Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Dot 06

ban¯
Type
h y h n e (Cangjie Input Code)
Type, kind, sort, manner, class
ban¯ de˙ Like, type
shuiˇban¯ liuˊ guoˋ Like flowing water
yiˋban¯ Usually, in general, as a rule, like, just like, as if
yiˋban¯ laiˊ shuo¯ Usually, in general, for the most part
yiˋban¯ shuo¯ laiˊ Usually, in general, for the most part
yiˋban¯ erˊ yanˊ Usually, in general, for the most part (written ""high cultured"" version of yi ban lai shuo)
leiˊmingˊban¯ de˙ Thunderous, loud
panˊ
Tray
h e b t (Cangjie Input Code)
Tray, plate, dish, twisted, winding, measure word for dishes of food, MW, tangled, crossed, intertwined, investigate, interrogate, examine
panˊ ziˇ Plate, dish
panˊ yuˋ Intricately winding, enchanting
panˊ shiˊ Remain seated
duˇpanˊ Gambling chip
fei¯panˊ Flying disc, frisbee
ciˊpanˊ Floppy disk, magnetic disk
dieˊpanˊ ME: disk
yingˋpanˊ Disk drive, hard disk, hard drive
zhui¯ jian¯panˊ Anatomy: intervetebral disc
pingˊ diˇpanˊ ME: oil pan
sha¯ che¯ dieˊpanˊ ME: brake rotor
jianˋ
Warship
h y s i t (Cangjie Input Code)
Warship, fleet, naval vessel
jianˋ chuanˊ Vessels, warships
zhanˋjianˋ Warship, battle ship, naval vessel
hangˊ kong¯ muˇjianˋ Aircraft carrier
chuanˊ
Ship
h y c r (Cangjie Input Code)
Ship, boat, vessel
chuanˊkeˊ Ship's shell
chuanˊ zhi¯ Ship, boat, vessel
chuanˊ weiˋ Berth
chuanˊ yunˋ Transport by ship, transport ship
daˋchuanˊ Big boat
yuˊchuanˊ Fishing boat
jianˋchuanˊ Vessels, warships
taiˋ kong¯chuanˊ Space craft/ship
zheˋsao¯ taiˋ kong¯chuanˊ This space craft
hangˊ
Navigate/Vessel
h y y h n (Cangjie Input Code)
Navigate/Vessel, boat, ship, shipping, navigation, aviation, aeronautics, airline, airmail
hangˊ muˇ Aircraft carrier
hangˊ taiˋ zongˇshuˇ NASA
hangˊ tian¯ juˊ Space Agency
hangˊ tian¯ juˊ de˙ Space Agency's
hangˊ ban¯ Flight
hangˊ kong¯ Aeronautics, flight, flying
hangˊ kong¯ muˇ jianˋ Aircraft carrier
chu¯hangˊ Boat departure, boat departs
guoˊ jia¯hangˊ kong¯jiˋ taiˋ kong¯ zongˇshuˇ NASA (National Aeronautics and Space Administration)
gaiˇ bianˋhangˊ xiangˋ Change course
xiangˋ
Towards
h b r (Cangjie Input Code)
Towards, move towards, in direction of, with
xiangˋ qianˊ Forwards, towards the front
xiangˋ diˋ mianˋ Towards the ground
xiangˋ tian¯ kong¯ Towards the sky
xiangˋ tian¯ kong¯ fei¯ quˋ Fly away
xiangˋ niˇ qiuˊ hun¯ Ask you to marry me
xiangˋ houˋ 退tuiˋ le˙ yiˋ buˋ Stepped back, retreated a step
xiangˋ gai¯ To each, to the
fei¯xiangˋ tian¯ kong¯ Took flight
xieˊxiangˋ Diagonal, slanting
qianˊxiangˋ Towards
zhiˇxiangˋ Point at
zouˇxiangˋ Head towards, move towards, walk towards
yiˊxiangˋ Always, until now, consistantly
diu¯xiangˋ Throw towards, threw towards
xingˋxiangˋ Talent, natural ability, aptitude
dangˋxiangˋ Swing towards
fang¯xiangˋ Direction
zhunˇ beiˋxiangˋ Ready to
gaiˇ bianˋ hangˊxiangˋ Change course
aoˋ
Obscure
h b k (Cangjie Input Code)
Obscure, mysterious, profound
aoˋ keˋ lanˊ Oakland
aoˋdiˊ Audi
aoˋdiˊ che¯ Audi
gong¯
Palace
j r h r (Cangjie Input Code)
Palace, temple
gong¯ 殿dianˋ Palace halls, palace
gong¯tingˊ Palace, monarch's living quarters within a palace
huangˊgong¯ Palace, imperial palace
qinˇgong¯ Palace, mansion
guan¯
Govern
j r l r (Cangjie Input Code)
Govern, government, governing, controlling, official
guan¯ yuanˊ Officials
guan¯liaoˊ Bureaucrat
qiˋguan¯ Organs, apparatus
jun¯guan¯ Officer
zhangˇguan¯ Commander
henˇguan¯liaoˊ Very bureaucratic
niaoˇguan¯ Shao Hao titled ministers bird officials
daˊguan¯ xianˇ yaoˋ Dignitaries, important people
zhiˇ hui¯guan¯ Commanding officer
renˋ jun¯ xu¯guan¯ Quarter Master
shiˊ
Real
j w j c (Cangjie Input Code)
Real, actual, fact, true, honest, solid, substantial
shiˊ yanˋ Test
shiˊ yanˋ shiˋ Lab
shiˊ yanˋ daˋ louˊ Lab/test building,
shiˊ yanˋ jieˊ guoˇ Test results
shiˊ yanˋ de˙ jieˊ guoˇ Test results
shiˊ yanˋ shiˋ baiˊpaoˊ White lab coat
shiˊ xiˊ Practice
shiˊ xiˊ sheng¯ Trainee
shiˊ zaiˋ Really
shiˊ liˋ Collective strength
shiˊ liˋ xiang¯ dang¯ Matched in strength,
shiˊ jiˋ Real, actual, net
shiˊ jiˋ shangˋ shiˋ Actually were, really were
shiˊ xianˋ Come true, realize, become actual, actualize
shiˊ xingˊ Carry out, implement, execute a plan, put into practice
houˋshiˊ Thick
qiˊshiˊ Actually, in fact, as a matter of fact
zhen¯shiˊ Genuine, real, true
shiˋshiˊ Reality, fact
shiˋshiˊ shangˋ Truth is, in reality
laoˇshiˊ shuo¯ Honestly say, to be honest
zuoˋshiˊ yanˋ To experiment, perform an experiment
jiaoˇ taˋshiˊ diˋ Plant feet on solid ground, do a job honestly
chao¯ xianˋshiˊ Surreal
zenˇ me˙ zhen¯shiˊ Not so genuine
huoˋ zhen¯ jiaˋshiˊ Genuinely valuable, goods of high value at good prices
pen¯ qiˋ tui¯ jinˋshiˊ yanˋ shiˋ Jet Propulsion Lab (JPL)
buˋ zenˇ me˙ zhen¯shiˊ Not really genuine
yiˊ
Suitable
j b m (Cangjie Input Code)
Suitable, proper, right, fitting, appropriate
yiˊ ju¯ Livability, suitable for living in
yiˊ lanˊ xianˋ Yilan County
yiˊ zouˇ Straight on
便pianˊyiˊ Inexpensive, cheap
便bianˋyiˊ xingˊ shiˋ Act as circumstances require without having to tell boss
xieˇ
Compose
j h x f (Cangjie Input Code)
Compose, write
xieˇ zhe˙ Writing
xieˇ buˋ shangˋ Can't write (any/anything) on it, on it can't write
xieˇ gong¯ keˋ Do homework, write homework
xieˇ zuoˋ Write
xieˇ xinˋ Write a letter
xieˇ de˙ Written (e.g. beautifully, well)
xieˇ de˙ Write
xieˇ de˙ sheˊ me˙ What did you write, what does it say
xieˇ de˙ shiˋ sheˊ me˙ What does it say?
xieˇ ziˋ Write, write characters
xieˇ wanˊ Finished writing
xieˇ geiˇ Write down (for)
xiˊxieˇ Writing practice
xiˊxieˇ 簿buˋ Book for writing practice, writing exercise book
tianˊxieˇ Fill out, fill in (form)
shouˇxieˇ Write
bian¯xieˇ Compile, compose
bian¯xieˇ le˙ Compiled, composed
ziˋ
Character
j n d (Cangjie Input Code)
Character, letter, symbol, word
ziˋ tiˇ Font, form
ziˋ xingˊ Character form or shape (brush strokes)
ziˋ tiaoˊ Note
ziˋ yin¯ Pronounciation (or a character)
ziˋhuiˋ Vocabulary, words
ziˋhuiˋ lianˊ xiangˇ Word association
guoˊziˋ Chinese Characters, Chinese symbols
liuˊziˋ tiaoˊ Write a note, leave a message
shiˊziˋ shouˇ Tai ji: Cross Hands
shuˋziˋ Digit(s), digital
mingˊziˋ Name
mingˊziˋ mingˋ mingˊ Named after
sheng¯ziˋ Vocabulary, new word or symbol
sheng¯ziˋ biaoˇ Vocabulary table
xieˇziˋ Write, write characters
wenˊziˋ Characters, letters, text
guˇ wenˊziˋ Ancient writing, ancient character(s), ancient style of writing
biao¯ zhunˇziˋ tiˇ Standard form
xingˊ jinˋziˋ Similiarly shaped characters
duo¯ yin¯ziˋ Alternative pronounciation (of a character)
heˊ shiˋ diˋziˋ yanˇ Right words
jiaoˋ sheˊ me˙ mingˊziˋ What is your name
kuan¯
Broad
j t b i (Cangjie Input Code)
Broad, wide, spacious, vast, comfortable, lenient, loose, tolerant, relaxed, forgiving, forgive
kuan¯kuoˋ Broad
kuan¯ song¯ Big and loose (clothing)
kuan¯ de˙ Broad, wide
kuan¯ de˙ naˋ touˊ Wide end
moˋ
Still
j t a k (Cangjie Input Code)
Still, silent, quiet, lonely
saiˋ
Compete
j t c c (Cangjie Input Code)
Compete, competition, match
saiˋfei¯yin¯ Name: Severine
saiˋ changˇ Stadium
biˇsaiˋ Compete, competition
daˋsaiˋ Competition
sai¯ saiˋ seˋ
Cork
j t c g (Cangjie Input Code)
Cork, seal, block up, perform perfunctorily (use up time), (sai4), frontier, fortress
sai¯ che¯ Traffic jam
sai¯ jinˋ Stuff, hide
ziˇsai¯ Great Wall
huoˊsai¯ ME: piston
huoˊsai¯ huanˊ ME: piston ring
xiang¯ ziˇ neiˋsai¯ 滿manˇ le˙ Sealed container filled with
hanˊ
Cold
j t c y (Cangjie Input Code)
Cold, poor, humble, tremble, shudder
hanˊ luˋ Solar Term: Cold Dew
hanˊ lengˇ de˙ Cold
xiaoˇhanˊ Solar Term: Little Cold
daˋhanˊ Solar Term: Big Cold
rongˊ
Countenance/Appearance
j c o r (Cangjie Input Code)
Countenance/Appearance, figure, form, hold, contain, tolerate, put up with, easy, allow
rongˊ yiˋ Easy, simple
rongˊ renˇ Countenance endure, bear, tolerate
rongˊ de˙ zhuˋ Capacity for maintaining or holding
neiˋrongˊ Content
meiˇrongˊ Undergo plastic surgery
xiang¯rongˊ xingˋ Compatibility
mianˋrongˊ Face, facial features, countenance
buˋrongˊ yiˋ Not easy
xingˊrongˊ Appearance, countenance, describe
xingˊrongˊ de˙ Described
xingˊrongˊ ciˊ Adjective
dianˋrongˊ Condensor (as in condensor mic)
xiaoˋrongˊ Smile
xingˊ chengˊ neiˋrongˊ Itinerary
songˋ
Sung Dynasty
j d (Cangjie Input Code)
Sung Dynasty, Sung Dynasty, font or character form
luo¯songˋtang¯ Name: Borscht
xianˋ
Laws
j q m p (Cangjie Input Code)
Laws, rules, ordinances, statutes, authority, constitution, salutation to ones superiors
haiˋ
Harm
j q m r (Cangjie Input Code)
Harm, worry, cause trouble, injure, impair, kill, destroy
haiˋ paˋ Worried, afraid
haiˋ paˋ le˙ Scared, frightened
liˋhaiˋ Awesome, excellent, fearsome, switched on
sunˇhaiˋ Damage
shang¯haiˋ Injure, harm, hurt
shouˋhaiˋ zheˇ Victims
poˋhaiˋ Persecution
zai¯haiˋ Disaster
zaiˋ shouˋ shang¯haiˋ Get hurt again
shouˇ
Defend
j d i (Cangjie Input Code)
Defend, guard, protect
shouˇzhu¯ daiˋtuˋ Watch a spot (stump) for a rabbit to appear (once again)
shouˇ weiˋ Guard
shouˇ yeˋ renˊ Night watch
shouˇ huˋ zheˇ Guardian
liuˊshouˇ Stay behind, remain, act as rear-guard
baˇshouˇ Guard, watch over
baˇshouˇ zhe˙ Guarding, watching over
fangˊshouˇ Defend, protect, guard
baoˇshouˇ Conservative, keep, guard
baoˇshouˇ shuo¯ faˇ Putting it mildly
kanˋshouˇ renˊ Caretaker, watchman
shuˋshouˇ Guard
zun¯shouˇ Follow, obey
jiˋ
Send
j k m r (Cangjie Input Code)
Send, mail, entrust, depend on, live, lodge, reside, parasite
jiˋ le˙ Sent (i.e. via post)
jiˋ sheng¯ Parasite
jiˋ sheng¯ xiˋbao¯yongˇ Cocoon, parasite cocoon
jiˋ guoˋ quˋ Send to
jiˋ songˋ Send of, send to, sending
jiˋ geiˇ Send to
hongˊ
Wide
j k i (Cangjie Input Code)
Wide, spacious, vast, abundant
zhouˋ
Time
j l w (Cangjie Input Code)
Time, space and time, eternal, eternity, universe
yuˇzhouˋ Universe
fuˋ
Rich
j m r w (Cangjie Input Code)
Rich, wealthy, abundant, plentiful
fuˋ shiˋ shan¯ Mount Fuji, Fujiyama
xuan¯
Announce
j m a m (Cangjie Input Code)
Announce, proclaim, declare
xuan¯shiˋ Vow, took a vow
xuan¯ buˋ Anounce, proclaim, declare
xuan¯ gaoˋ Proclaim
zong¯
Faith
j m m f (Cangjie Input Code)
Faith, believe in, religion, ancestor, clan
zong¯ jiaoˋ Religious
wanˊ
End
j m m u (Cangjie Input Code)
End, finish, complete, whole
wanˊ biˋ Totally, completely
wanˊ le˙ Finished
wanˊ quanˊ Completely
wanˊ quanˊ xiang¯ tongˊ Identical, exactly the same
wanˊ meiˇ de˙ Beautiful
wanˊ zhengˇ Complete
wanˊ gong¯ le˙ Finishing (a job, work)
wanˊ chengˊ Complete, realize, finish
wanˊ chengˊ le˙ Completed, finished, solved
tuˇwanˊ le˙ Finished throwing up
kaoˇwanˊ shiˋ Finished exams
buˋwanˊ Can't finish (precedes verb)
wanˊwanˊ le˙ Screwed, finished, done for
ting¯wanˊ houˋ After hearing (this, that)
de˙wanˊ Can finish (precedes verb)
xieˇwanˊ Finished writing
shuo¯wanˊ Finished talking
shuo¯wanˊ houˋ After finishing what they had to say
banˋwanˊ After completing
xi¯ shiˊwanˊ biˋ Totally absorbed
pingˊ hengˊwanˊ biˋ Equalized
huaˋ caiˊ shuo¯wanˊ As soon as the words were spoken, no sooner had the words been spoken
jia¯
Family/Home
j m s o (Cangjie Input Code)
Family/Home, household, domestic, residence, writer, specialist, artist
jia¯ menˊ Door, front door (of home or house)
jia¯ wuˋ Chores, housework
jia¯ renˊ Family members, people in one's family
jia¯ renˊ men˙ Family (members)
jia¯ dangˋ Property, earnings
jia¯juanˋ Family, dependents
jia¯ de˙ houˋ yuanˋ Back yard, garden
jia¯jia¯ dou¯ Each/every/all (restaurant, department store, hospital, bank, movie theater)
jia¯ tingˊ Family
jia¯ tingˊ heˊ zhaoˋ Family photo(s)
jia¯ liˇ At home, in the house
huiˊjia¯ Go back home, return home
huiˊjia¯ le˙ Home (as in: just returned home)
guoˊjia¯ Country, Nation, National
guoˊjia¯ hangˊ kong¯jiˋ taiˋ kong¯ zongˇshuˇ NASA (National Aeronautics and Space Administration)
quanˊjia¯ Whole family
quanˊjia¯ renˊ Whole family
dang¯jia¯ Run a household, run an office
shiˋjia¯ Family
zhuan¯jia¯ Expert(s)
zhuan¯jia¯ gongˋ tongˊ Experts
xiangˇjia¯ Home sick, miss home
ban¯jia¯ Move (house)
qiˇjia¯ Establish, get established, succesful persons background
laoˇjia¯ Old house, former residence
laoˇjia¯zhaiˊdiˇ Old home, manor, mansion
daˋjia¯ Everybody
daoˋjia¯ Get home, arrive at home
guanˇjia¯ House keeper
kan¯jia¯ Home sit, house mind
huangˊjia¯ Royal, regal
huangˊjia¯ feng¯ zouˇ Regal
dianˋjia¯ Store
liˊjia¯ Apart from one's family
huiˊ daoˋjia¯ Coming back home, arriving back at home
shiˋ yiˋjia¯ renˊ Stick together
fa¯ mingˊjia¯ Inventor
jie¯ huiˊjia¯ Bring back home, pick up and bring back home
niˇ liˊjia¯ You have been apart from your family
niˇ de˙jia¯ renˊ Your family
ke¯ xueˊjia¯ Scientists
zaoˇ dianˇ huiˊjia¯ Come home early, go home early
zhiˊ wuˋ xueˊjia¯ Botanist
wuˋ liˇ xueˊjia¯ Physicist
songˋ niˇ huiˊjia¯ Take you back home
yiˇ qianˊ de˙jia¯ Former home
shiˋ
House/Room
j m i g (Cangjie Input Code)
House/Room, home
shiˋ menˊ Door
shiˋ neiˋ Indoor(s)
jiaoˋshiˋ Classroom
jiaoˋshiˋ jinˋ xingˊ Classroom
yuˋshiˋ Bathroom
yiˋshiˋ Interview room
kongˋ zhiˋshiˋ Control room
xiu¯ xiˊshiˋ Lounge, lobby, resting area
zhen¯ xunˋshiˋ Interogation room
shiˊ yanˋshiˋ Lab
shiˊ yanˋshiˋ baiˊpaoˊ White lab coat
yuˋying¯shiˋ Nursery, babies room
banˋ gong¯shiˋ Office
zhengˇ jian¯ banˋ gong¯shiˋ Whole office
pen¯ qiˋ tui¯ jinˋ shiˊ yanˋshiˋ Jet Propulsion Lab (JPL)
yuˇ
Space
j m d (Cangjie Input Code)
Space, cosmos, universe, building, house, roof, eves
yuˇ zhouˋ Universe
baoˇ
Precious
j m u c (Cangjie Input Code)
Precious, gem, jewel, treasure
baoˇ beiˋ Baby
baoˇ dao¯ yiˇ laoˇ Lost the edge, old and so not as valuable, worn out
baoˇ jianˋ Sword
baoˇ shiˊ Gem
zhen¯baoˇ Treasure
zhu¯baoˇ Jewelry
chiˇbiˋ fei¯baoˇ A foot of jade is valueless
dingˋ
Steady
j m y o (Cangjie Input Code)
Steady, fixed, stable, set, decide, determine, settle
dingˋ ju¯ Settle
dingˋ xingˊ Regular, steady
dingˋ xingˊ de˙ Regular, steady
dingˋ mingˊ weiˋ Named, referred to as
dingˋ weiˋ fanˋ weiˊ Effective range
guˋdingˋ Fixed in place, secured (by)
guˋdingˋ zhuˋ Fixed in place, secured (by)
yuanˊdingˋ Originally intended (for)
jian¯dingˋ de˙ Determinedly
yuˋdingˋ Scheduled, reserved
zhiˇdingˋ Appoint, assign, appointed, assigned
gui¯dingˋ Regulations
kenˇdingˋ Certain, positive, sure
yiˊdingˋ Definitely, probably
yiˊdingˋ huiˋ Will, would
yiˊdingˋ deiˇ Definitely need to, definitely should
siˇdingˋ le˙ Going to die, definately going to die, dead (am going to be dead), fucked
queˋdingˋ Sure, positive, determine, definitely, right, correct, true
fouˇdingˋ Deny, refute
teˋdingˋ de˙ Specific, specially designated
wenˇdingˋ Stabilize, steady
wenˇdingˋ xiaˋ laiˊ Stabilize, make stable, steady up
jueˊdingˋ Decide, decided, decision
an¯dingˋ Stable, secure
renˋdingˋ Assumed
sheˋdingˋ Establish
huiˊ sheng¯dingˋ weiˋ faˇ Echo location
huiˊ bo¯dingˋ weiˋ faˇ Echo location
buˋ yiˊdingˋ Not certain, not definite, indefinite, unsure
buˋ queˋdingˋ Unsure, undecided
beiˋ renˋdingˋ Was assumed
shuo¯ buˋdingˋ Maybe
zhong¯ jueˊdingˋ Finally decide (to)
erˊ beiˋ renˋdingˋ And so was assumed
xingˊzong¯ buˋdingˋ Whereabouts uncertain
shiˋ wenˋ tiˊ erˊdingˋ Depends on the question
keˋ
Visitor
j h e r (Cangjie Input Code)
Visitor, guest, customer
keˋ huˋ Customer, client
keˋ fangˊ Guest room
keˋ fangˊ fuˊ wuˋ Room service
keˋ renˊ Customer, client, guest
keˋ qiˋ Polite, politeness
keˋ zhiˋ huaˋ Customized, custom (specially adapted to customers needs)
keˋkeˋ qiˋ qiˋ de˙ Politely
keˋ ting¯ Living room, reception hall
bieˊkeˋ qiˋ You are welcome
hei¯keˋ Hacker (translit.)
hei¯keˋ chengˊ shiˋ Malware, computer virus
fangˊkeˋ Lodger, flat mate
ciˋkeˋ Assassin
ciˋkeˋ de˙ Assassin's
buˊkeˋ qiˋ You are welcome, pleasure, my pleasure
chengˊkeˋ Passengers
bin¯keˋ Guests, visitors
luˇkeˋ Traveller(s), passenger(s)
qingˇkeˋ Host, invite, treat to dinner
shangˋ jie¯ la¯keˋ Prostitute
Forehead
j r m b c (Cangjie Input Code)
Forehead, fixed amount, face value, salute
guˇ Anatomy: frontal bone
jin¯ Total amount
chaˊ
Investigate
j b o f (Cangjie Input Code)
Investigate, examine, inquire, observe, inspect, look into
chaˊ jueˊ Aware
guan¯chaˊ Watch, watches, observe, observes
guan¯chaˊ daoˋ Observed
jingˇchaˊ Police officer
jingˇchaˊ juˊ Police station
zaiˋ guan¯chaˊ ta¯ Watching him
suˋ xiuˇ xiuˋ
Constellation
j o m a (Cangjie Input Code)
Constellation, destiny, night, rest, lodge, lodging, stay over night, star
宿suˋ sheˋ Dormitory
宿suˋ zuiˋ Hang over, hung over
shenˇ
Deliberate
j h d w (Cangjie Input Code)
Deliberate, investigate, trial, examine, judge, discern, distinguish, review
shenˇ wenˋ Question, interogate
shenˇ chaˊ Review, examine
shenˇ chaˊ le˙ Reviewed, examined
shenˇ shiˋ Review, go over (again)
shenˇ xiangˊ Well thought out
pingˊshenˇ men˙ Judges, adjudicators
ningˊ
Peace
j p b n (Cangjie Input Code)
Peace, serene, quiet, tranquil, would rather,
ningˊ jingˋ Tranquil, serene, placid, quiet, calm
ningˊ keˇ Would rather
miˋ
Confidential
j p h u (Cangjie Input Code)
Confidential, close, intimate, secret, hidden, dense, concentrated, thick
miˋ heˊ Close together
miˋ heˊ duˋ Tight
miˋ tanˋ Provocator
miˋ maˇ Secret, password
yanˊmiˋ Rigid, exact, precise
yanˊmiˋ de˙ Rigid, exact, precise
ji¯miˋ Secret, classified
heˋmiˋ si¯ haoˋ Name: Hermes
miˋmiˋ Secret
miˋmiˋ juˋ dianˇ Safehouse
miˋmiˋ Secretly, surrepticiousl
miˋmiˋ de˙ Secretly, surrepticiousl
zuiˋ yanˊmiˋ de˙ Most secure
meiˊmiˋmiˋ le˙ There are no more secrets, there are no more mysteries
wu¯ yunˊmiˋ buˋ Dark clouds form(ing) up, dark clouds gathering
jiˊ
Serene
j y f e (Cangjie Input Code)
Serene, calm, lonely, quiet, still
jiˊliaoˊ Solitary, unbothered, lonely, still
jingˋjiˊ Tranquil, calm, quiet
ta¯
It
j p (Cangjie Input Code)
It, that, this, they
ta¯ men˙ Them
ta¯ de˙ It's
baˇta¯baˊ chu¯ laiˊ Pull it out
miˊ shangˋta¯ Fascinated, hooked
qinˇ
Sleep
j v m e (Cangjie Input Code)
Sleep, rest, bed, bedding
qinˇ shiˊ nanˊ an¯ Not rest, sleepless, not sleep easily
qinˇ gong¯ Palace, mansion
shouˋ zhong¯ zhengˋqinˇ Die naturally of old age
an¯
Calm
j v (Cangjie Input Code)
Calm, quiet, safe, stabilize, secure, pacify, still, peaceful, content, present
an¯weiˋ Console, make feel better
an¯ mianˊ Sleep peacefully
an¯ quanˊ Safe, secure, security
an¯ quanˊ menˊ Safety gate, safety barrier
an¯ quanˊ gui¯ fanˋ Safety protocols
an¯ mingˋ Content with one's lot in life
an¯ dunˋ haoˇ Settled in
an¯ jingˋ Quiet, Quiet!
an¯ paiˊ Arrange, plan, organize, put in order
an¯ wenˇ Smoothly, peacefully, uneventfully
an¯ xin¯ Peace of mind
an¯ dingˋ Stable, secure
an¯ shenˊ Calm one's mind (the act of)
an¯ shiˋ Comfortable and peaceful
an¯ xiangˊ Peaceful, composed, undisturbed
an¯ zhuang¯ shangˋ Insert, load, install
an¯nuoˊ Name: Anna
wanˇan¯ Good evening
zaoˇan¯ Morning! good morning
buˋan¯ Restless, uncomfortable
pingˊan¯ Peace
pingˊan¯ wuˊ shiˋ Safe, nothing will happen
guoˊ neiˋan¯ quanˊ Domestic security
yinˋ diˋan¯ renˊ Indians
wei¯wei¯an¯ Vivian
jiˋ haoˇan¯ quanˊ daiˋ Fasten your safety belts
pingˊ pingˊan¯an¯ Safe travels, without mishap, peacefully
qinˇ shiˊ nanˊan¯ Not rest, sleepless, not sleep easily
anˋ
Incident
j v d (Cangjie Input Code)
Incident, case, record, file, desk, table
anˋ jianˋ Case, criminal case
dangˇanˋ Files
tiˊanˋ Proposal, sponsor
beiˋanˋ Record, recollect, for the record
fang¯anˋ Scheme, program, plan
geˋ zhongˇ fang¯anˋ Every option, all options, a variety of options
meiˊ youˇ beiˋanˋ Does not recall, no recollection
gong¯ minˊ touˊ piaoˋanˋ Referendum case
wo¯
Nest
j c b b r (Cangjie Input Code)
Nest, hollow, open space within
qiongˊ
Arch
j c n (Cangjie Input Code)
Arch, arched, lofty, vast
kong¯ kongˋ
Empty
j c m (Cangjie Input Code)
Empty, have free time, space, air, sky, in vain, bare, hollow, deserted
kong¯ jian¯ Space-time, time and space
kong¯ dangˇ deng¯ ME: neutral light
kong¯ zhong¯ (in) the sky
kong¯ jiangˋ Skyfall
kong¯ qiˋ Air
kong¯ qiˋluˋ qing¯ qiˋ ME: air filter
kong¯ qiˋluˋ qing¯ qiˋheˊ ME: air box
kong¯ shouˇ erˊ laiˊ Come empty handed
kong¯kong¯ de˙ Empty
shiˊkong¯ Time and space
xing¯kong¯liangˊ feng¯ Star lit skies and cool breezes
banˋkong¯ Lower atmosphere
diˋkong¯ "Landsat"
taiˋkong¯ Space
taiˋkong¯ renˊ Astronaut
taiˋkong¯cang¯ Space craft
taiˋkong¯ yi¯ Space suit
taiˋkong¯ chuanˊ Space craft/ship
taiˋkong¯ zhuang¯ Space suit
taiˋkong¯ fuˊ Space suit
taiˋkong¯ zhanˋ Space station
taiˋkong¯ yi¯ de˙ Space suits
youˇkongˋ Have free time
zaiˋkong¯ zhong¯ In (to) the sky
zaiˋkong¯ zhong¯ fei¯ wuˇ Dancing in mid air
zhong¯kong¯ Hollow
tian¯kong¯ Sky
waiˋkong¯ Outer space
di¯kong¯ Low altitude
di¯kong¯ fei¯ guoˋ Barely accomplished, by skin of the teeth
pingˊkong¯ Groundless, out of thin air
jingˋkong¯ Clear(ed), cleaned (air/atmosphere)
hangˊkong¯ Aeronautics, flight, flying
hangˊkong¯ muˇ jianˋ Aircraft carrier
gao¯kong¯ Altitude, height, high altitude
gao¯kong¯ tiaoˋsanˇ High Altitude (Low Opening) Parachute Jump (HALO)
gao¯kong¯ danˋ tiaoˋ Bungy jumping
yeˋkong¯ Night sky
yeˋkong¯ zhong¯ Night sky
xiangˋ tian¯kong¯ Towards the sky
xiangˋ tian¯kong¯ fei¯ quˋ Fly away
beiˋ jingˋkong¯ Been cleared
guoˊ jia¯ hangˊkong¯jiˋ taiˋkong¯ zongˇshuˇ NASA (National Aeronautics and Space Administration)
fei¯ xiangˋ tian¯kong¯ Took flight
fa¯ sheˋ sheng¯kong¯ Launched into space
meiˇ guoˊ taiˋkong¯ zongˇshuˇ NASA (National Aeronautics and Space Administration)
yaoˊ kongˋ sheng¯kong¯ Remote launch into space
zheˋsao¯ taiˋkong¯ chuanˊ This space craft
chao¯ yueˋ le˙ shiˊkong¯ de˙ Transcending time and space
chuan¯
Wear
j c m v h (Cangjie Input Code)
Wear, put on, penetrate, pierce, pass through, thread
穿chuan¯ naˋ taoˋ liˇ fuˊ Wearing that dress, in that dress, wear that dress, put that dress on
穿chuan¯ le˙ Wore, was wearing
穿chuan¯ zhe˙ Wearing
穿chuan¯suo¯ Wondering, shuttle back and forwards, coming and going
穿chuan¯ daiˋ shiˋ Wearable
穿chuan¯ yueˋ Through
穿chuan¯ shangˋ Put on
穿chuan¯ shangˋ xin¯kui¯ jiaˇ de˙ Putting on the new armour, wearing the new armour
穿chuan¯ de˙ Clothing, wearable(s)
穿chuan¯ guoˋ Passing through, piercing
穿chuan¯ touˋ Pierce, penetrate
穿chuan¯ haoˇ Put on, dress
穿chuan¯ haoˇ xiaoˋ fuˊ Get dressed for school
guanˋ 穿chuan¯ Pierces, penetrates
ciˋ 穿chuan¯ Pierced, stabbed
buˋ 穿chuan¯ Not wearing
meiˊ 穿chuan¯ Not-wearing
meiˊ 穿chuan¯ yi¯ fuˊ Naked, nude, bare
zuoˇ youˋ 穿chuan¯suo¯ Weaving left and right, tai ji: Left and Right Piercing Palm
tuˊ tu¯
Sudden
j c i k (Cangjie Input Code)
Sudden, abrupt, unexpected
tuˊ chu¯ de˙ Jutting out
tuˊ fa¯ zhuangˋ kuangˋ Emergency
tuˊ ji¯ duiˋ Commando unit
tuˊ jiˊ duiˋ yuanˊ Members of a/the commando unit
tuˊ poˋ Breakthrough
tuˊ ranˊ Suddenly, abruptly
tuˊ ranˊ jian¯ Suddenly, abruptly
tuˊ ruˊ qiˊ laiˊ Unexpected, sudden, abrupt
tuˊ ruˊ qiˊ laiˊ de˙ Unexpected, sudden, abrupt
hengˊtuˊ Anatomy: transverse process
jiˊtuˊ Anatomy: spinous process
zaiˋtuˊ poˋ shiˊ While breaking through
guan¯ jieˊtuˊ Anatomy: articular process
haiˇbaoˋtuˊ jiˊ duiˋ Navy Seal Team
shangˋ guan¯ jieˊtuˊ Anatomy: upper articular process
xiaˋ guan¯ jieˊtuˊ Anatomy: lower articular process
jiuˋ jiu¯
Investigate
j c k n (Cangjie Input Code)
Investigate, study carefully, after all
jiuˋ jingˋ Actually, exactly
yanˊjiuˋ Study, research
yanˊjiuˋ yuanˊ Research staff
yanˊjiuˋ de˙ Research
chuang¯
Window
j c h w k (Cangjie Input Code)
Window, shutter
chuang¯ huˋ Windows
chuang¯ ziˇ Window
chuang¯ waiˋ Outside the window
chuang¯ waiˋ chuanˊ laiˊ A sound from outside the window

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"