Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Horizontal 04

tian¯
Heaven/Day
m k (Cangjie Input Code)
Heaven/Day, sky
tian¯ naˇ Heavens, gosh, god
tian¯ Good lord, oh my god, oh god
tian¯ muˋ zhuang¯ yuanˊ Skyfall Manor
tian¯ deng¯ Sky lantern, floating lantern
tian¯ zhen¯ Naïve, innocent
tian¯ qiaoˊ Walkway, overhead passage
tian¯ diˋ World, heaven and earth
tian¯ caiˊ Talented, genius, gifted
tian¯ caiˊ men˙ Geniuses
tian¯ shuˋ Days
tian¯ shangˋ de˙ In the sky, up in the air
tian¯ jiˋ Horizon, skyline
tian¯ yiˊ liangˋ Dawn, break of day
tian¯tian¯ Every day, daily
tian¯ xiaˋ World
tian¯ qiˋ Weather
tian¯ seˋ anˋ xiaˋ laiˊ Getting dark
tian¯ jiaˋ Extremely expensive, sky high price
tian¯ kong¯ Sky
tian¯ wenˊ xueˊ Astronomy
tian¯ wenˊ taiˊ Observatory
tian¯ xianˋ Antennae
mingˊtian¯ Tomorrow
zuoˊtian¯ Yesterday
shuˇtian¯ Summer, summer time
neiˋtian¯ That day
neiˋtian¯ wanˇ shangˋ That evening
gaiˇtian¯ Another time, on another occasion
fei¯tian¯ Flying
fei¯tian¯xunˊ shiˋ Flying around
jin¯tian¯ Today
jin¯tian¯ de˙ Today's (i.e. weather)
jin¯tian¯ wanˇ shangˋ Tonite, this evening
qingˊtian¯ shenˊ Atlas
qingˊtian¯ shenˊ wuˇ haoˋ Atlas 5
dang¯tian¯ That day
dang¯tian¯ wanˇ shangˋ (during) that evening
guang¯tian¯ huaˋ riˋ Broad daylight
guang¯tian¯ huaˋ riˋ xiaˋ In broad daylight
zhengˇtian¯ All day, for the whole day
chun¯tian¯ Spring time
geˊtian¯ The next day
yiˋtian¯ (single) day
yiˋtian¯tian¯ guoˋ quˋ le˙ Days go by
xiaˋtian¯ Summer time, summer day
liangˇtian¯ houˋ In two days
liaoˊtian¯ Talk, converse
meiˇtian¯ Daily, every day
meiˇtian¯ wanˇ shangˋ Every evening
dong¯tian¯ Winter
qiu¯tian¯ Autumn (days), days in autumn
houˋtian¯ Day after tomorrow
qingˊtian¯ henˋ haiˇ Deep love and hate
baiˊtian¯ Day time
hangˊtian¯ juˊ Space Agency
hangˊtian¯ juˊ de˙ Space Agency's
xiangˋtian¯ kong¯ Towards the sky
xiangˋtian¯ kong¯ fei¯ quˋ Fly away
moˊtian¯ daˋ louˊ Skyscraper, skyscrapers
tanˊtian¯ shuo¯ xiaoˋ Talk/converse and laugh, have enjoyable conversation(s)
jiˇtian¯ A few days
jiˇtian¯ houˋ A few days later
xing¯ qiˊtian¯ Sunday
fei¯ zhiˋtian¯ jiˋ Fly off into the horizon
fei¯ xiangˋtian¯ kong¯ Took flight
qianˊ liangˇtian¯ Two days ago, two days before
qianˊ yiˋtian¯ One day before
hua¯ jiˇtian¯ de˙ shiˊ jian¯ Spend (more than) a few days
mouˇ yiˋtian¯ One day
zouˇ san¯tian¯ de˙ luˋ chengˊ 3 days travel time
daˋ poˋtian¯ muˋ sha¯ ji¯ Skyfall
youˇ yiˋtian¯ One day
wuˇ yueˋtian¯ Mayday
liaoˊ zhe˙tian¯ Talking, chatting
diˋ yiˋtian¯ First day
diˋ erˋtian¯ The next day
diˋ erˋtian¯ yiˋ zaoˇ The next morning
weiˋ xing¯tian¯ xianˋ Satellite dishes
miaoˋ xiangˇtian¯ kai¯ To have wonderful ideas
caiˊ diˋ liuˋtian¯ After just 6 days
zongˇ youˇ yiˋtian¯ Someday, eventually
gengˋ geng¯
More
m l w k (Cangjie Input Code)
More, more yet, (geng1), night watch, change, experience, alternate
gengˋ bieˊ But don't
gengˋ guˇ laoˇ Even older, more ancient
gengˋ youˇ huoˊ liˋ de˙ More vibrant/lively
gengˋ xiangˋ Like (a), more like
gengˋ canˇ Even worse
geng¯ yi¯ Change clothes, change of clothes
gengˋ haoˇ (be) even better
gengˋ haoˇ de˙ Even better
zouˇgengˋ changˊ yuanˇ de˙ luˋ Live longer (lit: walk a longer road)
diˊgengˋ si¯ Dickens (Charles)
diˊgengˋ si¯ de˙ Dickens's (Charles)
haiˊ yaoˋgengˋ Even more
wuˇ
Five
m d m (Cangjie Input Code)
Five, 5
wuˇ cengˊ 5th level, fifth level
wuˇ yueˋ tian¯ Mayday
wuˇ fen¯ zhong¯ neiˋ Within 5 minutes
wuˇ hua¯ ba¯ menˊ (has, have) all different kinds
wuˇ changˊ Five virtues
wuˇ dangˇ ME: fifth gear
wuˇ zhiˇ Fingers
wuˇyuˋ mianˋ bao¯ Food: 5 grain bread
wuˇ mingˊ Five (people)
wuˇ ge˙ 5, five
wuˇ qian¯ 5000
wuˇ qian¯ gong¯jin¯ de˙ 5000 kg's of
wuˇ weiˊ 5 dimensional
shiˊwuˇ Fifteen
shiˊwuˇ nianˊ 15 years
shiˊwuˇ nianˊ qianˊ 15 Years before
shiˊwuˇ nianˊ houˋ 15 years later, after fifteen years
diˋwuˇ shiˊ siˋ 54th
kuaiˋwuˇ suiˋ le˙ Nearly 5 years old, soon be 5 years old
siˋ shiˊwuˇ 45
siˋ daˋwuˇ changˊ Four elements (earth, water, wind, fire) five virtues
xing¯ qiˊwuˇ Friday
san¯ shiˊwuˇ 35, thiry-five
erˋ baiˇwuˇ Idiot
ganˇ nianˋwuˇ zhong¯ Feel deep gratitude
qingˊ tian¯ shenˊwuˇ haoˋ Atlas 5
shangˋ liˇ baiˋwuˇ Last Friday
yiˋ baiˇ qi¯ shiˊwuˇ 175
baiˇ fen¯ zhi¯ ba¯ shiˊwuˇ 85\%, eighty-five percent
wuˊ
I
m m r (Cangjie Input Code)
I, I, we, me, my

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"