Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Hat 06

jin¯
Gold
c (Cangjie Input Code)
Gold, metal, money, (Radical 167)
jin¯ shuˇ Metal
jin¯ shuˇguanˋ Metal can
jin¯ xing¯ Planet: Venus
jin¯ menˊ xianˋ Kinmen County
jin¯ menˊ daˋ qiaoˊ Golden Gate Bridge
jin¯ faˇ Blonde, golden colored hair
jin¯ faˋ nuˇ haiˊ Goldilocks
jin¯ faˇ xiaoˇ meiˋ mei˙ Blondy (nickname for person with blonde or golden colored hair)
jin¯shiˋ Gold jewelry
jin¯ guang¯ Gold, shiny gold
jin¯zun¯ Gold cup, cup with golden liquor
jin¯juˊ Food: kumquat
jin¯juˊzhi¯ Drink: kumquat juice
jin¯juˊningˊmengˊzhi¯ Drink: kumquat and lemon juice
jin¯ jiˊ la¯ Jinjira
jin¯ jiˊ la¯ zhenˋ Janjira City
jin¯ kaˇ deˊ Name: Kincade
jin¯rongˊ Finance, banking
jin¯rongˊ kaˇ ATM/Debit/Credit card
jin¯ seˋ Gold color
jin¯ Total amount
jiuˋjin¯ shan¯ Place: San Francisco
gongˋjin¯zun¯ Together drink golden elixir
huangˊjin¯ Gold
shangˇjin¯ Reward money, bonus
touˊjin¯ faˇ Gold colored hair, blonde hair
chouˊjin¯ Cash in, get paid
jiangˇjin¯ Bonus
fuˊ si¯jin¯ gui¯ che¯ Volkswagon Beatle
shou¯ xianˋjin¯ de˙ Paid
jiangˇ xueˊjin¯ Scholarship
yinˊ
Silver
c a v (Cangjie Input Code)
Silver, money, bank
yinˊ quan¯ Silver rings
yinˊlingˊ Silver bells
yinˊ seˋ Silver color
yinˊ hangˊ Bank
danˋyinˊ seˋ de˙ (pale, light) silver (in color)
gang¯
Steel
c b t u (Cangjie Input Code)
Steel, hard, strong, tough, piano
jianˋ
Key
c n k q (Cangjie Input Code)
Key, door bolt, lock, keyboard
guan¯jianˋ Key point
cuoˋ
Error
c t a (Cangjie Input Code)
Error, mistake, blunder, uneven, incorrect, wrong
cuoˋ le˙ Incorrect(ly), wrong(ly)
cuoˋ guaiˋ Wrong, blame unjustly
cuoˋ guoˋ Go wrong
chu¯cuoˋ Make a mistake, err
fanˋcuoˋ Mistake, error
buˊcuoˋ Not bad, not wrong, yes, okay
meiˊcuoˋ Right
meiˊcuoˋ guoˋ sheˊ me˙ Didn't miss anything
henˇ buˊcuoˋ ba˙ Not bad
meiˊ cai¯cuoˋ Correct in assuming, correct in guessing that
haiˊ buˊcuoˋ Is still okay, still not bad
dou¯ shiˋ woˇ de˙cuoˋ It's all my fault
xiao¯
Vanish
c f b (Cangjie Input Code)
Vanish, melt, dispel, get rid of, sell, market
xiao¯ sheng¯niˋjiˋ Disappear silently leaving no trace, quietly dissapper without a trace
tui¯xiao¯ Push sales
suoˇ
Lock
c f b c (Cangjie Input Code)
Lock, fetter, chain, confine, key
suoˇ guˇ Anatomy: collar bone, clavicle
suoˇ le˙ Locked
suoˇ le˙ qiˇ laiˊ Locked
suoˇ qiˇ laiˊ Lock
feng¯suoˇ Blocked, sealed
zhen¯
Needle
c j (Cangjie Input Code)
Needle, pin, probe, syringe, acupuncture, sew
xiong¯zhen¯ Broach
yiˋzhen¯ maˊ zuiˋ A shot of anesthetic
haiˇ diˇzhen¯ Needle to Sea Bottom
fengˊ shangˋ jiˇzhen¯ Stitches (to fix a wound)
zhenˋ
Town
c j b c (Cangjie Input Code)
Town, market, garrison, subdue, cool down, suppress, sedate, curb, quell, paper weight
chengˊzhenˋ City, towns and cities
jin¯ jiˊ la¯zhenˋ Janjira City
tieˇ
Iron
c j i g (Cangjie Input Code)
Iron, metal, steel, solid, strong, firm, (translit.)
tieˇ jiaˇ Armoured
tieˇ si¯ wangˇ Barbed wire
tiaoˋtieˇ huanˊ de˙ Jumping through iron hoop's
hei¯tieˇ Iron, black iron
xiaoˇtieˇ huanˊ Tiny metal hoop
diˋtieˇ Subway
gao¯tieˇ ME: High Speed Rail (Taiwan)
diˋ xiaˋtieˇ Subway
lunˊdun¯ diˋtieˇ tuˊ London Underground (Tube) Map
feng¯
Sharp
c h e j (Cangjie Input Code)
Sharp, keen, spirited, sharp point, vanguard, leading edge, leading point
chu¯feng¯ touˊ Show off
zhengˋ mianˋ jiao¯feng¯ Head to head, confront (each other)
mingˊ
Inscription
c n i r (Cangjie Input Code)
Inscription, engraving, carve, inscribe
ganˇmingˊ Grateful, to always remember a favor received
qianˊ
Coin
c i i (Cangjie Input Code)
Coin, money
qianˊ bao¯ Wallet
peiˊqianˊ Recompensate, pay for damages
lingˇqianˊ Withdraw
hua¯qianˊ Uneconomical, waste money, spend money wastefully
shengˇqianˊ Money saving, save money
juan¯qianˊ Donate money, contribute money
touˊqianˊ Insert money
zhaoˇqianˊ Give back change
youˇqianˊ Rich, wealthy, have money, can afford
cunˊqianˊ Save money, deposit money into savings
biˇqianˊ Sum of money (large amount)
zhiˊqianˊ Costly, valuable
zhiˊqianˊ le˙ Valuable, worth a fortune
jiaˋqianˊ Price
langˋ feiˋqianˊ Wasting your money
yiˊ daˋ biˇqianˊ A large sum of money
zhuanˋ buˋ liaoˇ duo¯ shaoˇqianˊ Don't earn much money, don't earn much
jingˋ
Lens
c y t u (Cangjie Input Code)
Lens, mirror, reflector, refractor
moˋjingˋ Sunglasses, shades
yanˇjingˋ Glasses
wa¯jingˋ Goggles, scuba goggles
houˋjingˋ Rearview mirror
san¯lengˊjingˋ Prism
houˋ zhaoˋjingˋ ME: rear view mirror
houˋ shiˋjingˋ ME: rear view mirror
wangˋ yuanˇjingˋ Telescope
huˋ muˋjingˋ Goggles, protective goggles
yinˇ xingˊ yanˇjingˋ Contact lenses
zhong¯
Bell
c y t g (Cangjie Input Code)
Bell, clock, time, hour, o'clock
dianˇzhong¯ Hours
fen¯zhong¯ Minutes
miaoˇzhong¯ Seconds
wuˇ fen¯zhong¯ neiˋ Within 5 minutes
jiˇ fen¯zhong¯ Soon, after (only) a few minutes
meiˊ guoˋ jiˇ fen¯zhong¯ Within minutes, within a short time
luˋ
Record
c v n e (Cangjie Input Code)
Record, write down, copy
luˋ yingˇ Recording, video recording, video
luˋ yingˇ ji¯ ME: VCR, video player
luˋ yongˋ Employ, take on staff
luˋ quˇ Record, admit, accept applicants
shao¯luˋ ji¯ (DVD) burner
jiˋluˋ Record, recorder (person who records)
jiˋluˋ qiˋ Camera
jiˋluˋ yiˊ Recorder, logger
jiˋluˋ Record, history

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"