Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Dot 09

zhuˋ
Wish
i f r h u (Cangjie Input Code)
Wish, invoke, pray
zhuˋ fuˊ Blessings
qingˋzhuˋ Celebrate, celebrating
qingˋzhuˋ zhe˙ Celebrating
qingˋzhuˋ zhi¯ shiˊ While celebrating, during the celebration
qingˋzhuˋ qingˋzhuˋ Celebrate
shiˋ
Inspect
i f b u u (Cangjie Input Code)
Inspect, look at, regard
shiˋ wenˋ tiˊ erˊ dingˋ Depends on the question
shiˋ yeˇ View/look at nature
shiˋ miˊ Enthusiast (e.g. train spotter)
shiˋ xianˋ Sight, view
jian¯shiˋ Monitor, keep under surveillance, watch over
xieˊshiˋ Optometry: eye axis alignment
saoˇshiˋ Glance, sweep eyes over
dianˋshiˋ Television
zhongˋshiˋ Value
houˋshiˋ jingˋ ME: rear view mirror
shenˇshiˋ Review, go over (again)
xunˊshiˋ Tour
kanˋ dianˋshiˋ Watch t.v.
biˋ luˋ dianˋshiˋ Close circuit tv
fei¯ tian¯xunˊshiˋ Flying around
dianˋ yanˇ jian¯shiˋ Security camera
zuˇ
Ancestors
i f b m (Cangjie Input Code)
Ancestors, descendants, forefathers, forbearers
zuˇ muˇ Grandmother
maˇzuˇ Name: Matsu
xiangˊ
Lucky
i f t q (Cangjie Input Code)
Lucky, good luck, auspicious, happiness
jiˊxiangˊ huaˋ Lucky words, blessings
buˋxiangˊ Ominous, unlucky
buˋxiangˊ de˙ Ominous, unlucky
heˊ qiˋ zhiˋxiangˊ Gentleness leads to good luck
liˇ
Manners
i f t w t (Cangjie Input Code)
Manners, decorum, propriety
liˇ fuˊ Dress, gown
liˇ wuˋ Gift(s), present(s)
liˇ baiˋ liuˋ Saturday
zangˋliˇ Funeral(s)
dianˇliˇ Ceremony
daˋliˇ Solemn ceremony
youˇliˇmaoˋ Polite, well mannered, courteous
shangˋliˇ baiˋ Last week
shangˋliˇ baiˋ wuˇ Last Friday
zuoˋliˇ baiˋ Go to church service
xingˊliˇ Bow, salute
naˋ taoˋliˇ fuˊ That dress
luˋ beiˋliˇ fuˊ Backless dress
di¯ touˊ xingˊliˇ Bow head, bow
穿chuan¯ naˋ taoˋliˇ fuˊ Wearing that dress, in that dress, wear that dress, put that dress on
sheˋ
Group
i f g (Cangjie Input Code)
Group, society, association
sheˋ huiˋ Society
shenˊ
Spirit
i f l w l (Cangjie Input Code)
Spirit, soul, essence, expression, god, divine,
shenˊ qiˊ Marvelous, fabulous, fantastic, mysterious
shenˊ seˋ Expression, look, appearance
shenˊ tou¯ Skillful thief
shenˊ miˋ Mysterious, strange
shenˊ xingˊ Name: Gogo
shenˊ qing¯ Expression, look, facial expression
shenˊ jing¯ Anatomy: nerve, neural
shenˊ jing¯ chuanˊ ganˇ Anatomy: neurotransmitter(s)
shenˊ jing¯ chuanˊ daoˇ qiˋ Neural interface
zhanˋshenˊ Ares
zhanˋshenˊ san¯ haoˋ Ares 3
zhanˋshenˊ siˋ haoˋ Ares 4
jing¯shenˊ Spirit
an¯shenˊ Calm one's mind (the act of)
liuˋshenˊ wuˊ zhuˇ As much as, in the same way as
zhu¯shenˊ baoˇyouˋ Gods!
qingˊ tian¯shenˊ Atlas
qingˊ tian¯shenˊ wuˇ haoˋ Atlas 5
guang¯ zhi¯shenˊ God (lord) of light
taiˋ yangˊshenˊ Name: Sun God
zhong¯ shu¯shenˊ jing¯ Nervous system
yiˋ mingˊshenˊ miˋ nuˇ ziˇ A myserious woman
fuˊ
Good Fortune
i f m r w (Cangjie Input Code)
Good Fortune, blessing
fuˊ si¯ jin¯ gui¯ che¯ Volkswagon Beatle
fuˊ teˋ Name: Ford
fuˊ liˋ Benefits
滿manˇfuˊbaoˇ mianˋ bao¯ Food: muffin (bread)
zhuˋfuˊ Blessings
heˋ liˇfuˊ Hereford
ha¯ liˇxunˋfuˊ teˋ Name: Harrison Ford
xuanˇ
Choose
y r u c (Cangjie Input Code)
Choose, select, elect, make a choice, pick
xuanˇ juˇ Election
xuanˇ zeˊ Choice, choose, select
xuanˇ zeˊ le˙ Chose, chooses
zhuˋxuanˇ Election assistant, campaign volunteer,
gaiˇxuanˇ Re-elect
dang¯xuanˇ Elected
tiao¯xuanˇ Select, choose, pick, make a choice
keˇxuanˇ Can choose
keˇxuanˇ gouˋ Can also buy/purchase
gou¯xuanˇ Check
shouˇxuanˇ Hand picked, hand selected
jingˋxuanˇ Enter an election, run for office, enter a (judged) contest
bieˊ wuˊxuanˇ zeˊ Without a choice
zaiˋ bieˊ wuˊxuanˇ zeˊ xiaˋ Having no other choice
chiˊ
Late
y s y q (Cangjie Input Code)
Late, delayed, tardy, behind (schedule), slow
chiˊ zaoˇ Sooner or later
chiˊmuˋ Old, aged, slow, unhurried
taiˋchiˊ Too late
biˋ
Avoid
y s r j (Cangjie Input Code)
Avoid, shun, evade, flee, leave, escape, retire, get out of the way, repel, keep away, prevent, contraceptive, hide, conceal
biˋ kai¯ Dodge, dodged
biˋ nanˊ (to) take refuge
biˋ nanˊ suoˇ Refuge, shelter
biˋ mianˇ Avoid
duoˇbiˋ Elude, hide from, evade capture (by)
huiˊbiˋ Evade, evasion
taoˊbiˋ Elude, evade, hide from
wuˊ faˇbiˋ mianˇ Inevitable, unavoidable
tuiˋ
Decline
y a v (Cangjie Input Code)
Decline, retreat, withdraw, step back, move back
退tuiˋ chu¯ le˙ Retired
退tuiˋ xiu¯ Retire, retirement
jiˊ 退tuiˋ Fight back, hold off, drive back, repel, repulse
cheˋ 退tuiˋ Retreat, withdraw
cheˋ 退tuiˋ le˙ Withdrew
gaoˋ 退tuiˋ Withdraw, leave
xiangˋ houˋ 退tuiˋ le˙ yiˋ buˋ Stepped back, retreated a step
yuˋ
Meet
y w l b (Cangjie Input Code)
Meet, come across, bump into
yuˋ jianˋ Meet with, sees
yuˋ shangˋ Encounter
yuˋ daoˋ Meet, bump into
xiang¯yuˋ Meet
daiˋyuˋ Treatment, status, salary
zao¯yuˋ Encounter
huiˊ
Turn
y w r (Cangjie Input Code)
Turn, rotate, revolve, wind, winding, whirl, zigzag, loop, circle around, repeat, ileum (anat), return
huiˊ biˋ Evade, evasion
haiˊ huanˊ huanˋ
Still
y w l v (Cangjie Input Code)
Still, (huan2), repay, give back, return, (huan4), return, additionally, also, yet, not yet, in addition, besides
haiˊ shiˋ Or, still, never the less
haiˊ yongˋ niˇ shuo¯ You're telling me
haiˊ zhen¯ de˙ Truly
haiˊ youˇ Also, still has, keep, continue, also has
haiˊ youˇ liuˊ yiˋ Stay alert, keep an eye out for
haiˊ youˇ houˋ luˋ de˙ Keep having to retreat
haiˊ youˇ shiˊ me˙ shiˋ Anything else
haiˊ youˇ henˇ duo¯ youˇ One of many
haiˊ youˇ shiˊ me˙ shiˋ maˇ Anything else?
haiˊ youˇ beiˋtai¯ de˙ shiˊ houˋ Having spare time, in spare time
haiˊ buˊ gouˋ Still not enough
haiˊ buˊ cuoˋ Is still okay, still not bad
haiˊ buˋ 滿manˇ banˋ nianˊ Not even half a year
haiˊ yaoˋ Still, but still
haiˊ yaoˋ gengˋ Even more
haiˊ yaoˋ he¯ Still drink, but still insist on drinking
haiˊ yaoˋkui¯ Less, minus
haiˊ meiˊ Not yet
haiˊ meiˊ siˇ Wasn't dead, didn't die, not yet dead
haiˊ haoˇ Okay
huanˋ geiˇ Return, give back
huanˋ geiˇ le˙ Returned, gave back to
gui¯huanˊ Return
shiˋ gouˋhaiˊ buˊ gouˋ Is it enough or not?
woˇ men˙haiˊ quˋ buˊ quˋ le˙ Are we still going or not, are we still going
woˇ men˙haiˊ nengˊ zenˇ me˙ banˋ ne˙ What else could we do?
zhong¯ yuˊhaiˊ shiˋ Eventually
zhou¯
Week
y b g r (Cangjie Input Code)
Week, day of the week, period of time, duration, anniversary
zhou¯ qiˊ Period of time, cycle
zhou¯ moˋ Weekend
xiaˋzhou¯ Next week
meiˇzhou¯ Every week
yunˋ
Move
y b j j (Cangjie Input Code)
Move, use, transport, apply, fortune, luck, fate
yunˋwanˋ Move wrist, wrist control
yunˋ feiˋ Shipping, shipping cost
yunˋ shu¯ Transport
yunˋ shu¯ ji¯ Transport/cargo plane/aircraft
yunˋ zhiˇ Use fingers
yunˋ zaiˇ Carrying, transporting
yunˋ qiˋ Luck, dynamic tension
yunˋ qiˋ buˋ haoˇ Not very lucky
yunˋ biˇ Brush control, pen control
yunˋ zuoˋ Operate, function
yunˋ dongˋ Exercise, movement, motion, do a sport, sport
yunˋ dongˋ fuˊ Sports wear
yunˋ xingˊ Move around, go around
yunˋ wangˇ Transport/ship/move (to)
yunˋ songˋ Convey, transport, carry (to), ship (to), deliver (to)
yingˊyunˋ zhangˋ Chief operating officer
jieˊyunˋ MRT, Public Transit, Mass Rail Transit
ban¯yunˋ Transport, move
reˋyunˋ dongˋ Thermal motion
xingˋyunˋ Lucky, fortunate
xingˋyunˋ de˙ Luckily, fortunately
chuanˊyunˋ Transport by ship, transport ship
shiˋyunˋ xingˊ Trial run
haoˇyunˋ Good luck, luck
meiˇ guoˊyunˋ tong¯ American Express
wuˊ faˇyunˋ zuoˋ de˙ yuanˊ yin¯ Limiting factor (beyond which a system won't function)
henˇ xingˋyunˋ Lucky, fortunate
guoˋ
Experience
y b b r (Cangjie Input Code)
Experience, pass, go through, arrive, past perfect tense, pass on, transfer, visit
guoˋ le˙ Passed
guoˋ fen¯ Overly, excessively
guoˋ zhe˙ Experience
guoˋ laiˊ Come
guoˋ laiˊ kanˋ kanˋ Come and look
guoˋ quˋ Go over (there)
guoˋ touˊ Exceed, overdo, overshoot
guoˋ buˋ laiˊ Can't come over
guoˋ buˊ quˋ Can't go over
guoˋ minˇ Allergic
guoˋ nianˊ End of the year, new year
guoˋ jieˊ Celebrate a holiday or festival
guoˋ duo¯ Excessive, too much
guoˋ chengˊ Process
guoˋ chengˊ zhong¯ In the process
guoˋ de˙ laiˊ Can come over
guoˋ de˙ quˋ Can go over
guoˋ wangˇ yunˊ yan¯ le˙ A long time ago, a thing of the past
guoˋluˋ qiˋ ME: filter
guoˋyinˇ Fully enjoy, satisfy a craving
guoˋ daoˋ Aisle, passageway
guoˋ gao¯ (level or amount) too high
guoˋ yuˊ Excessively
chi¯guoˋ Tasted
chui¯guoˋ Blew through
tiaoˋguoˋ Jump through, jump over
ku¯guoˋ Had been crying,
zuiˋguoˋ Sins
jianˋguoˋ Seen
shengˋguoˋ Superior, prevail over
xueˊguoˋ Studied
fei¯guoˋ Flying (past)
cuoˋguoˋ Go wrong
nanˊguoˋ Sad, feel bad, hard to endure, hard, difficult
zhen¯guoˋyinˇ Amazing
zhuanˇguoˋ touˊ Turned around
zhuanˇguoˋ laiˊ Come back here, get back here, get over here
xiangˇguoˋ laiˊ Thought of, thought about
laiˊguoˋ Just left, was just here
zhua¯guoˋ Grabbed, took hold of
tingˇguoˋ laiˊ le˙ Am dealing with it, can deal with it, have dealt with it
zhuangˋguoˋ laiˊ Crashing in, come crash into
zouˇguoˋ Walk past
zouˇguoˋ laiˊ Come/came over to
chao¯guoˋ More than, past, exceed
baoˋguoˋ Reporting
quˋguoˋ Have been (someplace)
youˇguoˋ Had
sha¯guoˋ Killed, have killed
sha¯guoˋ renˊ Killed, murdered
shangˋguoˋ Had, been to, taken,
daoˋguoˋ Been, experienced
buˊguoˋ Only, merely, but
buˊguoˋ bingˋ buˊ shiˋ But not, but isn't, but it isn't
jieˋguoˋ Move over, move aside
zuoˋguoˋ Worked/experienced with
zhuˋguoˋ Have lived (someplace)
kanˋguoˋ Seen
shouˋguoˋ zhongˋ shang¯ Been seriously injured
meiˊguoˋ jiˇ fen¯ zhong¯ Within minutes, within a short time
duˋguoˋ le˙ Passed
youˊguoˋ Swim by/past
duoˇguoˋ le˙ Hid from, evaded
jiˋguoˋ quˋ Send to
穿chuan¯guoˋ Passing through, piercing
duˋguoˋ yuˊ sheng¯ For the remainder of one's life
tong¯guoˋ Undergo, take, experience, by means of, through, via, have experienced, confirm an appointment
tong¯guoˋ le˙ Passed (a test)
tong¯guoˋ kaoˇ shiˋ le˙ Passed the tests
touˋguoˋ Through, make use of
taoˊguoˋ Escape, dodge
taoˊguoˋ siˇjieˊ de˙guoˋ chengˊ The process of escaping the clutches of death
youˊguoˋ Pass by
shuo¯guoˋ Said
jing¯guoˋ Move past, pass, after
jing¯guoˋ le˙ Pass, move past
jing¯guoˋ de˙ Passing
jing¯guoˋ daˊ xunˊ Debriefed
zhiˇ buˊguoˋ Only, merely
zhiˇ buˊguoˋ buˊ shiˋ Just not, only not
chu¯ laiˊguoˋ Came out, emerged
changˊ faˋguoˋyao¯ Hair so long it passes the waist
qing¯fuˊguoˋ Lightly brushes
jianˇ chaˊguoˋ le˙ Checked, watching, covered (as in observing or keeping an eye out)
tiˊ daoˋguoˋ de˙ Mentioned
sou¯ xunˊguoˋ Search through, look through
daˇ jiˊguoˋ daˋ Hard hit, seriously affected, deeply impacted by
jie¯ shouˋguoˋ Received
kaoˇ luˋguoˋ Considered, thought about
xinˋ buˊguoˋ Doesn't trust, doesn't count on
henˇ nanˊguoˋ Very sad, very sorry
meiˊ jianˋguoˋ Never seen
meiˊ tong¯guoˋ Didn't pass (the tests)
meiˊ cuoˋguoˋ sheˊ me˙ Didn't miss anything
huoˊ buˊguoˋ Won't last, won't survive, won't live past, won't live longer than
naˋ zhiˇ buˊguoˋ shiˋ It was just
shuiˇ ban¯ liuˊguoˋ Like flowing water
yiˋ zhiˊ tong¯guoˋ Has been using
yiˋ tian¯ tian¯guoˋ quˋ le˙ Days go by
di¯ kong¯ fei¯guoˋ Barely accomplished, by skin of the teeth
woˇ men˙ jianˋguoˋ mianˋ We've met (before)
beiˋ yiˊ dongˋguoˋ Been moved
jinˋ
Near
y h m l (Cangjie Input Code)
Near, close, proximity, approximately (approximate), intimate
jinˋ zaiˋzhiˇ chiˇ Close as possible, closer than ever
jinˋ siˋ Near, like, very close to
zuiˋjinˋ Recently
jie¯jinˋ Close to, nearly, up to
taiˋjinˋ Too close
fuˋjinˋ Neighborhood
fuˋjinˋ de˙ Neighbouring
xingˊjinˋ ziˋ Similiarly shaped characters
kaoˋjinˋ Approach, get close to
yuanˇjinˋ zhi¯ mingˊ Famous, well know (known far and wide)
qin¯jinˋ Become closer, intimate
buˋ yuanˇ buˊjinˋ Not too far and not too close
bianˋ
Everywhere
y h s b (Cangjie Input Code)
Everywhere, throughout, all over, a time
puˇbianˋ Wide spread, common
zouˇbianˋ Travel all over
yiˊbianˋ Again, once more
yingˊ
Welcome
y h v l (Cangjie Input Code)
Welcome, greet, receive
huan¯yingˊ Welcome
zuiˋ shouˋ huan¯yingˊ de˙ Most popular
tong¯
Unimpeded Movement
y n i b (Cangjie Input Code)
Unimpeded Movement, unimpeded flow, go through, connect, unobstructed, communicate, understand, clear, unobstructed, go through
tong¯ changˊ Usually
tong¯ baoˋ Notify
tong¯ zhi¯ Inform, notify
tong¯ zhi¯ dan¯ (written) notification
tong¯ wangˇ Lead/led to, communicated to
tong¯ guoˋ Undergo, take, experience, by means of, through, via, have experienced, confirm an appointment
tong¯ guoˋ le˙ Passed (a test)
tong¯ guoˋ kaoˇ shiˋ le˙ Passed the tests
tong¯ daoˋ Passage way, passage
tong¯ touˋ Thoroughly understand, completely understand
tong¯ xunˋ Communication
tong¯qi¯ Warrant, public notice of reward leading to arrest or apprehension of some person
tong¯qi¯ haiˇ baoˋ Poster offering reward (for capture of a fugitive), Reward notice (for capture of fugitive)
shanˇtong¯biˋ Fan Open Arms
puˇtong¯ Ordinary, mediocre, common
jing¯tong¯ Well versed in
jing¯tong¯ de˙ Well versed in
xiangˇtong¯ Convince, convinced
xiangˇtong¯ le˙ Convinced
kaˇtong¯ Cartoon
gou¯tong¯ Communicate with, talk with or to
meiˊtong¯ guoˋ Didn't pass (the tests)
jiao¯tong¯ Transportation (options)
jiao¯tong¯ haoˋ zhiˋ Traffic signal(s)
diaoˋ che¯tong¯ daoˋ Crane boom
zuoˋ biao¯tong¯ xunˋ maˇ Coded coordinates
yiˋ zhiˊtong¯ guoˋ Has been using
xingˊ deˊtong¯ Will work
xingˊ buˋtong¯ Nowhere (else) to go
jian¯ de˙ gou¯tong¯ Inter communication
meiˇ guoˊ yunˋtong¯ American Express
meiˊ youˇ zouˇ buˋtong¯ de˙ siˇ xiangˋ There are no dead ends
tuˊ
Way
y o m d (Cangjie Input Code)
Way, route, road
tuˊ zhong¯ On the way
quˋtuˊ Winding passage
luˇtuˊ Route, travel route
daoˋ
Path
y t h u (Cangjie Input Code)
Path, direction, way, skill, method, principle, spiritual path
daoˋ qianˋ Apologize
daoˋ erˇ Name: Doyle
hanˇdaoˋ Shouted (to)
wenˋdaoˋ Asked
nanˊdaoˋ Do you mean to say, is it possible
nanˊdaoˋ buˋ nengˊ Could not, why shouldn't…
huangˊdaoˋ jiˊ riˋ Auspicious day
guiˇdaoˋ Orbit, orbital track
diˋdaoˋ Tunnel
youˇdaoˋ liˇ Find, understood
suiˋdaoˋ Tunnel
zhengˋdaoˋ The correct path, the right way
zhi¯daoˋ Know
xiaoˋdaoˋ Laugh, smile
guoˋdaoˋ Aisle, passageway
tong¯daoˋ Passage way, passage
shuo¯daoˋ Said
huiˊ daˊdaoˋ Reply
daˇ jiao¯daoˋ Contact, cross paths with
tui¯ ceˋdaoˋ Speculated aloud, inferred, suggest aloud
kangˋ yiˋdaoˋ Protested, said in defiance, said defiantly
diˋ xiaˋdaoˋ Underground tunnel
caiˊ zhi¯daoˋ Just find out, just learn (about)
daˋ hanˇdaoˋ Shouted
buˋ zhi¯daoˋ Don't know
woˇ zhi¯daoˋ I knew
qiaoˇ sheng¯daoˋ Whispered
buˇ chong¯daoˋ Said in addition, added
diaoˋ che¯ tong¯daoˋ Crane boom
qiangˊ daˋ liˋdaoˋ Strong forces
dou¯ buˋ zhi¯daoˋ Don't have a clue, haven't got a clue
yinˇbiˋsuiˋdaoˋ Concealed/hidden tunnel
xieˊ menˊwai¯daoˋ Dishonest practices
woˇ yaoˋ zhi¯daoˋ I need to know
woˇ jiuˋ zhi¯daoˋ Now I know
congˊ laiˊ buˋ zhi¯daoˋ Never knew
daoˇ
Guide
y u d i (Cangjie Input Code)
Guide, lead, direct, conduct, transmit
daoˇlanˇ Guided tour, navigation
daoˇlanˇ huoˊ dongˋ Guided tour (with activities…)
daoˇ zhiˋ Causing, leading to, resulting in
daoˇ yanˇ Director
daoˇ shi¯ Teacher, instructor
daoˇ youˊ Tour guide
lingˇdaoˇ Lead
lingˇdaoˇ renˊ weiˋ In command, under the command (of), (acting as) leader
fuˇdaoˇ Assist, guide, counsel
zhiˇdaoˇ Instruct, give guidance, direct
baoˋdaoˇ (to) report
chuanˊdaoˇ qiˋ Interface, connecting device
xiangˋdaoˇ Guide
shenˊ jing¯ chuanˊdaoˇ qiˋ Neural interface
songˋ
Send Off
y t k (Cangjie Input Code)
Send Off, escort, deliver, send, dispatch, say goodbye, convey, present, give
songˋ huiˊ Take back, return to
songˋ huiˊ laiˊ Bring back
songˋ yi¯ Send or get to hospital
songˋ youˇ renˊ Saying Goodbye To a Friend
songˋ shangˋ laiˊ Carry up to, bring up to
songˋ daoˋ Take to, deliver to
songˋ fenˋ Send (a gift)
songˋ niˇ huiˊ jia¯ Take you back home
songˋ xinˋ Deliver mail
songˋ wangˇ Send to
songˋ jinˋ Sent into
songˋ geiˇ Give free, give for free
songˋ geiˇ le˙ Gave to
muˋsongˋ Watch, send off
fa¯songˋ Send, sent, transmitted
fa¯songˋ qiˋ Transmitter
bo¯songˋ Broadcast, send, transmit
quˋsongˋ siˇ Go to die, go to one's death
chuanˊsongˋ Send, deliver, convey
chuanˊsongˋ huiˊ Transmit/send back to
chuanˊsongˋ de˙ Sent, transmitted
chuanˊsongˋ geiˇ Send to
chuanˊsongˋ ruˋ kouˇ Teleportation portal
jiˋsongˋ Send of, send to, sending
yunˋsongˋ Convey, transport, carry (to), ship (to), deliver (to)
beiˋsongˋ Sent
huˋsongˋ Protective escort, escort(ed)
cheˋ liˊsongˋ yi¯ Medical evacuation, evacuate to a hospital
xueˇ zhong¯songˋtanˋ Timely help or assistance, port of call when in need
yuanˇ juˋ liˊ chuanˊsongˋ Teleportation
zao¯
Encounter
y t w a (Cangjie Input Code)
Encounter, incident, accident, come across, suffer, incur,
zao¯ renˊ Been, being
zao¯ renˊ gong¯ jiˊ Attacked
zao¯ renˊ daˇ kai¯ Being opened
zao¯ beiˋpanˋ Was betrayed, was betrayed by
zao¯ daoˋ Encounter, suffer(ed)
zao¯ shouˋ Been subject to, suffered, incurred
zao¯ shouˋ gong¯ jiˊ Been attacked, was attacked
zao¯qieˋ Was stolen
zao¯ yuˋ Encounter
miˊ
Lost
y f d (Cangjie Input Code)
Lost, get lost, mix up, confuse, bewilder, enthusiast, fan
miˊ luˋ Lose the way, get lost
miˊ renˊ Charming, tempting, fascinating
miˊ shangˋ ta¯ Fascinated, hooked
miˊ niˇ Mini (translit)
hun¯miˊ Unconscious
zhuo¯miˊ cangˊ (play) hide-and-seak
henˇmiˊ renˊ Tempting, charming
shiˋmiˊ Enthusiast (e.g. train spotter)
wanˋ renˊmiˊ Charming person
wanˊzhuo¯miˊ cangˊ Play hide-and-seak
lianˊ
Connect/Continue
y j w j (Cangjie Input Code)
Connect/Continue, join, successive, successively, even, as
lianˊxiˋ Contact, talk to
lianˊgan¯ ji¯ gouˋ ME: linkage
lianˊ gen¯baˊ qiˇ Uprooted, pulled out
lianˊ jie¯ Connect, link, continuous, adjoining
lianˊ zaiˋ yiˋ qiˇ Connected together, linked together
lianˊ maoˋ waiˋ taoˋ Clothing: sweat top, hoodie
lianˊ mangˊ Quickly
lianˊlianˊ Continuous
lianˊ huaˋ Continuous stream of words, talking without cease
lianˊ jieˊ Connect, join, connected, joined
lianˊ xuˋ Endless, continuous, succesive, unbroken
lianˊ xuˋ juˋ Daily drama series
lianˊ luoˋ Communicate with, contact
lianˊ xianˋ Continuous
yiˋlianˊ A (series, connected objects)
yiˋlianˊchuanˋ A series (of), a sequence (of)
liuˊlianˊ wangˋfanˇ Got/get lost in the moment
zhanˋ huoˇlianˊlianˊ Endless flames of battle
suˋ
Quick
y d l (Cangjie Input Code)
Quick, fast, rapid
suˋ duˋ Speed
shiˊsuˋ Speed (distance per hour)
quanˊsuˋ Full speed
zhuanˇsuˋ biaoˇ ME: Rev Counter, RPM Gauge
jiˊsuˋ At top speed, as quickly as possible
jia¯suˋ Accelerate, speed up
jia¯suˋ duˋ Accelaration
kuaiˋsuˋ Quick, prompt
jianˇsuˋ Slow down, decrease speed
jianˇsuˋ de˙ Decelarating, slowing down
jianˇsuˋsanˇ Parachute, drag chute
xunˋsuˋ Quick, quickly
gao¯suˋ High speed
chao¯ kuaiˋsuˋ Super fast, ultra-fast
chao¯ gao¯suˋ Super high speed
zuiˋ kuaiˋ de˙suˋ duˋ Great haste, as fast as possible
jiaoˇ taˋ bianˋsuˋgan¯ ME: gear shifter
yiˇ zuiˋ kuaiˋ de˙suˋ duˋ With great haste, working as fast as possible
weiˊ
Defy
y d m q (Cangjie Input Code)
Defy, violate, contradict, disobey, oppose
shiˋ yuˇ yuanˋweiˊ Circumstances became unfavorable, circumstances shift(ed) unfavorably
yuanˇ
Far
y g r v (Cangjie Input Code)
Far, distant, remote
yuanˇ juˋ liˊ chuanˊ songˋ Teleportation
yuanˇ chuˋ Distantly, far away
yuanˇ xingˊ Travel to a distant place
yuanˇ yangˊ Deep ocean
yuanˇ jinˋ zhi¯ mingˊ Famous, well know (known far and wide)
yuanˇyuanˇ de˙ Far
shu¯yuanˇ Alienate, estrange
miˇyuanˇ Meter (unit of distance)
taiˋyuanˇ Too far
maˇyuanˇ Yard(s)
buˋyuanˇ buˊ jinˋ Not too far and not too close
yaoˊyuanˇ de˙ Distant
yongˇyuanˇ Forever
yongˇyuanˇ buˋ xingˊ Never (allowed to)
wangˋyuanˇ jingˋ Telescope
fanˇ tanˊ 滿manˇyuanˇ Bounce around a lot, bounce all over the place
chaˋ de˙ keˇyuanˇ le˙ Hardly, far from it
zouˇ gengˋ changˊyuanˇ de˙ luˋ Live longer (lit: walk a longer road)
yueˋ laiˊ yueˋyuanˇ Further and further
daˊ taˋ
Reach
y g t q (Cangjie Input Code)
Reach, realize, arrive at, intelligent, conscious, smart, open minded
daˊ daoˋ Reach, reached, to reach
daˊ daoˋbaoˇ heˊ zhuangˋ taiˋ Became saturated
daˊ erˇ Name: Darwin
daˊ chengˊ Realizing, completey
daˊ guan¯ xianˇ yaoˋ Dignitaries, important people
daˊ wenˊ 西xi¯ Name: Davinci
maˇdaˊ Motor, engine
zhuanˇdaˊ Transmit, convey
biaoˇdaˊ Convey, transmit, express, say
biaoˇdaˊ le˙ Expressed
diˇdaˊ Arrive at, reach
diˇdaˊ le˙ Arrived
diˇdaˊ de˙ Arrived
daoˋdaˊ Arrive (at), reach
daoˋdaˊ houˋ After arriving
daoˋdaˊ le˙ Arrive, reach
zhongˋdaˊ Weigh(ing)
neiˋ huaˊdaˊ zhou¯ Place: Nevada
wu¯ gan¯daˊ Uganda
yiˊ
Lose
y l m c (Cangjie Input Code)
Lose, forget, left over, relic, loophole, inherit, legacy, remnant, posthumous, leave behind
yiˊzhuˇ Will
yiˊ liuˊ Left behind
yiˊ liuˊ xiaˋ laiˊ de˙ Legacy
yiˊhanˋ Sorry, regret
beiˋyiˊ liuˊ Abandoned
woˇ henˇyiˊhanˋ I am sorry
juˋ xiˋmiˊyiˊ All the details
zhuˊ
Little By Little
y m s o (Cangjie Input Code)
Little By Little, one by one, pursue, chase, drive off, banish, expel, eliminate, in succession
zhuˊ jianˋ Increasingly
yiˋ
Flee
y n a i (Cangjie Input Code)
Flee, escape, break, loose
taoˊyiˋ Escape
xianˊ qingˊyiˋ zhiˋ Peaceful and comfortable mood
yaoˊ
Distant
y b o u (Cangjie Input Code)
Distant, far away, remote, remote control
yaoˊ kongˋ shouˇbingˇ Remote control (device)
yaoˊ kongˋ sheng¯ kong¯ Remote launch into space
yaoˊ yuanˇ de˙ Distant
xiao¯yaoˊ Carelessly roam, saunter, loiter
fengˊ
Meeting
y h e j (Cangjie Input Code)
Meeting, meet, come across, praise, socialize
zhongˋfengˊ Re-unite
zaoˋ
Make
y h g r (Cangjie Input Code)
Make, build, create, invent, manufacture, institute
zaoˋ juˋ Sentence
zaoˋ chengˊ Cause, result in
zaoˋ chengˊ de˙ Caused
zaoˋ chengˊ le˙ Caused
zaoˋ ciˋ Rash, urgent, hasty
zaoˋ ciˊ Phrase
jianˋzaoˋ de˙ Built, constructed
renˊzaoˋ youˊ ME: synthetic oil
chuangˋzaoˋ de˙ Created
gouˋzaoˋ Construction
daˇzaoˋ Build, create, made from
daˇzaoˋ le˙ Built, created
erˊzaoˋ chengˊ le˙ And so caused
zhiˋzaoˋ Produce, build, make, create, cause (to happen), manufacture
jiaˇzaoˋ Forge
diˋzaoˋ Making
daˋ pi¯ zhiˋzaoˋ Mass producing, mass production
xiangˋbiˋ xu¯zaoˋ Lie, complete lie with no basis in reality, lie based on nothing
jinˋ
Enter
y o g (Cangjie Input Code)
Enter, advance, come in, go in
jinˋ kouˇ Import
jinˋ fa¯ Embark, march (into/towards/off into), move off
jinˋ ruˋ Enter, go into
jinˋ ruˋ le˙ Enter, entered
jinˋ laiˊ Come in
jinˋ quˋ Go into, enter
jinˋ buˋ Improve, make progress
jinˋ buˋ de˙ Progress, advancement
jinˋ buˋ ban¯lanˊchuiˊ Step Forward, Deflect Down, Parry, Punch
jinˋ buˋ laiˊ Can't come in
jinˋ buˊ quˋ Can't go in
jinˋ buˋ liaoˇ Can't enter
jinˋ gong¯ Attack, (go on the) offensive
jinˋ de˙ laiˊ Can come in
jinˋ de˙ quˋ Can go in
jinˋ xingˊ Perform, carry out, commence, begin, get to work on, start, start to carry out, become active
jinˋ xingˊ le˙ Commenced, started, began carrying out, started doing, started to act or advance
jinˋ xingˊ saoˇ sheˋ Began strafing, begansweeping with gunfire
jinˋ xingˊ rouˋboˊ Started fighting commenced fighthing
jinˋ xingˊ chengˊ zhangˋ Gestate
jinˋ xingˊ ji¯ qiˋ renˊ Advanced robot(ics)
jinˋ xingˊ henˇ shunˋ liˋ This is going well
jinˋ xingˊ zhongˋ liˋ zhuˋ tui¯ houˋ After performing gravity assisted push
pen¯jinˋ Blow into
pen¯jinˋ le˙ Blew into
paoˇjinˋ Run into
paoˇjinˋ quˋ Run into
paoˇjinˋ quˋ houˋ After running in (to)
qianˊjinˋ Head for, head into
qianˊjinˋ de˙ Proceeded to, headed to
qianˊjinˋ yiˋ buˋ Step forwards, advance a little bit
bingˋjinˋ Advance together
bingˋjinˋ ruˋ And goes into, and enters
daiˋjinˋ quˋ Take/taken into
baiˇjinˋ (placed) into
diaoˋjinˋ Fall into, drop into
tui¯jinˋ qiˋ Propulsion, propulsion device(s)
cha¯jinˋ Inserted
la¯jinˋ Pull(ed) into
taiˊjinˋ Carried into
zouˇjinˋ Enter
zouˇjinˋ le˙ Entered
diu¯jinˋ Drop (it) into, throw (it) into
tun¯jinˋ Consume, swallowed
tun¯jinˋduˇ ziˇ liˇ Consume, swallow
chong¯jinˋ Charged into, stormed in
liu¯jinˋ Slip inside, slide inside
liu¯jinˋ menˊ Slip inside, slip indoors
ji¯jinˋ paiˋ Radical
duoˇjinˋ Go into to escape, enter in order to escape
sai¯jinˋ Stuff, hide
songˋjinˋ Sent into
taoˊjinˋ Escaped via, entered or used (to escape)
fangˋjinˋ Put in, pack
wangˋjinˋ Gaze
qingˇjinˋ Come in
zhuang¯jinˋ le˙ Loaded
zuiˋ xian¯jinˋ de˙ Latest, most advanced
paˊ le˙jinˋ quˋ Climbed inside
shuiˇyongˇjinˋ Water rushed in
shiˊ liuˋjinˋ weiˋ Hexadecimal
shiˊ liuˋjinˋ weiˋ de˙ Hexadecimal
ban¯ buˋjinˋ quˋ Can't move into, can't be moved into
jiaoˋ shiˋjinˋ xingˊ Classroom
zheng¯ zaiˋjinˋ xingˊ Underway
zaiˋ qianˊjinˋ le˙ Go any further, go any further
zaiˋ ciˋjinˋ ruˋ le˙ Re-enter, re-entered
meiˊ youˇjinˋ xingˊ Can't carry out, can't perform, can't do
beiˋ guan¯jinˋ Being shut in
pen¯ qiˋ tui¯jinˋ shiˊ yanˋ shiˋ Jet Propulsion Lab (JPL)
zhiˊ jie¯ chong¯jinˋ Charged straight into
qing¯ xingˊ tui¯jinˋ qiˋ Light thrusters
buˋ nengˊ zaiˋ qianˊjinˋ le˙ Can't go any further, can't go further
touˋ
Penetrate
y h d s (Cangjie Input Code)
Penetrate, pass through, pierce, let out, appear, show, thorough, complete
touˋ mingˊ Transparent
touˋ luˋ Divulge, reveal, bring to light
touˋ luˋ le˙ Divulges, reveals, brings to light
touˋ guoˋ Through, make use of
muˋtouˋ Muto (Monster in Godzilla)
muˋtouˋ de˙ Muto's
shi¯touˋ le˙ Soaking wet, drenched
shenˋtouˋ Infiltrate, embedded
穿chuan¯touˋ Pierce, penetrate
tong¯touˋ Thoroughly understand, completely understand
taoˊ
Run Away
y l m o (Cangjie Input Code)
Run Away, flee, escape, dodge, abscond
taoˊ paoˇ Run away
taoˊ paoˇ de˙ Fleeing, escaping, running away
taoˊ chu¯ Escape, run away
taoˊ chu¯ le˙ Escaped
taoˊ chu¯ le˙ ji¯ diˋ Escape from the base
taoˊ le˙ chu¯ quˋ Escaped
taoˊ ruˋ Escape (by going) into, hide in/within
taoˊ zouˇ Run away
taoˊ daoˋ le˙ Escapes to
taoˊ buˋ chu¯ Can't escape
taoˊ sheng¯ Escape
taoˊ sheng¯ zhi¯ luˋ Escape route, way out
taoˊ biˋ Elude, evade, hide from
taoˊ guoˋ Escape, dodge
taoˊ guoˋ siˇjieˊ de˙ guoˋ chengˊ The process of escaping the clutches of death
taoˊ yiˋ Escape
taoˊ jinˋ Escaped via, entered or used (to escape)
taoˊ liˊ Flee, flees, escapes
taoˊ liˊ zhiˋ Fled to, runaway to
taoˊ liˊ le˙ Fled
taoˊ liˊ xianˇ jingˋ Out of danger, escape a dangerous situation
taoˊ wangˊ Fugitive, run from the law
zhengˋtaoˊ wangˊ zhong¯ In the midst of fleeing from the law
tanˊ sheˋtaoˊ sheng¯ Eject (to escape from damaged craft)
meiˊ mingˋ siˋ de˙taoˊ Run hellbent/desparately, hurriedly flee
shuˋ
Tell
y i j c (Cangjie Input Code)
Tell, narrate, state, relate
bian¯
Side
y h u s (Cangjie Input Code)
Side, edge, border, margin, boundary
bian¯ tiaoˋbian¯ pai¯ Jump and flap (together)
bian¯ wenˋbian¯ congˊ Asked while at the same time coming from
bian¯ yuanˊ Edge
luˋbian¯ Road side
anˋbian¯ Shoreline, coast
youˋbian¯ Right side, on the right
zuoˇbian¯ Left side, on the left
yiˋbian¯ On one hand
wuˊbian¯ hei¯ yeˋ Endless black night
haiˇbian¯ Sea side
shen¯bian¯ Nearby (someone), at someone's side
zheˋbian¯ qingˇ This way please
pangˊbian¯ Side, side of, next to, beside
naˇ yiˋbian¯ Which side?
lingˋ yiˋbian¯ Elsewhere, (the) other side
zaiˋ naˋbian¯ There, over there
zaiˋ naˋbian¯ de˙ chou¯tiˋ liˇ In that drawer
woˇ shen¯bian¯ At my side
haiˇ wan¯bian¯ Bay side, bay shore
lingˋ waiˋ yiˋbian¯ On the other side
huiˊ daoˋ woˇ shen¯bian¯ Come back to me, come back to my side
zaiˋ lingˋ waiˋ yiˋbian¯ de˙ On the other side
poˋ
Force
y h a (Cangjie Input Code)
Force, compel, coerce, urgent, pressing
poˋ haiˋ Persecution
jinˇpoˋ Urgent, pressing, tight
beiˋpoˋ Forced
erˊ beiˋpoˋ And so are forced (to)
yao¯
Invite
y h s k (Cangjie Input Code)
Invite
yao¯ qingˇ Invite
zhui¯
Chase
y h r r (Cangjie Input Code)
Chase, pursue, follow, investigate
zhui¯ huiˊ mianˋ ziˇ de˙ Recover one's honor
zhui¯zong¯ Track, trace, tracking, tracing, located
zhui¯zong¯ qiˋ Tracking device, homing beacon
zhui¯zong¯ buˊ daoˋ le˙ Lost track of, can no longer trace, can no longer locate
zhui¯ zhe˙ Pursuing, chasing
zhui¯buˇ Pursue, chase, pursuit
zhui¯ ganˇ Chase, pursue
zhui¯ ganˇ kai¯ Pursue fast driving
zhui¯ ganˇ zhe˙ Chase, pursue
zhui¯ shangˋ Follow, go after, pursue
zhui¯ shangˋ le˙ Caught up with
zhui¯ suiˊ Follow
zhui¯ daoˋ Chase to, follow to
zhui¯ diˊ In pursuit, pursuing the enemy
diˋzhui¯zong¯ qiˋ Tracking device, tracker, tracer
qiongˊzhui¯ buˋsheˇ (in) relentless pursuit, pursue relentlessly
youˊ
Tour
y y s d (Cangjie Input Code)
Tour, travel, roam
youˊ xiˋ Play, game
youˊ daoˋ le˙ Travelled to
youˊ guoˋ Pass by
chu¯youˊ Go travelling, go on an excursion
quˋyouˊ Go travel, go travelling
dongˇyouˊ xiˋ gui¯ zeˊ Knew the rules of the game
daoˇyouˊ Tour guide
jiao¯youˊ Visit the countryside
luˇyouˊ Travel
zheˋ zheiˋ
This
y y m r (Cangjie Input Code)
This, these, those, here, this one
zheˋ shiˊ Then, (at) this time
zheˋ shiˊ daiˋ This age, this era
zheˋ shiˋ This is
zheiˋ jian¯ This (place)
zheˋ duanˋ This, this section (of)
zheˋ er˙ Here
zheˋ er˙ youˇ biˇ Here is a pen
zheiˋ zhang¯ This, this piece (of)
zheiˋ pingˊ This bottle, this
zheˋ zhen¯ shiˋ This truly is
zheˋ liangˋ che¯ This car
zheˋke¯ This (tree or plant)
zheiˋ yangˋ This, thus, then, like this
zheiˋ yangˋ xiangˇ Believe this, think this
zheiˋ yangˋ zuoˋ Do this, do that
zheˋ benˇ This (book)
zheˋ caiˊ shiˋ This is
zheiˋ jiaˋ fei¯ ji¯ This airplane
zheˋ xie¯ These
zheˋfuˊ This (puzzle)
zheˋfuˊ huaˋ This picture
zheˋ chuˋ Here (on)
zheˋ yiˋ juˊ This game
zheˋ yiˋ benˇ This book
zheˋ yiˊ ciˋ This time
zheˋ yiˊ zhenˋsao¯ dongˋ This disturbance
zheˋ gong¯ zuoˋ buˋ nengˊ zuoˋ yiˋ beiˋ zi˙ This job isn't forever
zheˋ xiangˋ This (project)
zheˋ liangˇ kuaiˋ These two chunks/pieces (of)
zheˋ ting¯ qiˇ laiˊ xiangˋ This sounds
zheˋ nianˊ touˊ These times, in these times
zheiˋ pian¯ This
zheiˋ juˋ huaˋ This phrase
zheiˋ shuang¯ This pair
zheˋ shuang¯xieˊ zi˙ This pair of shoes
zheˋ tiaoˊ This (slender)
zheiˋ ge˙ This
zheˋ ge˙ yangˋ Like this
zheˋ fenˋ mingˊ dan¯ This list of names
zheiˋ jianˋ This piece/item (of)
zheiˋ jianˋ shiˋ This (matter, affair)
zheˋ weiˋ This (person)
zheiˋ zhongˇ This sort of, this kind of
zheiˋ ciˋ This time
zheˋsao¯ This (ship)
zheˋsao¯ taiˋ kong¯ chuanˊ This space craft
zheˋ zuoˋ This (school, institution)
zheˋ me˙ This
zheˋ me˙ dianˇ This little, this (tiny) amount (of)
zheˋ me˙ duo¯ So much, such a large amount (of)
zheiˋ me˙ nianˊ qing¯ Such a young, so young?
zheˋ bian¯ qingˇ This way please
zheˋ liˇ Here
zheˋ liˇ youˇ Here, get it here...
zheˋ jiuˋ That, this then, that then
bieˊzheˋ me˙ shuo¯ Don't say that, don't speak like this
shuiˋzheˋ liˇ Sleep here
zaiˋzheˋ er˙ Here
zaiˋzheiˋ ge˙ zhuangˋ kuangˋ xiaˋ In this condition, in this situation, in this state
dengˇzheˋ yiˊ keˋ Waited for this moment
hunˊzheˋ yiˋ hangˊ Playing this (game, profession trade)
woˇ zaiˋzheˋ I am here
jiuˋ shiˋzheiˋ yangˋ That's It!
shiˋ diˊ
Comfortable
y y c b (Cangjie Input Code)
Comfortable, just right, at ease, fit, suit, follow, match
shiˋ heˊ Suitable, perfect fit, make suitable
shiˋ zhong¯ Proper, adequate, appropriate
shiˋ ying¯ Adapt to
xianˊshiˋ Quiet and comfortable
shu¯shiˋ Comfortable
heˊshiˋ diˋ ziˋ yanˇ Right words
shunˋshiˋ Composed, casual
buˋshiˋ Ill suited, indisposed
buˊshiˋ heˊ Not suitable
buˋshiˋ renˋ le˙ Washed out, done with, incapable of doing the job
an¯shiˋ Comfortable and peaceful
liˇ
Inside
l w g (Cangjie Input Code)
Inside, interior, within
liˇ mianˋ Within
liˇ meiˊ youˇ Do not have, is empty
liˇ de˙ Inside
naˇliˇ Where
zuiˇliˇ Mouth
zuiˇliˇ hanˇ zhe˙ de˙ (being) yelled/chanted/shouted
louˊliˇ Inside building
zaiˋliˇ mianˋ Inside, is inside
shouˇliˇ tiˊ zhe˙ Carrying (a/the)
xin¯liˇ xiangˇ Thoughts, believes, thinks, in one's mind thinks
haiˇliˇ Sea/ocean (within)
jia¯liˇ At home, in the house
zheˋliˇ Here
zheˋliˇ youˇ Here, get it here...
yeˋliˇ de˙ At night, in the night (while)
luo¯ deˊliˇ geˊ si¯ Name: Rodriguez
shuiˋ zheˋliˇ Sleep here
maˇluoˋliˇ Name: Mallory
quˋ naˇliˇ Going where, where to?
du¯ shiˋliˇ Within a city
du¯ shiˋliˇ de˙ Within a city's
zaiˋ naˇliˇ Is where? Where is...
zaiˋ naˋliˇ In there
dianˋ naoˇliˇ bao¯ hanˊ Computer includes within itself
xiang¯ ziˇliˇ youˇ Case contains
kuˋdang¯liˇ Inside the crotch of a pair of trousers
kuˋdang¯liˇ de˙ Within the crotch of (your) trousers
fangˋ zaiˋliˇ mianˋ Put in
liˊ kai¯ naˋliˇ Get out of there, leave that place
nuˇ renˊ huaiˊliˇ Within a woman's arms or bosom
liuˊ zaiˋ le˙ naˋliˇ Still in there
zaiˋ ting¯ zhengˋ huiˋliˇ In the meeting
tun¯ jinˋduˇ ziˇliˇ Consume, swallow
zaiˋ naˋ bian¯ de˙ chou¯tiˋliˇ In that drawer
chu¯
Beginning
l s h (Cangjie Input Code)
Beginning, primary, primitive, basic, first, initial, early, junior
chu¯ chuangˋ Newly founded, new, just beginning
chu¯ buˋ Initial, first step, initial step
chu¯ ciˋ First time
dang¯chu¯ Original, original
yuˋ
Abundant
l c o r (Cangjie Input Code)
Abundant, rich, plentiful
buˇ
Restore
l i j b (Cangjie Input Code)
Restore, supplement, repair, replenish, fix, mend, patch, fill a vacancy
buˇ zuˊ Make up for a deficit, fill up, backfill
buˇ zhuˋ Subsidize
buˇ xiˊ Receive tutoring
buˇ kaoˇ Make up exam, take a make up exam
buˇchangˊ Compensate
buˇ chong¯ Added, supplimentary, additional
buˇ chong¯ daoˋ Said in addition, added
buˇ keˋ Make up lesson, take a make up lesson
buˇ jiˇ Supply, supplies
buˇ jiˇ pinˇ Supplies
buˇ jiˇtingˇ Supply probe
tianˊbuˇ Filled, fill in
xiu¯buˇ Repair
xiu¯buˇ yiˋ xiaˋ Try to repair, fix, mend
poˋ dongˋbuˇ haoˇ Fixed the hole, repaired the breach
baˇ poˋ dongˋbuˇ haoˇ Repaired the hole
beiˋ
Cover/By/They
l d h e (Cangjie Input Code)
Cover/By/They, quilt, blanket, wear, (grammar particle for passive voice), be acted upon
beiˋ kunˋ Get(s) trapped
beiˋ xi¯ yinˇ Be attracted (to or by)
beiˋ chui¯ deˊ Blown
beiˋ guan¯ Covered, protected
beiˋ guan¯ jinˋ Being shut in
beiˋ feng¯ chui¯ daoˇ Had wind knocked out
beiˋ zi˙ Blanket
beiˋ fa¯ xianˋ Been discovered
beiˋ naˊ zouˇ Had been taken, stolen
beiˋ daiˋ daoˋ Taken to
beiˋ shao¯jiao¯ Scorched, burned
beiˋzhaˊ huiˇ Blown up, been blown up
beiˋ cao¯ kongˋ de˙ Controlled, enslaved
beiˋjuanˇ ruˋ Was pulled (into), drawn into
beiˋ la¯ duanˋ Pulled apart
beiˋ la¯ta¯ Pull down, collapse by pulling on
beiˋmaiˊ Buried
beiˋ tou¯ zouˇ de˙ Stolen
beiˋ dongˋ Passive, in-active
beiˋ yiˊ dongˋ guoˋ Been moved
beiˋ sha¯ ziˇyanˇ gaiˋ Covered with sand
beiˋxieˋ louˋ Were leaked, were revealed
beiˋ qing¯jieˊ gan¯ jingˋ Been cleared, been cleaned
beiˋ haiˇ shuiˇ Covered by sea water
beiˋ haiˇ shuiˇyan¯ moˋ Covered by sea water, submerged
beiˋ jingˋ kong¯ Been cleared
beiˋ songˋ Sent
beiˋdaiˇbuˇ Been arrested
beiˋdaiˇbuˇ le˙ Been arrested
beiˋ yiˊ liuˊ Abandoned
beiˋ poˋ Forced
beiˋ fangˋ chu¯ Is released/sent out/discharged
beiˋ renˋ dingˋ Was assumed
beiˋbangˇ Tied up, bound
cengˊbeiˋ Been
erˊbeiˋ poˋ And so are forced (to)
erˊbeiˋ renˋ dingˋ And so was assumed
jiˇ hu¯beiˋ Almost
fuˊ
Duplicate
l o a e (Cangjie Input Code)
Duplicate, double, compound, multi part, review, revise, redo, overlap
fuˊ zhiˋ pinˇ Reproduction, duplicate, replica
fuˊ zaˊ Complex, complicated
fuˊ zaˊ de˙ Complex, complicated
nongˋ deˊ taiˋfuˊ zaˊ Overly complicated, complicate, create complications
zhi¯
Arrive
i n o (Cangjie Input Code)
Arrive, go, leave, them, him, her, (grammar particle indicating possession)
zhi¯ riˋ Day of arrival
zhi¯ shiˊ During, time when
zhi¯ jian¯ Between, among
zhi¯ qianˊ Previously, (from) before
zhi¯ jiˋ Occasion, on the occasion of
zhi¯ yiˋ One of
zhi¯ xiaˋ Then, after
zhi¯ houˋ After, and then
zhi¯ tongˋ The pain (of)
feng¯zhi¯ Wind
shuiˇzhi¯ Water
guang¯zhi¯ shenˊ God (lord) of light
cao¯zhi¯ Controlled by, made by
pao¯zhi¯ naoˇ houˋ Leave behind, forget
cheng¯zhi¯ weiˊ Call, designate, known as
longˊzhi¯nuˋ Dragon's rage, wrath, fury
zhaˇ yanˇzhi¯ jian¯ In the blink of an eye
feng¯ baoˋzhi¯ zhong¯ Into midst of the storm
chuˊ ciˇzhi¯ waiˋ As long as
bei¯ tongˋzhi¯ yuˊ Deeply distraught
yiˊ qiˋzhi¯ xiaˋ In a fit of anger
baiˇ fen¯zhi¯ erˋ shiˊ yiˋ 21\%, twenty-one percent
baiˇ fen¯zhi¯ ba¯ shiˊ wuˇ 85\%, eighty-five percent
tou¯ daoˋzhi¯ tuˊ Acts of theft
henˋ ruˋzhi¯ guˇ Hate to the bone, harbored deep felt resentment
guaiˋshouˋzhi¯ wangˊ King of Monsters
hunˊ luanˋzhi¯ zhong¯ Midst of chaos, among the ensuing chaos
qingˋ zhuˋzhi¯ shiˊ While celebrating, during the celebration
taoˊ sheng¯zhi¯ luˋ Escape route, way out
chuˊ le˙ woˇzhi¯ waiˋ Except for me, apart from me
yiˊ zhenˋ zi˙zhi¯ houˋ After a while
yiˋ yanˊ yiˇbiˋzhi¯ To make a long story short, to sum up
yongˇ
Forever
i n e (Cangjie Input Code)
Forever, eternal, eternity, always
yongˇ jiuˇ Forever
yongˇ baoˇ qing¯ chun¯ Forever stay young
yongˇ yuanˇ Forever
yongˇ yuanˇ buˋ xingˊ Never (allowed to)
yongˇ xuˋ haoˋ Name: Endurance

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"