Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Dot 10

ai¯
Grieve
y r h v (Cangjie Input Code)
Grieve, mourn, lament, pity, sorrow, suffering, grief
ai¯ shang¯ Feel sorrow, mourn, grieve, be sad,
jing¯
City
y r f (Cangjie Input Code)
City, Peking, Beijing
jiuˋjing¯ shan¯ Place: San Fransokyo
xiangˇ
Receive
y r n d (Cangjie Input Code)
Receive, enjoy, offer, entertain
xiangˇ shouˋ Enjoy
haoˊ
Outstanding Intelligence
y r b o (Cangjie Input Code)
Outstanding Intelligence, highly talented, chivalrous, gallant, overbearing, bold, wealthy
haoˊ huaˊ Luxury
jiuˋ
Then
y f i k u (Cangjie Input Code)
Then, namely, precisely, right away, connect, accept, go to
jiuˋ shiˋ That is, namely, exactly, and so is/are
jiuˋ shiˋ zheiˋ yangˋ That's It!
liˊ
Separate
y b o g (Cangjie Input Code)
Separate, move apart, away from, depart, leave, go away
liˊ kai¯ Leave, separate
liˊ kai¯ houˋ After leaving
liˊ kai¯ naˋ liˇ Get out of there, leave that place
liˊ ziˇ Ion
liˊ ziˇ yinˇ qingˊ Ion engine
liˊ heˊ qiˋ ME: clutch
liˊ heˊ qiˋ xianˋ ME: clutch cable
liˊ heˊ qiˋ pianˋ ME: clutch plate
liangˋ
Radiant
y r b u (Cangjie Input Code)
Radiant, bright, light, brilliant, flash
liangˋ xiang¯ le˙ Revealed, showing, displaying
liangˋ xianˋ Light, light ray
mingˊliangˋ Bright
zhaoˋliangˋ Light up
shanˇliangˋ de˙ Flashy
hei¯liangˋ Black and glossy, glossy black
yueˋliangˋ Moon
fa¯liangˋ Shine, gleam, glisten, glow
shouˊ shuˊ
Ripe
y i f (Cangjie Input Code)
Ripe, harvest, assimilated, cooked, deep (sound) sleep, familiar, skilled, dexterous, know well
chengˊshouˊ Mature
haoˊ
Fine Hair
y r b u (Cangjie Input Code)
Fine Hair, brush, least, one thousandth
haoˊ wuˊ Without, none, there is no
haoˊ wuˊweiˋjuˋ Fearlessly, without fear
haoˊ wuˊ haoˇ ganˇ Like not
guo¯
Fortification
y d n l (Cangjie Input Code)
Fortification, outer city wall
guo¯ mingˊ Name: Gwo Ming
gao¯
Tall
y r b r (Cangjie Input Code)
Tall, high, elevated, noble, renown, (translit.), golf, (Radical 189)
gao¯ hanˇ Yell, shout, chant
gao¯ hanˇ zhe˙ Yelled, shouted, yelling, shouting, chanting
gao¯xuanˊ High hanging
gao¯ chu¯ xuˇ duo¯ Much higher, much taller
gao¯ ya¯ xianˋ quan¯ ME: coil
gao¯ xing¯ Happy, glad, high spirits, elated
gao¯ xing¯ de˙ Happily
gao¯ xing¯ jiˊ le˙ So happy!
gao¯ tieˇ ME: High Speed Rail (Taiwan)
gao¯ rongˊyuˋ Highest honor
gao¯ rongˊyuˋ de˙ Highest honor
gao¯ tanˋ maˇ Tai ji: High On Horse Back
gao¯ taˇ Tall towers
gao¯ sheng¯ Loud, loudly
gao¯ daˋ Big, tall, height
gao¯ xiongˊ shiˋ Kaohsiunng (or Gao Xiong) City
gao¯ zhong¯ High school
gao¯ jiaˋ Pay well, high price
gao¯ ke¯ jiˋ Hi-tech
gao¯ shouˇ Expert, master
gao¯songˇ High
gao¯nongˊ duˋ High concentraction
gao¯nongˊ duˋ de˙ Highly concentrated, excessively high amount
gao¯ kong¯ Altitude, height, high altitude
gao¯ kong¯ tiaoˋsanˇ High Altitude (Low Opening) Parachute Jump (HALO)
gao¯ kong¯ danˋ tiaoˋ Bungy jumping
gao¯ duˋ Altitude
gao¯ suˋ High speed
gao¯kangˋ High pitched, sonorous, resounding
gao¯gao¯ de˙ Tall, long (nose)
gao¯gao¯ xing¯ xing¯ de˙ Happily
gao¯ jiˊ Excellent, high quality
zuiˋgao¯ Highest
zuiˋgao¯ shangˋ si¯ Chairman
lueˋgao¯ A little above
jiaoˋgao¯ Comparitively higher
tiˊgao¯ Lift, raise, heighten, boost, increase, improve
chao¯gao¯ Highest, greatest
chao¯gao¯ suˋ Super high speed
dengˇgao¯ Of or at same height
dengˇgao¯ de˙ Of or at same height
congˊgao¯ chuˋzhuiˋ luoˋ Fall from a great height
guoˋgao¯ (level or amount) too high
fen¯ chu¯gao¯ xiaˋ Highest scoring
xiaˋ jiangˋgao¯ duˋ Reduce altititude
yueˋ fei¯ yueˋgao¯ Fly/flies higher and higher
liuˋ
Six
y c (Cangjie Input Code)
Six, 6
liuˋ shiˊ Sixty, 60
liuˋ dangˇ ME: sixth gear
liuˋ nianˊ 6 years
liuˋ shenˊ wuˊ zhuˇ As much as, in the same way as
shiˊliuˋ jinˋ weiˋ Hexadecimal
shiˊliuˋ jinˋ weiˋ de˙ Hexadecimal
xing¯ qiˊliuˋ Saturday
jun¯ qingˊliuˋ chuˇ MI 6 (British Secret Service)
jun¯ qingˊliuˋ chuˇ de˙ MI6's
caiˊ diˋliuˋ tian¯ After just 6 days
liˇ baiˋliuˋ Saturday
jiao¯
Meet
y c k (Cangjie Input Code)
Meet, hand in, give to, submit, deliver, intersect, exchange, cross
jiao¯ yiˋ Transaction
jiao¯ pengˊ youˇ (VO) make friends, make a friend
jiao¯ le˙ Met
jiao¯ huanˋ Exchange, swap
jiao¯ jie¯ Hand over, make contact
jiao¯ jie¯ qiˊ Hand over period
jiao¯ youˇ Make friends
jiao¯ daoˋ Placing, putting
jiao¯ peiˋ Mating
jiao¯ peiˋ houˋ After mating
jiao¯ liuˊ fa¯ dianˋ ji¯ ME: alternator
jiao¯ tong¯ Transportation (options)
jiao¯ tong¯ haoˋ zhiˋ Traffic signal(s)
jiao¯ zaˊ Mixed, mingled
jiao¯ tanˊ le˙ Discuss, discussed
jiao¯ geiˇ Hand over, give
jiao¯ geiˇ le˙ Gives, gave
daˇjiao¯ daoˋ Contact, cross paths with
biˇjiao¯ yiˋ Transaction
xingˋjiao¯ yiˋ Sex trade
qin¯jiao¯ Close friendship
jiaoˇjiao¯ Submit
zhengˋ mianˋjiao¯ feng¯ Head to head, confront (each other)
xiaoˋ
Effect
y k o k (Cangjie Input Code)
Effect, effectiveness, result, follow, obey, devote
xiaoˋ luˋ Efficiency
qiˇxiaoˋ le˙ Beginning to work, beginning to have an affect
shi¯xiaoˋ Fail
chengˊxiaoˋ Result
zaˊ
Mixed
y d o g (Cangjie Input Code)
Mixed, blended, miscellaneous, various, mix
zaˊ zhiˋ Impurities, mixed quality
zaˊ caoˇcongˊ sheng¯ Overgrown (with grass/weeds)
zaˊ caoˇcongˊ sheng¯ de˙ Overgrown (with grass/weeds)
zaˊ qi¯zaˊ ba¯ Odds and ends
zaˊ qi¯zaˊ ba¯ de˙ dong¯ 西xi¯ All the different things, all the bits and pieces
zaˊ luanˋ Chaotic, mixed, complex, jumbled
zaˊ zhiˋ Magazine, periodical
fuˊzaˊ Complex, complicated
fuˊzaˊ de˙ Complex, complicated
jiao¯zaˊ Mixed, mingled
nongˋ deˊ taiˋ fuˊzaˊ Overly complicated, complicate, create complications
yiˋ
Also
y l n c (Cangjie Input Code)
Also, likewise, too
yiˋ jiˊ Namely, accordingly
yiˋ qieˇ And also
yiˋ buˋyiˋqu¯ To follow someone's example
yiˋ ranˊ Similarly
luˋ shuaiˋ
Calculate
y i o j (Cangjie Input Code)
Calculate, command, lead, ratio, limit, rate, frequency
pinˊluˋ Frequency
xiaoˋluˋ Efficiency
qiˊ zhai¯ zi¯
Even
y x (Cangjie Input Code)
Even, uniform, orderly, harmonious, equal, (zhai1), pious, respectful, (zi1), hem, (Radical 210)
daoˋqiˊ Brought together, collected
zhai¯
Study
y x f (Cangjie Input Code)
Study, fast, abstain
liˋ
Establish
y t (Cangjie Input Code)
Establish, stand, set up, position, posture, (Radical 117)
liˋ jiˊ Immediately
liˋ tiˇ Stereoscopic, 3 dimensional, perspective
liˋ tiˇ sheng¯ Stereo
liˋ chun¯ Solar Term: Spring Begins
liˋ changˇ Position, stand, attitude
liˋ xiaˋ Solar Term: Summer Begins
liˋ dong¯ Solar Term: Winter Begins
liˋ qiu¯ Solar Term: Autumn Begins
liˋ faˇ Legislate
liˋ keˋ Immediately, right now
kai¯liˋ Open, establish
shuˋliˋ Erect, erection, stand up
jianˋliˋ Establish, set up, found,
jianˋliˋ le˙ Established
chuangˋliˋ Founded, created, creation
bingˋliˋ Stand together
linˊliˋ Lined with, everywhere
qiˇliˋ Stand up
duˊliˋ Independent
weiˇliˋ William
便bianˋliˋ keˋ And so immediately
weiˋliˋ (put in a) standing position
chengˊliˋ Establish
zhanˋliˋ qianˊwan¯ shiˋ Standing Forward Bend (yoga)
dang¯ ji¯liˋ duanˋ Make decisions while under pressure
xin¯ chengˊliˋ de˙ Newly established
dan¯ jiaoˇ zhanˋliˋ Standing on one foot
hanˋ maoˊshuˋliˋ jing¯songˇ Raise hackles, make hairs stand up on end
youˋ xiaˋ shiˋ duˊliˋ Right Low Form to Standing on One Leg
zuoˇ xiaˋ shiˋ duˊliˋ Tai ji: Left Low Form to Standing On One Leg
duan¯ dan¯ jiaoˇ zhanˋliˋ Upright and standing on one foot
duan¯
Carry Or Hold Level With Both Hands
y t u m b (Cangjie Input Code)
Carry Or Hold Level With Both Hands, extremity, correct, proper, solemn, dignified, upright, careful, study, look at
duan¯ dan¯ jiaoˇ zhanˋ liˋ Upright and standing on one foot
duan¯ zhengˋ Upright
duan¯ xiangˊ zhe˙ Study, examine, look at
weiˇduan¯ End of, tail
lingˋ yiˋduan¯ Other end/side
zhanˋ
Stand
y t y r (Cangjie Input Code)
Stand, stand up, halt, station, stop
zhanˋ le˙ qiˇ laiˊ Stands, stood up
zhanˋ zhe˙ Standing
zhanˋ qiˇ shen¯ Rose, stood up
zhanˋ qiˇ laiˊ Stand up
zhanˋ zaiˋ Standing (on)
zhanˋ zaiˋ le˙ Standing (on)
zhanˋ buˊ zhuˋ Can hardly stand, untenable, unsustainable, unjustifiabl
zhanˋ buˊ zhuˋ le˙ Can hardly stand
zhanˋ buˋ qiˇ laiˊ Can't stand up, unable to stand, unable to stay standing
zhanˋ liˋ qianˊwan¯ shiˋ Standing Forward Bend (yoga)
便bianˋzhanˋ qiˇ shen¯ He rose, he stood up
kuaiˋzhanˋ buˋ qiˇ laiˊ Quickly unable to stay standing
wangˇzhanˋ Website
dan¯ jiaoˇzhanˋ liˋ Standing on one foot
fen¯ kai¯zhanˋ Spread out
gong¯ che¯zhanˋ paiˊ Bus stop sign
heˊ dianˋzhanˋ Atomic power station
taiˋ kong¯zhanˋ Space station
duan¯ dan¯ jiaoˇzhanˋ liˋ Upright and standing on one foot
zhuˇ
Prime
y g (Cangjie Input Code)
Prime, principle, chief, host, leader, master
zhuˇ tiˊ Subject, topic
zhuˇ guan¯ Subjective
zhuˇ guan¯ panˋ duanˋ Based on what was thought necessary
zhuˇ che¯ jiaˋ ME: kick stand
zhuˇ jiao¯ Bishop
zhuˇ yaoˋ Principle, main
zhuˇ yaoˋ gong¯ nengˊ Principle purpose, main function
zhuˇ guanˇ Person in charge, in command
zhuˇ jiaoˇ Leading actor
zhuˇ 使shiˇ zheˇ Mastermind
zhuˇ weiˋ Host's position
zhuˇ dongˋ Take the initiative
zhuˇ xiˊ Chairman
zhuˇ yiˋ Idea, suggestion
minˊzhuˇ Democratic
minˊzhuˇ huaˋ Democratize
jun¯zhuˇ Monarch
jun¯zhuˇ jiˋ huaˋ Project Monarch
lingˇzhuˇ Lords
gong¯zhuˇ Princess
weiˋzhuˇ Primary, master, dominant
nuˇzhuˇ renˊ Hostess
haoˇzhuˇ yiˋ Good idea
nuˊzhuˇ Slave master
ziˋ zuoˋzhuˇ zhang¯ Taking charge
liuˋ shenˊ wuˊzhuˇ As much as, in the same way as
wenˊ
Language
y k (Cangjie Input Code)
Language, literature, culture, cultured, civil, educated, elegant, (radical 067)
wenˊ huaˋ Culture
wenˊ jianˋ Document
wenˊ ziˋ Characters, letters, text
wenˊ zhang¯ Article, essay
guˇwenˊ ziˋ Ancient writing, ancient character(s), ancient style of writing
zhong¯wenˊ Chinese (language)
tian¯wenˊ xueˊ Astronomy
tian¯wenˊ taiˊ Observatory
daˊwenˊ 西xi¯ Name: Davinci
yuˇwenˊ Language
jiaˇ guˇwenˊ Oracle bone scriptures, original Chinese Characters, ancient style of writing
duo¯ yuanˊwenˊ huaˋrongˊ heˊ Multi-cultural
shuo¯ zhong¯wenˊ Speak Chinese
shen¯ fen¯ zhengˋ mingˊwenˊ jianˋ Identification (document)
shiˋ
Market Place
y l b (Cangjie Input Code)
Market Place, city, town, trade, buy, sell
shiˋ minˊ Citizens, civilian population
shiˋ minˊ men˙ Citizens
shiˋ qu¯ City, downtown
shiˋ changˇ Market
shiˋ changˇ shangˋ On the market, being on the market
shiˋ zhong¯ xin¯ City center
shiˋ jie¯ City streets
menˊshiˋ Stop, store
xianˋshiˋ County or city
chengˊshiˋ City
chengˊshiˋ de˙ City's
du¯shiˋ City
du¯shiˋ liˇ Within a city
du¯shiˋ liˇ de˙ Within a city's
daˋshiˋ jiˊ Grand Bazaar
ji¯ long¯shiˋ Keelung City
taoˊ yuanˊshiˋ Taoyuan City
jia¯ yiˋshiˋ Chiayi (or Jia Yi)
gao¯ xiongˊshiˋ Kaohsiunng (or Gao Xiong) City
xin¯ beiˇshiˋ New Taipei City
xin¯ zhuˊshiˋ Hsinchu City (or Xin Zhu)
taiˊ beiˇshiˋ Taipei (city), Taibei
taiˊ zhong¯shiˋ Taichung City
taiˊ nanˊshiˋ Tainan City
queˋ luˋ luo¯shiˋ Janjira City
daoˇ zaiˋ le˙ chengˊshiˋ zhong¯ Collapsed inside the city
yeˋ
Night
y o n k (Cangjie Input Code)
Night, night time, evening
yeˋ wanˇ Night time, evening
yeˋ guang¯ Night Gleam, name of a pearl
yeˋ kong¯ Night sky
yeˋ kong¯ zhong¯ Night sky
yeˋ liˇ de˙ At night, in the night (while)
hei¯yeˋ Night, darkness of night, black night
ruˋyeˋ Nightfall
banˋyeˋ Half a night
wuˇyeˋ de˙ Midnight('s)
shouˇyeˋ renˊ Night watch
ruˊyeˋ Like night (like the darkness of night)
wuˊ bian¯ hei¯yeˋ Endless black night
yi¯ yiˋ
Coat
y h v (Cangjie Input Code)
Coat, clothing, dress, garment, outer covering, fruit peel, skin of fruit, (radical 45), (yi4), wear, dress
yi¯ fuˊ Clothes
yi¯ liaoˋ Cloth
yi¯guiˋ Closet
yi¯chuˊ Closet
shuiˋyi¯ Pajamas
huanˋyi¯ fuˊ Change clothes
geng¯yi¯ Change clothes, change of clothes
yuˇyi¯ Rain coat
waiˋyi¯ Coat, garment
maoˊyi¯ Sweater
xiˇyi¯ Wash clothes, do laundry
xiˇyi¯ fuˊ Wash clothes
yongˇyi¯ Swimming costume, swimming suit, swimming trunks, bathing suit
taiˋ kong¯yi¯ Space suit
taiˋ kong¯yi¯ de˙ Space suits
meiˊ 穿chuan¯yi¯ fuˊ Naked, nude, bare
fang¯
Place
y h s (Cangjie Input Code)
Place, region, side, square, aspect, direction, power, (radical 070)
fang¯ yuanˊ Radius
fang¯ geˊ Square or box, grid, checker board pattern
fang¯ keˇ Only then, before can
fang¯ 便bianˋ Convenient
fang¯ chengˊ shiˋ Equation(s)
fang¯ shiˋ Manner, mode
fang¯ faˇ Method, means, protocol, way
fang¯ xueˋ Blood letting (space suit emergency mode from The Martian)
fang¯ xiangˋ Direction
fang¯ anˋ Scheme, program, plan
jun¯fang¯ Military
biˇfang¯ shuo¯ For example
xieˊfang¯ji¯ Trapezius muscle (Muscle Anatomy: Scapular Stabilizer)
qianˊfang¯ Front, ahead
duiˋfang¯ Other side, opposition, other party
diˋfang¯ Place
chao¯fang¯ 便bianˋ Super convenient
daˋfang¯ Generous, open hearted
buˋfang¯ 便bianˋ Inconvenient, difficult
houˋfang¯ Behind, from behind
shiˇdiˋfang¯ nuoˋ Name: Stefano
erˋ yuanˊfang¯ chengˊ shiˋ Equation with two variables
西xi¯ nanˊfang¯ South-West (direction)
geˋ zhongˇfang¯ anˋ Every option, all options, a variety of options
siˋ mianˋ ba¯fang¯ All around, all directions
mouˇ ge˙ diˋfang¯ A particular place
zhaoˇ ge˙ diˋfang¯ Find somewhere
zhiˋliaoˊ de˙fang¯ shiˋ Treatment protocol
sheng¯ zhangˇ de˙ diˋfang¯ Spend my life
yuˊ
To
y s o y (Cangjie Input Code)
To, in/at/on/by, alas, from, by, than
yuˊ shiˋ Thus, then, so
guan¯yuˊ About, regarding
huiˇyuˊ yiˊdanˋ Destroyed
jianˋyuˊ Built in
duiˋyuˊ With respect to, for
duiˋyuˊ naˋ With respect to that
zaiˋyuˊ Is in, lie(s) in, consist(s) of
youˊyuˊ Since, because of, owing to
zaiˋyuˊ Then at
dengˇyuˊ Amounted to, equal to, same as, the equivalent of
weiˋyuˊ Located (in)
guoˋyuˊ Excessively
zhong¯yuˊ Finally, at last
zhong¯yuˊ haiˊ shiˋ Eventually
tongˊ gui¯yuˊ jinˇ Die together
reˋzhong¯yuˊ Passionate about, keen on, enthusiastic about, really love
xingˋ mianˇyuˊ nanˊ Survived, escaped
xiaˋ chuˋyuˊ xiaˋ feng¯ Disadvantaged, at a disadvantage
xingˋ mianˇyuˊ nanˊ Survived
luˇ
Travel
y s o h v (Cangjie Input Code)
Travel, lodge, inn, tour, tourism
luˇ xingˊ Travel
luˇ xingˊ tuanˊ Tour group
luˇ keˋ Traveller(s), passenger(s)
luˇ tuˊ Route, travel route
luˇ youˊ Travel
xuanˊ xuanˋ
Turn
y s o n o (Cangjie Input Code)
Turn, revolve, circle, spin, return, momentary, short time, soon
xuanˊ zhuanˇ Turn, spin, rotate
xuanˊ zhuanˇ de˙ Spinning, turning
luoˊxuanˊ ME: screw
luoˊxuanˊjiangˇ ME: propellor
shi¯
Apply
y s o p d (Cangjie Input Code)
Apply, display, distribute, dispense, execute, carry out, use, take action, act, employ
shi¯ zhanˇ Display, reveal (one's talent), express one's talent or gifts
shi¯ fangˋ Discharge, let loose, set off
qiˊ
Banner
y s o t c (Cangjie Input Code)
Banner, flag
qiˊzhiˋ Banner, flag
sheng¯qiˊ Raise or hoist (a) flat
fangˋ
Put
y s o k (Cangjie Input Code)
Put, place, release, free, let out, let go
fangˋ huiˊ Put back
fangˋ kai¯ Release, open, set free
fangˋ zhiˋ Place, put down, to position, position
fangˋ zhiˋ le˙ Place, put down, positioned
fangˋ yanˇ wangˋ quˋ Where ever (you) look
fangˋ chu¯ Emit, give off, send out
fangˋ chu¯ de˙ Emitted
fangˋ chu¯ laiˊ Emerge(d), come out, came out
fangˋ chu¯ daˋ xingˊ dianˋ liuˊ Electrocute with high current
fangˋ le˙ Put, place, play
fangˋ zhe˙ Positioned, doing
fangˋbian¯paoˋ Set off firecrackers
fangˋ huoˇ Set fire
fangˋ zouˇ le˙ Released
fangˋ zaiˋ liˇ mianˋ Put in
fangˋ xiaˋ Put down, let down
fangˋ jiaˇ Take vacation, go on holiday
fangˋ xin¯ Relax, don't worry, be at ease, unworried, rest assured
fangˋ sheˋ xingˋ Radioactive
fangˋ sheˋ xingˋ de˙ Radioactive
fangˋ de˙ Caused
fangˋ jinˋ Put in, pack
fangˋ qiˋ Give up, abandon, renounce
fangˋ qiˋ le˙ Given up
kai¯fangˋ Open minded, make open for public use
bo¯fangˋ qiˋ Media player
erˊfangˋ qiˋsou¯ suoˇ And so abandon the search, abandon searching for
xiaˋfangˋ Delegated, placed below
buˊfangˋ Without cease
buˊfangˋ xin¯ Uneasy
pingˊfangˋ Lie flat
shiˋfangˋ chu¯ Release, emit, send out
beiˋfangˋ chu¯ Is released/sent out/discharged
shi¯fangˋ Discharge, let loose, set off
zhanˋfangˋ Blossom, bloom
xiangˇ yaoˋfangˋ qiˋ de˙ Desire to give up, want to give in
heˊ buˊfangˋ xin¯ Why not have confidence
heˊ buˊfangˋ xin¯ de˙ Why not have the confidence to
zuˊ
Race
y s o o k (Cangjie Input Code)
Race, nationality, ethnicity, clan
guiˋzuˊ Nobles, aristocracy
wangˊzuˊ Royal family
zhongˇzuˊ Race, species
juˋ renˊzuˊ Giant(s)
youˊmuˋzuˊ Nomads
chong¯
Fill
y i h u (Cangjie Input Code)
Fill, full, satisfy, supply
chong¯ fen¯ Sufficient, sufficiently
chong¯ dianˋ de˙ Recharging
chong¯ 滿manˇ Fill (with)
chong¯ 滿manˇ qiˋ Inflate
chong¯ 滿manˇ xinˋ xin¯ Faithfully
chong¯ 滿manˇ xinˋ xin¯ de˙ Faithfully
buˇchong¯ Added, supplimentary, additional
buˇchong¯ daoˋ Said in addition, added
yuˋ
Produce
y i b (Cangjie Input Code)
Produce, nurse, rear, bring up, raise, cultivate, educate
yuˋying¯ shiˋ Nursery, babies room
yuˋ kaˇ Yuka
tiˇyuˋ changˇ Stadium
jiaoˋyuˋ buˋ Ministry of Education, Department of Education
qiˋ
Release
y i t d (Cangjie Input Code)
Release, let go, relinquish, discard, abandon, throw away, reject, leave, divorce, desert, abstain
pao¯qiˋ shiˋ Expendable, disposable
beiˋqiˋ Turn (your) back on
feiˋqiˋ Abandoned
fangˋqiˋ Give up, abandon, renounce
fangˋqiˋ le˙ Given up
erˊ fangˋqiˋsou¯ suoˇ And so abandon the search, abandon searching for
xiangˇ yaoˋ fangˋqiˋ de˙ Desire to give up, want to give in
keˋ
Carve
y o l n (Cangjie Input Code)
Carve, engrave, detailed, rugged, cruel, oppressive, heartless, quarter of an hour
keˋ huaˋ teˋ duo¯ Goes on and on, talks endlessly
keˋhuiˋ Carving
ciˇkeˋ Now, at this moment
yiˊkeˋ Time, occasion, moment
shen¯keˋ Profound, meaningful
shen¯keˋ de˙ Profound, meaningful
liˋkeˋ Immediately, right now
naˋ yiˊkeˋ That time, that occasion, that moment
便bianˋ liˋkeˋ And so immediately
dengˇ zheˋ yiˊkeˋ Waited for this moment
qian¯
Pull
y v b q (Cangjie Input Code)
Pull, lead by pulling, drag, tug, haul, restrain, control, influence, affect
wangˊ
Perish
y v (Cangjie Input Code)
Perish, lose, flee, subjugated, conquered, dead, destroyed, die
zhenˋwangˊ Killed in action
siˇwangˊ Perish, die
shen¯wangˊ Die, perish
taoˊwangˊ Fugitive, run from the law
erˊ siˇwangˊ And so die(s)
zhengˋ taoˊwangˊ zhong¯ In the midst of fleeing from the law
yiˇ jing¯ siˇwangˊ Allready dead
tanˋ yuanˊ zhenˋwangˊ Agent down
zhuiˋ louˊ shen¯wangˊ Fall to death (from a high building)
yingˊ
Win
y n b u c (Cangjie Input Code)
Win, beat, gain, profit, fertile land
yingˊ buˋ liaoˇ Can't possibly win
erˊ daˇyingˊ And so wins, and so is victorious
wangˋ
Forget
y v p (Cangjie Input Code)
Forget, overlook, miss, neglect, omit
wangˋ le˙ Forgot, can't remember
wangˋ le˙ jiˋ Can't remember
wangˋ zhe˙ Forget
wangˋ guang¯ guang¯ le˙ Completely forgot, no idea
wangˋ diaoˋ Forget, not able to remember
wangˋ diaoˋ le˙ Forgotten, can't remember
wangˋ buˋ liaoˇ Can't forget
wangˋ de˙ liaoˇ Can remember
wangˋ jiˋ Forget(s)
dou¯wangˋ le˙ Completely forgot
liuˊ lianˊwangˋfanˇ Got/get lost in the moment
wangˋ
Gaze
y b h g (Cangjie Input Code)
Gaze, look forward, look into the distance, look towards, visit, wish, hope
wangˋ zhe˙ Looking, searching, hoping
wangˋ yuanˇ jingˋ Telescope
wangˋ jinˋ Gaze
yeˇwangˋ Gazing at the Countryside
qiˊwangˋ Expect, hope
xi¯wangˋ Hope
shi¯wangˋ Dissapointed, discouraged, dispairing
shi¯wangˋ de˙ Dissapointed, discouraged
jueˊwangˋ de˙ Hopelessly
bieˊ shi¯wangˋ Don't be dissapointed, not to worry, don't despair
buˋ xi¯wangˋ Don't want, don't wish for
fangˋ yanˇwangˋ quˋ Where ever (you) look
sheiˊ chengˊwangˋ Who would have expected
youˇ duo¯ shi¯wangˋ Very dissapointed, extremely dissapointed

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"