Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Hat 18

xiaoˇ
Small
n c (Cangjie Input Code)
Small, young, tiny, minor, insignificant, humble, (radical 042)
xiaoˇ shiˊ Hour, hours
xiaoˇ shiˊ houˋ Childhood
xiaoˇ shuˇ Solar Term: Slight Heat
xiaoˇya¯ Duckling
xiaoˇying¯ erˊ de˙ (an) infants
xiaoˇ pengˊ youˇ Children
xiaoˇ xueˊ Elementary school
xiaoˇqiu¯ Small hill
xiaoˇ tieˇ huanˊ Tiny metal hoop
xiaoˇlingˊ xingˊji¯ Rhomboid Minor muscle
xiaoˇ hua¯ Flower(s), (small) flower
xiaoˇxiaoˇ Small, tiny
xiaoˇxiaoˇ de˙ Little little, tiny tiny
xiaoˇ shaoˇyeˊ Young lord, little master
xiaoˇ shiˋ Little thing, matter
xiaoˇ ji¯ guan¯ Tiny devices, small machines
xiaoˇ zhiˇ Little finger
xiaoˇ duiˋ Small squad, small unit of soldiers
xiaoˇ xueˇ Solar Term: Slight Snow
xiaoˇzhuoˊ Few drinks, over a few drinks, while having a few drinks
xiaoˇ qiˋ Stingy, mean spirited
xiaoˇzhuanˋ Small seal characters
xiaoˇ yuˊ Fish
xiaoˇ tou¯ Thief
xiaoˇ xin¯ Careful, cautious
xiaoˇ 滿manˇ Solar Term: Grain Fills
xiaoˇ heˊ (small) river, stream
xiaoˇ paoˋ paoˋ Tiny bubbles
xiaoˇ daoˇ Small island
xiaoˇ niaoˇ (small) bird
xiaoˇ hanˊ Solar Term: Little Cold
xiaoˇ shuo¯ Novel, fiction book
xiaoˇ xiongˊ weiˊ niˊ Winnie the Pooh
xiaoˇ zuˇ Team, party, small group of people
ruoˋxiaoˇ Weak, delicate, fragile
ruoˋxiaoˇ de˙ Weak, delicate, fragile
qi¯xiaoˇ Wife and (child, children)
daˋxiaoˇ Size, big and small, grown ups and children
daˋxiaoˇ de˙ Sized
taiˋxiaoˇ Too small
yiˋxiaoˇ kuaiˋ A tiny piece
yiˋxiaoˇ shiˊ One hour
yiˋxiaoˇ duiˋ renˊ A small team, a small group of people
wei¯xiaoˇ de˙ Tiny, small, not a lot
jiˇxiaoˇ shiˊ houˋ A few hours later
xiˋxiaoˇ Thin, tiny
suo¯xiaoˇ Reduced
suo¯xiaoˇ weiˊ Reduced to
suo¯xiaoˇ chengˊ Made small enough, be small enough
leˋ guˇxiaoˇ mianˋ Anatomy: tubercle of rib
deng¯ liuˋxiaoˇtingˇ Landing craft
zuoˋ guˇxiaoˇ qie¯jiˋ Anatomy: lesser sciatic notch
jin¯ faˇxiaoˇ meiˋ mei˙ Blondy (nickname for person with blonde or golden colored hair)
chaˋ dianˇxiaoˇ mingˋ buˋ baoˇ Almost dying
banˋ ge˙xiaoˇ shiˊ Half an hour
jie¯boˊxiaoˇtingˇ Shuttle craft, Mars Ascent Vehicle (MAV)
daˋ caiˊxiaoˇ yongˋ Overqualified
daˋ jie¯xiaoˇ xiangˋ Streets and alleys
yiˊ buˋxiaoˇ xin¯ (a little) carelessly
yiˊ buˋxiaoˇ xin¯ dianˇ A little carelessly, not paying attention, accidentally, a little incautioiusly
niuˊ dao¯xiaoˇ shiˋ Mini-test, use a big knife to cut something tiny
zhang¯ huiˊxiaoˇ shuo¯ Serial novel
sa¯ le˙ ge˙xiaoˇhuangˇ Told a small lie
huoˇ xing¯ deng¯ liuˋxiaoˇtingˇ Mars Descent Vehicle (MDV)
huoˇ xing¯ jie¯boˊxiaoˇtingˇ Mars Ascent Vehicle (MAV)
jian¯
Point
f k (Cangjie Input Code)
Point, sharp, keen, shrewd, pointed
jian¯ jiaoˋ sheng¯ Sharp and piercing scream(s)
jian¯ feng¯ Peak
jian¯ dao¯ Dagger
jian¯ shiˊ Sharp rock or stone
dingˇjian¯ Top, number one
biˇjian¯ Brush tip, pen tip, nib
shaoˇ shaoˋ
Few
f h (Cangjie Input Code)
Few, little, rare, scarce, less, lack
shaoˇ kai¯ wanˊ xiaoˋ le˙ Joking, can't be serious, you're joking
shaoˇ le˙ Without
shaoˇ shuˋ Fraction, small percentage
shaoˇ nianˊ Youth
shaoˇ yanˊ de˙ Of few words
xiaoˇshaoˇyeˊ Young lord, little master
laoˇshaoˋ (both) old and young
zhiˋshaoˇ At least
duo¯shaoˇ How much
xi¯shaoˇ Scarce
henˇshaoˇ Very few
henˇshaoˇ youˇ renˊ laiˊ Very few people come over, don't have many people over
jianˇshaoˇ Reduce
meiˊ shengˋ duo¯shaoˇ Doesn't have much more
zhuanˋ buˋ liaoˇ duo¯shaoˇ qianˊ Don't earn much money, don't earn much
xingˊ touˊ yiˊ jianˋ buˋshaoˇ To have enough outfits, sufficient wardrobe
shengˇ xingˇ
Frugal
f h b u (Cangjie Input Code)
Frugal, economizing, save, comprehend, visit, province, leave out, (xing3), examine, understand, visit, test, memory
shengˇ shiˊ jian¯ Time saving, save time
shengˇ qianˊ Money saving, save money
shengˇ shiˋ Simple, convenient, thought out to avoid problems, save trouble, simplify things
shengˇ dianˋ Electricity saving, save electricity
xingˇwuˋ Realize, awaken
shengˇ youˊ Gas saving, save gas
fanˇxingˇ Reflect on, look back on

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"