiˋerˇ lanˊ Irish, Ireland
xiˊerˇwaˇ Name: Silva
xiˊerˇwaˇ de˙ Silva's
daoˋerˇ Name: Doyle
daˊerˇ Name: Darwin
qiu¯ jiˊerˇ Name: Churchill
qiu¯ jiˊerˇ de˙ Churchill's
la¯ wu¯erˇ Name: Raul
beiˇ aiˋerˇ lanˊ Northen Ireland, Northern Irish
aiˋ biˇ gaiˋerˇ Name: Abigail
yi¯ si¯tanˇ buˋerˇ Istanbul
zaiˋ
Then/Again
m g b (Cangjie Input Code)
Then/Again, once more
zaiˋ jianˋ See you again, bye
zaiˋ qianˊ jinˋ le˙ Go any further, go any further
zaiˋ xiangˇ xiangˇ On second thought
zaiˋ laiˊ Once again, one more time, come back, coming back
zaiˋ laiˊ yiˋ bei¯ Another cup, another drink?
zaiˋ zouˇ haoˇ ma˙ Before you go…?
zaiˋ yiˊ ciˋ Once again
zaiˋ wanˊ Play again, play another
zaiˋ dengˇ dengˇ Wait, be put on hold
zaiˋ shouˋ shang¯ haiˋ Get hurt again
zaiˋ ciˋ Once again
zaiˋ ciˋ jinˋ ruˋ le˙ Re-enter, re-entered
zaiˋ duˋ Once again
zaiˋ yuˊ Then at
zaiˋ shuo¯ Repeat, say again, moreover, besides, what's more, then we'll talk
zaiˋ shuo¯ yiˋ ciˋ Say once more, say again
zaiˋ tanˊ Continue talking
buˋ nengˊzaiˋ qianˊ jinˋ le˙ Can't go any further, can't go further
xian¯ zuoˋzaiˋ shuo¯ First try, then discuss
yuˇ
Rain
m l b y (Cangjie Input Code)
Rain, pouring rain, raining, (radical 173)
yuˇ shuiˇ Solar Term: Rain Water
yuˇxieˊ Rubber (rain proof) boots
yuˇ yi¯ Rain coat
yuˋyuˇ Solar Term: Grain Rains
xiaˋyuˇ Rain, raining
xiaˋyuˇ le˙ Start raining
xiaˋ zhe˙yuˇ Raining
lingˊ
Zero
m b o i i (Cangjie Input Code)
Zero, nil, naught, fraction, fractional, left over, left alone, scattered, disorderly, fragmented, everyday (pocket money, odd jobs, snacks)
lingˊ jianˋ (machine) component(s), spare parts
lingˊ zuˇ jianˋ Component parts, components, parts
diao¯lingˊ Withered
san¯ baiˇlingˊ jiuˇ 309
luˋ louˋ
Reveal
m b r m r (Cangjie Input Code)
Reveal, expose, open air, naked, unsealed, dew, (lou4), display, show
luˋ yiˋ si¯ Name: Lewis
luˋ chu¯ Reveal
luˋ chu¯ le˙ Revealed
luˋ yingˊ Camp, go camping
luˋ beiˋ liˇ fuˊ Backless dress
baiˊluˋ Solar Term: White Dew
hanˊluˋ Solar Term: Cold Dew
touˋluˋ Divulge, reveal, bring to light
touˋluˋ le˙ Divulges, reveals, brings to light
luoˇluˋ Bare, nude, naked
lingˊ
Spirit
m b r r m (Cangjie Input Code)
Spirit, consciousness, intelligent, smart, alert, quick witted
lingˊ ji¯ yiˋ dongˋ Suddenly think of
lingˊ huoˊ de˙ Energetically, nimbly, quick wittedly
you¯lingˊ Ghost
baˋ
Usurp
m b t j b (Cangjie Input Code)
Usurp, control, dominate, rule by force, dictatorship, tyranny, hegemony
baˋ zhanˋ Took it, occupied it
leiˊ
Thunder
m b w (Cangjie Input Code)
Thunder
leiˊmingˊ ban¯ de˙ Thunderous, loud
leiˊ deˊ Name: Ryder
leiˊ sheˋ qiˋ Laser
waˇleiˊ liˋ yaˋ Name: Valyria
huan¯ sheng¯leiˊ dongˋ Cheer and applaud loudly, thunderously
dianˋ
Electricity
m b w u (Cangjie Input Code)
Electricity, electro, electric, electronic, information, lightning
dianˋ yingˇ Movie, film
dianˋ yanˇ Electric eye, camera
dianˋ yanˇ jian¯ shiˋ Security camera
dianˋ naoˇ Computer
dianˋ naoˇ huaˋ Computerize
dianˋ naoˇ kuangˊ renˊ Computer nerd
dianˋ naoˇ xiˋ tongˇ Computer network
dianˋ naoˇ liˇ bao¯ hanˊ Computer includes within itself
dianˋ ziˇ Electron
dianˋ ziˇ youˊ jianˋ Email
dianˋ ziˇ jiˋ shuˋ renˊ yuanˊ Computer technician, electronics technician
dianˋ pingˊ ME: battery
dianˋ deng¯ Light bulb
dianˋ ji¯ Electrical shock/attack
dianˋ che¯ Tram, electric train
dianˋti¯ Elevator
dianˋ ciˊ Electro-magnetic
dianˋ ciˊmaiˋ chong¯ EMP (Electro-magnetic Pulse)
dianˋ yuanˊ Power
dianˋ chiˊ ME: battery
dianˋ liuˊ Electric(al) current
dianˋ rongˊ Condensor (as in condensor mic)
dianˋ changˇ Power plant
dianˋ shiˋ Television
dianˋ huaˋ Phone
dianˋ huaˋ haoˋ maˇ Phone number
dianˋ wangˇ Electrical power grid
fa¯dianˋ ji¯ ME: generator
shengˇdianˋ Electricity saving, save electricity
heˊdianˋ zhanˋ Atomic power station
heˊdianˋ changˇ Nuclear power plant
laiˊdianˋ huaˋ Phoned, called
daˇdianˋ huaˋ Make a phone call
biˇdianˋ Laptop (computer)
gong¯dianˋ Provide electricity
kanˋdianˋ yingˇ Watch/see a movie
kanˋdianˋ shiˋ Watch t.v.
shouˇdianˋtongˇ Flashlight
chong¯dianˋ de˙ Recharging
xianˋdianˋ Radio
biˋ luˋdianˋ shiˋ Close circuit tv
wuˊ xianˋdianˋ Wireless, radio
yanˇ de˙dianˋ yingˇ Films (films acted in)
gai¯ daˇdianˋ huaˋ de˙ Should have called
jiao¯ liuˊ fa¯dianˋ ji¯ ME: alternator
fangˋ chu¯ daˋ xingˊdianˋ liuˊ Electrocute with high current
zhenˋ
Shake
m b m m v (Cangjie Input Code)
Shake, quake, tremor, tremble, shock, excite, trigram (thunder)
zhenˋ zhong¯ Epicenter (of an earthquake or earth tremor)
zhenˋ dongˋ Shake, wobble, tremor, tremors
zhenˋ yuanˊ Source of seismic activity
zhenˋ yuanˊ de˙ Seismic
zhenˋ yuanˊ zhiˇ shuˋ Seismic data, seismic readings
zhenˋzhanˋ Shake, wobble, tremor
qiangˊzhenˋ Earthquake
yuˊzhenˋ After shock
diˋzhenˋ Earth quake, tremors
diˋzhenˋ bo¯ Seismic
xueˇ
Snow
m b s m (Cangjie Input Code)
Snow, clean, wash, whiten, wipe way
xueˇ hua¯ Snow flakes
xueˇ dui¯ Snow pile
xueˇ zhong¯ songˋtanˋ Timely help or assistance, port of call when in need
feng¯xueˇ Snow storm
xiaoˇxueˇ Solar Term: Slight Snow
daˋxueˇ Solar Term: Big Snow
xiaˋxueˇ Snowing
huaˊxueˇ Ski
xianˋ zaiˋxueˇ dui¯ zhong¯ de˙ Buried in a pile of snow
yunˊ
Cloud(S)
m b m m i (Cangjie Input Code)
Cloud(S), say, speak, Yunnan province
yunˊ cengˊ Clouds, cloud layer
yunˊ linˊ xianˋ Yunlin county
yunˊ shouˇ Tai ji: Cloud Hands
baiˊyunˊ White clouds
wu¯yunˊ miˋ buˋ Dark clouds form(ing) up, dark clouds gathering
guoˋ wangˇyunˊ yan¯ le˙ A long time ago, a thing of the past
xu¯
Require
m b m b l (Cangjie Input Code)
Require, need, must
xu¯ yaoˋ Need, need to
xu¯ yaoˋ de˙ Need
xu¯ yaoˋ sheˊ me˙ fuˊ wuˋ What do you need?
jun¯xu¯ chuˇ Military procurement
suoˇxu¯ Needs, requirements
suoˇxu¯ de˙ Necessary, all necessary
suoˇxu¯ yaoˋ de˙ Required
biˋxu¯ Necessary to, need to
bingˋ buˋxu¯ yaoˋ Does not need, does not require
renˋ jun¯xu¯ guan¯ Quarter Master
zhunˇ beiˋ suoˇxu¯ de˙ Supplied/provided/equipped with necessary

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"