Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Horizontal 07

xiaˋ
Below
m y (Cangjie Input Code)
Below, beneath, after, down, end, under, finish, inferior, get down, get off
xiaˋ xing¯ qi¯ Next week, week after this week
xiaˋ ba¯ Chin
xiaˋ guan¯ jieˊ tuˊ Anatomy: lower articular process
xiaˋ fei¯ ji¯ houˋ After landing
xiaˋ lingˋ Order
xiaˋheˊ guˇ Anatomy: mandible
xiaˋ zhe˙ Falling (rain)
xiaˋ zhe˙ yuˇ Raining
xiaˋ luoˋ Whereabouts, drop(ping), fall(ing)
xiaˋ banˋ buˋ fenˋ Bottom half, lower half
xiaˋ che¯ Get/got out of a vehicle
xiaˋ laiˊ Come down, came down
xiaˋ laiˊ le˙ Came down
xiaˋ zaiˋ (V) download
xiaˋ quˋ Go down, went down
xiaˋ quˋ le˙ Went down
xiaˋ pianˋ Second run films
xiaˋ chuˋ yuˊxiaˋ feng¯ Disadvantaged, at a disadvantage
xiaˋ jiangˋ Descend
xiaˋ jiangˋ duanˋ Landing section
xiaˋ jiangˋ gao¯ duˋ Reduce altititude
xiaˋ yiˊ ge˙ The next
xiaˋ yiˊ yeˋ Next page
xiaˋ yiˋchu¯ Next chapter, the next chapter
xiaˋ mianˋ Below, bottom surface
xiaˋ lieˋ (the) following
xiaˋ buˋ laiˊ Can't come down
xiaˋ buˊ quˋ Can't go down
xiaˋ ban¯ Finish work, get off work
xiaˋ yuˇ Rain, raining
xiaˋ yuˇ le˙ Start raining
xiaˋ xueˇ Snowing
xiaˋ wuˇ Afternoon
xiaˋ wuˇ chaˊ Afternoon tea
xiaˋ jiaoˇ Anatomy: lower angle
xiaˋ ge˙ yueˋ Next month, month after this month
xiaˋchuiˊ Drooping
xiaˋ de˙ quˋ Can go down
xiaˋ de˙ laiˊ Can come down
xiaˋqianˊ Submerge, go down, dive
xiaˋ de˙ Bottom of
xiaˋ zhou¯ Next week
xiaˋ fangˋ Delegated, placed below
xiaˋ keˋ Get out of class, end of class, finish class
pa¯xiaˋ laiˊ Lay down
paoˇxiaˋ Run/ran down
tiaoˋxiaˋ quˋ Jumped down
maiˇxiaˋ laiˊ Buy (it)
tuo¯xiaˋ laiˊ Undress, take off (clothes)
jiaoˇxiaˋ Beneath the feet
paˊxiaˋ quˋ Climbed down
liuˊxiaˋ Leaves, leaves behind
liuˊxiaˋ de˙ Left behind
liuˊxiaˋ le˙ Left behind, left a message
fei¯xiaˋ Flew down
zuoˋxiaˋ Sit down, sat down
yuˊxiaˋ Remaining, left over
yuˊxiaˋ Remaining, left over
naˊxiaˋ Pull down
luoˋxiaˋ Drop down
dang¯xiaˋ In the moment
louˊxiaˋ Downstairs
pao¯xiaˋ Abandoned
cheˇxiaˋ laiˊ Pull off, rip off
diˋxiaˋ Underground, beneath the ground
diˋxiaˋ daoˋ Underground tunnel
diˋxiaˋ tieˇ Subway
duoˊxiaˋ Pull down, pull off, take off
youˋxiaˋ shiˋ duˊ liˋ Right Low Form to Standing on One Leg
zuoˇxiaˋ shiˋ duˊ liˋ Tai ji: Left Low Form to Standing On One Leg
ciˇxiaˋ Since, from then
shangˋxiaˋ Top to bottom
shangˋxiaˋ de˙ Top to bottom
shangˋxiaˋ ban¯ (go) to and from work
shangˋxiaˋ daˇ liangˋ Looked up and down, conjectured
biˋxiaˋ ninˊ Your majesty
yiˊxiaˋ (polite suggestion), please
yiˊxiaˋ ziˇ Immediately, suddenly, at once
tian¯xiaˋ World
sheng¯xiaˋ Give birth (to)
daoˇxiaˋ de˙ Fallen, collapsed
tingˊxiaˋ Stopped
tingˊxiaˋ laiˊ Stop
tingˊxiaˋ laiˊ le˙ Stopped, parked
diu¯xiaˋ Reject, turn away from, discard
shengˋxiaˋ de˙ Remaining
shengˋxiaˋ de˙ zhiˇ nengˊ kaoˋ All that was left (to rely on, to use)
shouˇxiaˋ Underlings, subordinates, agents
wangˇxiaˋ Down, downwards
wangˇxiaˋ tiaoˋ Jump
huaˊxiaˋ Slide down, slide down
meiˊxiaˋ laiˊ Didn't come down
meiˊxiaˋ quˋ Didn't go down
huoˊxiaˋ quˋ Survive, keep on living, stay alive
gunˇxiaˋ laiˊ Rolled down
di¯xiaˋ laiˊ Dripped down
diˇxiaˋ Beneath, underneath
zhi¯xiaˋ Then, after
fangˋxiaˋ Put down, let down
jiˋxiaˋ Wrote down, recorded
jiˋxiaˋ de˙ Written down
shou¯xiaˋ Take, accept
yiˇxiaˋ Below
taiˊxiaˋ Audience
niˇxiaˋ sheˊ me˙ mingˋ lingˋ What was the order you gave
ruˊxiaˋ tuˊ As shown (in picture) below
chi¯ buˊxiaˋ Can't eat any more, can't eat anything else
shengˋ liˋxiaˋ After its victory
mo¯ yiˊxiaˋ Touch
dangˇ le˙xiaˋ laiˊ Blocked, stopped
diaoˋ le˙xiaˋ laiˊ Fell, dropped down
shuai¯ le˙xiaˋ laiˊ Thrown off of, thrown down
diˋ diˇxiaˋ Beneath, below, underground
shuangˇ yiˊxiaˋ ba¯ Getting together, having sex
mianˋ chaoˊxiaˋ (lying) face down
dengˇ yiˊxiaˋ Wait a moment
dengˇ yiˊxiaˋ haoˇ maˇ Can you wait a moment, can you give me a second?
sheng¯ cunˊxiaˋ quˋ To survive
jinˇ shengˋxiaˋ Barely leaving (behind), all that's left
zhuˋ de˙xiaˋ Living capacity (is), number of people who can live (here/there is)
tingˊ le˙xiaˋ laiˊ Stopped
wenˇ dingˋxiaˋ laiˊ Stabilize, make stable, steady up
wangˇ diˋxiaˋ Head undeground
wangˇ diˋxiaˋwa¯ dongˋ Digging underground
meiˊcheng¯xiaˋ laiˊ Didn't make it, didn't survive, didn't last till help arrived
yiˊ liuˊxiaˋ laiˊ de˙ Legacy
fen¯ chu¯ gao¯xiaˋ Highest scoring
baˇ touˊ di¯xiaˋ Get your head down, get down, duck
zaiˋfenˋnuˋxiaˋ Angrily, while angry
yiˋ sheng¯ lingˋxiaˋ Gives order to attack
yiˊ qiˋ zhi¯xiaˋ In a fit of anger
yi¯ baˇcheˇxiaˋ Pulled off
erˊ congˊ ciˇxiaˋ And from that time, and since that time
tian¯ seˋ anˋxiaˋ laiˊ Getting dark
zhengˋ mianˋ chaoˊxiaˋ Face down
shuang¯qinˊ yuˋxiaˋ White heron (flying) down
dengˇ woˇ yiˊxiaˋ Wait a moment, wait for me
jieˇ shiˋ yiˊxiaˋ Explain
xiu¯ buˇ yiˋxiaˋ Try to repair, fix, mend
woˇ jie¯ yiˊxiaˋ I'll get it (in answer to phone ringing)
guang¯ tian¯ huaˋ riˋxiaˋ In broad daylight
laiˊ zhua¯ kuangˊ yiˊxiaˋ Let's go crazy
buˋ zhi¯ suoˇcuoˋxiaˋ At a loss for what to do next
woˇ deiˇ jie¯ yiˊxiaˋ I have to get that
zaiˋ quanˊ qiuˊ zhuˋ muˋxiaˋ And while the whole planet watched
zaiˋ bieˊ wuˊ xuanˇ zeˊxiaˋ Having no other choice
zaiˋ zheiˋ ge˙ zhuangˋ kuangˋxiaˋ In this condition, in this situation, in this state
buˋ buˊ fouˇ fou¯
No
m f (Cangjie Input Code)
No, not, non, none, un, without
buˋ he¯ Don't (want to) drink
buˋ jiaoˋ Isn't called
buˋ zuˊ Insufficient, not enough
buˋ zuˊ yiˇ Insufficient, not enough
buˋ zhiˇ Not only, not merely
buˋ mingˊ Unexpected, unknown
buˊ shiˋ Isn't, wasn't, aren't
buˊ shiˋ sheiˊ dou¯ Nobody else
buˊ shiˋ shiˋ jieˋ moˋ riˋ It isn't the end of the world
buˊ shiˋ renˊ renˊ ganˋ de˙ laiˊ Isn't for everybody, not everyone is suited to
buˋ yiˋ Not easy
buˋ jingˇ qiˋ Non-prosperous, not good (for making money)
buˋ jian¯ duanˋ Unbroken, continuous
buˋduˇ boˊ Don't gamble
buˊ jianˋ Didn't see
buˊ jianˋ le˙ Dissappeared, (see that something) is gone
buˋ yongˋ Doesn't need to, not necessary (to)
buˋ tongˊ Different
buˋ tongˊ de˙ Different
buˊ yuanˋ yiˋ Unwilling, won't, doesn't want to
buˋ liaoˇ Can't, couldn't
buˋ jiˊ geˊ Fail
buˊ huiˋ Cannot, aren't
buˊ cuoˋ Not bad, not wrong, yes, okay
buˋ duiˋ No, not correct, wrong
buˋ zhaoˊ Can't, don't, couldn't, didn't (after a verb)
buˋ zhe˙ huoˇ Non-flammable
buˋ nanˊ xiangˇ jianˋ No doubt, predictably
buˋ gan¯ shiˋ ruoˋ Defiantly, not to be outdone
buˋ cengˊ Have never
buˋ guang¯ caiˇ Ignomiously
buˋ jin¯ Cannot help but…
buˋ xiang¯ xinˋ Doesn't believe
buˋ xiangˇ Do not wish to, do not want, not thought about, not pondered
buˋkouˋ Not pulled
buˋ jun¯ Unbalanced
buˊ xingˋ Unfortunate, unlucky
buˊ quˋ Didn't go (to), can't go (to)
buˋ dou¯ Not all
buˋ xiˇ huan¯ Doesn't like, don't like
buˊ taiˋ haoˇ Not very good
buˊ taiˋ qing¯ chuˇ Not very clear
buˊ taiˋ xiang¯ xinˋ Not (entirely) convinced, not completely certain
buˋ hui¯ xin¯ Doesn't give up
buˋ cunˊ zaiˋ le˙ Is no more
buˋ zaiˋ le˙ Was gone
buˋ xi¯ wangˋ Don't want, don't wish for
buˋ kenˇ Uniwlling, not willing
buˋ yiˊ dingˋ Not certain, not definite, indefinite, unsure
buˋ yiˊ yangˋ Not the same, different, un-alike
buˊ naiˋ fanˊ Impatient
buˊ naiˋ fanˊ de˙ Impatiently
buˋ queˋ dingˋ Unsure, undecided
buˊ daoˋ Can't couldn't, not, never, not arrived
buˋ keˇ No
buˋ keˇ yiˇ Not allowed
buˋ keˇ nengˊ Impossible, could not, could not have
buˋ keˇchiˇ No shame
buˋ keˇ nengˊ de˙ Impossible
buˋ keˇ nengˊ de˙ shiˋ The impossible
buˋ qiaoˇ Unfortunately
buˋ ganˇ Not willing, won't dare to
buˊ yaoˋ Don't want, do not
buˊ yaoˋ jinˇ It's okay, that's okay, don't worry about it
buˋ zhi¯ daoˋ Don't know
buˋ zhi¯ qingˊ Unaware of
buˋ zhi¯ zenˇ de˙ Somehow
buˋ zhi¯ haoˇdaiˇ Ungrateful
buˋ zhi¯ suoˇcuoˋ xiaˋ At a loss for what to do next
buˋ zhi¯ mingˊ dong¯ 西xi¯ Something unknown
buˋ zenˇ me˙ yangˋ Not very good
buˋ zenˇ me˙ zhen¯ shiˊ Not really genuine
buˋ guanˇ No matter, irrespective of
buˋ guanˇ yongˋ Ineffective, regardless
buˊ gouˋ Not enough, not sufficient
buˋ jiuˇ Not long
buˋ jiuˇ houˋ Not long afterwards
buˋ jiuˇ de˙ Not long, near (in time)
buˊ danˋ Not only
buˊ xiangˋ Doesn't seem (like)
buˋ tingˊ de˙ Non-stop(ping), doesn't stop
buˋ tingˊ de˙ Constantly
buˋ zheng¯ qiˋ Discouraged, easily give up, dissapointing
buˋ zheng¯ qiˋ de˙ Dissapointing
buˋ xu¯ Need not
buˋ deˊ Cannot
buˋ deˊ liaoˇ Extremely, exceedingly
buˋ xingˊ Can't, not allowed
buˋfu¯ 使shiˇ yongˋ Useless, used up
buˋ chengˊ gong¯ Unsuccessful, unsuccesfully
buˊ biˋ Doesn't need to, doesn't have to
buˊ biˋ dang¯ Don't need to be acting as
buˊ biˋ le˙ No need
buˋ guaiˋ Don't blame, don't hold responsible
buˋ dongˇ Not understand, don't understand
buˋ zhunˇ Not fit, not suitable
buˋ 滿manˇ Dissatisfied
buˋ liangˊ Poor
buˋ rongˊ yiˋ Not easy
buˋ wanˊ Can't finish (precedes verb)
buˊ keˋ qiˋ You are welcome, pleasure, my pleasure
buˋ an¯ Restless, uncomfortable
buˋ 穿chuan¯ Not wearing
buˋ ying¯ Should not
buˋ ying¯ gai¯ Should not, should not have
buˋ xiangˊ Ominous, unlucky
buˋ xiangˊ de˙ Ominous, unlucky
buˊ guoˋ Only, merely, but
buˊ guoˋ bingˋbuˊ shiˋ But not, but isn't, but it isn't
buˋ yuanˇbuˊ jinˋ Not too far and not too close
buˋhuangˊ Too busy
buˋhuangˊ duo¯ rangˋ Too busy to do one's self and so others help
buˋ shiˋ Ill suited, indisposed
buˊ shiˋ heˊ Not suitable
buˋ shiˋ renˋ le˙ Washed out, done with, incapable of doing the job
buˋ fang¯ 便bianˋ Inconvenient, difficult
buˊ fangˋ Without cease
buˊ fangˋ xin¯ Uneasy
buˊ rangˋ Not allow
buˋyunˇ xuˇ Does not allow
buˋ nengˊ Can't, not able (to)
buˋ nengˊ rangˋ Can't allow
buˋ nengˊ he¯ Can't drink
buˋ nengˊ zaiˋ qianˊ jinˋ le˙ Can't go any further, can't go further
buˋ haoˇ le˙ Not good, bad news
buˋ ruˊ Better to, why not
huiˊbuˋ laiˊ Can't come back
huiˊbuˊ quˋ Can't go back
huiˊbuˊ quˋ le˙ Can't get back, can't make it back, won't make it back
he¯buˋ liaoˇ Can't drink, can't finish a drink
chi¯buˊ xiaˋ Can't eat any more, can't eat anything else
chi¯buˋ liaoˇ Can't eat, can't eat everything
zhiˇbuˊ guoˋ Only, merely
zhiˇbuˊ guoˋbuˊ shiˋ Just not, only not
shiˋbuˋ nengˊ Are not allowed,
shiˋbuˊ shiˋ Is it or isn't it, was it or wasn't it
kai¯buˋ zouˇ Can't be driven, can't drive anywhere
kai¯buˋ shangˋ quˋ Can't drive up (it)
guan¯buˊ shangˋ (the door or window) cannot be closed (because it is broken or jammed or blocked)
maiˇbuˋ zhaoˊ Can't buy
maiˇbuˊ daoˋ Can't buy
maiˇbuˋ liaoˇ Can't buy
muˋbuˋ zhuanˇ jing¯ Intently, fixedly, without moving eyes
shuiˋbuˋ zhaoˊ Can't/couldn't sleep
zhuanˋbuˋ liaoˇ duo¯ shaoˇ qianˊ Don't earn much money, don't earn much
jianˋbuˋ zhaoˊ Can't see (someone or something)
jianˋbuˊ daoˋ Can't see/meet
jianˋbuˋ deˊ renˊ Shameful, shady, under the table, unseen
yongˋbuˋ zhaoˊ Weren't using, can't use, don't need
yongˋbuˋ liaoˇ Can't use, can't use all (of it)
chu¯buˋ laiˊ Can't come out
chu¯buˊ quˋ Can't go out
biˇbuˊ shangˋ Can not compare (with)
fei¯buˋ qiˇ laiˊ Not able to fly
liaoˇbu˙ qiˇ Wonderful, fantastic
zuoˋbuˋ qiˇ Can't afford to ride (sit on) (plane/train/bus)
nianˋbuˊ duiˋ Can't remember (from studying) correctly
quanˊbuˋ heˊ geˊ Completely unacceptable
naˊbuˋ liaoˇ Can't grab
bingˋbuˊ shiˋ Is not, then is not
bingˋbuˋ xu¯ yaoˋ Does not need, does not require
bingˋbuˊsangˋ qiˋ Not put off, not dissuaded
bingˋbuˊ houˋ huiˇ Does not regret
chaˋbuˋ duo¯ About, there abouts, approximately
chaˋbuˋ duo¯ tongˊ yiˋ diˋ qu¯ Roughly the same area
duiˋbuˋ qiˇ Sorry, excuse me
luoˋbuˋ mingˊ Missing, unaccounted for
zhen¯buˋ haoˇ Truly bad, not good
zhen¯buˋ shiˋ Truly isn't, really isn't
yeˇbuˊ yaoˋ Also… no or not
jin¯buˋ qiˇ Cannot allow
xiangˇbuˊ daoˋ Not thinking, not realizing, won't believe
xiangˇbuˋ qiˇ Cannot remember
xiangˇbuˋ chu¯ Couldn't/didn't think of
zhua¯buˋ zhuˋ Can't hold, can't restrain, can't catch
mo¯buˋ zhaoˊ Can't touch, can't get a grip on, can't get head around
mo¯buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ Feel clueless
zhaoˇbuˋ zhaoˊ Can't look for, can't find
zhaoˇbuˊ daoˋ Can't find, look for
zhaoˇbuˊ daoˋ le˙ Can't find
ban¯buˋ jinˋ quˋ Can't move into, can't be moved into
zouˇbuˋ huiˊ quˋ Can't go/get back
qiˇbuˋ laiˊ Can't get up
quˋbuˋ liaoˇ Can't go, not possible to go
dou¯buˋ haoˇ Not very good
dou¯buˊ shiˋ Neither, none
dou¯buˋ zhi¯ daoˋ Don't have a clue, haven't got a clue
caiˊbuˊ yaoˋ ne˙ No way
caiˊbuˋ guan¯ xin¯ Just don't care, just didn't care, not concerned (with)
shuˇbuˋ qing¯ Countless, innumerable
shangˋbuˋ laiˊ Can't come up
shangˋbuˋ liaoˇ Can't attend
shangˋbuˊ quˋ Can't go up
yiˋbuˊ bianˋ de˙ Unchanging, constant
yiˊbuˋ xiaoˇ xin¯ (a little) carelessly
yiˊbuˋ xiaoˇ xin¯ dianˇ A little carelessly, not paying attention, accidentally, a little incautioiusly
siˇbuˋ liaoˇ Cannot die, won't cause deathl
siˇbuˋ liaoˇ de˙ Won't cause death, non-vital
daoˋbuˊ liaoˇ Can't get (there)
keˇbuˋ haoˇ Not good
keˇbuˋ xiangˇ rangˋ Doesn't want to allow
xiaˋbuˋ laiˊ Can't come down
xiaˋbuˊ quˋ Can't go down
yaoˋbuˋ ranˊ Otherwise
yaoˋbuˋ liaoˇ Shouldn't be…
ting¯buˊ taiˋ dongˇ Didn't understand very much
ting¯buˋ chu¯ laiˊ Can't hear/figure out/make out/(understand)
jieˋbuˋ zhaoˊ Can't lend
jieˋbuˊ daoˋ Can't lend
zuoˋbuˊ daoˋ Can't do it
zuoˋbuˋ liaoˇ Can't finish, can't do the job
heˊbuˋ Why not
heˊbuˊ fangˋ xin¯ Why not have confidence
heˊbuˊ fangˋ xin¯ de˙ Why not have the confidence to
niˇbuˊ shiˋ You aren't, you're not
daiˋbuˋ Period, era, times
xinˋbuˊ guoˋ Doesn't trust, doesn't count on
kanˋbuˋ jianˋ Don't see, can't see, invisible
kanˋbuˊ daoˋ Can't see
kanˋbuˋ qiˇ Despise, look down upon
shouˋbuˋ liaoˇ (I) have had enough, can't take it! Can't take any more!
henˇbuˊ cuoˋ ba˙ Not bad
xingˊbuˋ tong¯ Nowhere (else) to go
manˋbuˋ jing¯ xin¯ Casual, careless
jueˊbuˊ huiˋ Certainly won't
huoˊbuˊ guoˋ Won't last, won't survive, won't live past, won't live longer than
ji¯buˋ deˊ Can't argue, can't rouse/excite/disagree/oppose
fouˇ piˇ
Not
m f r (Cangjie Input Code)
Not, no, deny, negate, veto, (pi3), evil, bad
fouˇ zeˊ Otherwise, or else
fouˇ jueˊ Veto
fouˇ dingˋ Deny, refute
fouˇ renˋ Deny, reject, repudiate, denies
shiˋfouˇ Whether or not, do or do not, is or isn't
gong¯
Skilled
m l m (Cangjie Input Code)
Skilled, work, profession, trade, craft, labour, (radical 048)
gong¯ juˋ Mode, type, method
gong¯ zuoˋ Work, job, profession, employment
gong¯ zuoˋ de˙ Working, employed (at, as)
gong¯ zuoˋ zhengˋ Work permit
gong¯ chengˊ Engineering
gong¯ chengˊ shi¯ Occupation: Engineer
gong¯ changˇ Plant, factory
gong¯ duˊ Work study, work for students arranged by school
yuanˊgong¯ Employee, worker
renˊgong¯ Artificial, man-made, human labour
yiˋgong¯ Volunteer (worker)
heˊgong¯ chengˊ shi¯ Atomic Engineer
daˇgong¯ Do part time work, work part time
kuangˋgong¯ Miner(s)
teˋgong¯ Agent, agents
wanˊgong¯ le˙ Finishing (a job, work)
zheˋgong¯ zuoˋ buˋ nengˊ zuoˋ yiˋ beiˋ zi˙ This job isn't forever
fangˊ louˋgong¯ juˋ Patch kit, breach repair kit
pangˊ daˋgong¯ chengˊ Huge project, large scale engineering works
nuˇ teˋgong¯ Female agent
woˋ diˇ teˋgong¯ Undercover agent(s)
woˋ diˇ teˋgong¯ de˙ Undercover agent's, secret agents
xiangˋ
Nape Of The Neck
m m b c (Cangjie Input Code)
Nape Of The Neck, sum, items, funds, project
xiangˋ muˋ Project, item, items
xiangˋlianˋ Necklace
xiangˋ shangˋ renˊ touˊ Head (separated from body)
zheˋxiangˋ This (project)
qiaoˇ
Clever
m m v s (Cangjie Input Code)
Clever, skillful, ingenious, opportune, timely, coincidental
qiaoˇ keˋ liˋ Food: chocolate
zhen¯qiaoˇ Pretty amazing, really amazing
buˋqiaoˇ Unfortunately
quˇqiaoˇ Finesse
touˊ ji¯ quˇqiaoˇ Opportunist, speculator, speculation, take advantage of any opportunity
gong¯
Achieve
m k s (Cangjie Input Code)
Achieve, accomplish, service, deserve, result, earn, merit
gong¯ fu¯ Technique, skill
gong¯ fu¯ pianˋ Entertainment: kung fu film
gong¯ keˋ School work, homework
gong¯ nengˊ Purpose, function
gong¯ nengˊ de˙ Function, ability
yongˋgong¯ Studious, hard working
chengˊgong¯ Succesful(ly), succeed (in), achieve, get to
chengˊgong¯ le˙ Did it, completed it
chengˊgong¯ de˙ Succesfully
xieˇgong¯ keˋ Do homework, write homework
buˋ chengˊgong¯ Unsuccessful, unsuccesfully
zhuˇ yaoˋgong¯ nengˊ Principle purpose, main function
queˋ tuˊ laoˊ wuˊgong¯ In vain
gong¯
Assault
m o k (Cangjie Input Code)
Assault, attack, accuse, criticize
gong¯ jian¯ Attack, storm a stronghold
gong¯ ji¯ Attack, attacking
gong¯ jiˊ zheˇ Attacker, attackers, culprit
gong¯ fangˊ zhanˋ Battle
gong¯jieˊ Accused, charged
jinˋgong¯ Attack, (go on the) offensive
zao¯ shouˋgong¯ jiˊ Been attacked, was attacked
zao¯ renˊgong¯ jiˊ Attacked
poˋ huaiˋ liˋgong¯ jiˊ Punishing attack, punishment
kongˇ
Fear
m n p (Cangjie Input Code)
Fear, fearsome, fearful, worried, apprehensive
kongˇjuˋ Fear
kongˇhuang¯ Panic
kongˇbuˋ Terrible, in terror
kongˇbuˋ fen¯ zi˙ Terrorist
kongˇ paˋ Fear, afraid, worry
ganˇ
Dare
m j o k (Cangjie Input Code)
Dare, venture, brave, bold
ganˇ daˇduˇ Bet
yongˇganˇ Brave, courageous
yongˇganˇ de˙ Bravely
buˋganˇ Not willing, won't dare to
sheiˊganˇ Who dares?
zhengˋ zheng¯
Principle
m y l m (Cangjie Input Code)
Principle, correct, justified, straight, upright, first month of the year
zhengˋ shiˋ Truly is/are/was
zheng¯ dianˇ Classic
zhengˋding¯ zhe˙ Staring straight at, directing gaze at
zhengˋ heˊ woˇ yiˋ Exactly what I'm hoping for
zhengˋ qianˊ wangˇ Heading directly for
zhengˋ yiˋ Justice
zheng¯ dianˇ Classic (text)
zheng¯ dianˇ de˙ Classic
zhengˋ dang¯ Just when, legitimate
zhengˋ changˊ Normal
zhengˋ xiangˇ Truly wanted (to)
zheng¯ zaiˋ Currently, is/am/are currently, at that moment, directly, exactly at that location
zheng¯ zaiˋ jinˋ xingˊ Underway
zhengˋ mianˋ Front, direct, positive
zhengˋ mianˋ chaoˊ xiaˋ Face down
zhengˋ mianˋ jiao¯ feng¯ Head to head, confront (each other)
zhengˋ queˋ Correct, the correct
zhengˋ yaoˋ quˋ Just going to, am going to
zhengˋ shiˋ Official, formal
zhengˋ daoˋ The correct path, the right way
zhengˋ taoˊ wangˊ zhong¯ In the midst of fleeing from the law
fanˇzhengˋ In any case, shift loyalty (to the side of good)
zhen¯zhengˋ Actual, genuine, real
zhen¯zheng¯ de˙ True, genuine
zhen¯zhengˋ zaiˋ yiˋ Really cares about, truly cares about
zhengˋ Name: Tadashi
duan¯zhengˋ Upright
shouˋ zhong¯zhengˋ qinˇ Die naturally of old age
xianˋ zaiˋzhengˋ Now
yaoˇ heˊ buˋzhengˋ Dental: malocclusion, irregular bite, cross bite, overbite
zhengˋ
Politics
m m o k (Cangjie Input Code)
Politics, government
zhengˋ ceˋ Policy
zhengˋ zhiˋ Politics
zhengˋ fuˇ Government
xingˊzhengˋ Government
xingˊzhengˋ qu¯ District, government administrative district

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"