Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Cross 09

shiˋ
Scholar
j m (Cangjie Input Code)
Scholar, warrior, knight, (Radical 033)
shiˋ bing¯ Soldiers
zhanˋshiˋ Warrior
ba¯shiˋ (intercity) bus
qiˊshiˋ Knight
boˊshiˋ Doctor (title), PhD
qiˇshiˋ Food: Cheese
liˋshiˋ Strong man, muscleman
wuˇshiˋ Warrior, knight
mingˊshiˋ bing¯ Soldier(s)
xiu¯shiˋ dunˋ Houston
jueˊshiˋ Sir
fuˋshiˋ shan¯ Mount Fuji, Fujiyama
huˋshiˋ Nurse
kuanˇ
Account Entry
g f n o (Cangjie Input Code)
Account Entry, sum of money, look after, entertain, submit, article, section, paragraph, slow, intimate, sincere, heart felt
juan¯kuanˇ Donations, donate money
cunˊkuanˇ Deposit
quˇkuanˇ Withdraw
huoˋkuanˇ Fee or payment for goods
fuˋkuanˇ Payment (from account)
jiaoˇkuanˇ Payment amount (on a bill)
ziˋ dongˋ tiˊkuanˇ ji¯ ATM/Cash machine
zhiˋ
Aspiration
g p (Cangjie Input Code)
Aspiration, willful, determined, decide, will, sign, mark, record, annals, footnote
jiˊ
Luck
g r (Cangjie Input Code)
Luck, lucky
jiˊ puˇ Vehicle: Jeep
jiˊ ding¯ Jiding (lucky)
jiˊ xiangˊ huaˋ Lucky words, blessings
qiu¯jiˊ erˇ Name: Churchill
qiu¯jiˊ erˇ de˙ Churchill's
jin¯jiˊ la¯ Jinjira
jin¯jiˊ la¯ zhenˋ Janjira City
feiˋjiˊ la¯ Name: Fredzilla
huangˊ daoˋjiˊ riˋ Auspicious day
taiˊ
Stage
g r b g (Cangjie Input Code)
Stage, platform, tower, lookout, terrace, Taiwan
taiˊciˋ fuˊ qiˋ Server, computer network device
taiˊ wan¯ Taiwan
yiˋtaiˊ A
zhang¯taiˊ Euphamism for brothel
xiˇ
Joyful
g r t r (Cangjie Input Code)
Joyful, happy, pleased, like, love, be fond of
xiˇ huan¯ Like
xiˇ juˋ pianˋ Comedy
xiˇ aiˋ Like, love, be keen on
xiˇyueˋ Joy,, happiness, blissful feeling
gong¯xiˇ Congratulate, congratulations
gong¯xiˇ niˇ "Congratulations to you!"
gong¯xiˇ fa¯ caiˊ Wish you Joy and Wealth
caiˊxiˇ huan¯ Liked
buˋxiˇ huan¯ Doesn't like, don't like
huan¯ huan¯xiˇxiˇ Full of joy, very happy
sheiˊ buˋxiˇ huan¯ Who doesn't like (to)
jia¯
Praise
g r t r (Cangjie Input Code)
Praise, commend, admire, good quality, delicacies, excellent
jia¯ yiˋ shiˋ Chiayi (or Jia Yi)
jia¯ yiˋ xianˋ Chiayi County
guˇ
Drum
g t j e (Cangjie Input Code)
Drum, rouse, vibrate, quiver, (Radical 207)
guˇ liˋ Encourage
guˇsha¯ ME: drum brakes
sheng¯
Sound
g e s j (Cangjie Input Code)
Sound, voice, music, tone, noise
sheng¯xuan¯ Clamour
sheng¯ mingˊ Statement, declaration
sheng¯ yanˊ Declare, claim
sheng¯ 調tiaoˊ Tone
sheng¯ yin¯ Sound
sheng¯ xiangˇ Sound, noise, tone
sheng¯ naˋ Sonar
huiˊsheng¯ dingˋ weiˋ faˇ Echo location
hu¯sheng¯ "hu" sound
xiao¯sheng¯niˋjiˋ Disappear silently leaving no trace, quietly dissapper without a trace
huan¯sheng¯ leiˊ dongˋ Cheer and applaud loudly, thunderously
zhangˇsheng¯ Applause
qing¯sheng¯ Softly, speak softly, mandarin phonetics
qing¯sheng¯ wenˋ Ask softly
daˋsheng¯ Loud
daˋsheng¯ de˙ Loudly
yiˋsheng¯ lingˋ xiaˋ Gives order to attack
yiˋsheng¯houˇ jiaoˋ houˋ After roaring
ge¯sheng¯ Singing voice
xiaoˋsheng¯ (sound of) laughter
qiaoˇsheng¯ daoˋ Whispered
gao¯sheng¯ Loud, loudly
xiangˇsheng¯ Noise, sound
biˋbiˋsheng¯ Beeping
du¯du¯sheng¯ "du du" sounds
ka¯ka¯sheng¯ "ka ka" sounds
jingˇ baoˋsheng¯ chaoˇ Alarm, warning sound
jian¯ jiaoˋsheng¯ Sharp and piercing scream(s)
sha¯ che¯sheng¯ Sound of brakes (being used/applied)
sheˊ me˙sheng¯ yin¯ What's that sound?
liˋ tiˇsheng¯ Stereo
qiang¯ de˙ yiˋsheng¯ "qiang" sound
daˋhouˇ yiˋsheng¯ Roared a single time
daˋhouˇ le˙ yiˋsheng¯ houˋ Roared and then after
maiˋ
Sell
g w l c (Cangjie Input Code)
Sell
maiˋ shu¯ Book sale, sell book
maiˋ diaoˋ le˙ Been sold
maiˋ geiˇ Sold to
chu¯maiˋ Sell, betray
zhuan¯maiˋ Sells only

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"