Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Cross 08

tuˇ
Earth
g (Cangjie Input Code)
Earth, ground, dirt, soil, (radical 032)
tuˇ xing¯ Planet: Saturn
tuˇfeiˇ Bandit
tuˇ si¯ Toast
tuˇrangˇ Soil
tuˇ erˇ qiˊ Country: Turkey
jianˋtuˇ Jiantu (Jin Wen Gong met there to pledge loyalty to the Zhou Dynasty)
benˇtuˇ Local
chenˊtuˇ Dust
meiˇ guoˊ benˇtuˇ U.S. (United States)
huaˋ weiˋ chenˊtuˇ Turned to dust
changˇ changˊ
Park
g a m h (Cangjie Input Code)
Park, field, open space, recreation area, open space, courtyard, market place
changˇ suoˇ Place
changˇ diˋ Arena, field, gaming area
changˇ mianˋ Open area/space
changˇ yiˋ waiˋ An accident
zaoˇchangˇ Early showing
kai¯changˇ Starts the show
duˇchangˇ Casino
chu¯changˇ Go on stage
huiˋchangˇ Conference hall
nongˊchangˇ Farm
huoˇchangˇ (building) fire
ji¯changˇ Airport
cao¯changˇ Playing field, exercise area
shangˋchangˇ Perform, start to perform, begin performance
yiˋchangˇ A
yiˋchangˇ mengˋ A nightmare
xianˋchangˇ Scene, act, chapter
xingˊchangˇ Execution grounds
qingˊchangˇ shi¯ yiˋ Frustrated in {the arena of} love
saiˋchangˇ Stadium
liˋchangˇ Position, stand, attitude
shiˋchangˇ Market
shiˋchangˇ shangˋ On the market, being on the market
tiˇ yuˋchangˇ Stadium
fei¯ ji¯changˇ Airport
caiˇkuangˋchangˇ Mines, mining area
tingˊ che¯changˇ Car park
ting¯ zhengˋ huiˋchangˇ Meeting location, meeting site
fuˊ longˊduˇchangˇ Floating Dragon Casino
fuˊ longˊduˇchangˇ de˙ Floating Dragon Casino
taˇ
Tower
g t o r (Cangjie Input Code)
Tower, pagoda, tall building, spire
taˇ si¯ Name: TARS
taˇ louˊ Tower
taˇ diˇ Tower base, base of a/the tower
juˋtaˇ Big building
shiˇtaˇbin¯ dunˋ Name: Stabbington
gao¯taˇ Tall towers
beiˋ ruiˋtaˇ Beretta
beiˋ ruiˋtaˇ qiang¯ Beretta pistol
zhiˇ hui¯taˇ Command/control tower
zeng¯
Increase
g c w a (Cangjie Input Code)
Increase, expand, augment, add to, grow
zeng¯ qiangˊ Strengthen, strengthening, getting stronger
zeng¯ jia¯ Add (to), have some
yiˋ zhiˊ chiˊ xuˋzeng¯ qiangˊ Keeps getting stronger
tianˊ
Fill In/Fill
g j b c (Cangjie Input Code)
Fill In/Fill, cram (food or learning), reclaim
tianˊ xieˇ Fill out, fill in (form)
tianˊ buˇ Filled, fill in
diˋ de˙
Earth
g p d (Cangjie Input Code)
Earth, ground, soil, region, land, place, territory, situation, (de5), (grammar particle adverbial)
diˋ cengˊ Layer of earth, stratum
diˋ dianˇ Location
diˋ qu¯ Region
diˋ tieˇ Subway
diˋ zhiˇ Address
diˋ shangˋ (the) ground
diˋ mianˋ Ground, earth's surface
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯ Ground Control
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯ de˙ Ground Control's
diˋ xiaˋ Underground, beneath the ground
diˋ xiaˋ daoˋ Underground tunnel
diˋ xiaˋ tieˇ Subway
diˋ qiuˊ Earth
diˋ qiuˊ renˊ leiˋ Mankind
diˋ zhenˋ Earth quake, tremors
diˋ zhenˋ bo¯ Seismic
diˋbaoˇ Bunker
diˋ weiˋ Position, ranking
diˋ xin¯ Center of the earth, Earth's
diˋ kong¯ "Landsat"
diˋ diˇ Underground
diˋ diˇ xiaˋ Beneath, below, underground
diˋ daoˋ Tunnel
diˋ fang¯ Place
caoˇdiˋ Lawn
luoˋdiˋ Fell, fell down, born, landed
gan¯diˋ Gandhi
ji¯diˋ Base, foundation
ji¯diˋ zhong¯ Base
dang¯diˋ Local
dang¯diˋ renˊ Locals
yingˊdiˋ Campsite
baiˇdiˋtan¯ Display goods for sale on sidewalk or street
changˇdiˋ Arena, field, gaming area
ciˇdiˋ This place, here
tian¯diˋ World, heaven and earth
geˋdiˋ Throughout
daoˇdiˋ Collapsed, fallen
daoˇdiˋ de˙ Collapsed, fallen
xiangˋdiˋ qiuˊ Earth like
wangˇdiˋ xiaˋ Head undeground
wangˇdiˋ xiaˋwa¯ dongˋ Digging underground
xiangˋdiˋ mianˋ Towards the ground
jueˊdiˋ Extremely dangerous, at the end of one's rope
nanˊnanˊde˙ shuo¯ Murmured, quietly spoke, quietly said
ju¯ zhuˋdiˋ Base, residence
muˋ diˋdiˋ Destination
tongˊ qingˊde˙ Sympathetically
tongˊ yiˋdiˋ qu¯ Same area
suoˇ zaiˋdiˋ Location
xin¯weiˋde˙ xiaoˋ le˙ Gave a satisfied smile, smiled with satisfaction
xing¯ fenˋde˙ Excitedly
jian¯ dingˋde˙ Determinedly
jinˇ zhang¯de˙ Tensely, nervously
fei¯ kuaiˋde˙ Quickly
jing¯ qiˊde˙ Amazement
mouˇ ge˙diˋ fang¯ A particular place
cu¯luˇde˙ Roughly
gan¯ jingˋde˙ Cleaned up
zhiˊ zhiˊde˙ Continuously
qing¯ caoˇdiˋ Green grass
diaoˋ daoˋdiˋ shangˋ Drop or fall down (to the ground)
zhaoˇ ge˙diˋ fang¯ Find somewhere
reˋ qie¯diˋ mangˊ Feverishly, dreamingly
daˋ sheng¯de˙ Loudly
shunˋ liˋde˙ Successfully
jiangˋ luoˋdiˋ dianˇ Landing site
fei¯ changˊde˙ Very, fairly
yiˊ luoˋde˙ Lands, touches down
naiˋ fanˊde˙ Patiently
buˋ tingˊde˙ Constantly
pingˊ pingˊde˙ Peacefully
lingˊ huoˊde˙ Energetically, nimbly, quick wittedly
jianˇlouˋde˙ Simple, crude, very basic
you¯ jian¯de˙ Comfortably
lunˊdun¯diˋ tieˇ tuˊ London Underground (Tube) Map
zhongˋ zhongˋde˙ Heavily
luanˋ luanˋde˙ Messily, chaotically
chengˊ gong¯de˙ Succesfully
manˋ manˋde˙ Slowly
kuaiˋ kuaiˋde˙ Quickly
kuaiˋ leˋde˙ Happily
mangˊ mangˊde˙ Busily, (urgently)
lengˇ kuˋde˙ Coldly, heartlessly
wen¯ rouˊde˙ Gently
danˋ danˋde˙ Lightly
laoˊlaoˊde˙ Securely
feng¯ kuangˊde˙ Feverishly, frantically
tongˋ kuˇde˙ Painfully
bingˋ taiˋde˙ Pathological
miˋ miˋde˙ Secretly, surrepticiousl
renˋ zhen¯de˙ Seriously, earnestly
haoˇ qiˊde˙ Curiously
haoˇ haoˇde˙ Does/do (an action) well,
haoˇ haoˇde˙ zuoˋ Do good work
jueˊ wangˋde˙ Hopelessly
yanˇzheng¯zheng¯de˙ Watched, observed, watched helplessly
jiaoˇ taˋ shiˊdiˋ Plant feet on solid ground, do a job honestly
xiˋ juˋ huaˋde˙ Dramatically, acted out, pretended
buˊ naiˋ fanˊde˙ Impatiently
qiˋ chong¯ chong¯de˙ Furiously
sheng¯ zhangˇ de˙diˋ fang¯ Spend my life
meiˊ mingˋ siˋde˙ taoˊ Run hellbent/desparately, hurriedly flee
xie¯ si¯ diˇ liˇde˙ Hysterically
muˋdengˋ kouˇ dai¯de˙ Stunned
hanˊ xin¯ruˊ kuˇde˙ Determinedly, put up with hardship
dong¯ daoˇ 西xi¯wai¯de˙ zouˇ Limping, limped
yaoˊ yaoˊhuangˇhuangˇde˙ Stumbled
qiˊ qiˊ guaiˋ guaiˋde˙ Strangely
suiˊ 便bianˋ suiˊ 便bianˋde˙ Casually
touˊ yeˇ buˋ huiˊde˙ Without looking back, without a second thought
shouˇ zuˊ wuˊcuoˋde˙ At a loss for what to do, unprepared
chengˊ qunˊ jieˊ duiˋde˙ Banded together, working as a group
qing¯ qing¯ chuˇ chuˇde˙ Clearly
piao¯ piaoˋ liangˋ liangˋde˙ Beautifully
keˋ keˋ qiˋ qiˋde˙ Politely
taoˊ chu¯ le˙ ji¯diˋ Escape from the base
gao¯ gao¯ xing¯ xing¯de˙ Happily
chaˋ buˋ duo¯ tongˊ yiˋdiˋ qu¯ Roughly the same area
zhiˇ
Site
g y l m (Cangjie Input Code)
Site, location for a house, foundation
diˋzhiˇ Address
wangˇzhiˇ Internet address
jun¯
All
g p i m (Cangjie Input Code)
All, also, to be fair, equal, even, uniform
jun¯yunˊ Uniform, even
buˋjun¯ Unbalanced
pingˊjun¯ Balanced, equally
dui¯
Pile
g o g (Cangjie Input Code)
Pile, mass, heap, stack
qiˇdui¯ Pile up
yiˋdui¯ A (packet of), bunch of, pile of, heap of
xueˇdui¯ Snow pile
fanˇ ying¯dui¯ Reactor pile
heˊ fanˇ ying¯dui¯ Nuclear reactor pile
xianˋ zaiˋ xueˇdui¯ zhong¯ de˙ Buried in a pile of snow
chengˊ
City
g i h s (Cangjie Input Code)
City, town, municipality, castle, fort, fortification
chengˊ zhenˋ City, towns and cities
chengˊ bang¯ City, city state
chengˊbaoˇ Fortress, fortifications, fortified walls
chengˊ shiˋ City
chengˊ shiˋ de˙ City's
huang¯chengˊ Abandoned city, crumbling walls
guˇchengˊ Old city
chiˋchengˊ Mount Chicheng
huˋchengˊ heˊ Moat
daoˇ zaiˋ le˙chengˊ shiˋ zhong¯ Collapsed inside the city
jueˊ jingˋ changˊchengˊ Outer wall, fortification, the wall
yuˋ
Frontier
g i r m (Cangjie Input Code)
Frontier, boundary, region, country, area, live, stay
lingˇyuˋ Realm
kuaiˋ kuai¯
Lump
g h i (Cangjie Input Code)
Lump, block, chunk
ji¯kuaiˋ Chicken nugget, chicken pieces
yiˋ xiaoˇkuaiˋ A tiny piece
ge˙ daˋkuaiˋ touˊ (a) big man
zheˋ liangˇkuaiˋ These two chunks/pieces (of)
danˋ baiˊ zhiˋkuaiˋ Protein bars
huaiˋ
Spoiled
g y w v (Cangjie Input Code)
Spoiled, ruined, destroyed, not working, bad
huaiˋ le˙ Broken, not working, destroyed, gone bad
huaiˋ renˊ Bad guy, bad guys
huaiˋ diaoˋ de˙ Broken, wrecked, ruined
huaiˋhuaiˋ de˙ Bad (person)
huaiˋ chuˇ Bad points, disadvantages
leiˋhuaiˋ le˙ Worn out, tired
sunˇhuaiˋ Damage(s)
poˋhuaiˋ Smash, break, destroy, ruin
poˋhuaiˋ le˙ Smashed, destroyed
poˋhuaiˋ liˋ gong¯ jiˊ Punishing attack, punishment
daˋsiˋ poˋhuaiˋ Wreak havoc
jingˋ
Boundary
g y t u (Cangjie Input Code)
Boundary, border, frontier, limits, area, region
kunˋjingˋ Difficulty, difficult position
ruˋjingˋ de˙ Enters
quanˊjingˋ Realm, whole territory
xianˇjingˋ Dangerous situation
huanˊjingˋ Environment, surroundings, finances
huanˊjingˋ kongˋ zhiˋ Environmental controls
jueˊjingˋ changˊ chengˊ Outer wall, fortification, the wall
taoˊ liˊ xianˇjingˋ Out of danger, escape a dangerous situation
qin¯ liˋ qiˊjingˋ Experience personally, be there while it happens
peiˊ
Cultivate
g y t r (Cangjie Input Code)
Cultivate, pile up, bank earth, nourish, (translit.) bacon
peiˊ yangˇ Cultivate, nurture
peiˊ yangˇminˇ Petri dish
peiˊ gen¯ Food: bacon
peiˊ xunˋ jiˋ huaˋ Training program
daiˋ
Wear (Wear Hat, Watch, Jewelry)
j i w t c (Cangjie Input Code)
Wear (Wear Hat, Watch, Jewelry), put on, bear, support, respect, honor
daiˋ zhe˙ Wearing
daiˋ mianˋzhaoˋ de˙ Masked, mask wearing
daiˋyangˇ qiˋ mianˋzhaoˋ Wearing oxygen masks
peiˋdaiˋ Wear
aiˋdaiˋ Bear a love for
ganˇdaiˋ To feel gratitude and respect
穿chuan¯daiˋ shiˋ Wearable
zaiˋ zaiˇ
Carry
j i j w j (Cangjie Input Code)
Carry, convey, transport, load, hold, fill, record, chronicle, publish
zaiˇ renˊ Carrying people, transporting people
zaiˇ zhe˙ Carry, convey, transport
zaiˇ zhe˙ yiˊ ge˙ renˊ Carry one person
zaiˇ youˇ heˊ danˋ de˙ Nuclear bomb equipped
zaiˇ daoˋ Carrying, transporting
da¯zaiˇ Carry passengers, transport
xiaˋzaiˋ (V) download
yunˋzaiˇ Carrying, transporting
shangˋ sheng¯zaiˇ juˋ Ascent vehicle
caiˊ
Decide
j i y h v (Cangjie Input Code)
Decide, judge, manage, cut out, trim, tailor, reduce, regulate, abolish, eliminate, disarm
feng¯
Letter
g g d i (Cangjie Input Code)
Letter, envelope, seal, shut, confer, grant
feng¯ biˋ Close, enclosed
feng¯ suoˇ Blocked, sealed
feng¯ cunˊ Stored
feng¯ zaiˋ Sealed, enclosed, stored
feng¯ shangˋ le˙ Sealed
feng¯ zhuˋ le˙ Sealed
feng¯ weiˋ Label, classify, name
feng¯ weiˋ le˙ Labelled, classified, named
youˊfeng¯ ME: oil seal
ruˊfeng¯ siˋ biˋ Withdraw and Push
poˋ dongˋfeng¯ shangˋ Sealed the hole, sealed the breach
baˇ poˋ dongˋfeng¯ shangˋ Cause the rupture to be sealed
bang¯
Assist
g i h a b (Cangjie Input Code)
Assist, help, support, group, gang, party
bang¯ zhuˋ Help
bang¯ ge˙ mangˊ Do me a favor, help me out
bang¯ niˇ jie¯ Help connect you, put your call through
bang¯ mangˊ Help, assist, assistance
huiˋbang¯ zhuˋ daoˋ Will help
laiˊbang¯ woˇ Come (and) help me
zouˇ
Walk
g y o (Cangjie Input Code)
Walk, move, go on foot, (Radical 156)
zouˇ huiˊ Return to, went back to
zouˇ ba˙ Let's go
zouˇ luˋ Walk
zouˇ chu¯ Leave, leaving
zouˇ chu¯ laiˊ Come out of, leave/exit from
zouˇ le˙ Go
zouˇ renˊ Way out
zouˇ qianˊ Before leaving, before moving off
zouˇ zhe˙ Walking
zouˇ huoˇ ruˋ moˊ Obsession
zouˇ huoˇ ruˋ moˊ de˙ Obsessively
zouˇ touˊ wuˊ luˋ Having no other option
zouˇ zaiˋ qianˊ touˊ Walk in front, lead the way
zouˇ san¯ tian¯ de˙ luˋ chengˊ 3 days travel time
zouˇ gengˋ changˊ yuanˇ de˙ luˋ Live longer (lit: walk a longer road)
zouˇ daoˋ Arrived at, walk to
zouˇ daoˋ le˙ Arrive at
zouˇ buˋ huiˊ quˋ Can't go/get back
zouˇ de˙ Walked
zouˇ xiangˋ Head towards, move towards, walk towards
zouˇ guoˋ Walk past
zouˇ guoˋ laiˊ Come/came over to
zouˇ bianˋ Travel all over
zouˇ jinˋ Enter
zouˇ jinˋ le˙ Entered
feng¯zouˇ Style
linˊzouˇ qianˊ Before leaving
fei¯zouˇ le˙ Flew away, flew off
naˊzouˇ Take, walk of with
naˊzouˇ le˙ Take, grab, took
daiˋzouˇ Take away, carry away
zhiˊzouˇ Straight ahead, go straight ahead
luˇzouˇ Kidnap, capture and take away
luˇzouˇ le˙ Kidnapped
jie¯zouˇ Pick up
duoˊzouˇ Take away
duoˊzouˇ le˙ Took away
nongˋzouˇ Handle, deal with, get rid of
zaiˋzouˇ haoˇ ma˙ Before you go…?
quˇzouˇ Takes, grabs,
tou¯zouˇ Steal
tou¯zouˇ le˙ Stole
chong¯zouˇ le˙ Carried away (by water)
yiˊzouˇ Straight on
taoˊzouˇ Run away
fangˋzouˇ le˙ Released
gai¯zouˇ le˙ Time to go, we should leave
kai¯ buˋzouˇ Can't be driven, can't drive anywhere
woˇ men˙zouˇ Let's go, we're going
deiˇ kuaiˋzouˇ Must move quickly
wangˇ qianˊzouˇ Walk straight ahead, go forward, move forwards
meiˊ youˇzouˇ buˋ tong¯ de˙ siˇ xiangˋ There are no dead ends
beiˋ naˊzouˇ Had been taken, stolen
beiˋ tou¯zouˇ de˙ Stolen
jiˋ xuˋzouˇ Keep going, keep walking
huangˊ jia¯ feng¯zouˇ Regal
geiˇ renˊduoˊzouˇ Taken (from…)
dong¯ daoˇ 西xi¯wai¯ de˙zouˇ Limping, limped
ganˇ
Rush
g o a m j (Cangjie Input Code)
Rush, making haste, hurry, in a rush, hurrying, herd, drive, catch, overtake
ganˇ jinˇ Quickly, hurriedly
ganˇ jiˊ Rush to reach, try to catch, catch (e.g. a plane, train, ride…)
ganˇ shangˋ (be) on time, chance upon, overtake
ganˇ daoˋ Rush (to), arrived
ganˇ daoˋ jiuˋ meiˊ jiuˋ le˙ Arrive too late to save (him, her, them)
ganˇ wangˇ Rushed to
ganˇ kuaiˋ paoˇ Run faster
ganˇ kuaiˋ deng¯ ji¯ Quickly, all aboard!
zhui¯ganˇ Chase, pursue
zhui¯ganˇ kai¯ Pursue fast driving
zhui¯ganˇ zhe˙ Chase, pursue
qiˇ
Rise
g o r u (Cangjie Input Code)
Rise, raise, get up
qiˇ dianˇ Starting point
qiˇ jianˋ With a view to, for the sake of
qiˇ bing¯ Join the army
qiˇ fei¯ Take off
qiˇjianˇ po¯muˋ Renowned Generals: Bai Qi, Wang Jian, Lian Po and Li Mu
qiˇ laiˊ (verb ending: in the process of, while doing)
qiˇ dui¯ Pile up
qiˇ shiˋ Tai ji: Beginning (or Opening)
qiˇ shiˋ Food: Cheese
qiˇ maˇ At least
qiˇ buˋ laiˊ Can't get up
qiˇ de˙ laiˊ Can get up
qiˇ yuanˊ Origin
qiˇ shen¯ Rises up
qiˇ shen¯ houˋ After getting (back) up
qiˇ jia¯ Establish, get established, succesful persons background
qiˇ chuangˊ Get up, get out of bed
qiˇ xiaoˋ le˙ Beginning to work, beginning to have an affect
qiˇ liˋ Stand up
taˋqiˇ buˋ laiˊ Walked, stepped
zuiˋqiˇ maˇ At least
biˇqiˇ Compared to
juˇqiˇ Raised, lifted
juˇqiˇ laiˊ Lift up, raise
yinˇqiˇ Attract, cause, arouse, drew in
fei¯qiˇ laiˊ le˙ Flying
suoˇqiˇ laiˊ Lock
daiˋqiˇ laiˊ (while) carrying
yangˊqiˇ Raise, lift up
jianˇqiˇ laiˊ Pick up
daˇqiˇ qunˊ jiaˋ Fighting amongst themselves
yiˋqiˇ Together
suanˋqiˇ laiˊ Calculate
zuoˋqiˇ laiˊ Do, while doing
sheng¯qiˇ laiˊ Rise up, rise out of
kanˋqiˇ laiˊ Looking at, to look at
kanˋqiˇ laiˊ xiangˋ shiˋ Looks like
duoˇqiˇ laiˊ Hide, avoid, escape
zhanˋqiˇ shen¯ Rose, stood up
zhanˋqiˇ laiˊ Stand up
shuo¯qiˇ laiˊ Talk about
shou¯qiˇ laiˊ (RC) put away
huiˊ xiangˇqiˇ Recall
zhaoˋ guˋqiˇ laiˊ Looking after, taking care of
jiˊ riˋqiˇ zhiˋ From now until, starting from now until, good until...
maiˇ de˙qiˇ Afford, can afford
fei¯ le˙qiˇ laiˊ Take flight, fly up
fei¯ buˋqiˇ laiˊ Not able to fly
liaoˇ bu˙qiˇ Wonderful, fantastic
zuoˋ buˋqiˇ Can't afford to ride (sit on) (plane/train/bus)
suoˇ le˙qiˇ laiˊ Locked
duiˋ buˋqiˇ Sorry, excuse me
huan¯ hu¯qiˇ laiˊ Cheers, starts cheering
jin¯ buˋqiˇ Cannot allow
xiangˇ buˋqiˇ Cannot remember
luoˊ si¯qiˇ ziˇ Tool: screwdriver
便bianˋ zhanˋqiˇ shen¯ He rose, he stood up
kanˋ buˋqiˇ Despise, look down upon
zhunˇ beiˋqiˇ fei¯ Ready for take off!
zheˋ ting¯qiˇ laiˊ xiangˋ This sounds
zhanˋ le˙qiˇ laiˊ Stands, stood up
zhanˋ buˋqiˇ laiˊ Can't stand up, unable to stand, unable to stay standing
jiˇ zaiˋ yiˋqiˇ Crowd together
youˊ yiˊ le˙qiˇ laiˊ Hesitated
mianˋ qianˊ shuo¯qiˇ Say in front of
kuaiˋ zhanˋ buˋqiˇ laiˊ Quickly unable to stay standing
lianˊ zaiˋ yiˋqiˇ Connected together, linked together
lianˊ gen¯baˊqiˇ Uprooted, pulled out
woˇ gai¯ congˊ naˇ shuo¯qiˇ ne˙ Where should I begin?
chao¯
Exceed
g o s h r (Cangjie Input Code)
Exceed, surpass, jump, leap, rise above, overtake, transcend, ultra, super
chao¯ chu¯ Gone out of, exceeded
chao¯ qiangˊ de˙ Exceedingly strong
chao¯boˊ Extra thin, slim
chao¯ yueˋ Transcend, surpass, exceed, jump over, fly across
chao¯ yueˋ le˙ Transcending, surpassing, exceeding
chao¯ yueˋ le˙ shiˊ kong¯ de˙ Transcending time and space
chao¯ xianˋ shiˊ Surreal
chao¯ kuˋ de˙ Cool
chao¯ zhiˊ Excellent value
chao¯ kuaiˋ suˋ Super fast, ultra-fast
chao¯ guoˋ More than, past, exceed
chao¯cui¯ de˙ Super bad, super poor (as in not good)
chao¯ gao¯ Highest, greatest
chao¯ gao¯ suˋ Super high speed
chao¯ fang¯ 便bianˋ Super convenient
chao¯ nengˊ bianˋ shen¯ fuˊ Super suit(s)
chao¯ jiˊ Super
nianˊ xingˋchao¯ qiangˊ de˙ Exceedingly sticky, unbelievably sticky
quˋ
Interesting
g o s j e (Cangjie Input Code)
Interesting, attract (attract attention), fascinating
quˋ de˙ shiˋ Interesting incident(s)
quˋ tuˊ Winding passage
xingˋquˋ Interested, interested in
youˇquˋ Interesting, amusing
leˋquˋ Interest, fun
youˇ xingˋquˋ Interested
zhaoˋ
State Name
g o f b (Cangjie Input Code)
State Name
yueˋ
Exceed
g o i v (Cangjie Input Code)
Exceed, surpass, go through, go over, more and more
yueˋ fei¯yueˋ gao¯ Fly/flies higher and higher
yueˋ xiangˇyueˋ qiˋ Get angrier the more one thinks
yueˋ laiˊyueˋ kuaiˋ Faster and faster
yueˋ laiˊyueˋ yuanˇ Further and further
yueˋ laiˊyueˋ zhongˋ Heavier and heavier, more and more weighty, more and more important
yueˋ laiˊyueˋmengˇ More and more fierce or ferocious
yueˋ laiˊyueˋxiong¯ More and more fierce or cruel or violent
fei¯yueˋ Flying over
manˊyueˋmeiˊ Food: cranberry
chao¯yueˋ Transcend, surpass, exceed, jump over, fly across
chao¯yueˋ le˙ Transcending, surpassing, exceeding
chao¯yueˋ le˙ shiˊ kong¯ de˙ Transcending time and space
穿chuan¯yueˋ Through
fu¯
Male
q o (Cangjie Input Code)
Male, man, hubby, husband
fu¯ renˊ Lady, madam, mrs, wife or concubine (in ancient times)
fu¯qi¯ Husband and wife
jiaoˋfu¯ Bearers, sedan chair bearers
zhangˋfu¯ Husband
gong¯fu¯ Technique, skill
gong¯fu¯ pianˋ Entertainment: kung fu film
xi¯ si¯ keˋ liˋfu¯ Name: Heathcliff
gui¯
Guide
q o b u u (Cangjie Input Code)
Guide, guidelines, rules, regulations, set of compasses, plan, pattern, measurement, formula
gui¯ zeˊ Rule(s), guidelines
gui¯juˇ Rules, principles, guidelines for behaviour
gui¯ fanˋ Standard, normal, norm, protocols
gui¯ dingˋ Regulations
fanˋgui¯ Commit a foul
an¯ quanˊgui¯ fanˋ Safety protocols
dongˇ youˊ xiˋgui¯ zeˊ Knew the rules of the game
tiˋ
Stand In For
q o a (Cangjie Input Code)
Stand In For, substitute, take place of, replace, help
shiˋ
Form
g i k s (Cangjie Input Code)
Form, position, pose, posture, condition, power, force, influence, tendency
shiˋ dan¯ liˋboˊ Position of weakness
juˊshiˋ Situation, circumstance
qiˇshiˋ Tai ji: Beginning (or Opening)
shunˋshiˋ Take advantage of an opening
kaoˋshiˋ Lean Forward
you¯shiˋ The advantage, superior positioning, the upper hand
shang¯shiˋ Injury
shang¯shiˋ yanˊ zhongˋ Serious injuries, gravely injured
姿zi¯shiˋ Posture
shou¯shiˋ Closing Form
yuˋ beiˋshiˋ Preparation (for Tai Ji)
youˋ xiaˋshiˋ duˊ liˋ Right Low Form to Standing on One Leg
zuoˇ xiaˋshiˋ duˊ liˋ Tai ji: Left Low Form to Standing On One Leg
reˋ
Hot
g i f (Cangjie Input Code)
Hot, heat, thermal, warm up
reˋ menˊ Popular, well known (movie)
reˋ qie¯ diˋ mangˊ Feverishly, dreamingly
reˋ gouˇ Hot dog
reˋ naoˋ Lively, bustling, fun
reˋ naoˋreˋ naoˋ de˙ Lively, bustling, fun
reˋ xin¯ Enthusiastic, zealous, passionate
reˋ qingˊ Warm personality
reˋ yunˋ dongˋ Thermal motion
reˋzhong¯ Passionate, enthusiastic, interested, keen
reˋzhong¯ yuˊ Passionate about, keen on, enthusiastic about, really love
men¯reˋ Oppresively hot (no wind)
yanˊreˋ Hot
kuangˊreˋ de˙ Fanatical, mad, feverish
taiˋreˋ Too hot
shi¯reˋ Humid, hot and damp
lianˋjian¯ qingˊreˋ Passionate and illicit love affair
xingˋ
Fortunate
g t j (Cangjie Input Code)
Fortunate, feel happy about, lucky, happiness, well being
xingˋ huiˋ le˙ Nice to meet (you)
xingˋ cunˊ de˙ Surviving
xingˋ cunˊ zheˇ men˙ Survivors
xingˋ mianˇ yuˊ nanˊ Survived, escaped
xingˋ yunˋ Lucky, fortunate
xingˋ yunˋ de˙ Luckily, fortunately
xingˋ haoˇ Luckily
suoˇxingˋ Fortunately, luckily (particularly given the circumstances)
buˊxingˋ Unfortunate, unlucky
henˇxingˋ yunˋ Lucky, fortunate
baoˋ
Report
g j s l e (Cangjie Input Code)
Report, announce, inform, news, newspaper, repay, compensate, recompense
baoˋ chu¯ Reported
baoˋ jingˇ Report to the police, call the police, make a report (to the police)
baoˋ daoˋ Report, reporting
baoˋ daoˋ chu¯qinˊ Reporting for duty
baoˋ gaoˋ Report, make known, a report
baoˋchouˊ Revenge, avenge, pay back
baoˋ guoˋ Reporting
baoˋ daoˇ (to) report
baoˋ zhiˇ News paper
huiˊbaoˋ Report, give a report on returning, reciprocate
jingˇbaoˋ Warning, alert, alarm
jingˇbaoˋ sheng¯ chaoˇ Alarm, warning sound
qingˊbaoˋ Information
qingˊbaoˋ juˊ Bureau of Intelligence, Office of Intelligence
haiˇbaoˋ Poster, poster hung in public place
tong¯baoˋ Notify
nanˊnanˊbaoˋ chu¯ Quietly reported
xiangˊ xiˋbaoˋ gaoˋ Detailed report
tong¯qi¯ haiˇbaoˋ Poster offering reward (for capture of a fugitive), Reward notice (for capture of fugitive)
zhiˊ
Execute
g j k n i (Cangjie Input Code)
Execute, act, carry out, hold, grasp, seize, detain, arrest, implement
zhiˊ zhe˙ Holding
zhiˊqinˊ Duty
zhiˊ biˇ Writing, act of writing
zhiˊ xingˊ Execute, carry out
zhiˊ xingˊ le˙ Carried out, executed
zheng¯zhiˊ Argument, dispute
chiˋ
Red
g l n c (Cangjie Input Code)
Red, bare, naked, (Radical 155)
chiˋ chengˊ Mount Chicheng
quˋ
Go
g i (Cangjie Input Code)
Go, go to, leave, depart, remove, get rid of, discard, play a role
quˋ naˇ liˇ Going where, where to?
quˋ maiˇ Go and buy, go to buy
quˋpaˊ shan¯ Go hiking, go climbing
quˋ zhaoˇ Go and look for, go to look for
quˋ jie¯ ta¯ Go pick him up
quˋ buˋ liaoˇ Can't go, not possible to go
quˋ nianˊ Last year
quˋ de˙ liaoˇ Can go
quˋ bing¯ Drink: no ice
quˋ guoˋ Have been (someplace)
quˋ songˋ siˇ Go to die, go to one's death
quˋ youˊ Go travel, go travelling
huiˊquˋ Return to, go/goes back to
huiˊquˋ zuoˋ Go back to work on
paoˇquˋ Run (there), went for a run
bieˊquˋ Don't go
chu¯quˋ Go out
fei¯quˋ Fly away
naˊquˋ fen¯ xi¯ Take this to be analyzed, get this/these analyzed
huiˋquˋ Will go to
qianˊquˋ Go to
tuo¯quˋ Dragged to, towed to, hauled away
ban¯quˋ Move (house) away
shangˋquˋ Go up
shangˋquˋ le˙ Went up
yiˊquˋ buˋ huiˊ de˙ Gone for good, won't ever return
siˇquˋ Dead
xiaˋquˋ Go down, went down
xiaˋquˋ le˙ Went down
buˊquˋ Didn't go (to), can't go (to)
yaoˋquˋ Want's to go
shi¯quˋ Lost
shi¯quˋ le˙ Lost, gone missing,
shi¯quˋzong¯ yingˇ Lost track of
kanˋquˋ Looked out
deiˇquˋ Should go
ge¯quˋ Cut, chop
guoˋquˋ Go over (there)
jinˋquˋ Go into, enter
liˊquˋ Leave
huiˊ de˙quˋ Can go back
huiˊ buˊquˋ Can't go back
huiˊ buˊquˋ le˙ Can't get back, can't make it back, won't make it back
houˇ huiˊquˋ Shout back in return
paoˇ jinˋquˋ Run into
paoˇ huiˊquˋ kanˋ Hurried back to check
paoˇ jinˋquˋ houˋ After running in (to)
tiaoˋ xiaˋquˋ Jumped down
chu¯ de˙quˋ Can go out
chu¯ buˊquˋ Can't go out
paˊ xiaˋquˋ Climbed down
paˊ huiˊquˋ Climbed back to
paˊ shangˋquˋ Climbed up
fa¯ chu¯quˋ Shot (from a gun), fired
fa¯ chu¯quˋ de˙ ziˇ danˋ The shot, the bullet shot
daiˋ jinˋquˋ Take/taken into
daiˋ renˊquˋ Take a team to, take a group to, take some people to
daiˋ ta¯quˋ jianˋ Take him to see
daiˋ woˇquˋ jianˋ Take me to see
zhiˊ jie¯quˋ Heads straight for, headed straight to
shangˋ de˙quˋ Can go up
shangˋ buˊquˋ Can't go up
xiaˋ de˙quˋ Can go down
xiaˋ buˊquˋ Can't go down
zhengˋ yaoˋquˋ Just going to, am going to
kanˋ shangˋquˋ Looks like
jiuˋ chu¯quˋ Safely get out, safely escape
kuaiˋ chu¯quˋ Get out quick, get out quickly
meiˊ xiaˋquˋ Didn't go down
meiˊ shangˋquˋ Didn't go up
huoˊ xiaˋquˋ Survive, keep on living, stay alive
jiˋ guoˋquˋ Send to
guoˋ de˙quˋ Can go over
guoˋ buˊquˋ Can't go over
jinˋ de˙quˋ Can go in
jinˋ buˊquˋ Can't go in
tiaoˋ laiˊ tiaoˋquˋ Jump around, hop around, jump here and there, jump everywhere
kai¯ buˋ shangˋquˋ Can't drive up (it)
paˊ le˙ jinˋquˋ Climbed inside
fei¯ le˙ chu¯quˋ Flew out (from)
yangˊ zhangˋ erˊquˋ Turned and ran, sped away
tui¯ le˙ chu¯quˋ Pushed out
ban¯ buˋ jinˋquˋ Can't move into, can't be moved into
zouˇ buˋ huiˊquˋ Can't go/get back
sheng¯ cunˊ xiaˋquˋ To survive
woˇ men˙ haiˊquˋ buˊquˋ le˙ Are we still going or not, are we still going
youˊ laiˊ youˊquˋ Swim here and there
taoˊ le˙ chu¯quˋ Escaped
fangˋ yanˇ wangˋquˋ Where ever (you) look
yiˋ tian¯ tian¯ guoˋquˋ le˙ Days go by
baoˇ shiˋ le˙ chu¯quˋ Bailed out
xiangˋ tian¯ kong¯ fei¯quˋ Fly away
zheˇ
That
j k a (Cangjie Input Code)
That, which, those who
wangˊzheˇ King
zuoˋzheˇ Author, writer
huoˋzheˇ Or perhaps
touˊ zi¯zheˇ Investor
tuoˋhuang¯zheˇ haoˋ Pathfinder probe
tiaoˇ zhanˋzheˇ Challenger
xingˋ cunˊzheˇ men˙ Survivors
gong¯ jiˊzheˇ Attacker, attackers, culprit
cuanˋduoˊzheˇ Usurper
zanˋ zhuˋzheˇ Promoter
xingˋ cunˊzheˇ Survivor(s)
xingˋ cunˊzheˇ men˙ Survivors
shouˋ haiˋzheˇ Victims
aiˋ haoˇzheˇ Enthusiast, lover of {sport, art…}
xiao¯ feiˋzheˇ Customer, consumer
daoˋlieˋzheˇ Poacher(s)
shouˇ huˋzheˇ Guardian
zhuˇ 使shiˇzheˇ Mastermind
jiˋ renˋzheˇ Successor
tongˇ zhiˋzheˇ Ruler
maoˋ paiˊ xueˊzheˇ Pseudo-intellectual
dou¯ du¯
All
j a n l (Cangjie Input Code)
All, each and every, both, entirely, even, already, (du1), city, town, metropolis
dou¯ shiˋ Each is, each are, are all
dou¯ shiˋ woˇ de˙ cuoˋ It's all my fault
dou¯ huiˋ Will
dou¯ youˇ (it) has it all, has everything
dou¯ zaiˋ Is all, are all
dou¯ buˋ haoˇ Not very good
dou¯ buˊ shiˋ Neither, none
dou¯ buˋ zhi¯ daoˋ Don't have a clue, haven't got a clue
dou¯ kuaiˋ yaoˋ Need to quickly
du¯ shiˋ City
du¯ shiˋ liˇ Within a city
du¯ shiˋ liˇ de˙ Within a city's
dou¯ wangˋ le˙ Completely forgot
dou¯ nengˊ gaoˇ Can engage in
dou¯ haoˇ Both okay, yes
quanˊdou¯ All, completely
buˋdou¯ Not all
riˋ riˋdou¯ Each/every/all (day, week, evening, time, part, portion)
jian¯ jian¯dou¯ Each/every/all (house, room, office)
ke¯ ke¯dou¯ Each/every/all (round fruit, tooth, ball)
duoˇduoˇdou¯ Each/every/all (flower, cloud)
suoˇ suoˇdou¯ Each/every/all (house, school, hospital)
zhang¯ zhang¯dou¯ Each/every/all (piece of paper, painting, photograph, ticket, bed, table, chair, face, lips)
duiˋ duiˋdou¯ Each/every/all (husband and wife, pairing of opposites)
liangˋ liangˋdou¯ Each/every/all (car)
gen¯ gen¯dou¯ Each/every/all (hair, banana)
ke¯ke¯dou¯ Each/every/all (tree, blade of grass)
zhi¯zhi¯dou¯ Each/every/all (brush)
benˇ benˇdou¯ Each/every/all (book, magazine)
baˇ baˇdou¯ Each/every/all (knife, fork, ruler, umbrella)
pianˋ pianˋdou¯ Each/every/all (piece(s) of bread, meat, leaf)
yiˋ qie¯dou¯ zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ houˋ After all of these preparations where completed
touˊ touˊdou¯ Each/every/all (large animal: cow, elephant, lion)
liangˇ ge˙dou¯ Both
liangˇ ge˙dou¯ buˊ shiˋ Been neither of them
meiˇ wanˇdou¯ Every evening
bao¯ bao¯dou¯ Each/every/all (bag, box, trunk, cup, bowl, plate, bottle, can, jar)
juˋ juˋdou¯ Each/every/all (sentence, poem)
shuang¯ shuang¯dou¯ Each/every/all pair(s) of (hands, eyes, ears, shoes)
zhi¯ zhi¯dou¯ Each/every/all (animal)
tiaoˊ tiaoˊdou¯ Each/every/all (river, snake, long thing thing)
ge˙ ge˙dou¯ Each/every/all (person, city, country, thing, question, idea…)
sheˊ me˙dou¯ Anything, everything
sheˊ me˙dou¯ youˇ Has everything
sheˊ me˙dou¯ meiˊ youˇ le˙ Lost everything, doesn't have anything
sheˊ me˙dou¯ kanˋ buˊ daoˋ Can't see a thing
zhanˇzhanˇdou¯ Each/every/all (lamp)
jia¯ jia¯dou¯ Each/every/all (restaurant, department store, hospital, bank, movie theater)
taiˊ taiˊdou¯ Each/every/all (computer, motorcycle, refrigerator, freezer, television)
buˊ shiˋ sheiˊdou¯ Nobody else
dengˇ yiˋ qie¯dou¯ Once everything (is/was)
meiˇ ge˙ buˋzouˋdou¯ Each step, every step of the way
niˇ duiˋ sheˊ me˙dou¯ Do you to everthing
jiaoˋ jiao¯
Teach
j d o k (Cangjie Input Code)
Teach, guide, instruct, allow, doctrine, dogma, religion
jiaoˋ le˙ Taught
jiaoˋ le˙ erˋ shiˊ nianˊ de˙ shu¯ Taught for twenty years
jiaoˋ tangˊ Chapel, church
jiao¯ shu¯ Teach(ing)
jiaoˋ shouˋ Professor
jiaoˋ shiˋ Classroom
jiaoˋ shiˋ jinˋ xingˊ Classroom
jiaoˋ yuˋ buˋ Ministry of Education, Department of Education
xinˋjiaoˋ Follow a religion, believe in a religion
zong¯jiaoˋ Religious
zhuˇjiao¯ Bishop
qingˇjiaoˋ Ask advice, ask, consult with
laoˇ
Teacher
j k p (Cangjie Input Code)
Teacher, experienced, old, aged, (Radical 125)
laoˇ shiˋ Keep (doing)
laoˇ banˇ Boss, employer
laoˇ shuˇ Mouse, rat
laoˇ renˊ Old person/people
laoˇ gong¯ Husband, old man
laoˇ jiuˋ Old, worn out, antiquated
laoˇ jiuˋ de˙ Old, worn out, antiquated
laoˇ shaoˋ (both) old and young
laoˇ gouˇ Old dog
laoˇ taoˋ le˙ Cliches
laoˇ huˇ Tiger
laoˇ waiˋ Dear foreign friend
laoˇ qian¯ Cheat, act of cheating or swindling someone
laoˇ shouˇ Veteran
laoˇyao¯ Youngest
laoˇ paiˋ Old fashoned
laoˇ paiˋ zuoˋ feng¯ Old fashioned way
laoˇ poˊ Wife
laoˇ shi¯ Teacher
laoˇ shiˊ shuo¯ Honestly say, to be honest
laoˇ jia¯ Old house, former residence
laoˇ jia¯zhaiˊdiˇ Old home, manor, mansion
laoˇ ying¯ Eagle
laoˇ taiˋ longˊzhong¯ Old looking, old and senile
laoˇ nuˇ renˊ Old woman
laoˇ niangˊ Old lady
guˇlaoˇ Ancient, old
guˇlaoˇ de˙ Ancient, old
erˋlaoˇ Parents, mum and dad
nianˊlaoˇchuiˊ siˇ de˙ Old and dying
shiˋ ge˙laoˇ renˊ An old man
paiˊ xingˊlaoˇyao¯ The youngest
gengˋ guˇlaoˇ Even older, more ancient
baoˇ dao¯ yiˇlaoˇ Lost the edge, old and so not as valuable, worn out
kaoˇ
Take A Test
j k y s (Cangjie Input Code)
Take A Test, check, verify, examine, investigate, test
kaoˇ ruˋ Admitted (to)
kaoˇ luˋ Consider, weigh, think about
kaoˇ luˋ guoˋ Considered, thought about
kaoˇ luˋ kanˋ kanˋ Think about it, consider it
kaoˇ wanˊ shiˋ Finished exams
kaoˇ shiˋ Take a test, test, exam
buˇkaoˇ Make up exam, take a make up exam
can¯kaoˇ Consult, refer to, reference
tong¯ guoˋkaoˇ shiˋ le˙ Passed the tests

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"