Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Cross 11

daˋ daiˋ
Big
k (Cangjie Input Code)
Big, huge, great, large, important, adult, senior, (dai4), doctor, high official, (radical 037)
daˋhouˇ Shout, shouts, shouted
daˋhouˇ le˙ Shouted
daˋhouˇ yiˋ sheng¯ Roared a single time
daˋhouˇ le˙ yiˋ sheng¯ houˋ Roared and then after
daˋdanˋ Gorged, stuffed themselves with
daˋ chi¯ yiˋ jing¯ Surprised
daˋ hanˇ Shout, shouts, shouted
daˋ hanˇ daoˋ Shouted
daˋ hanˇ zhaoˊ Shouts
daˋ jiaoˋ Shouts
daˋ zhanˋ Battle, war, fight
daˋ shuˇ Solar Term: Great Heat
daˋ liangˋ (a) large quantity, lots of
daˋ menˊ Front gate, front door
daˋhuoˇ erˊ Everybody
daˋdanˇ Brave, bold
daˋtuiˇ Anatomy: thigh
daˋjiuˋchiˇ Dentistry: Molars
daˋ xueˊ University
daˋsiˋ Unrestrained
daˋsiˋ poˋ huaiˋ Wreak havoc
daˋ meiˇ Beautiful
daˋ meiˇ renˊ The beautiful
daˋlingˊ xingˊji¯ Anatomy: Rhomboid Major muscle
daˋ ying¯ diˋ guoˊ Great British Empire
daˋ banˋ More than half
daˋ leiˋ Main types, groups, categories
daˋ huoˇ Big fire
daˋ yingˊ muˋ (movie or video) screen
daˋ xiaoˇ Size, big and small, grown ups and children
daˋ xiaoˇ de˙ Sized
daˋ gaiˋ Probably, in general
daˋ caiˊ xiaoˇ yongˋ Overqualified
daˋ shuˋ (large) tree
daˋ louˊ Tall building
daˋ louˊ de˙suiˋ pianˋ Building debris
daˋ bei¯ Large size cup
daˋmuˇ zhiˇ Thumb
daˋ paiˊ changˊ longˊ Long line up, long queue
daˋ pi¯ A large batch, en masse
daˋ pi¯ zhiˋ zaoˋ Mass producing, mass production
daˋ yaoˊdaˋ baiˇchuangˇ ruˋ Bold entrance, create a stir on entry
daˋkeng¯ Place: Big Pit
daˋ sheng¯ Loud
daˋ sheng¯ de˙ Loudly
daˋdaˋ Big
daˋdaˋ de˙ Big…
daˋ zhenˋzhangˋ Parade, excessive
daˋ shiˊ Large rock
daˋ poˋ tian¯ muˋ sha¯ ji¯ Skyfall
daˋaiˋ Serious
daˋ zhiˋ Generally, for the most part
daˋ xingˊ Massive, large, large scale
daˋ xueˇ Solar Term: Big Snow
daˋ qiˋ cengˊ Atmosphere, layer of atmosphere, atmospheric boundary layer
daˋ xiaoˋ Laugh heartily
daˋ 使shiˇ Ambassador
daˋ 便bianˋ Defecate
daˋ jie¯ xiaoˇ xiangˋ Streets and alleys
daˋ hanˋ Big guy, tall fellow
daˋ haiˇ Sea, ocean
daˋ langˋ Big wave
daˋ ziˋ ranˊ Nature
daˋ ziˋ ranˊ de˙ Nature's
daˋ de˙ Big, large (size)
daˋ chuanˊ Big boat
daˋ saiˋ Competition
daˋ hanˊ Solar Term: Big Cold
daˋ jia¯ Everybody
daˋ tingˊ guangˇ zhongˋ Publically, (in) public
daˋ liˇ Solemn ceremony
daˋ shiˋ jiˊ Grand Bazaar
daˋ fang¯ Generous, open hearted
daˋ buˋ fenˋ Largest portion, for the most part
daˋ yue¯ About, approximately, roughly
daˋ yue¯ shiˋ Is about, is approximately
siˋdaˋ wuˇ changˊ Four elements (earth, water, wind, fire) five virtues
zuiˋdaˋ Biggest
juˋdaˋ Huge, big, large
zhangˇdaˋ Grow up,
zhangˇdaˋzhuoˊzhuangˋ Grow big and strong
qiangˊdaˋ Strong and powerful
qiangˊdaˋ liˋ daoˋ Strong forces
yangˇdaˋ Raised
kuoˋdaˋ Amplify, enlarge, expand, magnify, increase
taiˋdaˋ (is) too big
liˋdaˋ wuˊ biˇ Unequalled strength, unmatched in physical prowess
yiˊdaˋ qunˊ A big group (of)
yiˊdaˋ biˇ qianˊ A large sum of money
duo¯daˋ le˙ How big, grown how big
gouˋdaˋ le˙ Big enough, old enough
ge˙daˋ kuaiˋ touˊ (a) big man
ge˙daˋxieˊ jiaoˇ Large angle
weiˇdaˋ Extraordinary, great
weiˇdaˋ liˋ Vitali
pangˊdaˋ Huge
pangˊdaˋ gong¯ chengˊ Huge project, large scale engineering works
gao¯daˋ Big, tall, height
zhuangˋdaˋ Strong (and big), become stronger
haoˇdaˋ A lot of
haoˋdaˋ de˙ kouˇ qiˋ Talk big, love to brag
juˋ youˇdaˋ xingˊ Highly
yiˇ wuˊdaˋaiˋ Nothing serious happened
zuoˋ guˇdaˋ qie¯jiˋ Anatomy: greater sciatic notch
jin¯ menˊdaˋ qiaoˊ Golden Gate Bridge
meiˊ zhangˇdaˋ Have not grown bigger
meiˊ shaˊdaˋ buˋ liaoˇ Nothing to write home about, not that big
shiˊ yanˋdaˋ louˊ Lab/test building,
moˊ tian¯daˋ louˊ Skyscraper, skyscrapers
pangˊ ranˊdaˋ wuˋ Monster
fangˋ chu¯daˋ xingˊ dianˋ liuˊ Electrocute with high current
cha¯ juˋ buˊdaˋ Not too different, not too far apart
daˇ jiˊ guoˋdaˋ Hard hit, seriously affected, deeply impacted by
nianˊ jiˋ po¯daˋ Rather old, considerably older
jiuˇ xingˇ de˙daˋ hanˋ A fellow who was drunk
taoˋ
Sheath
k s m i (Cangjie Input Code)
Sheath, MW, measure word for sets, coat, cover, covering, case, tightly fitting, wrapper, form
taoˋ can¯ Meal
taoˋ can¯ leiˋ (Complete) Meal choices
taoˋ zhuang¯ Suit
naˋtaoˋ liˇ fuˊ That dress
laoˇtaoˋ le˙ Cliches
yiˊtaoˋ A set of
waiˋtaoˋ Jacket
shouˇtaoˋ Clothing: gloves
shouˇ baˇtaoˋ ME: (hand) grips
穿chuan¯ naˋtaoˋ liˇ fuˊ Wearing that dress, in that dress, wear that dress, put that dress on
yuˇrongˊ waiˋtaoˋ Down jacket/coat
lianˊ maoˋ waiˋtaoˋ Clothing: sweat top, hoodie
naiˋ
What
k m m f (Cangjie Input Code)
What, how, bear, endure, (translit.)
taiˋ
Greatest
k i (Cangjie Input Code)
Greatest, great, utmost, ultimate, highest, very, extreme
taiˋ wanˇ Very late
taiˋ wanˇ le˙ Too late, it is too late
taiˋ zaoˇ Too early, too soon
taiˋ xing¯ fenˋ Very excited
taiˋ jian¯ Eunuch
taiˋ changˊ le˙ Too long
taiˋ qiangˊ Too strong
taiˋcang¯cuˋ So rushed
taiˋ lanˋ le˙ Disaster, total disaster
taiˋxuanˋ le˙ Groovy
taiˋ xiaoˇ Too small
taiˋ xiang¯ xinˋ Completely certain, convinced
taiˋ bangˋ le˙ Awesome, excellent, fantastic
taiˋ reˋ Too hot
taiˋ daˋ (is) too big
taiˋ guiˋ le˙ (is) too expensive
taiˋ yangˊ Sun
taiˋ yangˊ shenˊ Name: Sun God
taiˋ yangˊ nengˊ banˇ Solar panels
taiˋ pingˊ yangˊ Pacific (ocean)
taiˋ jiuˇ le˙ Too long
taiˋ jiˊ Too rushed, too fast
taiˋluˇ geˊ Toroko (gorge)
taiˋtianˊ le˙ (it is/they are) too sweet
taiˋxi¯ Too runny, too diluted, too thin
taiˋ lengˇ Too cold
taiˋ kong¯ Space
taiˋ kong¯ renˊ Astronaut
taiˋ kong¯cang¯ Space craft
taiˋ kong¯ yi¯ Space suit
taiˋ kong¯ chuanˊ Space craft/ship
taiˋ kong¯ zhuang¯ Space suit
taiˋ kong¯ fuˊ Space suit
taiˋ kong¯ zhanˋ Space station
taiˋ kong¯ yi¯ de˙ Space suits
taiˋshouˋ (too) skinny
taiˋ chiˊ Too late
taiˋ jinˋ Too close
taiˋ yuanˇ Too far
taiˋ haoˇ le˙ Great, wonderful, fantastic
taiˋnenˋ le˙ Too young
shaiˋtaiˋ yangˊ Sun bathe, bask in the sun
buˊtaiˋ haoˇ Not very good
buˊtaiˋ qing¯ chuˇ Not very clear
buˊtaiˋ xiang¯ xinˋ Not (entirely) convinced, not completely certain
daiˋtaiˋ jiuˇ Stay too long, remain for too long
hangˊtaiˋ zongˇshuˇ NASA
he¯ de˙taiˋ zuiˋ Too drunk
meiˇ guoˊtaiˋ kong¯ zongˇshuˇ NASA (National Aeronautics and Space Administration)
nongˋ deˊtaiˋ fuˊ zaˊ Overly complicated, complicate, create complications
ting¯ buˊtaiˋ dongˇ Didn't understand very much
zheˋsao¯taiˋ kong¯ chuanˊ This space craft
guoˊ jia¯ hangˊ kong¯jiˋtaiˋ kong¯ zongˇshuˇ NASA (National Aeronautics and Space Administration)
fenˋ
Strive
k o g w (Cangjie Input Code)
Strive, exert, express
fenˋ zhanˋ Strive, fight for
xing¯fenˋ Excited, excitedly
xing¯fenˋ de˙ Excitedly
xing¯fenˋ de˙ Excitedly
xing¯fenˋ jiˊ le˙ (was) excited beyond belief
taiˋ xing¯fenˋ Very excited
yiˊ mianˋ huan¯ hu¯ yiˊ mianˋ xing¯fenˋ de˙ Cheered excitedly
qiˊ ji¯
Strange
k m n r (Cangjie Input Code)
Strange, odd, weird, unusual, wonderful, (ji1), odd number
qiˊ yiˋ guoˇ Food: kiwi (fruit)
qiˊ yiˋ guoˇzhi¯ Drink: kiwi juice
qiˊ yiˋ guoˇliuˇchengˊzhi¯ Drink: kiwi and orange juice
qiˊ yiˋ guoˇpinˊ guoˇzhi¯ Drink: kiwi and apple juice
qiˊ yiˋ guoˇ fengˋliˊzhi¯ Drink: kiwi and pineapple juice
qiˊ dianˇ Singularity, anomaly
qiˊ puˇ Name: KIPP
qiˊ meiˇ la¯ haoˋ Chimera (Boat name)
qiˊqiˊ guaiˋ guaiˋ de˙ Strange
qiˊqiˊ guaiˋ guaiˋ de˙ Strangely
qiˊ teˋ Strange
qiˊ guaiˋ Strange, odd, weird, unusual
qiˊ guaiˋ de˙ Strange
jing¯qiˊ de˙ Amazement
shenˊqiˊ Marvelous, fabulous, fantastic, mysterious
haoˇqiˊ de˙ Curiously
haoˇqiˊ guaiˋ de˙ Very weird
shuangˇ
Refreshing
k k k k (Cangjie Input Code)
Refreshing, cheerful, happy, cool, crisp, pleasant, clean, frank, straight forward, open
shuangˇ yiˊ xiaˋ ba¯ Getting together, having sex
youˋ
Right
k r (Cangjie Input Code)
Right
youˋdengˋ jiaoˇ Right Heel Kick
youˋ zhuanˇ Right turn, turned right
youˋlanˇqiao¯ weiˇ Right Grasp Sparrows Tail
youˋ xiaˋ shiˋ duˊ liˋ Right Low Form to Standing on One Leg
youˋ bian¯ Right side, on the right
zuoˇyouˋ Left to right, roughly, about
zuoˇyouˋ 穿chuan¯suo¯ Weaving left and right, tai ji: Left and Right Piercing Palm
zuoˇyouˋ daoˇ juanˇgong¯ Tai ji: Left and Right Moving Backwards Roll Forearms
zuoˇyouˋ yeˇ maˇ fen¯zong¯ Tai Ji: Left and Right Wild Horse Parts Mane
zuoˇyouˋlou¯xi¯aoˇ buˋ Tai ji: Left and Right Brush Knee Twist Step
youˇ
Have
k b (Cangjie Input Code)
Have, has, had, that have, is (there is), with, if, possessing, owning, be present, exist
youˇ shiˊ Some times
youˇ guan¯ Relevant, is relevant
youˇ dianˇ A little, a little bit
youˇ yongˋ Useful, practical, beneficial
youˇ yongˋ de˙ Useful, practical, beneficial
youˇ xingˋ quˋ Interested
youˇ le˙ Obtained, getting, with
youˇ youˋ zenˇ yangˋ So
youˇ renˊ Have someone, have somebody
youˇ qianˊ Rich, wealthy, have money, can afford
youˇ chaoˊ Towards
youˇ shiˋ Have things to do, busy
youˇ ji¯ keˇ chengˊ Take advantage of
youˇ quˋ Interesting, amusing
youˇ xie¯ Some, (be) a little
youˇ yiˊ ciˋ Once
youˇ yiˋ tian¯ One day
youˇ yiˋ cengˊ Has one layer, a layer
youˇ yiˋ qunˊ A group (of)
youˇ yiˋ dianˇ erˊ Have a little, are a little
youˇyangˇ Aerobic
youˇ wuˊ Whether or not, if
youˇ mingˊ Famous, well known
youˇ duo¯ How, how much
youˇ duo¯ jiuˇ How long has it been, how long since, how long ago
youˇ duo¯ shi¯ wangˋ Very dissapointed, extremely dissapointed
youˇ duo¯yuˊ kuaiˋ A lot of fun, a lot of fun was had, it was a lot of fun
youˇ ge˙ Have
youˇ kanˋ daoˋ Have you seen
youˇ meiˊyouˇ Do you or don't you have
youˇ kongˋ Have free time
youˇ liˇmaoˋ Polite, well mannered, courteous
youˇ guoˋ Had
youˇ daoˋ liˇ Find, understood
youˇ yiˋ si¯ Interesting
youˇ yiˋ si¯ de˙ Interesting
youˇ jiˇ How many(?)
youˇ jing¯ yanˋ Experienced
zhiˇyouˇ Only, just, only has, only have
zhiˇyouˇ yiˊ ge˙ Only have one
lingˋyouˇ Otherwise, also have
shiˋyouˇ Are, have
juˋyouˇ Have
juˋyouˇ daˋ xingˊ Highly
suoˇyouˇ Entire, every (body/thing), all, possessions, own
suoˇyouˇ de˙ All, all of, have, possessions, own
suoˇyouˇ renˊ Everybody/every one
suoˇyouˇ wangˇ Entire network
suoˇyouˇ wuˋ tiˇ Everything
yiˇyouˇ Already have, existing, now have
yeˇyouˇ Also has, also
yeˇyouˇ dianˇ Also have a little (bit)
jiˋyouˇ Tied with, tied to
weiˋyouˇ Have never had, never can be
yong¯youˇ Possess, have
zaiˇyouˇ heˊ danˋ de˙ Nuclear bomb equipped
dou¯youˇ (it) has it all, has everything
gengˋyouˇ huoˊ liˋ de˙ More vibrant/lively
niˇyouˇ You have (a, some)
woˇyouˇ I have
henˇyouˇ yongˋ Helpful
xingˊyouˇ yuˊ liˋ Have time (or money) or resources beyond what is needed for self
meiˊyouˇ No, does not have
meiˊyouˇ le˙ Doesn't have
meiˊyouˇ renˊ No one else
meiˊyouˇ guan¯ xiˋ Does not have a problem, no problem, that's fine
meiˊyouˇ beiˋ anˋ Does not recall, no recollection
meiˊyouˇ jinˋ xingˊ Can't carry out, can't perform, can't do
meiˊyouˇ qiˋ youˊ le˙ Does not have any gas, has run out of gas
meiˊyouˇ qian¯ mingˊ de˙ Has not been signed, unsigned
meiˊyouˇ banˋ faˇ daˇ kai¯ Can't open, can't get open
meiˊyouˇ zouˇ buˋ tong¯ de˙ siˇ xiangˋ There are no dead ends
haiˊyouˇ Also, still has, keep, continue, also has
haiˊyouˇ liuˊ yiˋ Stay alert, keep an eye out for
haiˊyouˇ houˋ luˋ de˙ Keep having to retreat
haiˊyouˇ shiˊ me˙ shiˋ Anything else
haiˊyouˇ henˇ duo¯youˇ One of many
haiˊyouˇ shiˊ me˙ shiˋ maˇ Anything else?
haiˊyouˇ beiˋtai¯ de˙ shiˊ houˋ Having spare time, in spare time
zongˇyouˇ yiˋ tian¯ Someday, eventually
jian¯ xinˋyouˇ le˙ Has absolute faith
luˊ ziˇyouˇ duo¯ benˋ How stupid a donkey is
yiˇ jing¯youˇ yue¯ le˙ Already have plans
shu¯ shangˋyouˇ Book contains (information, instructions etc)
henˇ shaoˇyouˇ renˊ laiˊ Very few people come over, don't have many people over
shen¯ tiˇyouˇ canˊ que¯ Disabled, crippled
zheˋ liˇyouˇ Here, get it here...
zheˋ er˙youˇ biˇ Here is a pen
liˇ meiˊyouˇ Do not have, is empty
fanˊ shiˋ jie¯youˇ diˋ yiˊ ciˋ There's a first time for everything
sha¯ guang¯ suoˇyouˇ renˊ Kill all
ceˋ lueˋ shangˋyouˇ ruoˋ dianˇ Strategically unsound
xiang¯ ziˇ liˇyouˇ Case contains
sheˊ me˙ dou¯youˇ Has everything
sheˊ me˙ dou¯ meiˊyouˇ le˙ Lost everything, doesn't have anything
qianˊ houˋ zongˇ gongˋ huiˋyouˇ All together, a total of
yiˋ dianˇ yongˋ yeˇ meiˊyouˇ Not even a little
youˇ
Friend
k e (Cangjie Input Code)
Friend, buddy, pal
youˇ yiˋ Friendship
zhanˋyouˇ Comrade(s)
pengˊyouˇ Friend(s)
pengˊyouˇ men˙ Friends
songˋyouˇ renˊ Saying Goodbye To a Friend
jiao¯youˇ Make friends
nanˊ pengˊyouˇ Boyfriend
xiaoˇ pengˊyouˇ Children
jiao¯ pengˊyouˇ (VO) make friends, make a friend
zuoˇ
Left
k m (Cangjie Input Code)
Left, unorthodox, improper
zuoˇ zhangˇ Left hand
zuoˇ zhuanˇ Turn left
zuoˇlanˇqiao¯ weiˇ Tai Ji: Left Grasp Sparrows Tail
zuoˇlanˇqueˋ weiˇpengˊ Tai ji: Left Grasp Sparrow's Tail Ward Off
zuoˇ youˋ Left to right, roughly, about
zuoˇ youˋ 穿chuan¯suo¯ Weaving left and right, tai ji: Left and Right Piercing Palm
zuoˇ youˋ daoˇ juanˇgong¯ Tai ji: Left and Right Moving Backwards Roll Forearms
zuoˇ youˋ yeˇ maˇ fen¯zong¯ Tai Ji: Left and Right Wild Horse Parts Mane
zuoˇ youˋlou¯xi¯aoˇ buˋ Tai ji: Left and Right Brush Knee Twist Step
zuoˇ xiaˋ shiˋ duˊ liˋ Tai ji: Left Low Form to Standing On One Leg
zuoˇ bian¯ Left side, on the left
zhuanˇ shen¯zuoˇdengˋ jiaoˇ Tai ji: Turn Body Left Heel Kick
buˋ
Announce
k l b (Cangjie Input Code)
Announce, declare, make known, organize, distribute, cloth, cotton, canvas, sacking, curtain
buˋ zhiˋ Arrange, set up
buˋ lanˊ deˊ Name: Brand
buˋxieˊ Cloth shoes
buˋluoˋdiˊ Name: Brody
buˋ sheˋliaoˊ wanˊ (Lu) Bu a skillful archer (and General of the Eastern Han dynasty) and (Yi) Liao a skillful juggler
kaˇbuˋ Drink: cappu (short for cappucino)
kaˇbuˋ qiˊ nuoˋ Drink: Cappucino
baoˋbuˋ Waterfall, cateract
xuan¯buˋ Anounce, proclaim, declare
kai¯ chengˊbuˋ gong¯ To be frank, honest
ge¯ lunˊbuˋ Name: Columbus
yi¯ si¯tanˇbuˋ erˇ Istanbul
wu¯ yunˊ miˋbuˋ Dark clouds form(ing) up, dark clouds gathering
woˇ deiˇ kai¯ chengˊbuˋ gong¯ I have to be frank (or honest)
hui¯
Grey
k f (Cangjie Input Code)
Grey, ashes (ash), dust, lime, mortar
hui¯ lanˊ Grey-blue
hui¯jinˋ Ashes
hui¯ seˋ Gray
hui¯ seˋ de˙ Gray
hui¯ xin¯ Give up
buˋhui¯ xin¯ Doesn't give up
zhaˋ chengˊ le˙hui¯jinˋ Blast completely into ashes
huaˋ weiˋ le˙hui¯jinˋ Turned to ashes, destroyed
xiongˊ
Male
k i o g (Cangjie Input Code)
Male, masculine, heroic
gao¯xiongˊ shiˋ Kaohsiunng (or Gao Xiong) City
cunˊ
Store
k l n d (Cangjie Input Code)
Store, deposit, preserve, keep, live, exist, survive
cunˊ qianˊ Save money, deposit money into savings
cunˊ kuanˇ Deposit
cunˊ zaiˋ Exist
cunˊ huoˊ Survive
feng¯cunˊ Stored
xingˋcunˊ de˙ Surviving
xingˋcunˊ zheˇ men˙ Survivors
buˋcunˊ zaiˋ le˙ Is no more
sheng¯cunˊ Survival, survive
sheng¯cunˊ xiaˋ quˋ To survive
baoˇcunˊ Preserved, kept protrected, safeguarded
baoˇcunˊ de˙ Preserved, kept protrected, safeguarded
jinˇcunˊ Barely intact
jinˇcunˊ de˙ Barely intact
xingˋcunˊ zheˇ Survivor(s)
xingˋcunˊ zheˇ men˙ Survivors
chuˇcunˊ zhuang¯ zhiˋ Hard drive
kuˋcunˊ Inventory, in stock
kuˋcunˊ shang¯ pinˇ Stock, finished goods, inventory, product that is ready for delivery
sheng¯ wuˋ sheng¯cunˊ Sustaining life, life support
zaiˋ
Now
k l g (Cangjie Input Code)
Now, located, in, at, on, by, alive, present, presently
zaiˋ maˇ Where are you?
zaiˋ naˇ liˇ Is where? Where is...
zaiˋ naˇ kanˋ daoˋ Where was that? where did you see…?
zaiˋ lingˋ waiˋ yiˋ bian¯ de˙ On the other side
zaiˋ bieˊ wuˊ xuanˇ zeˊ xiaˋ Having no other choice
zaiˋ maiˇ Is/am/are buying
zaiˋ muˋduˇ Watches, witnesses
zaiˋ tongˊ yiˋ shiˊ jian¯ At the same time
zaiˋshaoˋhuanˋ Is communicating (with), is summoning
zaiˋ naˋ bian¯ There, over there
zaiˋ naˋ liˇ In there
zaiˋ naˋ bian¯ de˙ chou¯tiˋ liˇ In that drawer
zaiˋ fa¯ sheˋ qianˊ Just before launch time
zaiˋ fa¯ sheˋ shiˊ At launch time, during the launch
zaiˋ fa¯ sheˋ houˋ After launching
zaiˋ neiˋ Within
zaiˋ quanˊ qiuˊ zhuˋ muˋ xiaˋ And while the whole planet watched
zaiˋ guan¯ chaˊ ta¯ Watching him
zaiˋ huoˇ xing¯ On Mars
zaiˋ zhuanˇ jiaoˇ Around the corner
zaiˋcheˋ liˊ shiˊ While evacuating
zaiˋ shangˋ haiˇ In Shanghai
zaiˋ siˇ qianˊ Before dying
zaiˋ ting¯ zhengˋ huiˋ liˇ In the meeting
zaiˋ diˋ shiˊ ba¯ huoˇ xing¯ riˋ On Sol 18, on the 18th day on Mars
zaiˋ dengˇ niˇ Waiting for you
zaiˋ wei¯ ji¯ shiˊ During a crisis
zaiˋ sheng¯ Alive, living
zaiˋ weiˋ zhiˋ Position/positioned
zaiˋfenˋnuˋ xiaˋ Angrily, while angry
zaiˋ kong¯ zhong¯ In (to) the sky
zaiˋ kong¯ zhong¯ fei¯ wuˇ Dancing in mid air
zaiˋ tuˊ poˋ shiˊ While breaking through
zaiˋfanˇ huiˊ yingˊ qu¯ shiˊ While returning to the site
zaiˋ zheˋ er˙ Here
zaiˋ zheiˋ ge˙ zhuangˋ kuangˋ xiaˋ In this condition, in this situation, in this state
zaiˋ liˇ mianˋ Inside, is inside
zaiˋ liˊ kai¯ qianˊ Before leaving
zaiˋ yuˊ Is in, lie(s) in, consist(s) of
zaiˋ jiˋ suanˋ qiˊ Calculate that
zaiˋ zuˇ yuanˊ liˊ kai¯ houˋ After the crew has left
suoˇzaiˋ Positioned, located
suoˇzaiˋ diˋ Location
liuˊzaiˋ le˙ naˋ liˇ Still in there
jiˇzaiˋ Crowded (in)
jiˇzaiˋ yiˋ qiˇ Crowd together
feng¯zaiˋ Sealed, enclosed, stored
zouˇzaiˋ qianˊ touˊ Walk in front, lead the way
dou¯zaiˋ Is all, are all
cunˊzaiˋ Exist
xianˋzaiˋ xueˇ dui¯ zhong¯ de˙ Buried in a pile of snow
siˇzaiˋ le˙ Dies
buˋzaiˋ le˙ Was gone
zheng¯zaiˋ Currently, is/am/are currently, at that moment, directly, exactly at that location
zheng¯zaiˋ jinˋ xingˊ Underway
xianˋzaiˋ Right now, now
xianˋzaiˋ zhengˋ Now
xianˋzaiˋ de˙ Present
xianˋzaiˋ huanˋ sheiˊ Now who is (as if positions reversed)
kaoˋzaiˋ Lean against
daoˇzaiˋ le˙ chengˊ shiˋ zhong¯ Collapsed inside the city
niˇzaiˋ maˇ Are you there
niˇzaiˋ ganˋ ma˙ What are you doing?
zhuˋzaiˋ Live/living in
woˇzaiˋ zheˋ I am here
woˇzaiˋ dengˇ niˇ I am waiting for you
ziˋzaiˋ Comfortable, at ease
ziˋzaiˋ de˙ Comfortable
tangˇzaiˋ chuangˊ shangˋ Lay on (their/his/her/a) bed
shiˊzaiˋ Really
jinˋzaiˋzhiˇ chiˇ Close as possible, closer than ever
lianˊzaiˋ yiˋ qiˇ Connected together, linked together
jiuˋzaiˋ Just, just at
zhanˋzaiˋ Standing (on)
zhanˋzaiˋ le˙ Standing (on)
fangˋzaiˋ liˇ mianˋ Put in
chu¯ xianˋzaiˋ niˇ naoˇ haiˇ Comes to your mind
zhen¯ zhengˋzaiˋ yiˋ Really cares about, truly cares about
buˋ cunˊzaiˋ le˙ Is no more
meiˊ renˊzaiˋ yiˋ Nobody cares, nobody minds
zhengˋ juˋ heˊzaiˋ What evidence
liˋ
Strong
k s (Cangjie Input Code)
Strong, vigorous, powerful, power, strength, vigor, earnestness, persistence, effort, ability, able, (radical 019)
liˋ zhanˋ Fight hard, fight against great odds
liˋ liangˋ Strength, force, power
liˋ jinˇ Weakened, strength depleted
liˋwanˇ kuangˊlanˊ Work strongly to turn back the tide
liˋ shiˋ Strong man, muscleman
liˋ daˋ wuˊ biˇ Unequalled strength, unmatched in physical prowess
liˋ keˇbaˊ shan¯ Strong enough to uproot a mountain
liˋ qiˋ Physical strength
liˋ zheng¯ Strongly strive
liˋ zheng¯ shangˋ liuˊ To excel by virtue of strong efforts.
liˋ qiuˊ Strive
liˋ diˊ wanˋ weiˋ Able to fight of 10 000 men
ya¯liˋ Pressure, stress
ya¯liˋ waiˋxieˋ Pressure leak
yinˇliˋ Gravitational force, attractive force, gravitation
qiangˊliˋjiao¯ Strong glue
quanˊliˋ All out effort
quanˊliˋ 調tiaoˊ chaˊ Pursuing every avenue, making an all out effor to investigage all leads
heˊliˋ Together, united forces
puˇliˋ ME: pully (translit)
puˇliˋzhu¯ ME: pulley rollers
jinˇliˋ Did their best
jinˇliˋ le˙ Done everything that one can, done everything possible
mengˇliˋ Strongly, with great force
mengˇliˋ fei¯ laiˊ Flew with great force, flew strongly
zhiˋliˋ Commited to
jieˋliˋ Giving the ability/power to, give strength
zhongˋliˋ Gravity
zhongˋliˋ zhuˋ tui¯ Gravity assisted push
dongˋliˋ Power, power that drives movement, motive power
dongˋliˋ laiˊ ziˋ Powered by
qianˊliˋ Potential
meiˋliˋ Charm, spirit
shiˊliˋ Collective strength
shiˊliˋ xiang¯ dang¯ Matched in strength,
moˊliˋ Magic(al) power
nengˊliˋ Competence, ability, power, capability
nuˇliˋ Work hard, try
qiangˊ daˋliˋ daoˋ Strong forces
jinˇ quanˊliˋ shuo¯ fuˊ le˙ Did everything possible
heˊ dongˋliˋ Nuclear power(ed)
shiˋ dan¯liˋboˊ Position of weakness
poˋ huaiˋliˋ gong¯ jiˊ Punishing attack, punishment
qiaoˇ keˋliˋ Food: chocolate
weiˇ daˋliˋ Vitali
bianˋ seˋliˋ Color vision, ability to distinguish colors
gengˋ youˇ huoˊliˋ de˙ More vibrant/lively
xingˊ youˇ yuˊliˋ Have time (or money) or resources beyond what is needed for self
liaoˊyuˋ moˊliˋ Healing magic
jinˋ xingˊ zhongˋliˋ zhuˋ tui¯ houˋ After performing gravity assisted push
jia¯
Add
k s r (Cangjie Input Code)
Add, augment, increase
jia¯ qiangˊ Stronger, increasing in strength, increasing in intensity
jia¯ ruˋ Join
jia¯ ruˋ le˙ Joined
jia¯ ban¯ Over time, extra hours
jia¯ jiaˋ Additional cost(s)/charge(s)/fare
jia¯ kuaiˋ dongˋ zuoˋ Work faster (add speed to your work)
jia¯ zhou¯ Place: California
jia¯ shen¯ Deepen
jia¯ 滿manˇ deiˇ hua¯ To fill up requires
jia¯ youˊ Go!, oil, lubricate, cheer on
jia¯ suˋ Accelerate, speed up
jia¯ suˋ duˋ Accelaration
jia¯ shou¯ Add, an additional
qiangˊjia¯ Impose, force
zeng¯jia¯ Add (to), have some
duo¯jia¯ Add too much
tian¯jia¯ Added, additional
tian¯jia¯jiˋ ME: oil additive
can¯jia¯ Participate, take part in
saˋ la¯ tuo¯jia¯ Saratoga
saˋ la¯ tuo¯jia¯ haoˋ USS Saratoga
la¯ si¯ weiˊjia¯ si¯ Place: Las Vegas
heˋ
Congratulate
k r b u c (Cangjie Input Code)
Congratulate
heˋ miˋ si¯ haoˋ Name: Hermes
jiaˋ
Frame
k r d (Cangjie Input Code)
Frame, MW, measure word for planes and large vehicles, shelf, support, rack, fight, quarrel
jiaˋ ziˇ Shelf
shu¯jiaˋ Book shelf
che¯jiaˋ ME: (vehicle) frame
yiˊjiaˋ A (plane, helicopter, aircraft)
zheiˋjiaˋ fei¯ ji¯ This airplane
zhuˇ che¯jiaˋ ME: kick stand
daˇ qiˇ qunˊjiaˋ Fighting amongst themselves
jiuˇ
Nine
k n (Cangjie Input Code)
Nine, 9
jiuˇ baiˇ 900
jiuˇ zhou¯ Nine states (euphamism for ancient China)
san¯ baiˇ lingˊjiuˇ 309
wanˊ
Small Ball
k n i (Cangjie Input Code)
Small Ball, pill, tablet, pellet
buˋ sheˋliaoˊwanˊ (Lu) Bu a skillful archer (and General of the Eastern Han dynasty) and (Yi) Liao a skillful juggler

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"