Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Horizontal 01

yiˋ yiˊ yi¯
1
m (Cangjie Input Code)
1, one, single, a, an, once, as soon as, the, (radical 001)
yiˋ huiˊ shiˋ One and the same thing, caused by, one thing
yiˋ yuanˊ Realize, complete
yiˋ tuanˊ luanˋ dang¯ zhong¯ In the midst of (the) confussion
yiˋ tuanˊnianˊnianˊ de˙ Gunky, sticky
yiˋ weiˋ Habitually, invariably
yiˊ luˋ All the way, throughout the journey, go the same way, single file
yiˋ juˊ Game
yiˋ cengˊ cengˊ de˙ Layered
yiˊdanˋ Once, some day
yiˋ jian¯ A, an (e.g. room)
yiˋ ke¯ A (round object, seed, planet)
yiˋ dianˇ A little
yiˋ dianˇ dianˇ A little, hardly any, very little, a tiny amount
yiˋ dianˇ yeˇ buˊ xiangˋ Isn't at all like
yiˋ dianˇ yongˋ yeˇ meiˊ youˇ Not even a little
yiˋ yanˇ jueˊ de˙ A critical eye
yiˋ tongˊ Together
yiˋ tongˊ qianˊ wangˇ Go/travel together
yiˋduoˇ A bunch (of flowers)
yiˊ duanˋ A section, first section, one section
yiˊ duanˋ shiˊ jian¯ houˋ Over time, over a period of time
yiˊ jiaoˋ xingˇ laiˊ Wake up
yi¯ juˇ shuˋ deˊ Lots of benefits from one action, (kill two birds with one stone)
yiˋpi¯ A (horse)
yi¯ song¯ Loose
yiˋ qunˊ A group, a bunch (of), a team (of)
yiˋ zhang¯ A
yiˋ zhang¯yiˇ zi˙ A single chair, one chair
yiˋ renˊ One person, alone, sole
yiˋ zhen¯ maˊ zuiˋ A shot of anesthetic
yiˊ wanˋ 10 000
yiˊ luoˋ de˙ Lands, touches down
yiˊ banˋ Half
yiˋ xiaoˇ kuaiˋ A tiny piece
yiˋ xiaoˇ shiˊ One hour
yiˋ xiaoˇ duiˋ renˊ A small team, a small group of people
yiˋ zhiˊ Straight, always, constantly, been, (go) straight ahead
yiˋ zhiˊ tong¯ guoˋ Has been using
yiˋ zhiˊ qiˊ daiˋ Been waiting, been wondering
yiˋ zhiˊ chiˊ xuˋ zeng¯ qiangˊ Keeps getting stronger
yiˋ zhi¯ A
yiˋ qie¯ All, completely, everything
yiˋ qie¯ dou¯ zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ houˋ After all of these preparations where completed
yiˋ che¯ Car, vehicle
yiˋ gen¯ A (finger)
yiˋ gen¯ shouˇ zhiˇ A finger
yiˋke¯ A (tree)
yiˊ yangˋ Alike, the same, equal
yiˋ moˊyiˊ yangˋ Nearly identical
yiˋ dangˇ ME: first gear
yiˋ benˇ A (book)
yiˋ baˇ Handful, bunch
yi¯ baˇcheˇ xiaˋ Pulled off
yiˋ yaoˊyiˋ baiˇ Sway, (waddle)
yiˋ pai¯ jiˊ heˊ Become good friends
yi¯ jie¯ chuˋ daoˋ As soon as it contacted, as soon as it came in contact with
yiˋ changˇ A
yiˋ changˇ mengˋ A nightmare
yiˋ dui¯ A (packet of), bunch of, pile of, heap of
yiˋ qiˇ Together
yiˊ quˋ buˋ huiˊ de˙ Gone for good, won't ever return
yiˋ taiˊ A
yiˋ sheng¯ lingˋ xiaˋ Gives order to attack
yiˋ sheng¯houˇ jiaoˋ houˋ After roaring
yiˊ daˋ qunˊ A big group (of)
yiˊ daˋ biˇ qianˊ A large sum of money
yiˊ taoˋ A set of
yiˊ jiaˋ A (plane, helicopter, aircraft)
yiˋ xie¯ Some
yiˊ zhenˋ A (sound or breeze or wind)
yiˊ zhenˋ juˋ tongˋ A burst of intense pain
yiˊ zhenˋ zi˙ zhi¯ houˋ After a while
yiˊ fuˋ A set of (eyewear, goggles, to do with face)
yiˋ baiˇ One hundred
yiˋ baiˇ qi¯ shiˊ wuˇ 175
yiˊ mianˋ huan¯ hu¯yiˊ mianˋ xing¯ fenˋ de˙ Cheered excitedly
yiˋ shiˊ san¯ niaoˇ (kill) three birds with one stone
yiˋ tian¯ (single) day
yiˋ tian¯ tian¯ guoˋ quˋ le˙ Days go by
yiˊ zhiˋ Unanimously
yiˋ dingˇ A (hat)
yiˋ ge¯ Brother, a brother
yiˊ xiaˋ (polite suggestion), please
yiˊ xiaˋ ziˇ Immediately, suddenly, at once
yiˋ buˊ bianˋ de˙ Unchanging, constant
yiˊ buˋ xiaoˇ xin¯ (a little) carelessly
yiˊ buˋ xiaoˇ xin¯ dianˇ A little carelessly, not paying attention, accidentally, a little incautioiusly
yiˊ piaoˋ Bunch of or group of (slang)
yiˊ qiˋ zhi¯ xiaˋ In a fit of anger
yiˋ nianˊ One year
yiˋ wuˊ suoˇ huoˋ Achieved nothing
yiˋ mingˊ A (person)
yiˋ mingˊ shenˊ miˋ nuˇ ziˇ A myserious woman
yiˋ sheng¯ A life
yiˊ wuˋkeˋyiˊ wuˋ The circle of life, there is always one thing that limits or restricts another
yiˋ shuang¯ A pair (of)
yiˋ zhi¯ A (hand/animal/beast)
yiˋ zhi¯chanˊ A Cicadia
yiˋ zhi¯ shouˇ One hand
yiˋ zhi¯ zhi¯ One by one
yiˋ tiaoˊ A (long object e.g. scarf)
yiˊ ge˙ A, an
yiˊ geˋ geˋ One by one, each and every
yiˊ geˋ geˋ de˙ One-by-one
yiˊ ge˙ yueˋ houˋ A month later
yiˊ ge˙yiˊ ge˙ One by one
yiˊ ge˙ jie¯yiˊ ge˙ One after another
yiˊ jianˋ A (piece of clothing, matter of business)
yiˊ jianˋ shiˋ A matter
yiˊdaiˋ Bag of
yiˊ weiˋ A, an
yiˋ qian¯ 1000
yiˋ zhongˇ A kind of, a type, one kind
yiˋ fan¯ Some, a/an (e.g. argument
yi¯ ganˇ ying¯ daoˋ As soon as it sensed
yiˊ ciˋ A, one, single
yiˋ shen¯kui¯ jiaˇ A suit of armour
yiˋ ban¯ Usually, in general, as a rule, like, just like, as if
yiˋ ban¯ laiˊ shuo¯ Usually, in general, for the most part
yiˋ ban¯ shuo¯ laiˊ Usually, in general, for the most part
yiˋ ban¯ erˊ yanˊ Usually, in general, for the most part (written ""high cultured"" version of yi ban lai shuo)
yiˋsao¯ A (boat, ship, vessel), one ship
yiˊ xiangˋ Always, until now, consistantly
yiˊ dingˋ Definitely, probably
yiˊ dingˋ huiˋ Will, would
yiˊ dingˋ deiˇ Definitely need to, definitely should
yiˊ zuoˋ A, an (e.g. island)
yiˊ bianˋ Again, once more
yiˋ lianˊ A (series, connected objects)
yiˋ lianˊchuanˋ A series (of), a sequence (of)
yiˋ bian¯ On one hand
yiˋ liˊ kai¯ While about to leave
yiˊ keˋ Time, occasion, moment
yiˋ yanˊ yiˇbiˋ zhi¯ To make a long story short, to sum up
yiˋ pangˊ On one side, to one side
yiˋ taiˊ A (plane)
yiˋ si¯ A trace, a hint
naˇyiˋ zhongˇ What kind of
naˇyiˋ bian¯ Which side?
weiˊyi¯ The only
weiˊyiˋ de˙ Only, single
weiˊyi¯yiˊ ge˙ The only one
paoˇyiˋ paoˇ Run around, run
tiaoˋyiˊ tiaoˋ Jump around, skip, hop around
lingˋyiˋ Another, the other
lingˋyiˊ ge˙ The other
lingˋyiˋ bian¯ Elsewhere, (the) other side
lingˋyiˋ duan¯ Other end/side
zaoˇyiˋ dianˇ Earlier, early
shiˋyiˋ jia¯ renˊ Stick together
tongˊyiˋ Same
tongˊyiˋ shiˊ jian¯ Simultaneously, at the same time
tongˊyiˋ diˋ qu¯ Same area
biˇyiˋ biˇ Compare
naˋyiˊ keˋ That time, that occasion, that moment
gaiˇyiˋ gaiˇ (just) make a little change
qianˊyiˋ tian¯ One day before
mouˇyiˋ tian¯ One day
chaoˊyiˊ mianˋ qiangˊ Facing a wall
niuˇyiˋniuˇ Twist, give a twist, turn
mo¯yiˊ xiaˋ Touch
shuangˇyiˊ xiaˋ ba¯ Getting together, having sex
youˇyiˊ ciˋ Once
youˇyiˋ tian¯ One day
youˇyiˋ cengˊ Has one layer, a layer
youˇyiˋ qunˊ A group (of)
youˇyiˋ dianˇ erˊ Have a little, are a little
touˊyiˋ ciˋ First time
tian¯yiˊ liangˋ Dawn, break of day
xiaˋyiˊ ge˙ The next
xiaˋyiˊ yeˋ Next page
xiaˋyiˋchu¯ Next chapter, the next chapter
buˋyiˊ dingˋ Not certain, not definite, indefinite, unsure
buˋyiˊ yangˋ Not the same, different, un-alike
qiuˊyiˋ moˊyiˊ yangˋ Like Earth's, Almost exactly iike that of Earth
zaiˋyiˊ ciˋ Once again
juˋyiˊ juˋ Get together, meet
meiˇyiˊ ge˙ Every, each and every
meiˇyiˊ ge˙ renˊ Each and every person, everybody
meiˇyiˋ fen¯ miaoˇ Each second
diˋyi¯ Number one, first
diˋyiˊ ciˋ First time
diˋyiˋ tian¯ First day
diˋyi¯ ge˙ First
diˋyi¯ baiˇ san¯ shiˊ siˋ 134th
benˋyiˋ beiˋ Stupider, more stupid
dengˇyiˊ xiaˋ Wait a moment
dengˇyiˋ dengˇ Wait a moment
dengˇyiˋ qie¯ dou¯ Once everything (is/was)
dengˇyiˊ xiaˋ haoˇ maˇ Can you wait a moment, can you give me a second?
xiaoˋyiˋ ge˙ Smile
chengˊyiˋ tuanˊ Everyone in a group, entire regiment
zheˋyiˋ juˊ This game
zheˋyiˋ benˇ This book
zheˋyiˊ ciˋ This time
zheˋyiˊ zhenˋsao¯ dongˋ This disturbance
zhi¯yiˋ One of
raoˋyiˋ quan¯ Walk around, complete a circle
he¯ diˋyi¯ bei¯ boˊjueˊ chaˊ qianˊ Before drinking (my) first cup of earl grey
xi¯ le˙yiˋ kouˇ qiˋ Inhale, breath of air
xiaˋ le˙yiˋ tiaoˋ Scared, frightened, made (someone) jump
zhiˇ youˇyiˊ ge˙ Only have one
lingˋ waiˋyiˊ ge˙ Another
lingˋ waiˋyiˋ bian¯ On the other side
shiˋ naˇyiˋ zhongˇ (is/are) what kind of
kai¯ le˙yiˋ qiang¯ Fired a single shot
huiˇ yuˊyiˊdanˋ Destroyed
gu¯ shen¯yiˋ renˊ de˙ Isolated, alone
qiang¯ de˙yiˋ sheng¯ "qiang" sound
qianˊ jinˋyiˋ buˋ Step forwards, advance a little bit
qiˊ zhong¯yiˊ ge˙ One of them
qiˊ zhong¯yiˋ gen¯ One of them (them being long slender objects)
qiˊ zhong¯yiˋ renˊ One of them
qiˊ zhong¯yiˋ zhi¯ One of the (creatures)
jiaoˋ shengˋyiˋ chouˊ A little better
qiang¯ xian¯yiˋ buˋ Rushing ahead
pao¯ kai¯yiˋ qie¯ Set aside everything, throw it all away
jiˇ zaiˋyiˋ qiˇ Crowd together
zaiˇ zhe˙yiˊ ge˙ renˊ Carry one person
duˊ ziˋyiˋ renˊ Alone, single handedly, by one's self
daˋ
san¯
Three
m m m (Cangjie Input Code)
Three, 3
san¯ mingˊ zhiˋ Food: Sandwich
san¯ ke¯ Three (round objects i.e. planets)
san¯ shiˊ 30, thirty
san¯ shiˊ yiˋ 31, thirty-one
san¯ shiˊ wuˇ 35, thiry-five
san¯ dangˇ ME: third gear
san¯ suiˋ 3 years old
san¯ suiˋ banˋ 3 1/2, three and a half
san¯ baiˇ lingˊ jiuˇ 309
san¯ baiˇ shiˊ erˋ 312, three hundred and twelve
san¯ nianˊ jiˊ de˙ Grade three
san¯ mingˊ Three (people)
san¯ jiaoˇ ciˋ beiˋjiˊ de˙ Triple ridged backbone
san¯ ge˙ Three
san¯ ge˙ yueˋ qianˊ Three months prior
san¯ ge˙ yueˋ houˋ Three months later
san¯ qian¯ 3000, three thousand
san¯lengˊ jingˋ Prism
san¯ ciˋ Three times
zouˇsan¯ tian¯ de˙ luˋ chengˊ 3 days travel time
erˋsan¯ qiˊ deˊ Inconsistant, highly changeable, unstable, unreliable
diˋsan¯ shiˋ jieˋ Third (3rd) world
diˋsan¯ shiˋ jieˋ de˙ Third (3rd) world
zhanˋ shenˊsan¯ haoˋ Ares 3
xing¯ qiˊsan¯ Wednesday
yiˋ shiˊsan¯ niaoˇ (kill) three birds with one stone
diˋ yi¯ baiˇsan¯ shiˊ siˋ 134th
fuˋ
Assist
m w l n (Cangjie Input Code)
Assist, secondary, deputy, auxiliary, back up, assistant, deputy, copilot, vice…
fuˋ shuiˇ xiang¯ ME: water reservoir
yiˊfuˋ A set of (eyewear, goggles, to do with face)
douˋ
Bean
m r t (Cangjie Input Code)
Bean, peas, bean curd, sacrificial vessel, (Radical 151)
douˋ 漿jiang¯ Soy milk
sheng¯douˋ Beans
luˋdouˋ Green bean
luˋdouˋ sha¯ niuˊ naiˇ Green bean milk smoothy
zhi¯ maˊ luˋdouˋ Trivial, trifling, insignificant
touˊ
Head
m t m b c (Cangjie Input Code)
Head, chief, boss, prime, first
touˊyunˋ Dizzy, light headed
touˊ guˇ Anatomy: skull
touˊ faˇ Hair, blonde
touˊ jin¯ faˇ Gold colored hair, blonde hair
touˊ yeˇ buˋ huiˊ de˙ Without looking back, without a second thought
touˊ ji¯ nianˊ First few years
touˊkui¯ Helmet
touˊjin¯ Bandana
touˊ yiˋ ciˋ First time
touˊtouˊ Boss, chief, guvnor
touˊtouˊ dou¯ Each/every/all (large animal: cow, elephant, lion)
touˊ dingˇ Top of the head
touˊ dengˇ First class
touˊ dengˇcang¯ First class cabin
touˊtengˊ Headache
touˊtengˊ siˇ le˙ Killer head ache
touˊ buˋ Head
touˊ xuˋ Clues, ways, means, sequence, systematical
huiˊtouˊ Return, turn head
huiˊtouˊ jianˋ See you in a sec
meiˊtouˊ Space between the eyebrows
meiˊtouˊ jinˇcuˋ Wince
kai¯touˊ From the beginning
dianˇtouˊ Nod head
guˇtouˊ Anatomy: bone
shan¯touˊ Mountain
juˋtouˊ Giant
nianˋtouˊ Thought
fuˇtouˊ Axe head
jianˇtouˊ faˋ Give a haircut, have a haircut
quanˊtouˊ Fist, fists
zhuanˇtouˊ duiˋ Turns towards
zhenˇtouˊ Cushion, pillow
biao¯touˊ Heading, header, headline, message header, packet header
shu¯touˊ faˇ Comb hair
baˇtouˊ di¯ xiaˋ Get your head down, get down, duck
pi¯touˊ siˋ Beatles
pi¯touˊ siˋ diˋ Beatles
diaoˋtouˊ Turn back
gaoˇtouˊ de˙ Engaged
shangˋtouˊ On top of
maˇtouˊ Pier, dock
maˇtouˊ de˙ Docked
nianˊtouˊ Times
di¯touˊ Bow head, bow
di¯touˊ xingˊ liˇ Bow head, bow
congˊtouˊ daoˋ weiˇ From start to finish, from head to tail
xingˊtouˊ Outfit, part of an outfit
xingˊtouˊ yiˊ jianˋ buˋ shaoˇ To have enough outfits, sufficient wardrobe
xin¯touˊ Mind
guoˋtouˊ Exceed, overdo, overshoot
dianˇ dianˇtouˊ Nod head
chu¯ feng¯touˊ Show off
daiˋ ciˋtouˊkui¯ Spiked helmet
zhuanˇ guoˋtouˊ Turned around
shu¯ de˙touˊ Styled hair
shouˇ zhiˇtouˊ Finger
qiˋgang¯touˊ ME: cyclinder head
meiˊ gaoˇtouˊ de˙ Disengaged, hopeless
zheˋ nianˊtouˊ These times, in these times
dianˇ le˙ dianˇtouˊ Nodded
mo¯ buˋ zhaoˊtouˊ xuˋ Feel clueless
zouˇ zaiˋ qianˊtouˊ Walk in front, lead the way
xiangˋ shangˋ renˊtouˊ Head (separated from body)
ge˙ daˋ kuaiˋtouˊ (a) big man
ke¯ jiˋ juˋtouˊ Tech giant
kuan¯ de˙ naˋtouˊ Wide end
lingˋ renˊ mo¯ buˋ zhaoˊtouˊ xuˋ Makes no sense
liˋ
Beautiful
m m b b p (Cangjie Input Code)
Beautiful, elegant, double, dual, hang (the act of hanging something)
liˋ shuiˇ River Li, Beautiful Water
liˋ chiˊ Ritz
yanˋliˋ Radiantly beautiful, charming, captivating
meiˇliˋ Beautiful
meiˇliˋ de˙ Beautiful
huaˊliˋ Elaborate
maˇliˋsha¯ Name: Mellisa
aiˋliˋ si¯ haoˋ Iris probe
zhuangˋliˋ Imposing
wuˇ
Martial
m p y l m (Cangjie Input Code)
Martial, military, fighting, warlike
wuˇ qiˋ Weapon
wuˇ qiˋ touˊzhiˊ Throwing weapon (disc shaped)
wuˇ shiˋ Warrior, knight
wuˇ shuˋ Martial art(s)
erˋ
Two
m m (Cangjie Input Code)
Two, 2, (radical 007)
erˋ luˋ erˊ Low(er) quality goods,
erˋ fangˊ Concubine, mistress
erˋchenˊ Traitor, turncoat
erˋ renˊ Two people (closely related)
erˋ fen¯ faˇ Dichotomy
erˋ shiˊ Twenty, 20
erˋ shiˊ siˋ shiˋ Tai ji: 24 Style
erˋ shiˊ siˋ ge˙ yueˋ 24 months
erˋ huˊ Instrument: two stringed chinese instrument
erˋ dangˇ ME: second gear
erˋ laoˇ Parents, mum and dad
erˋ san¯ qiˊ deˊ Inconsistant, highly changeable, unstable, unreliable
erˋ yuanˊ lunˊ Philosophy: dualism
erˋ yuanˊ fang¯ chengˊ shiˋ Equation with two variables
erˋ baiˇ wuˇ Idiot
erˋyangˇ huaˋtanˋ Carbon dioxide (CO2)
erˋ dengˇ Second class, economy class
erˋ zhongˋ guoˊ jiˊ Dual nationality, dual citizenship
erˋ zhongˋ renˊ geˊ Split personality
erˋ xingˊ chengˊ ME: 2 stroke
erˋ xin¯ Disloyal
erˋlengˋ Badly scared, scared stiff
erˋlengˋ ziˇ Adrenalin junkie, risk taker
erˋ langˊtuiˇ Pose: sit cross legged
erˋ qin¯ Parents, mother and father
diˋerˋ tian¯ The next day
diˋerˋ tian¯ yiˋ zaoˇ The next morning
jiaoˋ le˙erˋ shiˊ nianˊ de˙ shu¯ Taught for twenty years
san¯ baiˇ shiˊerˋ 312, three hundred and twelve
baiˇ fen¯ zhi¯erˋ shiˊ yiˋ 21\%, twenty-one percent
shiˋ
Show
m m f (Cangjie Input Code)
Show, reveal, teach, demonstrate, notify, (Radical 113)
shiˋ yiˋ Indicate(s), show, illustrate
zhanˇshiˋ Show, display, demonstrate
zhanˇshiˋ de˙ Demonstrate
zhanˇshiˋ zhe˙ Showing
zhanˇshiˋ le˙ Showed, displayed
anˋshiˋ Hint
xianˇshiˋ Show, reveal
chu¯shiˋ Show, produce
biaoˇshiˋ Say, tell, show, express, reveal, indicate
tiˊshiˋ Pointers, points, tips
zhiˇshiˋ Direct, directions, give directions to,
zhiˇshiˋ ta¯ Directs him
yiˇshiˋ To show
xiangˇ anˋshiˋ Imply, implying
buˋ gan¯shiˋ ruoˋ Defiantly, not to be outdone
zhuang¯huangˊ tiˊshiˋ Decorating tips
hunˊ
Soul
m i h u i (Cangjie Input Code)
Soul
heˊ duanˋhunˊ Die in ectasy, willingly die
yuanˊ
Original
m m u (Cangjie Input Code)
Original, primary, first, beginning, fragment, dollar, piece, head
ou¯yuanˊ Euro
erˋyuanˊ lunˊ Philosophy: dualism
erˋyuanˊ fang¯ chengˊ shiˋ Equation with two variables
duo¯yuanˊ Multi-, multivariate,
duo¯yuanˊ wenˊ huaˋrongˊ heˊ Multi-cultural

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"