Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Hat 17

huoˇ
Fire
f (Cangjie Input Code)
Fire, flame, burn, (Radical 086)
huoˇ xing¯ Mars
huoˇ xing¯ riˋ Martian day, Martian days, SOL
huoˇ xing¯ de˙ Martian
huoˇ xing¯ renˋ wuˋ Mars Mission, mission to Mars
huoˇ xing¯ deng¯ liuˋ xiaoˇtingˇ Mars Descent Vehicle (MDV)
huoˇ xing¯ jie¯boˊ xiaoˇtingˇ Mars Ascent Vehicle (MAV)
huoˇtuiˇ Food: Ham
huoˇ shao¯ Burn(ing)
huoˇluˊ Hearth, stove, oven
huoˇyanˋ Flame, flames
huoˇ che¯ Train
huoˇ che¯ dingˇ Roof of a train
huoˇ che¯ qiaoˊ Railway bridge
huoˇ changˇ (building) fire
huoˇjianˋ Rocket, rocket propelled
huoˇ hongˊ Red, flame colored
huoˇzai¯ Fire, blaze
zhanˋhuoˇ Flames of battle
zhanˋhuoˇ lianˊ lianˊ Endless flames of battle
zhaoˊhuoˇ le˙ Caught fire
reˇhuoˇ Anger
deng¯huoˇ Lights, illumination
zouˇhuoˇ ruˋ moˊ Obsession
zouˇhuoˇ ruˋ moˊ de˙ Obsessively
daˋhuoˇ Big fire
zaiˋhuoˇ xing¯ On Mars
fangˊhuoˇ qiangˊ Firewall
sheng¯huoˇ Start a fire
qingˊhuoˇ Flames of love, passion
fangˋhuoˇ Set fire
nuˋhuoˇ Indignant, anger
pen¯tuˇhuoˇyanˋ de˙ Flame throwing
fa¯ sheˋhuoˇjianˋ Launch rocket
buˋ zhe˙huoˇ Non-flammable
pen¯ chu¯ de˙huoˇyanˋ Spat flames, spurted out flames
shi¯ baiˋ zhe˙huoˇ Go down in flames
zaiˋ diˋ shiˊ ba¯huoˇ xing¯ riˋ On Sol 18, on the 18th day on Mars
姿zi¯ taiˋ kongˋ zhiˋhuoˇjianˋ Attitude control thrusters
baoˋ
Crack
f a t e (Cangjie Input Code)
Crack, explode, pop, burst
baoˋzhaˋ Explosion
baoˋzhaˋ pinˇ Explosive ordinance, explosive
baoˋzhaˋ xingˋ Explosive
baoˋzhaˋ biˇ Exploding pen
baoˋzhaˋ jieˇ tiˇ Explode and dissintegrate or fall apart
baoˋzhaˋ pinˇ chuˇ liˇ keˋ Bomb (or explosive ordinance) disposal unit
baoˋlieˋ wuˋ Explosive device, ordnance
yinˇbaoˋ Detonate, cause an explosion
heˊbaoˋ Atomic explosion
heˊbaoˋ houˋ After the atomic bomb exploded
lanˋ
Bright
f a n w (Cangjie Input Code)
Bright, brilliant, rotten, worn out, spoiled, decayed, overcooked
canˋlanˋ Glittering, brilliant, splendid
taiˋlanˋ le˙ Disaster, total disaster
poˋlanˋ Tattered
fuˇlanˋ Decompose, rot, decay
deng¯
Lamp
f n o t (Cangjie Input Code)
Lamp, light
deng¯ guang¯ Light(s), lighting
deng¯ huoˇ Lights, illumination
deng¯longˊ Lantern
deng¯ pao¯ Electrial: light bulb
qianˊdeng¯ ME: head light
che¯deng¯ Vehicle light
taiˊdeng¯ (desk) lamp
tian¯deng¯ Sky lantern, floating lantern
dianˋdeng¯ Light bulb
youˊdeng¯ Oil lamp
hongˊdeng¯ Red light
sha¯ che¯deng¯ ME: brake light
kong¯ dangˇdeng¯ ME: neutral light
shao¯
Cook
f g g u (Cangjie Input Code)
Cook, roast, burn, bake, stew, boil, heat, ashes, fever, alchemy
shao¯bingˇ Pastry
shao¯ luˋ ji¯ (DVD) burner
shao¯ diaoˋ Burn it
shao¯ duanˋ Blast apart
shao¯ duanˋ le˙ Blew up
fa¯shao¯ Fever
huoˇshao¯ Burn(ing)
ranˊshao¯ Burn(ing)
beiˋshao¯jiao¯ Scorched, burned
fanˊ
Vexed
f m b c (Cangjie Input Code)
Vexed, bother, annoy, disturb, trouble
fanˊ siˇ le˙ Very annoyed
naiˋfanˊ Patient
naiˋfanˊ de˙ Patiently
henˇfanˊ Annoyed
maˊfanˊ Annoyed, make trouble, bother
buˊ naiˋfanˊ Impatient
buˊ naiˋfanˊ de˙ Impatiently
yan¯
Smoke
f m w g (Cangjie Input Code)
Smoke, mist, vapor, tobacco, cigarette, opium, ashes, soot
wu¯yan¯ Black smoke
guoˋ wangˇ yunˊyan¯ le˙ A long time ago, a thing of the past
yingˊ
Administer/Camp
f f b r r (Cangjie Input Code)
Administer/Camp, operate, manage, run, barracks, nourish
yingˊ qu¯ Area, zone, site
yingˊ qu¯ de˙ Area, zone, site
yingˊ yeˋ Hours of operation, business hours
yingˊ diˋ Campsite
yingˊ jiuˋ Rescue, save
yingˊ yunˋ zhangˋ Chief operating officer
jun¯yingˊ Barracks
zhiˊyingˊ Directly managed (by a specific brand name or company)
luˋyingˊ Camp, go camping
zaiˋfanˇ huiˊyingˊ qu¯ shiˊ While returning to the site
rongˊ
Honor
f f b d (Cangjie Input Code)
Honor, flourish, glory, prosper
rongˊyuˋ Honor
weiˊrongˊ Proud of
gao¯rongˊyuˋ Highest honor
gao¯rongˊyuˋ de˙ Highest honor
laoˊ laoˋ
Work Hard
f f b k s (Cangjie Input Code)
Work Hard, toil, labor, hard work, fatigued, tired, exhausted, toil, (lao4), entertain
laoˊdao¯ Nag, talk one's ear off
laoˊboˊ Name: Robert
daiˋlaoˊ Labor, do something for someone
daiˋlaoˊtiˋhuˊ Help shave
piˊlaoˊ Fatique, weariness, exhaustion
queˋ tuˊlaoˊ wuˊ gong¯ In vain
yingˊ
Firefly
f f b l i (Cangjie Input Code)
Firefly, glow worm, luminous insect
yingˊ muˋ Monitor, screen, display
daˋyingˊ muˋ (movie or video) screen

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"