Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Horizontal 08

wangˊ
King
m g (Cangjie Input Code)
King, ruler
wangˊ guoˊ Kingdom
wangˊ guan¯ Crown
wangˊ houˋ Queen
wangˊ zheˇ King
wangˊ zuˊ Royal family
wangˊ weiˊ Wang Wei (Tang Dynasty poet)
guoˊwangˊ King, sovereign
longˊwangˊ Dragon king
yanˊ luo¯wangˊ Name: Yama
shiˋ fuˋwangˊ King slayer
zhongˋ deng¯wangˊ weiˋ Throne
guaiˋshouˋ zhi¯wangˊ King of Monsters
yuˋ
Jade
m g i (Cangjie Input Code)
Jade, polished, smooth, refined, lady like, (Radical 096)
yuˋ miˇ Corn
yuˋ miˇnongˊtang¯ Cream of corn soup
liˇ
Understand
m g w g (Cangjie Input Code)
Understand, comprehend, manage, arrange, administer, govern, principle, theory, reason, science, structure, texture, grain
liˇ dang¯ Ought to be, supposed to be
liˇ xiangˇ Ideal, ideals, idea(s), thought(s)
liˇ zhiˋ Reason
liˇ jieˇ Understanding
liˇ lunˊ Theory
geˊliˇhanˋ de˙ Name: Grisham's (John)
liaoˋliˇ Manage, arrange, take care of
zhen¯liˇ Truth, reality
shu¯liˇ Comb(ed)
chuˇliˇ Take care of, deal with
chuˇliˇ keˋ Disposal
wuˋliˇ xueˊ Physics
wuˋliˇ xueˊ jia¯ Physicist
xiu¯liˇ Repair
xin¯liˇ Psychological
xin¯liˇ yi¯ sheng¯ Psychologist
qingˊliˇ Reason, common sense
qing¯liˇ Tidy up
zhiˋliˇ Governance, control
調tiaoˊliˇ Train, teach
huˋliˇ Treatment, health care
youˇ daoˋliˇ Find, understood
meiˊ faˇliˇ jieˇ There's no way of understanding, there's no (way of) understanding
qiangˊ quanˊ jiˊ gong¯liˇ Might is right
baoˋzhaˋ pinˇ chuˇliˇ keˋ Bomb (or explosive ordinance) disposal unit
huanˊ
Loop
m g w l v (Cangjie Input Code)
Loop, ring, encircle, surround, bracelet
huanˊ jiaˇ Ring mail
huanˊ guˋ siˋ zhou¯ Look around
huanˊ jingˋ Environment, surroundings, finances
huanˊ jingˋ kongˋ zhiˋ Environmental controls
huanˊ qiuˊ Global, Universal
huanˊ jieˊ Segment, link
huanˊ baoˇ Environmental protection
huanˊ daoˇ Travelling around an island, island tour
shuˋhuanˊ ME: bracket
erˇhuanˊ Ear rings
xunˊhuanˊ Cycle, circle of action
tiaoˋ tieˇhuanˊ de˙ Jumping through iron hoop's
xiaoˇ tieˇhuanˊ Tiny metal hoop
huoˊ sai¯huanˊ ME: piston ring
xianˋ
Show
m g b u u (Cangjie Input Code)
Show, unveil, become visible, appear, be present
xianˋ jin¯ Now
xianˋ changˇ Scene, act, chapter
xianˋ zaiˋ Right now, now
xianˋ zaiˋ zhengˋ Now
xianˋ zaiˋ de˙ Present
xianˋ zaiˋ huanˋ sheiˊ Now who is (as if positions reversed)
xianˋ xiangˋ Occurrence, phenomena
xianˋ daiˋ Modern
xianˋ daiˋ huaˋ Modernize
xianˋ shen¯ Appeared
shanˇxianˋ Flash
chu¯xianˋ Appear, emerge
chu¯xianˋ le˙ Appeared
chu¯xianˋ zaiˋ niˇ naoˇ haiˇ Comes to your mind
fa¯xianˋ Discover, find, discovered, found
fa¯xianˋ le˙ Discovered
fa¯xianˋ de˙ Discovered
duiˋxianˋ Cash in, to cash in
biaoˇxianˋ Perform, performance, behave, appear, express, expression
biaoˇxianˋ de˙ Behaving, acting
biaoˇxianˋkan¯ chenˋ 滿manˇ fen¯ Performed perfectly, did the job really well
chao¯xianˋ shiˊ Surreal
fuˋxianˋ Pay in cash
shiˊxianˋ Come true, realize, become actual, actualize
shou¯xianˋ jin¯ de˙ Paid
queˋ fa¯xianˋ But discover
bingˋ fa¯xianˋ And discovers (at the same time)
beiˋ fa¯xianˋ Been discovered
hu¯ yinˇ hu¯xianˋ Flickering
ruiˋ
Excellent
m g u m b (Cangjie Input Code)
Excellent, lucky, auspicious, propitious, jade tablet, (translit.) Swiss
ruiˋ keˋ Name: Rick
beiˋruiˋ taˇ Beretta
beiˋruiˋ taˇ qiang¯ Beretta pistol
gaiˋruiˋ Name: Gary, Gared
gaiˋruiˋ si¯ Name: Gareth
jieˊruiˋ Name: Jerry, Gerry
zhen¯
Precious
m g o h h (Cangjie Input Code)
Precious, treasure, valuable, rare, pearls, rare delicacies
zhen¯ baoˇ Treasure
zhen¯ni¯ Janine, Jenny
wanˊ wanˋ
Play/Toy(S)
m g m m u (Cangjie Input Code)
Play/Toy(S), have fun, amuse, curios, antiques
wanˊ juˋ Trinket(s)
wanˊ juˋ xiongˊ Teddy bear, toy bear, child's teddy bear
wanˊ erˊ Play, enjoy, have fun
wanˊ zhe˙ Playing, playing with
wanˊzhuo¯ miˊ cangˊ Play hide-and-seak
wanˊshuaˇ Play, have fun with
wanˊ qiuˊ Play ball
wanˊ de˙ Played (e.g. played happily)
wanˊ wanˊ le˙ Screwed, finished, done for
wanˊ yiˋ Toy, play thing
wanˊ leˋ Fun
kai¯wanˊ xiaoˋ Crack a joke, make a joke, joke
zaiˋwanˊ Play again, play another
haoˇwanˊ Fun
shaoˇ kai¯wanˊ xiaoˋ le˙ Joking, can't be serious, you're joking
nongˋ longˋ
Lane
m g t (Cangjie Input Code)
Lane, alley, make, get, fix, do, doing (general verb for doing), manage, ridicule, fool, mess with, make fun of
nongˋ zouˇ Handle, deal with, get rid of
nongˋ luanˋ le˙ Mix it up, unorganized, put back in wrong place
nongˋ deˊ taiˋ fuˊ zaˊ Overly complicated, complicate, create complications
chaoˊnongˋ Ridicule, mock
baˇnongˋ zhe˙ Hold, handle, fiddle with
qiuˊ
Ball
m g i j e (Cangjie Input Code)
Ball, sphere, globe, Earth, planet earth
qiuˊ yiˋ moˊ yiˊ yangˋ Like Earth's, Almost exactly iike that of Earth
xing¯qiuˊ Planet
yanˇqiuˊ Ocular, eyeball
quanˊqiuˊ Entire globe
daˇqiuˊ Play ball, play ball sport
diˋqiuˊ Earth
diˋqiuˊ renˊ leiˋ Mankind
huanˊqiuˊ Global, Universal
wanˊqiuˊ Play ball
lanˊqiuˊ Basket ball
wangˇqiuˊ Tennis
zaiˋ quanˊqiuˊ zhuˋ muˋ xiaˋ And while the whole planet watched
xiangˋ diˋqiuˊ Earth like
daˇ baoˇ lingˊqiuˊ Go bowling
ban¯
Distribute
m g i l g (Cangjie Input Code)
Distribute, work, job, team, squad, group, rank, class
jia¯ban¯ Over time, extra hours
shangˋban¯ Work, go to work, start work
shangˋban¯ le˙ Started work
shangˋban¯ shiˊ jian¯ Work hours
xiaˋban¯ Finish work, get off work
daiˋban¯ Cover for somebody at work, substitute
hangˊban¯ Flight
shuˇ qi¯ban¯ Summer school/session
shangˋ xiaˋban¯ (go) to and from work
qinˊ
Lute
m g o i n (Cangjie Input Code)
Lute, guitar
tiˊqinˊ Instrument: violin, fiddle
ji¯qinˊruanˇxiaoˋ Ji (Kang) played the lute and Ruan Ji whistled (each one of the Seven Worthy Men in the Bamboo Grove during the Three Kingoms period)
wu¯ shangˋ de˙ tiˊqinˊ shouˇ Fiddler on the Roof

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"