Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Dot 11

yanˊ
Words
y m m r (Cangjie Input Code)
Words, speech, talk, linguistics, (Radical 149)
yanˊ ciˊ Phrases and expressions, words, wording, diction
liuˊyanˊ Messages, recorded messages on an answering machine
shaoˇyanˊ de˙ Of few words
zhiˊyanˊ Speak bluntly
sheng¯yanˊ Declare, claim
yiˋyanˊ yiˇbiˋ zhi¯ To make a long story short, to sum up
erˊyanˊ With respect to
wuˊyanˊ Speechless
tianˊyanˊmiˋ yuˇ Sweet words, honeyed langugage
yuˇyanˊ Language
wuˋ yuˇyanˊ Animal communication, animal language, creature communications
yiˋ ban¯ erˊyanˊ Usually, in general, for the most part (written ""high cultured"" version of yi ban lai shuo)
miaoˋ buˋ keˇyanˊ Too subtle for words
tiaoˊ diaoˋ
Adjust/Balance
y r b g r (Cangjie Input Code)
Adjust/Balance, mix, blend, harmonize, unify, mediate, recuperate, (diao4), transfer, reassign, lure, recall
調tiaoˊ zhengˇ Adjust, make changes
調tiaoˊ chaˊ Investigate, survey
調tiaoˊ chaˊ duiˋ Investigative team/squad/group
調tiaoˊ chaˊ yuanˊ Investigators
調tiaoˊ liˇ Train, teach
調tiaoˊ zhiˊ le˙ Reasssigned
調tiaoˊ jieˊ Regulate, moderate
調tiaoˊ jieˇ Adjusting, mediating
qiangˊ 調tiaoˊ Emphasize, stress
sheng¯ 調tiaoˊ Tone
quanˊ liˋ 調tiaoˊ chaˊ Pursuing every avenue, making an all out effor to investigage all leads
baˇ niˇ 調diaoˋ Reassign you
jiˋ
Plan
y r j (Cangjie Input Code)
Plan, design, scheme, plot
jiˋ shiˊ qiˋ Timer
jiˋ shiˊ qiˋ heˊ danˋ Timer equipped Nuclear bomb
jiˋ huaˋ (V) plan, (N) project, program, plan
jiˋ huaˋ Plan
jiˋ chengˊ che¯ Taxi, cab
jiˋ chengˊ che¯ shangˋ Riding a taxi, taking a cab
zaiˋjiˋ suanˋ qiˊ Calculate that
sheˋjiˋ Design, devise, plan, map out
sheˋjiˋ le˙ Designed, devised, planned, mapped out
miaoˋjiˋ Subtle plan, wonderful idea
tongˇjiˋ Statistics, reports, data, estimates
jun¯ zhuˇjiˋ huaˋ Project Monarch
peiˊ xunˋjiˋ huaˋ Training program
liangˇ fenˋjiˋ huaˋ Two plans
shuˇ yiˇ wanˋjiˋ Tens of thousands, numerous, lots
shuˇ yiˇ wanˋjiˋ de˙ Tens of thousands, numerous, lots
xunˋ
Teach
y r l l l (Cangjie Input Code)
Teach, instruct, train
xunˋ lianˋ Training, practice
peiˊxunˋ jiˋ huaˋ Training program
kai¯ shiˇxunˋ lianˋ le˙ Began training
ji¯chuˇ yi¯liaoˊxunˋ lianˋ Basic medical training
xuˇ
Allow
y r o j (Cangjie Input Code)
Allow, permit, promise, betroth
xuˇ shiˋ Could be
xuˇ duo¯ Many
xuˇ jiuˇ For some time, for quite some time
yeˇxuˇ Perhaps
huoˋxuˇ Perhaps
zhunˇxuˇ Cleared, allowed
yunˇxuˇ Allow, give permission, consent, assent, permit
buˋyunˇxuˇ Does not allow
gao¯ chu¯xuˇ duo¯ Much higher, much taller
qingˇyunˇxuˇ May I
chengˊ
Sincere
y r i h s (Cangjie Input Code)
Sincere, true, honest, real
kai¯chengˊ buˋ gong¯ To be frank, honest
woˇ deiˇ kai¯chengˊ buˋ gong¯ I have to be frank (or honest)
yuˇ yuˋ
Language
y r m m r (Cangjie Input Code)
Language, speech, voice, dialect, narrate, tell
yuˇ biˋ So saying
yuˇ faˇ Grammar
yuˇ wenˊ Language
yuˇ yanˊ Language
huaˊyuˇ Chinese language
wuˋyuˇ yanˊ Animal communication, animal language, creature communications
faˇyuˇ French (language)
ciˊyuˇ Words
pingˊyuˇ Comment
miaoˋyuˇ ruˊzhu¯ Sparkling discourse
tianˊ yanˊmiˋyuˇ Sweet words, honeyed langugage
lunˊ lunˋ
Discuss
y r o m b (Cangjie Input Code)
Discuss, talk, theory, analects of Confucius
liˇlunˊ Theory
wuˊlunˊ No matter, no matter what
wuˊlunˊ fuˋ chu¯ sheˊ me˙ daiˋ jiaˋ No matter what the cost
pingˊlunˊ Critique
pingˊlunˊ yiˋ weiˋ Critical, critically
taoˇlunˋ Discuss, have a formal discussion
jieˊlunˊ Conclusion
erˋ yuanˊlunˊ Philosophy: dualism
wuˋ
Error
y r r v k (Cangjie Input Code)
Error, err, mistake, interfere
wuˋ jiang¯ Mistakenly cause
yanˊwuˋ Prevent, fail (due to procrastination)
yanˊwuˋ le˙ Prevented (from)
shi¯wuˋ Error, flaw
renˋ
Recognize
y r s i p (Cangjie Input Code)
Recognize, understand, admit, acknowledge, accept
renˋ tongˊ Identify
renˋ tongˊ de˙ Identify, identified as
renˋ chu¯ Recognize, recognized
renˋ le˙ So be it
renˋ zhen¯ Serious(ly), ernest(ly)
renˋ zhen¯ de˙ Seriously, truly
renˋ zhen¯ de˙ Seriously, earnestly
renˋ buˋ chu¯ Don't recognize
renˋ deˊ Know, recognize
renˋ weiˊ Believe that, of the opinion that, thought that, admit, acknowledge
renˋ weiˊ shiˋ Believes that (it is)
renˋ qing¯ See clearly, see it clearly, know, know it, recognize
renˋ dingˋ Assumed
renˋ duˊ Read and recognize, read and understand
renˋ shiˋ Recognize, know, remember, realize
chengˊrenˋ Admit, claim, confess, recognize
gong¯renˋ Recognized, accepted, esabilished
queˋrenˋ Confirm
fouˇrenˋ Deny, reject, repudiate, denies
beiˋrenˋ dingˋ Was assumed
naˋ gai¯renˋ qing¯ le˙ Then that's it
erˊ beiˋrenˋ dingˋ And so was assumed
congˊ weiˋrenˋ zhen¯ Never really, never seriously
niˇ pingˊ sheˊ me˙renˋ weiˊ Are you really sure
suˋ
Tell
y r h m y (Cangjie Input Code)
Tell, inform, narrate, accuse
suˋ shuo¯ Tell
touˊsuˋ Complain, file a complaint
gaoˋsuˋ Tell, inform
gaoˋsuˋ ta¯ Tell him
shiˋ
Try
y r i p m (Cangjie Input Code)
Try, test, examine, experiment, trial run, probation
shiˋ tuˊ Attempt, try
shiˋ yanˋ Test
shiˋ le˙ Tested
shiˋ zhe˙ Trying, experimenting
shiˋ yunˋ xingˊ Trial run
shiˋshiˋ Try, try it
shiˋshiˋ kanˋ Try, give it a go
kaoˇshiˋ Take a test, test, exam
mianˋshiˋ Interview
ceˋshiˋ Testing
kaoˇ wanˊshiˋ Finished exams
zenˇ me˙shiˋ How
niuˊ dao¯ xiaoˇshiˋ Mini-test, use a big knife to cut something tiny
tong¯ guoˋ kaoˇshiˋ le˙ Passed the tests
zhu¯
All
y r j k a (Cangjie Input Code)
All
zhu¯ shenˊ baoˇyouˋ Gods!
dingˋ
Arrange
y r m n (Cangjie Input Code)
Arrange, draw up, edit, reserve, make a reservation, subscribe, place an order, sign (agreement or contract or treaty)
dingˋ dan¯ Order
dingˋ gouˋ Order, subscription
sheˋ
Arrange
y r h n e (Cangjie Input Code)
Arrange, lay out, set up, furnish, establish, devise, plan out, display, what if..., supposing...
sheˋ zhiˋ Set up, establish
sheˋ beiˋ Equipment
sheˋ dingˋ Establish
sheˋ jiˋ Design, devise, plan, map out
sheˋ jiˋ le˙ Designed, devised, planned, mapped out
sheˋ haoˇ Arrange, get ready
yuˋsheˋ Regularly, default
jianˋsheˋ Construct, build
jianˋsheˋ xingˋ de˙ Constructive
ciˊ
Wording
y r s m r (Cangjie Input Code)
Wording, phrase, poem, expression
ciˊ yuˇ Words
zaoˋciˊ Phrase
taiˊciˊ Caption, subtitle
xingˊ rongˊciˊ Adjective
xunˊ
Inquire
y r p a (Cangjie Input Code)
Inquire, investigate, ask
xunˊ wenˋ Question, query
chaˊxunˊ Find, retreive
jing¯ guoˋ daˊxunˊ Debriefed
jiˋ
Record
y r s u (Cangjie Input Code)
Record, remember, make a note of, bear in mind
jiˋ luˋ Record, recorder (person who records)
jiˋ luˋ qiˋ Camera
jiˋ luˋ yiˊ Recorder, logger
jiˋ zhe˙ Remember
jiˋ xiaˋ Wrote down, recorded
jiˋ xiaˋ de˙ Written down
jiˋ buˋ de˙ Can not remember
jiˋ de˙ Remember
jiˋ yiˋ Memory
jiˋ yiˋ kaˇ Memory card
jiˋ yiˋ tiˇ Memory stick or unit (for computers)
riˋjiˋ Diary
qiangˊjiˋ Good memory, strong memory
deng¯jiˋ Register, sign up
chuanˊjiˋ Bio/biography
woˇjiˋ de˙ zuiˋ houˋ yiˊ jianˋ shiˋ The last thing I remember (is/was)
wangˋjiˋ Forget(s)
yinˇ yue¯jiˋ de˙ Vaguely remember
wangˋ le˙jiˋ Can't remember
qiao¯ le˙ yiˊjiˋ Struck a note, struck and created a sound
zhengˋ
Confirm
y r m y m (Cangjie Input Code)
Confirm, verify
xunˋ
Signal
y r n j (Cangjie Input Code)
Signal, information, news, ask, question, interrogate
xunˋ haoˊ Signal, communication(s)
xunˋ haoˊ fa¯ sheˋ Transmission
xunˋ haoˊ fa¯ sheˋ qiˋ Signal transmission device
xunˋ xiˊ Message, information, signal, data
jianˇxunˋ Text message
chuanˊxunˋ Transmission
zhen¯xunˋ Interogate/interogation
zhen¯xunˋ shiˋ Interogation room
zi¯xunˋ Information
tong¯xunˋ Communication
maiˋ chong¯xunˋ haoˊ Signal pulse
dieˊ xingˊxunˋ haoˊ jie¯ shou¯ qiˋ Communications dish, dish shaped receiving device
qiuˊ jiuˋxunˋ haoˊ Distress signal
zuoˋ biao¯ tong¯xunˋ maˇ Coded coordinates
qingˇ
Request
y r q m b (Cangjie Input Code)
Request, invite, ask, please
qingˇ jiaoˋ Ask advice, ask, consult with
qingˇ wuˋ Please don't
qingˇ jiaˇ Request to take leave, request a holiday
qingˇ 便bianˋ Fine, okay
qingˇ qiuˊ Request, offer
qingˇ keˋ Host, invite, treat to dinner
qingˇ jinˋ Come in
qingˇyunˇ xuˇ May I
shen¯qingˇ Apply (for)
shen¯qingˇ biaoˇ Application form
yao¯qingˇ Invite
zheˋ bian¯qingˇ This way please
weiˋ
Be Called
y r w b (Cangjie Input Code)
Be Called, named
suoˇweiˋ Called, so called, one who is called
xieˋ
Thank
y r h h i (Cangjie Input Code)
Thank, thanks
xieˋ le˙ Thanks
xieˋxieˋ Thank, give thanks
ganˇxieˋ Thank(s), gratitude
haoˇxieˋ Thanks
keˋ
Class
y r w d (Cangjie Input Code)
Class, lesson, exercise
keˋ chengˊ Course, class, program, curiculum
kai¯keˋ Begin classes
shouˋkeˋ Teach, teach class
shangˋkeˋ Go to class, start class, in class
shangˋkeˋ shiˊ During class
xiaˋkeˋ Get out of class, end of class, finish class
gong¯keˋ School work, homework
daiˋkeˋ Substitute teach, cover a teachers class
buˇkeˋ Make up lesson, take a make up lesson
chuˇ liˇkeˋ Disposal
youˊyongˇkeˋ Swimming lessons, swimming class
xieˇ gong¯keˋ Do homework, write homework
baoˋzhaˋ pinˇ chuˇ liˇkeˋ Bomb (or explosive ordinance) disposal unit
shuo¯ shuiˋ yueˋ tuo¯
Say
y r c r u (Cangjie Input Code)
Say, said, speak, speaking, narrate, talk, tell, explain, scold, (shui4), persuade, influence, (yue4), Fu Yue (Emperor Gauzu's Prime Minister in the Yin Dynasty)
shuo¯ mingˊ Describe, explain, instruct
shuo¯ mingˊ liaoˇ Explains
shuo¯ fuˊ Convince, persuade
shuo¯ chu¯ Say
shuo¯ duiˋ Say correctly
shuo¯ zhe˙ Was saying, said
shuo¯ laiˊ Said to, this is (what I am about to say next)
shuo¯ qiˇ laiˊ Talk about
shuo¯ zhong¯ wenˊ Speak Chinese
shuo¯ buˋ dingˋ Maybe
shuo¯ buˊ duiˋ Can't say it correctly
shuo¯ buˋ chu¯ laiˊ Wanted to speak but couldn't
shuo¯ buˋ chu¯ laiˊ le˙ Wanted to speak but couldn't
shuo¯ dongˋ Reason with, talk with
shuo¯ de˙ Said (e.g. said very well)
shuo¯ de˙ duiˋ Can say (it) correctly
shuo¯ de˙ haoˇ Good one, well said
shuo¯ faˇ Say
shuo¯ de˙ Say, said
shuo¯ wanˊ Finished talking
shuo¯ wanˊ houˋ After finishing what they had to say
shuo¯ guoˋ Said
shuo¯ daoˋ Said
shuo¯ huaˋ Speak, speak words
shuo¯ huaˋ le˙ Speaks, talks
shuo¯ huaˋ de˙ Voice
shuo¯ geiˇ Speak to
zhaoˋshuo¯ Talk about the
qieˇshuo¯ Let us now talk about…
suoˇshuo¯ de˙ What was said
changˊshuo¯ Often say
xiaoˇshuo¯ Novel, fiction book
huˊshuo¯ sheˊ me˙ What nonsense, speaking nonsense
laiˊshuo¯ It's said, for (the)
zaiˋshuo¯ Repeat, say again, moreover, besides, what's more, then we'll talk
zaiˋshuo¯ yiˋ ciˋ Say once more, say again
ting¯shuo¯ Heard say, has been said
duo¯shuo¯ wuˊ yiˋ What can I say
xian¯shuo¯ qing¯ chuˇ To be clear, for the record
chuanˊshuo¯ Legend
chuanˊshuo¯ guˋ shiˋ Legends
niˇshuo¯ le˙ suanˋ Perhaps it is as you say, perhaps you can
niˇshuo¯ sheˊ me˙ What did you say
ziˋshuo¯ ziˋ huaˋ Speak for yourself
suˋshuo¯ Tell
biˇ fang¯shuo¯ For example
fanˇboˊshuo¯ Argued
jian¯ chiˊshuo¯ fuˊ Insistantly tries to persuade
shouˇ xian¯shuo¯ mingˊ Right away explains
laoˇ shiˊshuo¯ Honestly say, to be honest
caiˊ gai¯shuo¯ Should just say
yiˋ ban¯shuo¯ laiˊ Usually, in general, for the most part
mianˋ qianˊshuo¯ qiˇ Say in front of
ting¯ woˇshuo¯ Listen to me
jieˇ shiˋshuo¯ Explained (verbally)
baoˇ shouˇshuo¯ faˇ Putting it mildly
niˇ shiˋshuo¯ You are saying
woˇ shiˋshuo¯ I am saying
huaˋ caiˊshuo¯ wanˊ As soon as the words were spoken, no sooner had the words been spoken
tanˊ tian¯shuo¯ xiaoˋ Talk/converse and laugh, have enjoyable conversation(s)
nanˊnanˊ de˙shuo¯ Murmured, quietly spoke, quietly said
bieˊ zheˋ me˙shuo¯ Don't say that, don't speak like this
duiˋ woˇ laiˊshuo¯ Because of me, because of what I said
yeˇ jiuˋ shiˋshuo¯ That is to say, another way of saying
jinˇ quanˊ liˋshuo¯ fuˊ le˙ Did everything possible
yiˋ ban¯ laiˊshuo¯ Usually, in general, for the most part
xian¯ zuoˋ zaiˋshuo¯ First try, then discuss
haiˊ yongˋ niˇshuo¯ You're telling me
zhang¯ huiˊ xiaoˇshuo¯ Serial novel
ta¯ zenˇ me˙shuo¯ What did she say
niˇ yiˋ si¯ shiˋshuo¯ You mean to say
woˇ gai¯ congˊ naˇshuo¯ qiˇ ne˙ Where should I begin?
yiˋ
Friendship
y r j b m (Cangjie Input Code)
Friendship, justice, righteousness
youˇyiˋ Friendship
pingˊ
Judge
y r m f j (Cangjie Input Code)
Judge, appraise, criticize, evaluate
pingˊ liangˋ Evaluation
pingˊgu¯ Considered, consideration, evaluation
pingˊ shenˇ men˙ Judges, adjudicators
pingˊ yuˇ Comment
pingˊ lunˊ Critique
pingˊ lunˊ yiˋ weiˋ Critical, critically
ziˇ xiˋpingˊgu¯ houˋ de˙ Considered, after careful consideration
yiˋ
Translate
y r w l j (Cangjie Input Code)
Translate, interpret, decode
fan¯yiˋ Translate, translation
danˋ
Birth
y r n k m (Cangjie Input Code)
Birth, bear children, boast, increase
danˋ sheng¯ Birth
shengˋdanˋ jieˊ Christmas
yiˋ
Discuss
y r t g i (Cangjie Input Code)
Discuss, criticize, analyze
yiˋ shiˋ Interview room
jianˋyiˋ Recommend(ed), advise(d)
huiˋyiˋ Conference, meeting
tiˊyiˋ Propose
kangˋyiˋ daoˋ Protested, said in defiance, said defiantly
zheng¯yiˋ Accusations, argue, dispute, controversy
shi¯
Poetry
y r g d i (Cangjie Input Code)
Poetry
shi¯zanˋ Book of Poems
zhengˋ
Certificate
y r n o t (Cangjie Input Code)
Certificate, verify, show, prove, confirm, demonstrate, indicate
zhengˋ mingˊ Confirm, prove
zhengˋ juˋ heˊ zaiˋ What evidence
jianˋzhengˋ Bear witness
yanˋzhengˋ Verification, certification
laiˊzhengˋ mingˊ And then prove, later prove
ting¯zhengˋ huiˋ Hearing, meeting
ting¯zhengˋ huiˋ changˇ Meeting location, meeting site
baoˇzhengˋ Guarantee, assure
zaiˋ ting¯zhengˋ huiˋ liˇ In the meeting
gong¯ zuoˋzhengˋ Work permit
shen¯ fen¯zhengˋ mingˊ Identity
shen¯ fen¯zhengˋ mingˊ wenˊ jianˋ Identification (document)
xiangˊ
Comprehensive
y r t q (Cangjie Input Code)
Comprehensive, detailed, complete, interpret, explain in detail, think, consider, examine, read carefully
xiangˊ xiˋ Detailed, comprehensive
xiangˊ xiˋ baoˋ gaoˋ Detailed report
shenˇxiangˊ Well thought out
an¯xiangˊ Peaceful, composed, undisturbed
duan¯xiangˊ zhe˙ Study, examine, look at
zhiˋ
Write
y r g p (Cangjie Input Code)
Write, record, magazine
riˋzhiˋ Log, record, daily entry
biao¯zhiˋ Symbol, mark, marking
biao¯zhiˋ zhe˙ Marks
zaˊzhiˋ Magazine, periodical
wangˇzhiˋ Blog
jiao¯ tong¯ haoˋzhiˋ Traffic signal(s)
puˇ
Register
y r t c a (Cangjie Input Code)
Register, spectrum, collection of records, examples, table, list, chart, compose, musical score
puˇ xianˋ Spectrum line
guang¯puˇ Spectrum
zhuˋ
Remark
y r y g (Cangjie Input Code)
Remark, comment, register, record, list
zhuˋ ceˋ (to) register
duˊ douˋ
Read
y r g w c (Cangjie Input Code)
Read, study, attend (attend school), pause in a phrase, comma
duˊ le˙ Read, have read, finished reading
duˊ shu¯ Read book(s)
duˊ shuˋ Readout, indicator, gauge
duˊ kaˇ ji¯ Card reader
yueˋduˊ Read
yanˊduˊ Study
gong¯duˊ Work study, work for students arranged by school
renˋduˊ Read and recognize, read and understand
nuoˋ
Promise
y r t k r (Cangjie Input Code)
Promise, give assent, pledge, say yes, (translit.)
nuoˋ ding¯gangˇ Notting Hill
chengˊnuoˋ Committed to
shiˇdiˋ fang¯nuoˋ Name: Stefano
kaˇ buˋ qiˊnuoˋ Drink: Cappucino
fangˇ
Visit
y r y h s (Cangjie Input Code)
Visit, ask, enquire
daoˋfangˇ Visitors
baiˋfangˇ Visit
huˋ
Protect
y r t o e (Cangjie Input Code)
Protect, guard, look after, defend, shelter
huˋ zhaoˋ Passport
huˋ muˋ jingˋ Goggles, protective goggles
huˋ chengˊ heˊ Moat
huˋ shiˋ Nurse
huˋ liˇ Treatment, health care
huˋ weiˋ Guard
huˋ songˋ Protective escort, escort(ed)
jian¯huˋ Guardian, guardianship
fangˊhuˋ Protective
baoˇhuˋ Protection, protecting
shouˇhuˋ zheˇ Guardian
biˋhuˋ Shelter, refuge,asylum
biˋhuˋ suoˇ Shelter
haoˇ haoˇ baoˇhuˋ Take good care of
taoˇ
Beg
y r d i (Cangjie Input Code)
Beg, ask (ask for), demand, discuss, quell
taoˇ yanˋ Troublesome, loathsome, repugnant, disgusting, loathe, dislike, hate
taoˇ lunˋ Discuss, have a formal discussion
liangˋ
Forgive
y r y r f (Cangjie Input Code)
Forgive, understand, assume, presume, infer, expect, conjecture, opinion, honest, sincere
jianˋliangˋ Forgiveness
yuanˊliangˋ Forgive, pardon, excuse
kua¯
Boast
y r k m s (Cangjie Input Code)
Boast, brag, exaggerate, flaunt
kua¯ zhang¯ Exaggerated, overstated, boastful
sheiˊ shuiˊ
Who?
y r o g (Cangjie Input Code)
Who?, whom
sheiˊ chengˊ wangˋ Who would have expected
sheiˊ liaoˋ Who would have known? Who would have thought?
sheiˊ buˋ xiˇ huan¯ Who doesn't like (to)
sheiˊ ganˇ Who dares?
sheiˊ de˙ Whose?
sheiˊ nengˊ Who can?
gen¯sheiˊ With whom
buˊ shiˋsheiˊ dou¯ Nobody else
xianˋ zaiˋ huanˋsheiˊ Now who is (as if positions reversed)
rangˋ
Allow (Let, Permit, Yield, Give)
y r y r v (Cangjie Input Code)
Allow (Let, Permit, Yield, Give), permit, give permission
rangˋ luˋ Give way, get out of the way
rangˋ kai¯ Step aside
rangˋ xianˊ Yield one's position to someone with greater talent or better qualifications
rangˋ buˋ Yield, back down
rangˋ ta¯ men˙ Forcing them (to), allowing them (to)
rangˋ woˇ men˙ Allow(ing) us (to), letting us
bieˊrangˋ ta¯ kanˋ Don't let him see, don't let him look
bingˋrangˋ qiˊ And to allow them (to)
buˊrangˋ Not allow
woˇrangˋ I allowed
shiˋ woˇrangˋ It was me who allowed
buˋ nengˊrangˋ Can't allow
keˇ buˋ xiangˇrangˋ Doesn't want to allow
buˋhuangˊ duo¯rangˋ Too busy to do one's self and so others help
huaˋ
Words
y r h j r (Cangjie Input Code)
Words, what is said, speech
huaˋ tiˊ Topic, subject
huaˋ zuiˋ haoˇ Would be best
huaˋ changˊ Long explanation
huaˋ caiˊ shuo¯ wanˊ As soon as the words were spoken, no sooner had the words been spoken
huaˋtongˇ Microphone
huaˋ yin¯ Voice, sound of voice
liuˊhuaˋ Leave a message
duiˋhuaˋ Converse, conversation, dialogue
dianˋhuaˋ Phone
dianˋhuaˋ haoˋ maˇ Phone number
xiaoˋhuaˋ Amusing
fan¯huaˋ Remark, make a remark
qingˊhuaˋ Lovers talk, sweet nothings
lianˊhuaˋ Continuous stream of words, talking without cease
keˋhuaˋ teˋ duo¯ Goes on and on, talks endlessly
shuo¯huaˋ Speak, speak words
shuo¯huaˋ le˙ Speaks, talks
shuo¯huaˋ de˙ Voice
tanˊhuaˋ Talk, discuss
laiˊ dianˋhuaˋ Phoned, called
daˇ dianˋhuaˋ Make a phone call
jiˊ xiangˊhuaˋ Lucky words, blessings
zheiˋ juˋhuaˋ This phrase
ziˋ shuo¯ ziˋhuaˋ Speak for yourself
gai¯ daˇ dianˋhuaˋ de˙ Should have called
shiˊ naoˋ de˙ xiaoˋhuaˋ Amusing incident
gai¯
Should
y r y v o (Cangjie Input Code)
Should, ought, each, each of, owe, deserve, above mentioned, most likely, then, the
gai¯ daˇ dianˋ huaˋ de˙ Should have called
gai¯ zouˇ le˙ Time to go, we should leave
gai¯ siˇ de˙ Damn, damned
gai¯ zenˇ me˙ zuoˋ What to do, what needed to be done
gai¯ zuoˋ Do
naˋgai¯ renˋ qing¯ le˙ Then that's it
benˇgai¯ Ought to be, should be
caiˊgai¯ shuo¯ Should just say
niˇgai¯ You should, you need
woˇgai¯ zenˇ me˙ zuoˋ What I needed to do
woˇgai¯ congˊ naˇ shuo¯ qiˇ ne˙ Where should I begin?
xiangˋgai¯ To each, to the
ying¯gai¯ Should
buˋ ying¯gai¯ Should not, should not have
shiˋ zhiˋ
Recognize
y r y i a (Cangjie Input Code)
Recognize, understand, comprehend
shiˋ poˋ le˙ Saw through
jianˋshiˋ Experience directly (at first hand), experience
renˋshiˋ Recognize, know, remember, realize
yiˋshiˋ Consciousness
yiˋshiˋ daoˋ Realizes, realized
jianˋ jianˋhui¯ fuˋ yiˋshiˋ Gradually came to, gradually regained consciousness
jiangˇ
Speak
y r t t b (Cangjie Input Code)
Speak, narrate, explain, listen
jiangˇ jieˇ Explain
jiangˇ jieˇ le˙ Explained
jiangˇ jiaˋ Haggle, bargain
yanˇjiangˇ Give a lecture, lecture, giving a speech, addressing, orating
tanˊ
Talk
y r f f (Cangjie Input Code)
Talk, talk about, converse, chat, speak, discuss
tanˊ zhe˙ Talking
tanˊ tian¯ shuo¯ xiaoˋ Talk/converse and laugh, have enjoyable conversation(s)
tanˊ huaˋ Talk, discuss
tanˊtanˊ Talk
mianˋtanˊ Discuss, interview, meeting
zaiˋtanˊ Continue talking
jiao¯tanˊ le˙ Discuss, discussed
dang¯ mianˋtanˊ Have a meeting, have a discussion
tuo¯
Entrust
y r h p (Cangjie Input Code)
Entrust, commission, rely on, nursery, excuse
baiˋtuo¯ Please

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"