Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Dot 05

guiˇ
Ghost
h u i (Cangjie Input Code)
Ghost, sly, crafty, (radical 194)
guiˇ yingˇ Haunted
guiˇ qu¯ renˊ Poltergeist
zuiˋguiˇ Drunkard, drunk bastard
shiˊshi¯guiˇ Ghoul
wanˊ piˊguiˇ Naughty devil
ziˋ
Self
h b u (Cangjie Input Code)
Self, oneself, from, personal, natural, free, private, (Radical 132)
ziˋ yuanˋ Voluntarily
ziˋ jiˇ Himself, herself, self, own, his, her
ziˋ jiˇ de˙ His/her own
ziˋ jiˇ fuˋ qin¯ His or her own father
ziˋ jiˇ shen¯ chuˋ Themselves located (in/at/within…)
ziˋ qiangˊ Self driven, self sustaining, strive for progress or improvement
ziˋ zun¯ Self-respect
ziˋ feiˋ Own expense
ziˋ zaiˋ Comfortable, at ease
ziˋ zaiˋ de˙ Comfortable
ziˋ sha¯ Suicide
ziˋ youˊ Freedom
ziˋ ranˊ Natural, naturally
ziˋ fuˋ Conceited
ziˋ chuanˊ (self) introduction
ziˋ zuoˋ zhuˇ zhang¯ Taking charge
ziˋ dongˋ Automatically
ziˋ dongˋ huaˋ Automate
ziˋ dongˋ tiˊ kuanˇ ji¯ ATM/Cash machine
ziˋ cheng¯ Claim, call yourself, style yourself as
ziˋ si¯ Selfish
ziˋ woˇ de˙ My self, our self
ziˋ congˊ (starting) from
ziˋ xingˊ Self (act)
ziˋ xingˊ che¯ Bike, bicycle
ziˋyiˋ Self-restraint
ziˋ haoˊ Proud of, self satisfied
ziˋ shuo¯ziˋ huaˋ Speak for yourself
fa¯ziˋ neiˋ xin¯ de˙ From my heart, deepest sincerity
laiˊziˋ From
duˊziˋ Alone, single handedly
duˊziˋ yiˋ renˊ Alone, single handedly, by one's self
duˊziˋ dai¯ zhe˙ Left alone
daˋziˋ ranˊ Nature
daˋziˋ ranˊ de˙ Nature's
geˋziˋ Each one, respectively
geˋziˋ de˙ Respective
niˇziˋ jiˇ Your self
si¯ziˋ Privately, secretely, personally
qin¯ziˋ Personally
qin¯ziˋ tiao¯ renˊ Pick choose whomever one likes
qin¯ziˋ dan¯ tiao¯ Personally sort out
jingˋ guan¯ziˋ deˊ Everying comes to one who waits
shunˋ qiˊziˋ ranˊ Act according to nature
zhiˇ nengˊ kaoˋziˋ jiˇ Can only rely on self
dongˋ liˋ laiˊziˋ Powered by
xiˊ
Rest
h u p (Cangjie Input Code)
Rest, stop, breathe, take in, news, breath, end, terminate, interest (on a loan)
hu¯xiˊ Breath, exhale
qiˋxiˊ Flavor, scent
xiu¯xiˊ Rest
xiu¯xiˊ shiˋ Lounge, lobby, resting area
xiu¯xiˊ xiu¯xiˊ Rest
liˋxiˊ Interest (gained on or charged for money)
xiao¯xiˊ News, message, information, inform, informed
zhiˋxiˊ Suffocate, asphyxiate
xunˋxiˊ Message, information, signal, data
yuanˊ ziˇtuˇxiˊ Atomic breath
yuanˊ ziˇtuˋxiˊ jiang¯ Atomic breath
xueˋ xieˇ
Blood
h b t (Cangjie Input Code)
Blood, (radical 143)
xueˋ ya¯ Blood pressure
xueˋ xingˊ Blood type
xueˋyeˋ Blood, fresh blood
xueˋ tongˇ Heritage, ancestry, pedigree, descent, lineage
xueˋ yuanˊ Bloodline, related by blood
zhiˇxueˋ Stop bleeding
xian¯xueˋ Blood, fresh blood
fang¯xueˋ Blood letting (space suit emergency mode from The Martian)
shen¯
Body
h x h (Cangjie Input Code)
Body, self, in person, torso, (Radical 158)
shen¯ tiˇ Body
shen¯ tiˇ youˇ canˊ que¯ Disabled, crippled
shen¯ zi˙ Body
shen¯ fen¯ Identity, status, position
shen¯ fen¯ zhengˋ mingˊ Identity
shen¯ fen¯ zhengˋ mingˊ wenˊ jianˋ Identification (document)
shen¯ shangˋ Body, on the body
shen¯ shangˋ de˙ Carrying (on one's person)
shen¯ xingˊ Stature
shen¯ fenˋ Identity
shen¯ shouˇ Agility, dexterity
shen¯ houˋ Behind, after one's death
shen¯qu¯ One's body or person
shen¯ bian¯ Nearby (someone), at someone's side
shen¯ wangˊ Die, perish
shen¯ pangˊ On the side, next to, beside
dan¯shen¯ Single, unmarried
liangˊshen¯ Tailored, made to measure
zhiˋshen¯ qiˊ jian¯ Placed in between
chu¯shen¯ Birth, origin, background
jiˇshen¯ One's self
qiangˊshen¯ Strengthen the body
gu¯shen¯ yiˋ renˊ de˙ Isolated, alone
quanˊshen¯ Whole body
zhuanˇshen¯ Turned around
zhuanˇshen¯ zuoˇdengˋ jiaoˇ Tai ji: Turn Body Left Heel Kick
zhuanˇshen¯ ban¯lanˊchuiˊ Tai ji: Turn Body and Present Flowers and Strike
qiˇshen¯ Rises up
qiˇshen¯ houˋ After getting (back) up
suiˊshen¯ Carry (on one's person)
suiˊshen¯ dieˊ Thumb drive, USB drive
suiˊshen¯ daiˋ le˙ Bring, carry
yiˋshen¯kui¯ jiaˇ A suit of armour
xianˋshen¯ Appeared
ceˋshen¯ Side of the body, side
dongˋshen¯ Leave, set off
woˇshen¯ bian¯ At my side
hunˊshen¯ From head to toe, entire body
hunˊshen¯ maoˊ de˙ Hairy
hunˊshen¯ fa¯douˇ Shivering
bianˋshen¯ fuˊ Costume, outfit
wenˊshen¯ Tattoo
wenˊshen¯ guanˇ Tattoo parlour
zhuiˋ louˊshen¯ wangˊ Fall to death (from a high building)
ziˋ jiˇshen¯ chuˋ Themselves located (in/at/within…)
zhanˋ qiˇshen¯ Rose, stood up
huiˊ daoˋ woˇshen¯ bian¯ Come back to me, come back to my side
chao¯ nengˊ bianˋshen¯ fuˊ Super suit(s)
便bianˋ zhanˋ qiˇshen¯ He rose, he stood up
guaiˋshouˋ bianˋshen¯ fuˊ Monster suit
sheˋ
Shoot
h h d i (Cangjie Input Code)
Shoot, eject, issue, emit
sheˋ chu¯ Shoot, fire, emit, slingshot
sheˋ chu¯ de˙ Emitted, shot, fired
sheˋ jiˊ Shoot, shot
sheˋ jiˊ dianˇ Shooting position or location
sheˋ daoˋ Shoot, hit (with weapon fire)
sheˋ deˊ gouˋ zhunˇ le˙ Gave it (your) best shot, shot was aimed accurately
sheˋ zhunˇ Best shot
zhaoˋsheˋ Shine from, illuminate, shoot out, radiate, irradiate
tanˊsheˋ Eject
tanˊsheˋ taoˊ sheng¯ Eject (to escape from damaged craft)
fa¯sheˋ Emit, launch, shoot out
fa¯sheˋ le˙ Launched, fired, emitted
fa¯sheˋ huoˇjianˋ Launch rocket
fa¯sheˋ sheng¯ kong¯ Launched into space
leiˊsheˋ Laser
nanˊsheˋ duo¯ le˙ More difficult to shoot
fuˊsheˋ Radiation, radiate
buˋsheˋliaoˊ wanˊ (Lu) Bu a skillful archer (and General of the Eastern Han dynasty) and (Yi) Liao a skillful juggler
leiˊsheˋ qiˋ Laser
meiˊsheˋ zhong¯ Not on target, missed
fangˋsheˋ xingˋ Radioactive
fangˋsheˋ xingˋ de˙ Radioactive
heˊfuˊsheˋ Radioactive, nuclear radiation
zaiˋ fa¯sheˋ qianˊ Just before launch time
zaiˋ fa¯sheˋ shiˊ At launch time, during the launch
zaiˋ fa¯sheˋ houˋ After launching
ranˊ youˊpen¯sheˋ ME: fuel injection
jinˋ xingˊ saoˇsheˋ Began strafing, begansweeping with gunfire
xunˋ haoˊ fa¯sheˋ Transmission
xunˋ haoˊ fa¯sheˋ qiˋ Signal transmission device
baiˊ
White
h a (Cangjie Input Code)
White, blank, pure, empty, all for nothing, in vain, free of charge, (Radical 106)
baiˊ guang¯ White light
baiˊ tian¯ Day time
baiˊ luˋ Solar Term: White Dew
baiˊ yunˊ White clouds
baiˊ seˋ White
baiˊ seˋ de˙ White
baiˊheˋ liangˋchiˋ White Crane Spreads Wings
baiˊ langˋ White crested waves (white breakers), white capped waves
baiˊbaiˊ de˙ White
baiˊchi¯ Stupid, idiotic
mingˊbaiˊ Understand(s), understandable, clear, easy to understand, realize(s)
danˋbaiˊ Protein, egg white
danˋbaiˊ zhiˋ kuaiˋ Protein bars
liˇbaiˊ Li Bi (Tang Dynasty Poet)
xiangˇ mingˊbaiˊ le˙ Understood, realized
shiˊ yanˋ shiˋbaiˊpaoˊ White lab coat
de˙ diˋ diˊ
Have/Has/At That
h a p i (Cangjie Input Code)
Have/Has/At That, clear, distinct, target, goal, (di2), accurate, exact, proper, (de5), adjectifier (grammar element), possessive (grammar element)
diˋ liˋ Bright (lustrous)
diˋ liˋ shiˇ History
diˊ queˋ Certainly
diˋ zhui¯zong¯ qiˋ Tracking device, tracker, tracer
he¯de˙ taiˋ zuiˋ Too drunk
tuˇde˙ Spit, vomitted (in)
chi¯de˙ Ate, edible
bieˊde˙ Different
shiˋde˙ Here
jian¯de˙ gou¯ tong¯ Inter communication
jieˋde˙ Defined, claimed
maiˇde˙ Bought
zhaoˋde˙ Covered
muˋdiˋ Aim, purpose, goal
muˋdiˋ diˋ Destination
luanˇde˙ shiˊ wuˋ Feed for the young
neiˋde˙ Within
qiang¯de˙ yiˋ sheng¯ "qiang" sound
qianˊde˙ Before
jiuˋde˙ Old
zao¯de˙ qingˊ kuangˋ Messy, mess, messy situation
zhen¯de˙ Truly
huaˋde˙ Drew, drawn by
louˊde˙ Building's
biao¯diˊ Target, purpose, objective, aim
shu¯de˙ touˊ Styled hair
laiˊde˙ Have
da¯de˙ Take or use (as transportation
daˇde˙ Caused by, fired by
zhiˇde˙ Indicates
quˋde˙ shiˋ Interesting incident(s)
daˋde˙ Big, large (size)
sha¯de˙ Kill
zhong¯de˙ Within, midst of
guiˋde˙ Expensive
shangˋde˙ On, on top of
naoˋde˙ Incident
xiaˋde˙ Bottom of
xingˊde˙ Type
yaoˋde˙ Wanted, ordered
xiaoˋde˙ To smile
duo¯de˙ Many
guˋde˙ Hired
zuoˋde˙ Made, picked, arranged, done
ta¯de˙ His
niˇde˙ Your
niˇde˙ jia¯ renˊ Your family
ninˊde˙ Your
shengˋde˙ Surplus, remaining
woˇde˙ My, mine
houˋde˙ After
paˋde˙ Frightened/scared of
yanˇde˙ Acted
yanˇde˙ dianˋ yingˇ Films (films acted in)
youˊde˙ Swimming
ban¯de˙ Like, type
xieˇde˙ Write
xieˇde˙ sheˊ me˙ What did you write, what does it say
xieˇde˙ shiˋ sheˊ me˙ What does it say?
kuan¯de˙ Broad, wide
kuan¯de˙ naˋ touˊ Wide end
jia¯de˙ houˋ yuanˋ Back yard, garden
ta¯de˙ It's
穿chuan¯de˙ Clothing, wearable(s)
liˇde˙ Inside
fangˋde˙ Caused
shuo¯de˙ Say, said
sheiˊde˙ Whose?
xin¯de˙ New
ta¯de˙ Her
niˇde˙ Your
yuanˊ yuanˊde˙ Round
yuanˊ xingˊde˙ Round, circular, spherical
he¯ zuiˋde˙ Drunk, drunks, drunken
chaoˊfengˋde˙ Mocking
pen¯ chu¯de˙ Spit out, shot out
pen¯ chu¯de˙ huoˇyanˋ Spat flames, spurted out flames
weiˊ yiˋde˙ Only, single
hu¯ hu¯de˙ chui¯ Blowing strongly
yanˊ miˋde˙ Rigid, exact, precise
zhanˇ shiˋde˙ Demonstrate
wu¯ shangˋde˙ tiˊ qinˊ shouˇ Fiddler on the Roof
shiˊ naoˋde˙ xiaoˋ huaˋ Amusing incident
zaoˇ wanˇde˙ Sooner or later
zuiˋ jia¯de˙ Best
zuiˋ miaoˋde˙ Great
zuiˋ xin¯de˙ Newest
zuiˋ kuaiˋde˙ suˋ duˋ Great haste, as fast as possible
shanˇ liangˋde˙ Flashy
shanˇshuoˋde˙ Flickering, twinkling, flashing, blinking (lights), flicker, twinkle, flash, blink (lights)
kai¯ muˋde˙ Opening (competition, display, show)
hei¯ seˋde˙ Black
hei¯ hei¯de˙ Black
yanˇ zhong¯de˙ In their eyes, from their point of view
yanˇ qianˊde˙ In front of
juˋ tiˇde˙ Firm, set in concrete, concrete
pangˋ pangˋde˙ Fat
cuiˋ ruoˋde˙ Delicate, fragile
zhongˇzhongˇde˙ Swollen
zhou¯ weiˊde˙ Surrounding
tongˊ yangˋde˙ In the same manner
zang¯zang¯de˙ Dirty, filthy
chongˊ baiˋde˙ Praisingly
houˋ houˋde˙ Thick, heavy
liˋ shiˇde˙ Histories
suoˇ xu¯de˙ Necessary, all necessary
suoˇ youˇde˙ All, all of, have, possessions, own
suoˇ shuo¯de˙ What was said
fu¯ huaˋde˙ Incubate, hatch
liuˊ xiaˋde˙ Left behind
xueˊ xiaoˋde˙ School's
juˋshouˋde˙ Monster's
jinˇ jinˇde˙ Tight
changˊ changˊde˙ Long
ruoˋ xiaoˇde˙ Weak, delicate, fragile
fei¯ xingˊde˙ Flying
yongˇ ganˇde˙ Bravely
yongˇmengˇde˙ Brave
fa¯ mingˊde˙ Invented (by), designed (by)
fa¯ laiˊde˙ Sent, transmitted
fa¯ sheng¯de˙ Happened, occurred
fa¯ xianˋde˙ Discovered
jianˋ zaoˋde˙ Built, constructed
ruˋ jingˋde˙ Enters
neiˋ jianˋde˙ Built in
jin¯ tian¯de˙ Today's (i.e. weather)
jin¯ wanˇde˙ Tonight's
chuangˋ zaoˋde˙ Created
baoˇbaoˇde˙ Full (after eating)
shu¯ fuˊde˙ Comfortable
heˊ zuoˋde˙ Cooperation, collaboration
heˊ shiˋdiˋ ziˋ yanˇ Right words
naˊ shouˇde˙ Favorite
gong¯ si¯de˙ Company
fuˋ qin¯de˙ Father's
qianˊ jinˋde˙ Proceeded to, headed to
meiˇ liˋde˙ Beautiful
meiˇ weiˋde˙ Tasty, delicious
duiˋ daˊde˙ Answering questions
jingˋ peiˋde˙ Looked up to, honored
mengˋ xiangˇde˙ Dream's
lanˊ seˋde˙ Color: blue
lanˊ lanˊde˙ Color: blue
zhuˋ mingˊde˙ Famous, renown
xi¯ riˋde˙ Former, old
huangˊ seˋde˙ Yellow
huangˊ huangˊde˙ Yellow
dang¯ nianˊde˙ That year's
dang¯ zhong¯de˙ In the midst of, while
changˊ jianˋde˙ Frequently seen
zhangˇguiˋde˙ Boss, manager, shop keeper
changˇ kai¯de˙ Open
jing¯ zhuang¯de˙ Deluxe
jing¯ tong¯de˙ Well versed in
huoˇ xing¯de˙ Martian
yingˊ qu¯de˙ Area, zone, site
xiaoˇ xiaoˇde˙ Little little, tiny tiny
shaoˇ yanˊde˙ Of few words
guˇ laoˇde˙ Ancient, old
huˊtuˊde˙ Bewildered, confused
gan¯ gan¯de˙ Dry
zhiˊ zhiˊde˙ Straight
zhen¯ zheng¯de˙ True, genuine
zhen¯ xin¯de˙ Sincere, sincerely
zhi¯ yuanˊde˙ Back up
shiˋ guˋde˙ yuanˊ yin¯ Cause of the accident
qing¯ qing¯de˙ Gently, lightly, softly
qing¯ song¯de˙ Relaxed, comfortable, easy
qing¯ kuaiˋde˙ Lively, spright, agile, nimble
xiang¯ fuˊde˙ Corresponding, matching, tallying
xiangˇ yaoˋde˙ Want
chengˊ seˋde˙ Orange
qiang¯ shang¯de˙ Gunshot wound
yangˋ ziˇde˙ Sample, style, appearance
jiˊ shouˇde˙ Difficult
ciˋ erˇde˙ Ear piercing, sharp sounding
ciˋ keˋde˙ Assassin's
weiˋ laiˊde˙ Future
weiˋ zhi¯de˙ Unknown
bang¯ deˊde˙ Bond's
chai¯ jieˇde˙ Dismantled, taken apart
diˇ daˊde˙ Arrived
tingˇ haoˇde˙ Pretty good, not bad
chiˊ xuˋde˙ Continuous, uninterrupted, consistant
daˇ laiˊde˙ Calling (phone call)
gaoˇ touˊde˙ Engaged
shanˋ changˊde˙ shiˋ Excel at, be good at
jie¯ chuˋde˙ Contact
chengˊ shiˋde˙ City's
huaiˋ huaiˋde˙ Bad (person)
huaiˋ diaoˋde˙ Broken, wrecked, ruined
chao¯ qiangˊde˙ Exceedingly strong
chao¯ kuˋde˙ Cool
chao¯cui¯de˙ Super bad, super poor (as in not good)
xingˋ yunˋde˙ Luckily, fortunately
xingˋ cunˊde˙ Surviving
laoˇ jiuˋde˙ Old, worn out, antiquated
huˊ yiˊde˙ Suspicious
mengˇ lieˋde˙ Violent, fierce
kuangˊ reˋde˙ Fanatical, mad, feverish
daˋ daˋde˙ Big…
daˋ xiaoˇde˙ Sized
daˋ louˊde˙suiˋ pianˋ Building debris
qiˊ guaiˋde˙ Strange
youˇ yongˋde˙ Useful, practical, beneficial
hui¯ seˋde˙ Gray
ziˇ seˋde˙ Purple
yongˇ neiˋde˙ sheng¯ wuˋ Coccooned creature
yongˇ zhong¯de˙ sheng¯ wuˋ Coccooned creature
angˋ ranˊde˙ Abundant
shangˋ mianˋde˙ On (top of)
shangˋ xiaˋde˙ Top to bottom
shangˋ anˋde˙ On the coast, along the shore or coast, come ashore
xianˊxianˊde˙ Salty
juˋ lieˋdiˋ Strain, strenuously, fiercly
yin¯ yin¯de˙ Darkly
douˇqiaoˋde˙ Steep
fuˋ jinˋde˙ Neighbouring
suiˊ ji¯de˙ Adapting, changing, varying, random
mianˋ duiˋde˙ Confrontational
maˇ touˊde˙ Docked
poˋ poˋde˙ Broken
yanˊ jiuˋde˙ Research
tian¯ shangˋde˙ In the sky, up in the air
gengˋ haoˇde˙ Even better
zhiˋ mingˋde˙ Fatal
keˇchiˇde˙ Shameful
keˇ bei¯de˙ Pathetic
keˇ aiˋde˙ Cute
keˇ paˋde˙ Scary
xieˊ de˙ Evil, wicked
buˋ tongˊde˙ Different
buˋ xiangˊde˙ Ominous, unlucky
buˋ jiuˇde˙ Not long, near (in time)
buˋ tingˊde˙ Non-stop(ping), doesn't stop
gong¯ zuoˋde˙ Working, employed (at, as)
gong¯ nengˊde˙ Function, ability
zheng¯ dianˇde˙ Classic
xianˋ zaiˋde˙ Present
pingˊ pingˊde˙ Peaceful
pingˊ danˋde˙ Normal, plain, uneventful
zhenˋ yuanˊde˙ Seismic
xu¯ yaoˋde˙ Need
suan¯suan¯de˙ Sour
yaoˋ haoˇde˙ Close (friends), on good terms with, be in love with, desire to excel
wuˇ yeˋde˙ Midnight('s)
wuˊ mingˊde˙ Nameless, anonymous
wuˊ yiˋde˙ Amounted to, no different from, might as well be considered
duanˇ duanˇde˙ Short (in length)
aiˇaiˇde˙ Short
jianˇ dan¯de˙ Simple
qian¯ mingˊde˙ Signed, autographed
benˋ benˋde˙ Stupid
dengˇ gao¯de˙ Of or at same height
geˋ renˊde˙ Everybody's
geˋ ziˋde˙ Respective
waiˋ mianˋde˙ Outside
fuˋ zeˊde˙ fanˋ weiˊ neiˋ Field of responsibility, within (one's) field of responsibility
huangˊ
Emperor
h a m g (Cangjie Input Code)
Emperor, imperial
huangˊ houˋ Queen
huangˊju¯ Imperial horse, royal horse
huangˊ gong¯ Palace, imperial palace
huangˊ jia¯ Royal, regal
huangˊ jia¯ feng¯ zouˇ Regal
huangˊ diˋ Emperor
renˊhuangˊ Sovereign of man, last of three sovereigns (sovereign of heaven, sovereign of earth)
cang¯huangˊ In a panic
liangˊ
Good
i a v (Cangjie Input Code)
Good, fine, able
shanˋliangˊ Kind hearted, gentle, good
buˋliangˊ Poor
langˊ
Rank
i i n l (Cangjie Input Code)
Rank, man, son, husband, master
erˋlangˊtuiˇ Pose: sit cross legged
zhu¯ siˋlangˊ Name: Ishiro
shuaiˋ
Handsome
h r l b (Cangjie Input Code)
Handsome, smart, dashing, follow orders, command, lead, commanding general
shuaiˋ nanˊ renˊ Handsome man
shuaiˋ ge¯ Handsome boy
shuaiˋ duo¯ le˙ More handsome
shi¯
Master
h r m l b (Cangjie Input Code)
Master, teacher, tutor, specialist, expert, paragon, model, troops, army (division)
shi¯fuˋ Master
laoˇshi¯ Teacher
chuˊshi¯ Chef
daoˇshi¯ Teacher, instructor
longˊshi¯ Fu xi who called ministers dragons
jianˋzhuˊshi¯ Architect
meiˇ faˋshi¯ Hairdresser
ji¯ xieˋshi¯ Mechanic, technician
gong¯ chengˊshi¯ Occupation: Engineer
zhuang¯ beiˋshi¯ Quarter Master
heˊ gong¯ chengˊshi¯ Atomic Engineer
gui¯
Return
h m s m b (Cangjie Input Code)
Return, revert, go back
gui¯ laiˊ Returning home
gui¯ huanˊ Return
tongˊgui¯ yuˊ jinˇ Die together
laiˊgui¯ Return
wu¯
Crow
h r y f (Cangjie Input Code)
Crow, raven, rook, black, (translit.)
wu¯ yan¯ Black smoke
wu¯ gan¯ daˊ Uganda
wu¯ yunˊ miˋ buˋ Dark clouds form(ing) up, dark clouds gathering
la¯wu¯ erˇ Name: Raul
daoˇ
Island
h a y u (Cangjie Input Code)
Island
daoˇyuˇ Islands
xiaoˇdaoˇ Small island
huanˊdaoˇ Travelling around an island, island tour
qian¯daoˇ Thousand Islands
qian¯daoˇjiangˋ Thousand Island Dressing
haiˇdaoˇ Island
liˊdaoˇ Outlying islands
ba¯ liˇdaoˇ Bali Island
ou¯ huˊdaoˇ Oahu Island (Hawaii)
ou¯ huˊdaoˇ de˙ Oahu Island's
biˇ ji¯ niˊdaoˇ Bikini Atoll
xiaˋ wei¯yiˊdaoˇ Hawaiian Island
niaoˇ
Bird
h a y f (Cangjie Input Code)
Bird, (radical 196)
niaoˇ er˙ Bird(s)
niaoˇ guan¯ Shao Hao titled ministers bird officials
caiˋniaoˇ Snack dish
xiaoˇniaoˇ (small) bird
yiˋ shiˊ san¯niaoˇ (kill) three birds with one stone

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"