Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Dot 12

buˋ
Section
y r n l (Cangjie Input Code)
Section, department, ministry, division
buˋ menˊ Department, section, class
buˋ fenˋ Portion, part, section
buˋ shouˇ Radical (for Chinese Character)
buˋ luoˋ geˊ Blog
buˋ duiˋ Unit, squat, section
tunˊbuˋ Buttocks
feiˋbuˋ Lungs
quanˊbuˋ All, completely
quanˊbuˋ renˊ Everyone
fen¯buˋ Division
benˇbuˋ Headquarters, HQ
daˋbuˋ fenˋ Largest portion, for the most part
touˊbuˋ Head
西xi¯buˋ Western
diˇbuˋ Bottom section
zongˇbuˋ HQ, Headquarters
zongˇbuˋ de˙ HQ's, Headquarter's
guoˊ fangˊbuˋ Department of National Defense
jiaoˋ yuˋbuˋ Ministry of Education, Department of Education
shangˋ banˋbuˋ Upper half, upper section
xiaˋ banˋbuˋ fenˋ Bottom half, lower half
jingˋ
Fight For
y u y t u (Cangjie Input Code)
Fight For, contend, compete, contest, race, vie, auction
jingˋ zheng¯ Compete
jingˋ xuanˇ Enter an election, run for office, enter a (judged) contest
cunˋ yin¯ shiˋjingˋ A Brief Moment of time is worth fighthing for.
yin¯
Sound
y t a (Cangjie Input Code)
Sound, noise, news, (Radical 180)
yin¯ langˋ Sound wave, waves of music
yin¯ yueˋ Music
zuˊyin¯qiongˊ ranˊ Happy to hear the sound of footsteps, lonely
yuˊyin¯ Too loud
sheng¯yin¯ Sound
ting¯yin¯ leˋ huiˋ Go to music concert
duo¯yin¯ ziˋ Alternative pronounciation (of a character)
di¯yin¯ Bass, low notes
mieˋyin¯ qiˋ ME: muffler
zhuˋyin¯ Phonetic symbols, phonetic alphabet used in Taiwan (BoPoMoFo)
ziˋyin¯ Pronounciation (or a character)
huaˋyin¯ Voice, sound of voice
sheˊ me˙ sheng¯yin¯ What's that sound?
zhang¯
Compose
y t a j (Cangjie Input Code)
Compose, manifest, stamp, seal, chapter, section
zhang¯ huiˊ xiaoˇ shuo¯ Serial novel
zhang¯ caoˇ Type of cursive calligraphy
zhang¯ taiˊ Euphamism for brothel
zhang¯ yuˊ Octopus
zhang¯ chengˊ Solution, set of regulations
zhang¯ faˇ Organized
yinˋzhang¯ Seal/stamp
hui¯zhang¯ Badge, sign
wenˊzhang¯ Article, essay
jueˊ weiˋxun¯zhang¯ Knight's Cross
zhang¯
Clear
y j h h h (Cangjie Input Code)
Clear, manifest, evident, obvious
zhang¯ huaˋ xianˋ Changhua County
yuˋ gaiˋmiˊzhang¯ Hide, cover up
jingˋ
Unexpected
y t a h u (Cangjie Input Code)
Unexpected, surprising﹣end, finish, complete
jingˋ ranˊ Surprisingly
jiuˋjingˋ Actually, exactly
yiˋ
Mind
y t a p (Cangjie Input Code)
Mind, idea, thought, meaning, mood, intent, consciousness, point of view, (translit.) Italy
yiˋ tuˊ Intent, intention
yiˋ weiˋ Imply, mean, meaning
yiˋ si¯ Idea, meaning
yiˋ jianˋ Opinion, suggestion, idea, proposal, advice, point of view
yiˋ xing¯ Enthusiasm
yiˋ waiˋ Unexpected, accidental
yiˋ shiˋ Consciousness
yiˋ shiˋ daoˋ Realizes, realized
tongˊyiˋ Agree, consent to, same idea
tongˊyiˋ le˙ Agreed
yuanˋyiˋ (is/am/are) willing, want to
liuˊyiˋ Stay alert, keep an eye out for
jieˋyiˋ Mind, be bothered
queˋyiˋ waiˋ Unexpectedly
qianˋyiˋ Apology
jingˋyiˋ Respect, regards, honor
xuˋyiˋ Deliberately
changˇyiˋ waiˋ An accident
youˇyiˋ si¯ Interesting
youˇyiˋ si¯ de˙ Interesting
shiˋyiˋ Indicate(s), show, illustrate
wanˊyiˋ Toy, play thing
wuˊyiˋ jian¯ Inadvertently, accidentally, unintentionally
xiaoˋyiˋ Smile
sheng¯yiˋ Trade, business
niˇyiˋ si¯ shiˋ shuo¯ You mean to say
huiˇyiˋ Remorse
滿manˇyiˋ Satisfaction
zhuˋyiˋ Pay attention, attention
zhuˋyiˋ daoˋ Focused on
zhuˋyiˋ daoˋ le˙ Focused on, focuses on
zhuˇyiˋ Idea, suggestion
haoˇyiˋ si¯ Have the nerve (to)
leˋyiˋ Willing
chu¯ renˊyiˋ liaoˋ Suprisingly
chu¯ renˊyiˋ liaoˋ de˙ Surprisingly
huiˋ 滿manˇyiˋ (will, would) be satisfied
buˊ yuanˋyiˋ Unwilling, won't, doesn't want to
sheˊ me˙yiˋ si¯ What do you mean?
niˇ yuanˋyiˋ Will you
meiˊ zhuˋyiˋ daoˋ Not notice
pingˊ lunˊyiˋ weiˋ Critical, critically
haoˇ zhuˇyiˋ Good idea
haoˇ buˊyiˋ waiˋ Off course, not unexpected, not suprising
wanˋ shiˋ ruˊyiˋ May you get all that you wish for
zhen¯ zhengˋ zaiˋyiˋ Really cares about, truly cares about
fei¯ changˊ leˋyiˋ Heavenly, wonderful
zhengˋ heˊ woˇyiˋ Exactly what I'm hoping for
qingˊ changˇ shi¯yiˋ Frustrated in {the arena of} love
meiˊ renˊ zaiˋyiˋ Nobody cares, nobody minds
haiˊ youˇ liuˊyiˋ Stay alert, keep an eye out for
jianˋ jianˋhui¯ fuˋyiˋ shiˋ Gradually came to, gradually regained consciousness
tongˊ
Child
y t w g (Cangjie Input Code)
Child, minor, chaste, young, virgin
tongˊ nuˇ Girl child, virgin
erˊtongˊ Child, children's
longˊ
Dragon
y b y s p (Cangjie Input Code)
Dragon, emperor, dinosaur, (Radical 212)
longˊ guˇ Dragon bone, keel
longˊ wangˊ Dragon king
longˊ shi¯ Fu xi who called ministers dragons
longˊ zhi¯nuˋ Dragon's rage, wrath, fury
fuˊlongˊduˇ changˇ Floating Dragon Casino
fuˊlongˊduˇ changˇ de˙ Floating Dragon Casino
laoˇ taiˋlongˊzhong¯ Old looking, old and senile
bianˋ seˋlongˊ Chameleon
daˋ paiˊ changˊlongˊ Long line up, long queue
shang¯
Do Business
y c b r (Cangjie Input Code)
Do Business, sell, consult, trade, meet, discuss, decide
shang¯ pinˇ Product, goods, commodity
shang¯ liangˋ houˋ After conferring, after discussing
shang¯ renˊ Merchant, trader, businessman
shang¯ dianˋ Shop, store, stall
shang¯ dianˋ jie¯ Shopping district, mall
zhiˋshang¯ Intelligence
waiˋshang¯ Foreign Business
kuˋ cunˊshang¯ pinˇ Stock, finished goods, inventory, product that is ready for delivery
diˊ
Enemy
y b o k (Cangjie Input Code)
Enemy, opponent, foe, rival, hostile, oppose, resist
diˊ renˊ Enemy
shuˋdiˊ shenˋ duo¯ (have) many enemies
liˋdiˊ wanˋ weiˋ Able to fight of 10 000 men
zhui¯diˊ In pursuit, pursuing the enemy
xin¯
Hardship
y t j (Cangjie Input Code)
Hardship, toilsome, laborious, bitter, acrid, heavenly stem (8th), (Radical 160)
xin¯ kuˇ Difficult, hard
hanˊxin¯ruˊ kuˇ Devoted to, put up with hardships, (eat bitters)
hanˊxin¯ruˊ kuˇ de˙ Determinedly, put up with hardship
gouˋxin¯ kuˇ Hard enough, difficult enough
gouˋxin¯ kuˇ le˙ Hard enough, difficult enough
banˋ
Manage
y j k s j (Cangjie Input Code)
Manage, run, handle, set up, go about, deal with, do
banˋ gong¯ shiˋ Office
banˋ gong¯ zhuo¯ Desk
banˋ faˇ Method, technique, way of doing something
banˋ wanˊ After completing
zhaoˋbanˋ To do so
juˇbanˋ Hold an activity
niˇbanˋ daoˋ le˙ You are doing it!
zhengˇ jian¯banˋ gong¯ shiˋ Whole office
zenˇ me˙banˋ What to do, what do I do?
kuaiˋ xiangˇbanˋ faˇ Think of something quickly
meiˊ youˇbanˋ faˇ daˇ kai¯ Can't open, can't get open
woˇ men˙ zenˇ me˙banˋ What do we do?
woˇ men˙ haiˊ nengˊ zenˇ me˙banˋ ne˙ What else could we do?
bianˋ
Debate
y j y r j (Cangjie Input Code)
Debate, dispute, argue, discuss
bianˋ jieˇ Explanation, defense
bianˋ jieˇ wuˊ yiˋ No reason, no excuse
zheng¯bianˋ Argue, debate, dispute
qin¯ qingˋ
Love
y d b u u (Cangjie Input Code)
Love, kiss, intimate, intimately, near, approach, personally, personal, in person, parents, close family, relatives, (qing4), relative(s) by marriage, in laws
qin¯ zuiˇ Kiss
qin¯wenˇ Kiss
qin¯ shuˇ Relatives, kin
qin¯ yanˇ Personally, first hand
qin¯ yanˇ kanˋ jianˋ Saw, personally witnessed
qin¯ guˇ rouˋ One's flesh and blood
qin¯ liˋ qiˊ jingˋ Experience personally, be there while it happens
qin¯ ziˇ Son, natural born child
qin¯ renˊ Close relative
qin¯ guˋ Family and old friends
qin¯xiaˊ Intimate, close
qin¯ shouˇ Personally
qin¯ aiˋ Dear
qin¯qi¯ Relatives (love and grief)
qin¯ ziˋ Personally
qin¯ ziˋ tiao¯ renˊ Pick choose whomever one likes
qin¯ ziˋ dan¯ tiao¯ Personally sort out
qin¯ tongˋchouˊ kuaiˋ Pain one's friends and please one's enemies (make a mistake)
qin¯ jinˋ Become closer, intimate
qin¯ jiao¯ Close friendship
fuˋqin¯ Father
fuˋqin¯ de˙ Father's
erˋqin¯ Parents, mother and father
wuˊqin¯ shuˇ No next of kin
niˇ fuˋqin¯ Your father
ziˋ jiˇ fuˋqin¯ His or her own father
xin¯
New
y d h m l (Cangjie Input Code)
New, start, fresh, modern, news, media, chemical term
xin¯ wenˊ (the) news
xin¯ maiˇ de˙ Newly bought
xin¯yingˇ New, modern, (sharply appointed?)
xin¯ beiˇ shiˋ New Taipei City
xin¯ nianˊ New Year
xin¯ nianˊ de˙ New Year's
xin¯ zhuˊ shiˋ Hsinchu City (or Xin Zhu)
xin¯ zhuˊ xianˋ Hsinchu County (or Xin Zhu count)
xin¯ xian¯ Fresh
xin¯ xian¯ guoˇzhi¯ Drink: fresh fruit juice
xin¯ deˊ liˇ Place: New Delhi
xin¯ chengˊ liˋ de˙ Newly established
xin¯ de˙ New
xin¯ taiˊbiˋ New Taiwan Dollars
zuiˋxin¯ Latest, newest
zuiˋxin¯ de˙ Newest
chuangˋxin¯ Innovation
chongˊxin¯ Anew, afresh
chongˊxin¯ huiˊ daoˋ Returned refreshed, returned ready to try again
chongˊxin¯ kai¯ shiˇ Fresh start, new beginning
yong¯ baoˋxin¯ guan¯ dianˇ Embrace new ideas, get a new perspective, get a different perspective
穿chuan¯ shangˋxin¯kui¯ jiaˇ de˙ Putting on the new armour, wearing the new armour
diˋ
Emperor
y b l b (Cangjie Input Code)
Emperor, supreme ruler
shangˋdiˋ God
shangˋdiˋ God, Oh God, Good Lord
huangˊdiˋ Emperor
daˋ ying¯diˋ guoˊ Great British Empire
pangˊ
Side
y b y h s (Cangjie Input Code)
Side, to one side, close by, near
pangˊ bian¯ Side, side of, next to, beside
yiˋpangˊ On one side, to one side
shen¯pangˊ On the side, next to, beside
yanˊ
Face
y h m b c (Cangjie Input Code)
Face, countenance, expression, appearance, colour, dye, hue, pigment, reputation
yanˊ liaoˋ Paint(s), pigment(s)
yanˊ seˋ Color(s)
meiˇyanˊ Beautifying
heˊyanˊyueˋ seˋ Pleasantly, carefully
heˊyanˊyueˋ seˋ Look happy or pleased, pleasant countenance
chanˇ
Produce
y h h q m (Cangjie Input Code)
Produce, reproduce, birth, product, resource, property, estate
chanˇ pinˇ Products
chanˇluanˇ Spawn(ed), layed eggs
chanˇ sheng¯ Produce(s)
chanˇ sheng¯ de˙ Produced
chu¯chanˇ Produce (make)
mingˊchanˇ Famous produce/product
sheng¯chanˇ Make, produce

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"