Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Hat 01

renˊ
Person/People
o (Cangjie Input Code)
Person/People, man, someone else, (radical 009)
renˊ yuanˊ Staff, employee(s), worker(s), personnel
renˊ minˊ People, general public, citizens (excluding ruling class)
renˊrenˊ Everybody, everybody's
renˊ leiˋ Human, human being, humanity, mankind
renˊ leiˋ ju¯ zhuˋ Human habitation
renˊ fanˋ Prisoner
renˊ gong¯ Artificial, man-made, human labour
renˊ sheng¯ Life, a person's life
renˊ men˙ People
renˊ lunˊ Ethical, civilized
renˊ shouˇ Manpower
renˊ huangˊ Sovereign of man, last of three sovereigns (sovereign of heaven, sovereign of earth)
renˊ zaoˋ youˊ ME: synthetic oil
renˊ jiuˋ suanˋ shiˋ siˇ Even dead people
xiaˋrenˊ Sinful person, bad person
bieˊrenˊ Other people, anyone
nanˊrenˊ Man
maˋrenˊ Scold, tell someone off
zhongˋrenˊ Everybody, people
chu¯renˊ yiˋ liaoˋ Suprisingly
chu¯renˊ yiˋ liaoˋ de˙ Surprisingly
juˋrenˊ Giant, Name: gargantua
juˋrenˊ zuˊ Giant(s)
pianˋrenˊ Thief
haiˋrenˊ Frightening, disturbing
neiˋrenˊ A person
lingˋrenˊ Make/cause people to
lingˋrenˊ mo¯ buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ Makes no sense
wanˋrenˊ miˊ Charming person
daiˋrenˊ quˋ Take a team to, take a group to, take some people to
guˇrenˊ People in earlier times
guˋrenˊ Old friend
benˇrenˊ My, I am, himself
huaiˋrenˊ Bad guy, bad guys
zaiˇrenˊ Carrying people, transporting people
zouˇrenˊ Way out
fu¯renˊ Lady, madam, mrs, wife or concubine (in ancient times)
laoˇrenˊ Old person/people
youˇrenˊ Have someone, have somebody
sha¯renˊ Kill, murder
yiˋrenˊ One person, alone, sole
erˋrenˊ Two people (closely related)
siˇrenˊ Dead
liangˇrenˊ The two of them
wuˊrenˊ Unmanned, no one
wuˊrenˊ renˋ wuˋ Unmanned mission
dengˇrenˊ And (the) others, et al
geˋrenˊ Everybody
geˋrenˊ de˙ Everybody's
mingˊrenˊ Famous person, someone famous
sunˇrenˊ Name: Hayato
geˋrenˊ Personal
xian¯renˊ zhangˇ Cactus/cacti
pu¯renˊ Servant
chuanˊrenˊ Successor
jia¯renˊ Beauty, beautiful
si¯renˊ Personal, individual, private
woˇrenˊ sheng¯ zhong¯ My life's, during my life
xingˊrenˊ Pedestrian(s)
jiuˋrenˊ chu¯ laiˊ Get them out, save them
chengˊrenˊ Adult, grown up
guaiˋrenˊ Mystery man, weirdo, strange person
qingˊrenˊ Lover, sweatheart
naoˇrenˊ Annoying, obnoxious
naoˇrenˊ de˙ Annoying, obnoxious
meiˊrenˊ zaiˋ yiˋ Nobody cares, nobody minds
jia¯renˊ Family members, people in one's family
jia¯renˊ men˙ Family (members)
keˋrenˊ Customer, client, guest
bingˋrenˊ Patients, sick or wounded
tangˊrenˊ jie¯ China Town
zao¯renˊ Been, being
zao¯renˊ gong¯ jiˊ Attacked
zao¯renˊ daˇ kai¯ Being opened
miˊrenˊ Charming, tempting, fascinating
daiˇrenˊ Catch person(s), catch prey
shang¯renˊ Merchant, trader, businessman
diˊrenˊ Enemy
qin¯renˊ Close relative
nuˇrenˊ Woman
nuˇrenˊ huaiˊ liˇ Within a woman's arms or bosom
haoˇrenˊ Good person
you¯renˊ Hermit
lianˋrenˊ Sweethearts, lovers
geiˇrenˊduoˊ zouˇ Taken (from…)
geiˇrenˊ daiˋ laiˊ Allow a person/people to bring in
geiˇrenˊ xunˊ kai¯ xin¯ Be made fun of, give others happiness at own expense
yeˇ manˊrenˊ Barbarians, savages
gouˋ maiˇrenˊ Purchaser
suoˇ youˇrenˊ Everybody/every one
lingˇ daoˇrenˊ weiˋ In command, under the command (of), (acting as) leader
chuangˋ shiˇrenˊ Founder
quanˊ buˋrenˊ Everyone
quanˊ jia¯renˊ Whole family
huiˋ lingˋrenˊ Wouldn't it be, it would be
meiˇ guoˊrenˊ American
dang¯ diˋrenˊ Locals
guˇ daiˋrenˊ leiˋ Ancestors
ji¯ qiˋrenˊ Robot, android
diˋ qiuˊrenˊ leiˋ Mankind
laoˇ nuˇrenˊ Old woman
daˋ meiˇrenˊ The beautiful
taiˋ kong¯renˊ Astronaut
sha¯ guoˋrenˊ Killed, murdered
moˋ sheng¯renˊ Stranger
erˋ zhongˋrenˊ geˊ Split personality
buˊ shiˋrenˊrenˊ ganˋ de˙ laiˊ Isn't for everybody, not everyone is suited to
xiangˋ shangˋrenˊ touˊ Head (separated from body)
nianˊ qing¯renˊ Young, youth
waiˋ xing¯renˊ Aliens
waiˋ xingˊrenˊ Layperson, laymen
fuˋ zeˊrenˊ Person in charge, officer
zanˋ zhuˋrenˊ Patron
kanˋ shouˇrenˊ Caretaker, watchman
henˇ miˊrenˊ Tempting, charming
wen¯nuanˇrenˊ xin¯ de˙ Heart warming
meiˊ youˇrenˊ No one else
guiˇ qu¯renˊ Poltergeist
shuaiˋ nanˊrenˊ Handsome man
shouˇ yeˋrenˊ Night watch
songˋ youˇrenˊ Saying Goodbye To a Friend
can¯ yuˇrenˊ yuanˊ Participant(s)
nuˇ zhuˇrenˊ Hostess
siˋtangˋ wuˊrenˊ renˋ wuˋ 4 unmanned missions
shiˋ yiˋ jia¯renˊ Stick together
shiˋ ge˙ laoˇrenˊ An old man
jianˋ buˋ deˊrenˊ Shameful, shady, under the table, unseen
yinˋ diˋ an¯renˊ Indians
gu¯ shen¯ yiˋrenˊ de˙ Isolated, alone
reˇ deˊ zhongˋrenˊ Prompting or provoking the crowd
qiˊ zhong¯ yiˋrenˊ One of them
laiˊ ge˙ mingˊrenˊ Someone famous came
fuˇ yangˇ chengˊrenˊ Raise, bring up
duˊ ziˋ yiˋrenˊ Alone, single handedly, by one's self
yiˋ xiaoˇ duiˋrenˊ A small team, a small group of people
dianˋ naoˇ kuangˊrenˊ Computer nerd
meiˇ yiˊ ge˙renˊ Each and every person, everybody
niˇ de˙ jia¯renˊ Your family
woˇ men˙ de˙renˊ One of ours, one of our own
henˇ shaoˇ youˇrenˊ laiˊ Very few people come over, don't have many people over
qin¯ ziˋ tiao¯renˊ Pick choose whomever one likes
zhanˋ douˇ ji¯ qiˋrenˊ Fighting robot, battle droid, battle robot
zaiˇ zhe˙ yiˊ ge˙renˊ Carry one person
sha¯ guang¯ suoˇ youˇrenˊ Kill all
dianˋ ziˇ jiˋ shuˋrenˊ yuanˊ Computer technician, electronics technician
jinˋ xingˊ ji¯ qiˋrenˊ Advanced robot(ics)
jieˋ
Introduce
o l l (Cangjie Input Code)
Introduce, herald, harbinger, put on armor, sea, shell, lay between
jieˋ ruˋ Interfere with, get involved with/in
jieˋ yiˋ Mind, be bothered
jieˋ shaoˋ Introduce
jieˋ shaoˋ xinˋ Letter of introduction
jianˇjieˋ Profile, simple overview
qiˇ
Enterprise
o y l m (Cangjie Input Code)
Enterprise, entrepreneur, stand on tiptoe, desire, expect, long for, hope, penguin
qiˇ yeˋ Company
qiˇ Penguin
qiˇ men˙ Penguins
zuoˋ
Sit
o o g (Cangjie Input Code)
Sit, travel (while sitting), travel by train, travel by bus, travel by plane, travel by boat
zuoˋ guˇ Anatomy: ischium
zuoˋ guˇjiˊ Anatomy: ischial spine
zuoˋ guˇ jieˊ jieˊ Anatomy: ischial tuberosities (sitting bones)
zuoˋ guˇcu¯ long¯ Anatomy: ischial tuberosities (sitting bones)
zuoˋ guˇ daˋ qie¯jiˋ Anatomy: greater sciatic notch
zuoˋ guˇ xiaoˇ qie¯jiˋ Anatomy: lesser sciatic notch
zuoˋ le˙ Ride, sit
zuoˋ zhe˙ Sitting
zuoˋ zhiˊ sheng¯ ji¯ Takes a helicopter, rides a helicopter
zuoˋ biao¯ Math: coordinates
zuoˋ biao¯ tong¯ xunˋ maˇ Coded coordinates
zuoˋdianˋ ME: Seat
zuoˋ xiaˋ Sit down, sat down
zuoˋ buˋ qiˇ Can't afford to ride (sit on) (plane/train/bus)
zuoˋlaoˊ Jailed, imprisoned
jingˋzuoˋ Meditate, sit quietly
chengˊzuoˋ Use (for transport), ride, mount, take,
paˋzuoˋ fei¯ ji¯ Afraid of flying
rouˋ
Meat
o b o (Cangjie Input Code)
Meat, flesh, (radical 130)
rouˋboˊ Wrestle, fight
feiˊrouˋ Fat
ruoˋrouˋ qiangˊ shiˊ Strongest eats the weakest, predator(y)
shiˊrouˋ Predator, meat eater, carnivor
kaoˇrouˋ Kebab, roast meat, barbecued meat
zhu¯rouˋ Pork
zhu¯rouˋ pianˋ Pork cutlet, slice of pork
niuˊrouˋ Beef
bao¯ yuˊrouˋ Wrap fish
ji¯tuiˇrouˋ Chicken leg meat
jinˋ xingˊrouˋboˊ Started fighting commenced fighthing
qin¯ guˇrouˋ One's flesh and blood

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"