Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Dot 02

xin¯
Heart
p (Cangjie Input Code)
Heart, mind, spirit, center, soul, idea, target, (radical 061)
xin¯ si¯ Thought(s)
xin¯zang¯ Heart
xin¯ gan¯ qingˊ yuanˋ Totally willing
xin¯ zhong¯ zhiˇ xiangˇ Only thought, main thought
xin¯ touˊ Mind
xin¯ liˇ Psychological
xin¯ liˇ yi¯ sheng¯ Psychologist
xin¯ qingˊ Mood, frame of mind
xin¯ qingˊ meiˊ shouˋ daoˋ yingˇ xiangˇ Mood isn't affected
xin¯ liˇ xiangˇ Thoughts, believes, thinks, in one's mind thinks
xianˊxin¯ Peaceful mood
kai¯xin¯ Happy
guan¯xin¯ Concerned about
tie¯xin¯ Close (intimate), caring
yongˋxin¯ Intention,
renˇxin¯ Have the heart to, thick skinned enough to, hard hearted enough to
zhangˇxin¯ Palm
jing¯xin¯ Meticulously, carefully
xiaoˇxin¯ Careful, cautious
zhen¯xin¯ Sincere, heart felt
zhen¯xin¯ de˙ Sincere, sincerely
jingˋxin¯ Peaceful mind, calming one's mind
dan¯xin¯ Worry
diˋxin¯ Center of the earth, Earth's
reˋxin¯ Enthusiastic, zealous, passionate
hui¯xin¯ Give up
zhong¯xin¯ Center, center point
zhong¯xin¯ dianˇ Center point, point of origin
zhong¯xin¯gengˇgengˇ Devoted, faithful
shunˋxin¯ Satisfying
beiˋxin¯ Clothing: vest
erˋxin¯ Disloyal
naiˋxin¯ Patience
shang¯xin¯ Sad, upset, depressed, heart broken, hurt (feelings)
xi¯xin¯ Whole heartedly
aiˋxin¯ Compassion, kindness
meiˊxin¯ qingˊ Not in the mood
an¯xin¯ Peace of mind
fangˋxin¯ Relax, don't worry, be at ease, unworried, rest assured
chi¯ dianˇxin¯ Nibble on snacks, eat finger foods
bieˊ dan¯xin¯ Don't worry
zuiˋ kai¯xin¯ de˙ Happiest
buˋ hui¯xin¯ Doesn't give up
buˊ fangˋxin¯ Uneasy
aiˋ guoˊxin¯ Love for one's country
henˇ kai¯xin¯ Very happy
weiˋ zhong¯xin¯ de˙ At the center of, acting as center of
shiˋ zhong¯xin¯ City center
fa¯ ziˋ neiˋxin¯ de˙ From my heart, deepest sincerity
che¯ lunˊzhouˊxin¯ ME: axle
kongˋ zhiˋ zhong¯xin¯ Control center
caiˊ buˋ guan¯xin¯ Just don't care, just didn't care, not concerned (with)
yiˊ buˋ xiaoˇxin¯ (a little) carelessly
yiˊ buˋ xiaoˇxin¯ dianˇ A little carelessly, not paying attention, accidentally, a little incautioiusly
heˊ buˊ fangˋxin¯ Why not have confidence
heˊ buˊ fangˋxin¯ de˙ Why not have the confidence to
manˋ buˋ jing¯xin¯ Casual, careless
wen¯nuanˇ renˊxin¯ de˙ Heart warming
chong¯ 滿manˇ xinˋxin¯ Faithfully
chong¯ 滿manˇ xinˋxin¯ de˙ Faithfully
geiˇ renˊ xunˊ kai¯xin¯ Be made fun of, give others happiness at own expense
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯xin¯ Ground Control
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯xin¯ de˙ Ground Control's
biˋ
Must
p h (Cangjie Input Code)
Must, certainly, necessary, will
biˋ xu¯ Necessary to, need to
biˋ xu¯ Must
wuˋbiˋ Must, by all means, to be sure
buˊbiˋ Doesn't need to, doesn't have to
buˊbiˋ dang¯ Don't need to be acting as
buˊbiˋ le˙ No need
heˊbiˋ Why should
weiˋbiˋ Required, mandatory
congˊ laiˊ buˊbiˋ Never has to
manˋ
Slow
p a w e (Cangjie Input Code)
Slow, leisurely
manˋ paoˇ Jog
manˋmanˋ Slowly
manˋmanˋ de˙ Slowly
manˋmanˋ laiˊ Slowly, take it slowly
manˋmanˋ laiˊ ba¯ Take it slowly
qieˇmanˋ Wait! Hold on!
huanˇmanˋ Slow
henˋ
Dislike
p a v (Cangjie Input Code)
Dislike, resent, loathe, regret, hate
henˋ ruˋ zhi¯ guˇ Hate to the bone, harbored deep felt resentment
henˋ siˇ Detest, hate, dislike, loathe
qingˊ tian¯henˋ haiˇ Deep love and hate
guanˋ
Habitual
p w j c (Cangjie Input Code)
Habitual, customary, used to, usual tendencies, inertia, spoil a child
xiˊguanˋ Get used to, accustomed to, habit, customs
guaiˋ
Blame
p e g (Cangjie Input Code)
Blame, strange, unusual, queer, peculiar
guaiˋshouˋ Monster
guaiˋshouˋ zhi¯ wangˊ King of Monsters
guaiˋshouˋ bianˋ shen¯ fuˊ Monster suit
guaiˋ renˊ Mystery man, weirdo, strange person
guaiˋguaiˋ de˙ Strange, unusual
bingˇguaiˋ Cookie monster
cuoˋguaiˋ Wrong, blame unjustly
nanˊguaiˋ No wonder
qiˊguaiˋ Strange, odd, weird, unusual
qiˊguaiˋ de˙ Strange
buˋguaiˋ Don't blame, don't hold responsible
haiˇguaiˋ Sea monster
qiˊ qiˊguaiˋguaiˋ de˙ Strange
qiˊ qiˊguaiˋguaiˋ de˙ Strangely
haoˇ qiˊguaiˋ de˙ Very weird
dongˇ
Understand
p t h g (Cangjie Input Code)
Understand, comprehend, know
dongˇ sheˊ me˙ Don't understand anything, what don't you understand?
dongˇ youˊ xiˋ gui¯ zeˊ Knew the rules of the game
buˋdongˇ Not understand, don't understand
meiˊ gaoˇdongˇ Don't get it, don't get what is going on
ting¯ buˊ taiˋdongˇ Didn't understand very much
xi¯
Cherish/Regret
p t a (Cangjie Input Code)
Cherish/Regret, pity, begrudge, rue
keˇxi¯ Pitiful, a pity
aiˋxi¯ Love, cherish, respect
lianˊ
Pity
p f d q (Cangjie Input Code)
Pity, mercy, sympathy
lanˇ
Lazy
p d l c (Cangjie Input Code)
Lazy, languid, listless
qingˊ
Feeling
p q m b (Cangjie Input Code)
Feeling, emotion, passion, love, mood, situation, circumstance, gather information, intelligence
qingˊchangˊ A loving heart
qingˊ yuanˋ Willing to, would rather
qingˊ renˊ Lover, sweatheart
qingˊyuˋ Passion, desire
qingˊ huoˇ Flames of love, passion
qingˊ changˇ shi¯ yiˋ Frustrated in {the arena of} love
qingˊ baoˋ Information
qingˊ baoˋ juˊ Bureau of Intelligence, Office of Intelligence
qingˊ tian¯ henˋ haiˇ Deep love and hate
qingˊ liˇ Reason, common sense
qingˊ xingˊ The state of affairs, situation, circumstances
qingˊ jieˊ Plot
qingˊluˇ Lovers
qingˊ aiˋ Love
qingˊ huaiˊ Feeling, mood
qingˊ kuangˋ The situation
qingˊnongˊ Strong feeling of affection
qingˊ haiˇ Deep sea of love
qingˊ huaˋ Lovers talk, sweet nothings
qingˊ haoˇ Friendship
qingˊ xuˋ Mood, feeling, emotion
xianˊqingˊ yiˋ zhiˋ Peaceful and comfortable mood
tongˊqingˊ Sympathize (with
tongˊqingˊ de˙ Sympathetically
jun¯qingˊ liuˋ chuˇ MI 6 (British Secret Service)
jun¯qingˊ liuˋ chuˇ de˙ MI6's
feng¯qingˊ Romantic feelings, refined taste (sensitivity), flirtatious expression
shiˋqingˊ Affair, matter, circumstances
shiˋqingˊ 使shiˇ These circumstances causes
biaoˇqingˊ Facial expression
reˋqingˊ Warm personality
juˋqingˊ Drama
wuˊqingˊ Heartless, devoid of emotion, inevitable
aiˋqingˊ Love {between man and women}
ganˇqingˊ Relationship, how people get along with each other
ganˇqingˊ yongˋ shiˋ Sentimental, swayed by feelings, emotionally attached
xin¯qingˊ Mood, frame of mind
xin¯qingˊ meiˊ shouˋ daoˋ yingˇ xiangˇ Mood isn't affected
zao¯ de˙qingˊ kuangˋ Messy, mess, messy situation
buˋ zhi¯qingˊ Unaware of
xin¯ gan¯qingˊ yuanˋ Totally willing
meiˊ xin¯qingˊ Not in the mood
lianˋjian¯qingˊ reˋ Passionate and illicit love affair
lianˋ muˇqingˊ jieˊ Oedipus complex, male childs' sexual desire for mother
sheˊ me˙ shiˋqingˊ Something, anything, what
yiˇ mianˇ shi¯ ya¯qingˊ kuangˋ fa¯ sheng¯ In case there was a pressure loss
kuaiˋ
Fast
p d k (Cangjie Input Code)
Fast, quick, swift, rapid, speedy, soon
kuaiˋ paoˇ Run quickly
kuaiˋ dianˇ Quickly, come on, hurry, hurry up
kuaiˋ shuiˋ ba¯ Go to sleep now
kuaiˋ chu¯ quˋ Get out quick, get out quickly
kuaiˋ xiangˇ banˋ faˇ Think of something quickly
kuaiˋ laiˊ Come quicky
kuaiˋ baˇ Quickly make or cause...
kuaiˋ wuˇ suiˋ le˙ Nearly 5 years old, soon be 5 years old
kuaiˋ fuˋ Pay up, pay now
kuaiˋ kanˋ Quickly come and look
kuaiˋ kanˋ buˊ jianˋ Soon won't be able to see, soon unable to see
kuaiˋ ganˇ Thrills, pleasure
kuaiˋkuaiˋ de˙ Quickly
kuaiˋkuaiˋ laiˊ "Quickly, get over her!", "Come quickly!"
kuaiˋ meiˊ luˋ le˙ Quickly running out of road
kuaiˋ suˋ Quick, prompt
kuaiˋ zhanˋ buˋ qiˇ laiˊ Quickly unable to stay standing
kuaiˋ leˋ Happy
kuaiˋ leˋ de˙ Happily
kuaiˋ leˋ de˙ Happily
zuiˋkuaiˋ Fastest
zuiˋkuaiˋ leˋ de˙ Happiest
zuiˋkuaiˋ de˙ suˋ duˋ Great haste, as fast as possible
fei¯kuaiˋ de˙ Quickly
jinˇkuaiˋ As fast as possible
qing¯kuaiˋ de˙ Lively, spright, agile, nimble
jiaoˋkuaiˋ Relatively fast
ganˇkuaiˋ paoˇ Run faster
ganˇkuaiˋ deng¯ ji¯ Quickly, all aboard!
chao¯kuaiˋ suˋ Super fast, ultra-fast
dou¯kuaiˋ yaoˋ Need to quickly
jia¯kuaiˋ dongˋ zuoˋ Work faster (add speed to your work)
jinˇkuaiˋ Quickly, as soon as possible
deiˇkuaiˋ paoˇ Need to run faster, have to run faster
deiˇkuaiˋ zouˇ Must move quickly
henˇkuaiˋ Quickly, suddenly
yuˊkuaiˋ Happy
yuˊkuaiˋ de˙ Happy
liangˊkuaiˋ Pleasantly cool
kai¯ duo¯kuaiˋ Pick up a lot of speed
sheng¯ riˋkuaiˋ leˋ Happy birthday
yiˇ zuiˋkuaiˋ de˙ suˋ duˋ With great haste, working as fast as possible
paoˇ de˙ fei¯kuaiˋ Ran quickly, fled
yueˋ laiˊ yueˋkuaiˋ Faster and faster
youˇ duo¯yuˊkuaiˋ A lot of fun, a lot of fun was had, it was a lot of fun
qin¯ tongˋchouˊkuaiˋ Pain one's friends and please one's enemies (make a mistake)
huiˇ
Regret
p o w y (Cangjie Input Code)
Regret, repent, remorse, self reproach
huiˇ yiˋ Remorse
bingˋ buˊ houˋhuiˇ Does not regret
xingˋ
Nature
p h q m (Cangjie Input Code)
Nature, character, sex
xingˋ mingˋ Life, one's life
xingˋ xiangˋ Talent, natural ability, aptitude
xingˋ jiao¯ yiˋ Sex trade
renˋxingˋ Tenacious (in character)
benˇxingˋ Nature, basic nature
ciˊxingˋ Female
yin¯xingˋ Negative
xingˋ Vicious
sheng¯xingˋxiong¯ canˊ Ferocious
geˋxingˋ Personality
nianˊxingˋ Sticky
nianˊxingˋ chao¯ qiangˊ de˙ Exceedingly sticky, unbelievably sticky
yanˊ zhongˋxingˋ Of a serious nature, how important (this is), how serious (this is)
jianˋ sheˋxingˋ de˙ Constructive
quanˊ guoˊxingˋ National, whole country
baoˋzhaˋxingˋ Explosive
xiang¯ rongˊxingˋ Compatibility
fei¯ xianˋxingˋ Non-linear
keˇ nengˊxingˋ Probable, possible
keˇ nengˊxingˋ de˙ Potentially
xiao¯ feiˋxingˋ Consumer (type), (for) consumers
fangˋ sheˋxingˋ Radioactive
fangˋ sheˋxingˋ de˙ Radioactive
bingˋ fei¯ xianˋxingˋ Non-linear
paˋ
Fear
p h a (Cangjie Input Code)
Fear, worried, afraid, apprehensive
paˋ hei¯ Afraid of the dark
paˋ zuoˋ fei¯ ji¯ Afraid of flying
paˋ de˙ Frightenly, frightfully (e.g. shouted)
paˋ de˙ Frightened/scared of
keˇpaˋ Frightening, dreadful
keˇpaˋ de˙ Scary
kongˇpaˋ Fear, afraid, worry
haiˋpaˋ Worried, afraid
haiˋpaˋ le˙ Scared, frightened
jiuˋpaˋ But then
haoˇpaˋ Extremely worried
mangˊ
Busy
p y v (Cangjie Input Code)
Busy, pressed for time
mangˊ zhe˙ Busy
mangˊluˋ Busy, busy body
mangˊ ge˙ buˋ tingˊ Keep busy, keep occupied
mangˊmangˊ de˙ Busily, (urgently)
bang¯mangˊ Help, assist, assistance
cong¯mangˊ Rush, hurry
lianˊmangˊ Quickly
bang¯ ge˙mangˊ Do me a favor, help me out
cong¯cong¯mangˊmangˊ Quickly, hurriedly
reˋ qie¯ diˋmangˊ Feverishly, dreamingly
huaiˊ
Hug
p y w v (Cangjie Input Code)
Hug, hold, think of, cherish, bosom, chest, heart
huaiˊ yiˊ de˙ Incredulously
qingˊhuaiˊ Feeling, mood
滿manˇhuaiˊ Filled with, full of
nuˇ renˊhuaiˊ liˇ Within a woman's arms or bosom
yiˋ
Remember
p y t p (Cangjie Input Code)
Remember
huiˊyiˋ (in) retrospect, looking back on, recalling
huiˊyiˋ zhe˙ Thinking back, recollecting, recalling
jiˋyiˋ Memory
jiˋyiˋ kaˇ Memory card
jiˋyiˋ tiˇ Memory stick or unit (for computers)
canˇ
Miserable
p i i h (Cangjie Input Code)
Miserable, tragic, pitiful, terrible, tragic, gloomy, cruel, anguished, grieved
gengˋcanˇ Even worse
zhou¯
Province
i l i l (Cangjie Input Code)
Province, state, prefecture, administrative division, islet, sand bar
jia¯zhou¯ Place: California
jiuˇzhou¯ Nine states (euphamism for ancient China)
neiˋ huaˊ daˊzhou¯ Place: Nevada

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"