Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Hat 12

guan¯ guanˋ
Observe
t g b u u (Cangjie Input Code)
Observe, look, watch, behold, monastery, (guan4), taoist temple, shrine
guan¯ dianˇ Point of view, ideas
guan¯ zhongˋ Audience, viewers
guan¯ zhongˋ men˙ (the) audience
guan¯duˇ Watch, observe
guan¯ guang¯ Sight see, sight seeing
guan¯ kanˋ Watch, observe, look at
guan¯ chaˊ Watch, watches, observe, observes
guan¯ chaˊ daoˋ Observed
jingˋguan¯ Quietly observe, observe quietly
jingˋguan¯ ziˋ deˊ Everying comes to one who waits
zaiˋguan¯ chaˊ ta¯ Watching him
zhuˇguan¯ Subjective
zhuˇguan¯ panˋ duanˋ Based on what was thought necessary
zhuangˋguan¯ Beautiful view, breathtaking
can¯guan¯ Visit
yong¯ baoˋ xin¯guan¯ dianˇ Embrace new ideas, get a new perspective, get a different perspective
quanˋ
Advise
t g k s (Cangjie Input Code)
Advise, council, prevail upon, urge, exhort, persuade, convince
huan¯
Happy
t g n o (Cangjie Input Code)
Happy, joyful, pleasure
huan¯ hu¯ Cheer
huan¯ hu¯ qiˇ laiˊ Cheers, starts cheering
huan¯huan¯ xiˇ xiˇ Full of joy, very happy
huan¯ sheng¯ leiˊ dongˋ Cheer and applaud loudly, thunderously
huan¯ yingˊ Welcome
xiˇhuan¯ Like
zuiˋ shouˋhuan¯ yingˊ de˙ Most popular
caiˊ xiˇhuan¯ Liked
yiˊ mianˋhuan¯ hu¯ yiˊ mianˋ xing¯ fenˋ de˙ Cheered excitedly
buˋ xiˇhuan¯ Doesn't like, don't like
sheiˊ buˋ xiˇhuan¯ Who doesn't like (to)
jingˋ
Respect
t r o k (Cangjie Input Code)
Respect, revere, honor, present, offer, salute
jingˋ peiˋ Honor, admire, respect, hold in high esteem, look up to
jingˋ peiˋ de˙ Looked up to, honored
jingˋ peiˋ niˇ Admire you, hold you in high regard, honor you
jingˋ zhongˋ Respect, revere, high regard
jingˋ zhongˋ niˇ Hold you in high regard, sincerely respect you
jingˋ yiˋ Respect, regards, honor
zun¯jingˋ Respect, revere
zhiˋjingˋ Salute, praise,
jing¯
Startle
t k s q f (Cangjie Input Code)
Startle, amaze, surprise, frighten, scare
jing¯zheˊ Solar Term: Awakening Insects
jing¯ qiˊ de˙ Amazement
jing¯songˇ Thriller
jing¯yaˋ Surprise, suprised
niˇ huiˋjing¯yaˋ You'd be surprised
daˋ chi¯ yiˋjing¯ Surprised
hanˋ maoˊshuˋ liˋjing¯songˇ Raise hackles, make hairs stand up on end
jingˇ
Police
t k y m r (Cangjie Input Code)
Police, watch, warn, alarm (alert)
jingˇ yongˋ Police issue
jingˇ baoˋ Warning, alert, alarm
jingˇ baoˋ sheng¯ chaoˇ Alarm, warning sound
jingˇ gaoˋ Warn, warning
jingˇ chaˊ Police officer
jingˇ chaˊ juˊ Police station
yuanˊjingˇ Policeman
baoˋjingˇ Report to the police, call the police, make a report (to the police)
shiˋ xian¯jingˇ gaoˋ woˇ Warn me first
qingˊ
Raise
t k q (Cangjie Input Code)
Raise
qingˊ tian¯ shenˊ Atlas
qingˊ tian¯ shenˊ wuˇ haoˋ Atlas 5
yinˇqingˊ Engine
yinˇqingˊ waiˋ gaiˋ ME: engine case
liˊ ziˇ yinˇqingˊ Ion engine
caoˇ
Grass
t a j (Cangjie Input Code)
Grass, straw, thatch, rough, hasty, draft (copy), manuscript
caoˇmeiˊ Food: strawberry
caoˇxiˊ Mat, beach mat
caoˇ diˋ Lawn
caoˇpingˊ Lawn
qing¯caoˇ diˋ Green grass
zaˊcaoˇcongˊ sheng¯ Overgrown (with grass/weeds)
zaˊcaoˇcongˊ sheng¯ de˙ Overgrown (with grass/weeds)
zhang¯caoˇ Type of cursive calligraphy
moˋ
Not
t a k (Cangjie Input Code)
Not, is not, can not, (mu4), evening, dusk
moˋ keˇ mingˊ zhuangˋ Indescribable,
moˋ mingˊ qiˊ miaoˋ Don't understand, mysterious, incomprehensible, impossible
yue¯moˋ About, past, over, more than
muˋ
Curtain
t a k b (Cangjie Input Code)
Curtain, screen, tent
muˋ houˋ Behind the scenes
kai¯muˋ Grand opening
kai¯muˋ de˙ Opening (competition, display, show)
yingˊmuˋ Monitor, screen, display
tian¯muˋ zhuang¯ yuanˊ Skyfall Manor
lianˊmuˋ Curtain
daˋ yingˊmuˋ (movie or video) screen
daˋ poˋ tian¯muˋ sha¯ ji¯ Skyfall
muˋ
Admire
t a k p (Cangjie Input Code)
Admire, desire, yearn, adore
xianˋmuˋ Envious, admire, envy
aiˋmuˋ Adore, adoration
lianˋmuˋ Yearn for, pine for
geˊ geˇ
Linen
t a p v (Cangjie Input Code)
Linen, grass, bean
geˊ piˋ Slang: explode, react violently, react strongly
geˊ suoˇ Name: Gotha
geˊ liˇhanˋ de˙ Name: Grisham's (John)
lanˊ
Orchid
t a n w (Cangjie Input Code)
Orchid, flower, elegant, graceful
geˊlanˊ hanˋmuˇ Name: Graham
buˋlanˊ deˊ Name: Brand
yiˊlanˊ xianˋ Yilan County
su¯ geˊlanˊ Scotland
ziˇ luo¯lanˊ seˋ Violet
aiˋ erˇlanˊ Irish, Ireland
aoˋ keˋlanˊ Oakland
beiˇ aiˋ erˇlanˊ Northen Ireland, Northern Irish
wanˋ
10000
t w l b (Cangjie Input Code)
10000, ten thousand, very, many, all
wanˋ liˇ 10000 miles
wanˋ liˇzheng¯ 10 000 Mile Journery
wanˋ liˇ qiaoˊ 10 000 Mile Bridge
wanˋ renˊ miˊ Charming person
wanˋwanˋ buˋ nengˊ Completely not acceptable
wanˋ shiˋ ruˊ yiˋ May you get all that you wish for
wanˋ suiˋ Hooray!
shiˊwanˋ 100 000
yiˊwanˋ 10 000
baiˇwanˋ Million
baiˇwanˋ liˇ Million miles
qian¯wanˋ Huge amount, (used grammatically to emphasize what follows)
qian¯wanˋ bieˊ xiang¯ xinˋ Do not believe…
liˋ diˊwanˋ weiˋ Able to fight of 10 000 men
shuˇ yiˇwanˋ jiˋ Tens of thousands, numerous, lots
shuˇ yiˇwanˋ jiˋ de˙ Tens of thousands, numerous, lots
weiˋ le˙ yiˇ fangˊwanˋ yiˋ As a precaution, just in case
mengˋ
Dream
t w l n (Cangjie Input Code)
Dream
mengˋ xiangˇ Dream
mengˋ xiangˇ de˙ Dream's
mengˋ xiangˇ chengˊ zhen¯ Dream come true, realize a dream, make (dreams/a dream) become real
mengˋ zhong¯ (within a, like a) dream
meiˇmengˋ chengˊ zhen¯ Beautiful dream made complete and real
mengˋ Nightmare
zuoˋmengˋ Dreaming
bieˊ zuoˋmengˋ le˙ Stop dreaming
ha¯niˊleiˇmengˋ Name: Honey Lemon
yiˋ changˇ mengˋ A nightmare
chongˊ wen¯ jiuˋmengˋ Reminisce about good times
tengˊ
Rattan
t b f e (Cangjie Input Code)
Rattan, cane, vine, creeper
changˊ chun¯tengˊ Creepers, vines
lanˊ la˙
Blue
t s i t (Cangjie Input Code)
Blue, indigo, indigo plant
lanˊlanˊ de˙ Color: blue
lanˊmeiˊ Food: blue berry
lanˊ seˋ Color: blue
lanˊ seˋ de˙ Color: blue
hui¯lanˊ Grey-blue
danˋlanˊ Light blue
chaˊ
Tea
t o d (Cangjie Input Code)
Tea
chaˊ shuiˇ Tea, warm water
bei¯chaˊ Drink: cup of tea
qing¯chaˊ Green tea
naiˇchaˊ Drink: milk tea
hongˊchaˊ Drink: black tea (red tea)
shuiˇ guoˇchaˊ Fruit tea
xingˋ renˊchaˊ Almond tea
xiaˋ wuˇchaˊ Afternoon tea
boˊjueˊchaˊ Earl Grey tea
he¯ diˋ yi¯ bei¯ boˊjueˊchaˊ qianˊ Before drinking (my) first cup of earl grey
cang¯
Green
t o i r (Cangjie Input Code)
Green, blue, grey hair, old, eagle, falcon, fly, heavens, sky, vast, the masses
fen¯
Sweet Smell
t c s h (Cangjie Input Code)
Sweet Smell, fragrance, perfume, (translit.)
fen¯ duo¯ jing¯ Phytoncid (antimicrobial substances given off by plants to prevent attack or decay)
zhe˙ zhao¯ zhaoˊ zhuˋ zhuoˊ
(Grammar Particle Used At The End Of Verb Indicating Continuing Action Or A Command)
t j k a (Cangjie Input Code)
(Grammar Particle Used At The End Of Verb Indicating Continuing Action Or A Command), become, get to, (zhao2), indicating success or attainment, catch fire, (zhu4), author, writer, poet, composer, set forth, (zhao1), bear, anxious
zhaoˊ huoˇ le˙ Caught fire
zhuˋ mingˊ Famous, renown
zhuˋ mingˊ de˙ Famous, renown
zhao¯ jiˊ Uptight, tense, nervous
changˋzhe˙ Sing
chi¯zhe˙ Eating
hanˇzhe˙ Yelling, screaming, shouting
jiaoˋzhe˙ Shouts
gen¯zhe˙ Follow
maoˋzhe˙ Risking
huangˇzhe˙ Shaking
xianˊzhe˙ yeˇ shiˋ xianˊzhe˙ Having lots of free time
kai¯zhe˙ Drive, opened (door, window etc. is)
guan¯zhe˙ Turned off
maiˇzhaoˊ Buy
maiˇzhaoˊ le˙ Bought
dengˋzhe˙ Glare, stare
panˋzhe˙ Hoping, hoping for, hoping to see
shuiˋzhaoˊ Go to sleep
shuiˋzhaoˊ le˙ Sleeping, slept
jianˋzhaoˊ See (someone or something)
jianˋzhaoˊ le˙ Saw (someone or something)
yongˋzhaoˊ Use
yongˋzhaoˊ le˙ Used
xueˊzhe˙ Learning
qiˊzhe˙ Ride, astride a horse
renˇzhe˙ Suffering (from), bearing (a/an)
yinˇzhe˙ Pulling, drawing, attracting
fa¯zhe˙douˇ Tremble(d), shiver(ed)
zuoˋzhe˙ Sitting
naˊzhe˙ Holding
duiˋzhe˙ Opposite
cangˊzhe˙ Hidden, stored
daiˋzhe˙ Carried, carrying
jiˋzhe˙ Tied with, secured
ruanˇzhe˙ liuˋ Softly landed, soft landed
xiangˇzhe˙ Thinking
zhua¯zhe˙ Holding
reng¯zhe˙ Throwing, tossing
guaˋzhe˙ Hanging
gang¯zhe˙ Shouldered, carry on shoulders
tui¯zhe˙ Pushed
zhaoˇzhe˙ Search, look for, find
zhaoˇzhaoˊ le˙ Find
jie¯zhe˙ Then, shortly after
daiˋzhe˙ Wearing
zaiˇzhe˙ Carry, convey, transport
zaiˇzhe˙ yiˊ ge˙ renˊ Carry one person
zouˇzhe˙ Walking
chenˋzhe˙ Take advantage of
zhiˊzhe˙ Holding
shunˋzhe˙ Take advantage of
geˊzhe˙ Through, across
suiˊzhe˙ Following
peiˊzhe˙ Accompany
siˇzhe˙ Be dead, being dead
xiaˋzhe˙ Falling (rain)
xiaˋzhe˙ yuˇ Raining
buˋzhaoˊ Can't, don't, couldn't, didn't (after a verb)
buˋzhe˙ huoˇ Non-flammable
wanˊzhe˙ Playing, playing with
liaoˊzhe˙ tian¯ Talking, chatting
ting¯zhe˙ Listening, listen!
dengˇzhe˙ Waiting
dengˇzhe˙qiaoˊ Wait and see
xiaoˋzhe˙ Laughingly, smilingly
jieˋzhaoˊ Lend, lent
jieˋzhaoˊ le˙ Lent
zhuˋzhe˙ Living
tingˊzhe˙ Parked
kanˋzhe˙ Look at, looking at, watch, watching
zheng¯zhe˙ Arguing, struggling, fighting
de˙zhaoˊ Can, could, do, did
mangˊzhe˙ Busy
沿yanˊzhe˙ Go along, follow, using (as a means of)
huoˊzhe˙ Living, continuing to live
tangˇzhe˙ Laying down
xieˇzhe˙ Writing
穿chuan¯zhe˙ Wearing
guoˋzhe˙ Experience
daiˇzhe˙ Catch, caught
zhui¯zhe˙ Pursuing, chasing
qiao¯zhe˙ Strike, hit, beat
zhanˋzhe˙ Standing
fangˋzhe˙ Positioned, doing
wangˋzhe˙ Forget
wangˋzhe˙ Looking, searching, hoping
shiˋzhe˙ Trying, experimenting
jiˋzhe˙ Remember
shuo¯zhe˙ Was saying, said
tanˊzhe˙ Talking
xiuˋzhe˙ Embroidered
bangˇzhe˙ Tied, strapped
raoˋzhe˙ Circle
huiˊ yiˋzhe˙ Thinking back, recollecting, recalling
gen¯ suiˊzhe˙ Followed, following
bieˊ jiˊzhe˙ Don't bother, don't worry about
zhanˇ shiˋzhe˙ Showing
huangˇ dongˋzhe˙ Shaking
guan¯ xiˋzhe˙ Relates to, has to do with
maiˇ de˙zhaoˊ Can buy
maiˇ buˋzhaoˊ Can't buy
shuiˋ buˋzhaoˊ Can't/couldn't sleep
shuiˋ de˙zhaoˊ Can, could sleep
jianˋ de˙zhaoˊ Can see (someone or something)
jianˋ buˋzhaoˊ Can't see (someone or something)
yongˋ buˋzhaoˊ Weren't using, can't use, don't need
yongˋ de˙zhaoˊ Can/could use
jian¯ fuˋzhe˙ Entrusted, shoulder, bear, undertake
jinˇ woˋzhe˙ Tightly held, clenched tightly
jinˇ gen¯zhe˙ Following
jinˇding¯zhe˙ Stared, stared fixedly at, stared with eyes glued (to)
biao¯ zhiˋzhe˙ Marks
cao¯ zong¯zhe˙ Manipulated, wielded, controlled
baˇ nongˋzhe˙ Hold, handle, fiddle with
baˇ shouˇzhe˙ Guarding, watching over
xieˊ daiˋzhe˙ Carrying, holding, containing, loaded with
mo¯ buˋzhaoˊ Can't touch, can't get a grip on, can't get head around
mo¯ suoˇzhe˙ Fumbled
mo¯ buˋzhaoˊ touˊ xuˋ Feel clueless
zhaoˇ de˙zhaoˊ Can look for, can find
zhaoˇ buˋzhaoˊ Can't look for, can't find
caiˊ shuiˋzhe˙ Able to sleep
daˋ hanˇzhaoˊ Shouts
zhengˋding¯zhe˙ Staring straight at, directing gaze at
shi¯ baiˋzhe˙ huoˇ Go down in flames
jieˋ de˙zhaoˊ Can lend
jieˋ buˋzhaoˊ Can't lend
shouˇpengˇzhe˙ (is) holding, has in their hand
pingˊ jieˋzhe˙ Rely on
miˊ manˋzhe˙ Filled with
meiˊ jianˋzhaoˊ Didn't see (someone or something)
meiˊ jieˋzhaoˊ Didn't lend
meiˊ zhaoˇzhaoˊ Didn't find
meiˊ maiˇzhaoˊ Didn't buy
qingˋ zhuˋzhe˙ Celebrating
zhui¯ ganˇzhe˙ Chase, pursue
gao¯ hanˇzhe˙ Yelled, shouted, yelling, shouting, chanting
duan¯ xiangˊzhe˙ Study, examine, look at
zuiˇ liˇ hanˇzhe˙ de˙ (being) yelled/chanted/shouted
duˊ ziˋ dai¯zhe˙ Left alone
shouˇ liˇ tiˊzhe˙ Carrying (a/the)
shouˇ zhong¯ naˊzhe˙ Holding (in their hands)
jiˋ xuˋ siˇzhe˙ Continue being dead
lingˋ renˊ mo¯ buˋzhaoˊ touˊ xuˋ Makes no sense
kuˇ
Hard
t j r (Cangjie Input Code)
Hard, difficult, bitter, challenging, miserable, suffering
kuˇ gua¯ Bitter melon
kuˇ gua¯ lianˇ Sad face, "bitter melon face" (reflecting hardship)
chi¯kuˇ Suffer hardship, "eat bitter"
tongˋkuˇ de˙ Painfully
xin¯kuˇ Difficult, hard
gouˋ xin¯kuˇ Hard enough, difficult enough
gouˋ xin¯kuˇ le˙ Hard enough, difficult enough
hanˊ xin¯ruˊkuˇ Devoted to, put up with hardships, (eat bitters)
hanˊ xin¯ruˊkuˇ de˙ Determinedly, put up with hardship
yeˋ
Leaf
t p t d (Cangjie Input Code)
Leaf, page, petal, plate
yeˋ menˊ Yemen
jieˋ jiˊ
Rely On
t q d a (Cangjie Input Code)
Rely On, use, take advantage of, avail (avail oneself of), use, excuse, pretext, mat, pad, cushion, (ji2), disorder, confusion
jieˋ ciˇ By means of, take advantage of
pingˊjieˋ Rely on
pingˊjieˋ zhe˙ Rely on
xiao¯
Deserted
t l x (Cangjie Input Code)
Deserted, desolate, quiet, lonely, sound of the wind, neighing of a horse
xiao¯xiao¯ Neighing of horses, whinny
riˋxiao¯ tiaoˊ Daily getting worse
gaiˋ geˇ
Cover
t g i t (Cangjie Input Code)
Cover, lid, stamp, seal, surpass, excel, brag, boast, (translit.)
gaiˋ ziˇ Cover
gaiˋ ruiˋ Name: Gary, Gared
gaiˋ ruiˋ si¯ Name: Gareth
xi¯gaiˋ Knee
yuˋgaiˋmiˊ zhang¯ Hide, cover up
yanˇgaiˋ Cover up, mask, conceal, covered
fuˋgaiˋ Cover
hanˊgaiˋ le˙ Contain
shuiˇ xiang¯gaiˋ ME: radiator cap
aiˋ biˇgaiˋ erˇ Name: Abigail
youˊ xiang¯gaiˋ ME: gas cap
yinˇ qingˊ waiˋgaiˋ ME: engine case
beiˋ sha¯ ziˇyanˇgaiˋ Covered with sand
yiˋ
Art
t g i i (Cangjie Input Code)
Art, talent, ability, skill
yiˋ shuˋ Art
zong¯yiˋ jieˊ muˋ Variety show
ruoˋ reˇ
Seem
t k r (Cangjie Input Code)
Seem, like, as if
ruoˋ yaoˋ If…
tangˇruoˋ If
niˇruoˋ If you
saˋ
Buddha
t n l m (Cangjie Input Code)
Buddha
saˋfuˊlinˊ Name: Séverine
saˋ la¯ tuo¯ jia¯ Saratoga
saˋ la¯ tuo¯ jia¯ haoˋ USS Saratoga
ying¯
Outstanding
t l b k (Cangjie Input Code)
Outstanding, intelligent, prominent, distinguished, handsome, brave, hero (heroic), English, flower, leaf, petal
ying¯ guoˊ England, English
ying¯ chiˇ Foot (12 inches)/feet
ying¯ liˇ Mile
ying¯ junˋ Handsome
qunˊying¯ Large group of Brilliant minds
jing¯ying¯ Elite
daˋying¯ diˋ guoˊ Great British Empire
huaˊ huaˋ
Flower
t m t j (Cangjie Input Code)
Flower, illustrious, splendid, China, Chinese
huaˊ liˋ Elaborate
huaˊ xiaˋ China, Cathay
huaˊ teˋ Name: Walther
huaˊ yuˇ Chinese language
neiˋhuaˊ daˊ zhou¯ Place: Nevada
haoˊhuaˊ Luxury
caiˋ
Surname
t b o f (Cangjie Input Code)
Surname
su¯
Revive
t n f d (Cangjie Input Code)
Revive, resurrect, regain consciousness, (translit.)
su¯ geˊ lanˊ Scotland
hua¯
Flower
t o p (Cangjie Input Code)
Flower, blossom, fancy pattern, spend
hua¯ yuanˊ Flower garden
hua¯ shiˊ jian¯ Time consuming, waste time
hua¯ er˙ Flower(s)
hua¯ le˙ Spent
hua¯ qianˊ Uneconomical, waste money, spend money wastefully
hua¯ lianˊ xianˋ Hualien County
hua¯zhi¯ Food: squid ring
hua¯ sheng¯ Food: peanut
hua¯miˋ Nectar, honey
hua¯ jiˇ tian¯ de˙ shiˊ jian¯ Spend (more than) a few days
kai¯hua¯ Bloom, blossom
xiong¯hua¯ Corsage (flower worn on chest)
juˊhua¯ Chrysanthemum
huangˊhua¯ chuan¯ Yellow Flower River
xiaoˇhua¯ Flower(s), (small) flower
meiˊhua¯ Plum blossom
mianˊhua¯tangˊ Cotton candy
baiˇhua¯ All sorts of flowers
wuˇhua¯ ba¯ menˊ (has, have) all different kinds
xueˇhua¯ Snow flakes
zhongˋhua¯ Plant flowers
xiang¯hua¯ Fragrant flowers
deiˇhua¯ Needs to spend, requires
綿mianˊhua¯tangˊ Cotton candy, marshmallow
queˋ zhiˇhua¯ le˙ Just only spend
shuaˇ le˙hua¯ zhao¯ Played a trick (on), swindled, hussled
jia¯ 滿manˇ deiˇhua¯ To fill up requires
jiuˋ
Old
t o g x (Cangjie Input Code)
Old, worn out, faded, not new
jiuˋ jin¯ shan¯ Place: San Francisco
jiuˋ xingˊ Old style
jiuˋ de˙ Old
jiuˋ jing¯ shan¯ Place: San Fransokyo
guˋjiuˋ Old friends (cause not new)
laoˇjiuˋ Old, worn out, antiquated
laoˇjiuˋ de˙ Old, worn out, antiquated
rengˊjiuˋ Still, remaining
yi¯jiuˋ As usual
chongˊ wen¯jiuˋ mengˋ Reminisce about good times
caiˋ
Vegetables
t b d (Cangjie Input Code)
Vegetables, greens, snacks, dishes of food
caiˋ niaoˇ Snack dish
guoˇcaiˋ Food: fruit and vegetables
dianˇcaiˋ Order food
qinˊcaiˋ Celery
shu¯caiˋ Vegetables
qing¯caiˋ Vegetables, greens
sheng¯caiˋ Fresh
cangˊ zangˋ
Conceal
t i m s (Cangjie Input Code)
Conceal, store, hide, harbor, accumulate, collect, library, storehouse, storage area
cangˊ zhe˙ Hidden, stored
yunˋcangˊ Contain, have in store, (be) rich in
chuˇcangˊ kuˋ Repository, storehouse
duoˇcangˊ Hide
zhuo¯ miˊcangˊ (play) hide-and-seak
wanˊzhuo¯ miˊcangˊ Play hide-and-seak
luoˋ laˋ
Drop
t e h r (Cangjie Input Code)
Drop, fall, dropping, falling, leaving behind, touching down, landing, allright
luoˋ riˋ Setting sun, dropping sun
luoˋhui¯ Setting sun
luoˋ baiˋ Lose, be defeated
luoˋ diˋ Fell, fell down, born, landed
luoˋ xiaˋ Drop down
luoˋ buˋ mingˊ Missing, unaccounted for
yaoˊluoˋ Blown off (by the wind)
shuai¯luoˋ Drops down, smashes into
zhuiˋluoˋ Fall, drop
jiangˋluoˋ Land, landed, landing
jiangˋluoˋ daoˋ Land (at)
jiangˋluoˋsanˇ Parachute
jiangˋluoˋ diˋ dianˇ Landing site
yiˊluoˋ de˙ Lands, touches down
yunˇluoˋ Collapse, fall, doom (end of a civlization)
xiaˋluoˋ Whereabouts, drop(ping), fall(ing)
lunˊluoˋ End up
zuoˋluoˋ Positioned, situated
buˋluoˋ geˊ Blog
congˊ gao¯ chuˋzhuiˋluoˋ Fall from a great height
jianˋ
Offer
t i x f (Cangjie Input Code)
Offer, present, recommend, sacrum (anatomy)
jianˋ guˇ Anatomy: sacrum
tui¯jianˋ Recommend
lianˊ
Lotus
t y j j (Cangjie Input Code)
Lotus, water lily, paradise
hua¯lianˊ xianˋ Hualien County
shiˊlianˊ Rock lotus
fang¯
Fragrant
t y h s (Cangjie Input Code)
Fragrant, sweet smelling, fragrances, affection, virtuous, good, beautiful (due to flowers blooming), lover or sweetheart, young (lady), your (when referring to a woman)
zhongˋfang¯ Petals, blossoms
puˊ
Sacred Tree Of Buddha
t y t r (Cangjie Input Code)
Sacred Tree Of Buddha, buddha
zhuang¯
Dignified
t v m g (Cangjie Input Code)
Dignified, solemn, farmhouse, manor, village, hamlet, farm, crops, harvest, monetary note
nongˊzhuang¯ cun¯ sheˋ Fortified farming village, holdfasts, villages
tian¯ muˋzhuang¯ yuanˊ Skyfall Manor
yaoˋ
Medicine
t v i d (Cangjie Input Code)
Medicine, remedy, drug, pharmaceutical, syringe, pill, tablet, medication
yaoˋ shuiˇ Medicine (liquid/drinkable form)
yaoˋ wuˋ Medicine, pills
pen¯yaoˋ Spray medicine
chi¯yaoˋ Take medicine
yi¯yaoˋ feiˋ Medical fees
ciˊ
Gentleness
t v i p (Cangjie Input Code)
Gentleness, kindness, compassionate, merciful, gentle, kind
qu¯ quˇ
Bent
t w (Cangjie Input Code)
Bent, curved, crooked, flex, bend, wrong, tune, song
qu¯zhouˊ ME: crank shaft
qu¯zhouˊbingˇ ME: connecting rod
hengˊqu¯gou¯ Calligraphy stroke: horizontal stroke followed by a bending stroke ending with an upward hook
ge¯qu¯ Song, tune
xuˋqu¯ Prologue, overture
nongˊ
Agriculture
t w m m v (Cangjie Input Code)
Agriculture, farm, farming
nongˊ minˊ Occupation: farmer
nongˊ yeˋ Agriculture
nongˊ zhuang¯ cun¯ sheˋ Fortified farming village, holdfasts, villages
nongˊ changˇ Farm
nongˊ zuoˋ wuˋ Crops
dianˇ
Dictionary
t b c (Cangjie Input Code)
Dictionary, scripture, canon, law, classic
dianˇ xingˊ Typical
dianˇ liˇ Ceremony
fenˊdianˇ Ancient books, canons of the Three Sovereigns and Five Emperors
zheng¯dianˇ Classic (text)
zheng¯dianˇ de˙ Classic
sanˇ sanˋ
Disperse
t b o k (Cangjie Input Code)
Disperse, spread, scatter, dissipate, dissolve, finish, end, (san3), loose, random, scattered
shu¯sanˇ Evacuate, evacuation
shu¯sanˇ le˙ Evacuate, evacuated
piao¯sanˇ Disperse, drift about, blow about
gongˋ
Together
t c (Cangjie Input Code)
Together, share, common, all
gongˋ tongˊ Together
gongˋ jin¯zun¯ Together drink golden elixir
gongˋ shiˋ Work together
gongˋ heˊ Republic, republican
gongˋ xiangˇ Shared
gong¯gongˋ qiˋ che¯ (public transportation) bus
zongˇgongˋ All together
zhuan¯ jia¯gongˋ tongˊ Experts
qianˊ houˋ zongˇgongˋ All together from start to finish
qianˊ houˋ zongˇgongˋ huiˋ youˇ All together, a total of
xiangˋ
Lane
t c r u (Cangjie Input Code)
Lane, alley, street
siˇxiangˋ Dead end
daˋ jie¯ xiaoˇxiangˋ Streets and alleys
meiˊ youˇ zouˇ buˋ tong¯ de˙ siˇxiangˋ There are no dead ends
gong¯
Respectful
t c p (Cangjie Input Code)
Respectful, obedient, compliment, congratulate
gong¯ xiˇ Congratulate, congratulations
gong¯ xiˇ niˇ "Congratulations to you!"
gong¯ xiˇ fa¯ caiˊ Wish you Joy and Wealth
jingˇ
Mine
t t (Cangjie Input Code)
Mine, shaft, pit, well, systematic, orderly
kuangˋjingˇ Ore deposit, pocket of ore, mine

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"