Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Cross 05

yuˋ
Despondent
d d b u h (Cangjie Input Code)
Despondent, depressed, pent up, held in check, tulip, plum, luxuriant, lush
you¯yuˋ Melancholy
panˊyuˋ Intricately winding, enchanting
linˊ
Woods
d d (Cangjie Input Code)
Woods, forest, grove
linˊ ge¯ Ringo (Starr)
linˊ liˋ Lined with, everywhere
fuˊlinˊ shiˇ dong¯ Flintstone
feiˋlinˊ Name: Flynn
shuˋlinˊ Trees
sen¯linˊ Forest
peiˊlinˊ ME: bearing
yunˊlinˊ xianˋ Yunlin county
chuˇ
Clear
d d n y o (Cangjie Input Code)
Clear, distinct, distinguishable, unambiguous, orderly, place name, suffering, pain, Chu State
jinˋchuˇ Jin State and Chu State
qing¯chuˇ Clear, clearly
tongˋchuˇ Pain, anguish
caiˊ qing¯chuˇ Become clear
qing¯ qing¯chuˇchuˇ de˙ Clearly
buˊ taiˋ qing¯chuˇ Not very clear
xian¯ shuo¯ qing¯chuˇ To be clear, for the record
jin¯ jinˋ
Endure
d d m m f (Cangjie Input Code)
Endure, bear, withstand, (jin4), confine, restrict, prohibit, forbid
jin¯ buˋ qiˇ Cannot allow
buˋjin¯ Cannot help but…
yangˊ
Willow Tree
d a m h (Cangjie Input Code)
Willow Tree, poplar, aspen
gen¯
Root
d a v (Cangjie Input Code)
Root, MW, measure word for bananas, root system, base, foundation, radical in chemistry
gen¯gen¯ dou¯ Each/every/all (hair, banana)
gen¯ benˇ Basically, foundation, base, root
gen¯ juˋ According to, with, using, based on
siˋgen¯leˋ guˇ Four ribs
zhui¯gen¯ Anatomy: pedicle
peiˊgen¯ Food: bacon
yiˋgen¯ A (finger)
yiˋgen¯ shouˇ zhiˇ A finger
canˊgen¯ Dental: residual root, destroy root
meiˇgen¯ Each (finger)
lianˊgen¯baˊ qiˇ Uprooted, pulled out
zhui¯gong¯gen¯ Anatomy: pedicle
qiˊ zhong¯ yiˋgen¯ One of them (them being long slender objects)
gaiˋ
General
d a i u (Cangjie Input Code)
General, approximately
daˋgaiˋ Probably, in general
lanˊ
Fence
d a n w (Cangjie Input Code)
Fence, railing, balustrade
lanˊ weiˋ Field, column
xiang¯ xiangˋ
Mutual
d b u (Cangjie Input Code)
Mutual, together, accompany, side by side, towards each other, look at, examine, similar, alike, (xiang4), picture, photo, countenance, study
xiang¯ guan¯ Relevant, associated
xiang¯ si¯ Think of each other, pine for each other, forget me nots
xiang¯ tongˊ Same
xiang¯ fanˇ The opposite
xiang¯ yuˇ Together
xiang¯ duiˋ Corresponding, relative
xiang¯ dang¯ Considerable, appropriate, balance, equivalent, match
xiang¯ yong¯ Hugged
xiang¯ yong¯ tuanˊ yuanˊ Hugged, reunited
xiang¯xiaˊ Come together, be intimate
xiang¯ fuˊ de˙ Corresponding, matching, tallying
xiang¯ xinˋ Believe
xiang¯ aiˋ Love each other, in love
xiang¯ daiˋ Treat
xiang¯ rongˊ xingˋ Compatibility
xiang¯ yuˋ Meet
shouˇxiang¯ Prime Minister
zhen¯xiang¯ Truth
taiˋxiang¯ xinˋ Completely certain, convinced
huˋxiang¯ Mutually, together with
buˋxiang¯ xinˋ Doesn't believe
liangˋxiang¯ le˙ Revealed, showing, displaying
jiangˋxiang¯ Generals and Ministers
buˊ taiˋxiang¯ xinˋ Not (entirely) convinced, not completely certain
shiˊ liˋxiang¯ dang¯ Matched in strength,
wanˊ quanˊxiang¯ tongˊ Identical, exactly the same
shiˋ guˋ zhen¯xiang¯ Real cause of the/an accident
yinˇmanˊ zhen¯xiang¯ Hide the truth, cover up the truth
qian¯ wanˋ bieˊxiang¯ xinˋ Do not believe…
dongˋzhuˊ zhen¯xiang¯ See the obvious
xiangˇ
Think
d u p (Cangjie Input Code)
Think, believe, wish, miss, want, imagine, believe, idea
xiangˇ mingˊ baiˊ le˙ Understood, realized
xiangˇ anˋ shiˋ Imply, implying
xiangˇ yongˋ Want to use
xiangˇ chu¯ laiˊ Think up, come up with (an idea)
xiangˇ fei¯ Imagine flying, desire to fly
xiangˇ nianˋ Miss, give though to
xiangˇ zhe˙ Thinking
xiangˇ dang¯ Wants to become
xiangˇxiangˇ kanˋ Imagine, visualize, see if you will
xiangˇ zhaoˇ daoˋ Wants to find
xiangˇ xie¯ sheˊ me˙ Thinking about what
xiangˇ daoˋ Think of
xiangˇ buˊ daoˋ Not thinking, not realizing, won't believe
xiangˇ buˋ qiˇ Cannot remember
xiangˇ buˋ chu¯ Couldn't/didn't think of
xiangˇ yaoˋ Want
xiangˇ yaoˋ de˙ Want
xiangˇ yaoˋ fangˋ qiˋ de˙ Desire to give up, want to give in
xiangˇ tou¯ Think about stealing
xiangˇ zuoˋ Wants to do
xiangˇ xiangˋ Imagine, imagining, thinking
xiangˇ faˇ Idea
xiangˇ jia¯ Home sick, miss home
xiangˇ guoˋ laiˊ Thought of, thought about
xiangˇ tong¯ Convince, convinced
xiangˇ tong¯ le˙ Convinced
huiˊxiangˇ qiˇ Recall
zhiˇxiangˇ Only wanted, just wanted
si¯xiangˇ Think of, thoughts, ideas, ideology
mengˋxiangˇ Dream
mengˋxiangˇ de˙ Dream's
mengˋxiangˇ chengˊ zhen¯ Dream come true, realize a dream, make (dreams/a dream) become real
yueˋxiangˇ yueˋ qiˋ Get angrier the more one thinks
buˋxiangˇ Do not wish to, do not want, not thought about, not pondered
bengˊxiangˇ Don't think
zhengˋxiangˇ Truly wanted (to)
liˇxiangˇ Ideal, ideals, idea(s), thought(s)
zaiˋxiangˇxiangˇ On second thought
lianˊxiangˇ Associate
luanˋxiangˇ Thinking in a muddled way
henˇxiangˇ Really wanted
kuaiˋxiangˇ banˋ faˇ Think of something quickly
meiˊxiangˇ daoˋ Does/did not think (that)
wangˋxiangˇ Day dream, fantasy
miaoˋxiangˇ tian¯ kai¯ To have wonderful ideas
huanˋxiangˇ Fantasy
keˇ buˋxiangˇ rangˋ Doesn't want to allow
buˋ nanˊxiangˇ jianˋ No doubt, predictably
woˇ yeˇxiangˇ niˇ I've missed you too
xin¯ liˇxiangˇ Thoughts, believes, thinks, in one's mind thinks
zheiˋ yangˋxiangˇ Believe this, think this
xin¯ zhong¯ zhiˇxiangˇ Only thought, main thought
ziˋhuiˋ lianˊxiangˇ Word association
banˇ
Plank
d h e (Cangjie Input Code)
Plank, board, slab, metal plate, boss
jiaˇbanˇ (armoured) deck
hei¯banˇ Black board
zhui¯banˇ Anatomy: laminae
tanˊbanˇ Pieces of hardwood for beating time, castenets
taiˋ yangˊ nengˊbanˇ Solar panels
xi¯
Analyze
d h m l (Cangjie Input Code)
Analyze, separate, divide, explain, split wood, chop
fen¯xi¯ Analyze, study
fen¯xi¯ le˙ Analyzed, have analyzed, have finished analysing
ziˇ danˋ fen¯xi¯ Ballistics
naˊ quˋ fen¯xi¯ Take this to be analyzed, get this/these analyzed
shu¯
Hinge
d s r r (Cangjie Input Code)
Hinge, pivot, pivot point, position of power (political or administrative or religious)
zhong¯shu¯ Central
zhong¯shu¯ shenˊ jing¯ Nervous system
qiang¯
Weapon
d o i r (Cangjie Input Code)
Weapon, rifle, spear, lance
qiang¯zhi¯ Gun
qiang¯ baˇ Pistol grip, grip
qiang¯ shang¯ de˙ Gunshot wound
kai¯qiang¯ Shoot, open fire
kai¯qiang¯ daˇ siˇ Shot and killed, open fire and kill
zhong¯qiang¯ Been shot
shouˇqiang¯ Pistol
ju¯ jiˊqiang¯ Sniper rifle
meiˊ daiˋqiang¯ Not carrying a gun
kai¯ le˙ yiˋqiang¯ Fired a single shot
beiˋ ruiˋ taˇqiang¯ Beretta pistol
jianˇ
Check
d o m o (Cangjie Input Code)
Check, examine, inspect
jianˇ chaˊ Checks, looks at
jianˇ chaˊ guoˋ le˙ Checked, watching, covered (as in observing or keeping an eye out)
jianˇ ceˋ daoˋ Detect(ed)
jianˇ ceˋ daoˋ le˙ Detected
yaˊjianˇ chaˊ Dental: check-up or examination
song¯
Pine
d c i (Cangjie Input Code)
Pine, fir, tree
yangˋ
Form
d t g e (Cangjie Input Code)
Form, state, appearance, manner, shape, like this
yangˋ ziˇ Appearance, model, pattern, sample, style
yangˋ ziˇ de˙ Sample, style, appearance
tongˊyangˋ Same
tongˊyangˋ de˙ In the same manner
naˋyangˋ That, like that
yiˊyangˋ Alike, the same, equal
zenˇyangˋ How (?), What(?) What is it(?) Yes(?)
shiˋyangˋ Mode, type, model, style
zheiˋyangˋ This, thus, then, like this
zheiˋyangˋ xiangˇ Believe this, think this
zheiˋyangˋ zuoˋ Do this, do that
buˋ yiˊyangˋ Not the same, different, un-alike
zenˇ me˙yangˋ How is it, how is
zheˋ ge˙yangˋ Like this
youˇ youˋ zenˇyangˋ So
yiˋ moˊ yiˊyangˋ Nearly identical
buˋ zenˇ me˙yangˋ Not very good
geˋ shiˋ geˋyangˋ All varieties, all kinds, all different types
jiuˋ shiˋ zheiˋyangˋ That's It!
qiuˊ yiˋ moˊ yiˊyangˋ Like Earth's, Almost exactly iike that of Earth
quanˊ
Power
d t r g (Cangjie Input Code)
Power, authority, right
quanˊ liˋ (the) right
quanˊ wei¯ Authority
qiangˊquanˊ Brute force, strenght, might
qiangˊquanˊ jiˊ gong¯ liˇ Might is right
banˇquanˊ Copyright
yinˇ si¯quanˊ Privacy
moˊ
Model
d t a k (Cangjie Input Code)
Model, mold, pattern, imitate
moˊ shiˋ Model, pattern, mode
moˊ zuˇ Module
yiˋmoˊ yiˊ yangˋ Nearly identical
jinˇ jiˊmoˊ shiˋ Emergency mode
qiuˊ yiˋmoˊ yiˊ yangˋ Like Earth's, Almost exactly iike that of Earth
qiˊ
Chess
d t m c (Cangjie Input Code)
Chess
hengˊ hengˋ
Over Flowing
d t m c (Cangjie Input Code)
Over Flowing, horizontal, unrestrained, sideways, horizon, East to West (or vice versa), abundant
hengˊxieˊ Slanting across a horizontal surface
hengˊxieˊgou¯ Calligraphy stroke: horizontal stroke followed by an oblique stroke with a hook
hengˊgou¯ Calligraphy stroke: horizontal stroke with a hooke
hengˊ qu¯gou¯ Calligraphy stroke: horizontal stroke followed by a bending stroke ending with an upward hook
hengˊ zheˊ Calligraphy stroke: horizontal stroke with a downward bend
hengˊ zheˊgou¯ Calligraphy stroke: horizontal bend with a hook
hengˊ zheˊhengˊ Calligraphy stroke: horizontal stroke followed by a vertical and then a horizontal stroke
hengˊ saoˇ Sweep (across)
hengˊpie¯ Calligraphy stroke: horizontal stroke followed by a downward curving stroke
hengˊpie¯hengˊ Horizontal stroke followed by a downward slanding stroke, a horizontal and then another downward stroke ending in a hook
hengˊ xingˊ Over run
hengˊ tuˊ Anatomy: transverse process
shuˋhengˊ zheˊ Calligraphy stroke: vertical stroke with a horizontal bend followed by a vertical bend
gouˋ
Construct
d t t b (Cangjie Input Code)
Construct, compose, framework, form, make up
gouˋ si¯ Conceive, thinking about, thinking about ideas, idea(s)
gouˋ zaoˋ Construction
lianˊgan¯ ji¯gouˋ ME: linkage
dangˇ dangˋ
Files
d f b w (Cangjie Input Code)
Files, records, shelves, pigeon holes, schedule, cross pieces, rungs
dangˇ anˋ Files
siˋdangˇ ME: fourth gear
yiˋdangˇ ME: first gear
san¯dangˇ ME: third gear
erˋdangˇ ME: second gear
wuˇdangˇ ME: fifth gear
kong¯dangˇ deng¯ ME: neutral light
liuˋdangˇ ME: sixth gear
caiˊ
Material
d d h (Cangjie Input Code)
Material, properties of a substance, ability, aptitude, talent
caiˊ liaoˋ Material
daˋcaiˊ xiaoˇ yongˋ Overqualified
cun¯
Village
d d i (Cangjie Input Code)
Village, rustic, vulgar, course, simple minded
xiang¯cun¯ Village
nongˊ zhuang¯cun¯ sheˋ Fortified farming village, holdfasts, villages
shuˋ
Tree
d g t i (Cangjie Input Code)
Tree, plant, bamboo
shuˋzhi¯ Resin
shuˋ ganˋ Tree trunk
shuˋ linˊ Trees
shuˋ shangˋ Up in the tree
shuˋ diˊ shenˋ duo¯ (have) many enemies
meiˊshuˋ Plum tree
daˋshuˋ (large) tree
bangˋ
Great
d q k q (Cangjie Input Code)
Great, excellent, capable, strong, stick, club, cudgel
taiˋbangˋ le˙ Awesome, excellent, fantastic
louˊ
Floor
d l w v (Cangjie Input Code)
Floor, level, tower, building, story, flight
louˊti¯ Stairs
louˊ shangˋ Upstairs
louˊ xiaˋ Downstairs
louˊ de˙ Building's
louˊ liˇ Inside building
taˇlouˊ Tower
daˋlouˊ Tall building
daˋlouˊ de˙suiˋ pianˋ Building debris
shangˋlouˊ Go up, go upstairs, come up
zhuiˋlouˊ shen¯ wangˊ Fall to death (from a high building)
dingˇlouˊ Top floor
paˊ shangˋlouˊ Climb upstairs, climbing upstairs
shiˊ yanˋ daˋlouˊ Lab/test building,
moˊ tian¯ daˋlouˊ Skyscraper, skyscrapers
jiˊ
Limits
d m e m (Cangjie Input Code)
Limits, extreme, utmost, furthest point, pole
jiˊ le˙ Utmost, exceedingly, without limit
jiˊ weiˊ Extremely
jiˊ suˋ At top speed, as quickly as possible
queˋjiˊ Extreme(ly)
nanˊjiˊ South Pole
dingˇjiˊ Ultimate, peak, greates
ji¯jiˊ Persist, persistently, actively
xiao¯jiˊ Negative
haoˇjiˊ le˙ Perfect
xing¯ fenˋjiˊ le˙ (was) excited beyond belief
gao¯ xing¯jiˊ le˙ So happy!
bei¯
Cup
d m f (Cangjie Input Code)
Cup, MW, measure word for cups, a cup of, glass, tumbler, goblet
bei¯ chaˊ Drink: cup of tea
bei¯ mianˋ Name: Baymax
banˋbei¯ Half cup, demi
daˋbei¯ Large size cup
zhong¯bei¯ Medium size cup
he¯ diˋ yi¯bei¯ boˊjueˊ chaˊ qianˊ Before drinking (my) first cup of earl grey
zaiˋ laiˊ yiˋbei¯ Another cup, another drink?
biao¯
Indicate
d m w f (Cangjie Input Code)
Indicate, mark, sign, symbol, prize, award, bid, top most branches of a tree
biao¯ touˊ Heading, header, headline, message header, packet header
biao¯ zhunˇ Standard, criteria
biao¯ zhunˇ ziˋ tiˇ Standard form
biao¯ zhunˇ daiˋ maˇ biaoˇ ASCII tables
biao¯ diˊ Target, purpose, objective, aim
biao¯ zhiˋ Symbol, mark, marking
biao¯ zhiˋ zhe˙ Marks
muˋbiao¯ Target, objective, aim, goal, targeted
zuoˋbiao¯ Math: coordinates
zuoˋbiao¯ tong¯ xunˋ maˇ Coded coordinates
xinˋbiao¯ Beacon
fuˊbiao¯ Buoy
ye¯
Coconut
d s j l (Cangjie Input Code)
Coconut
ye¯ zi˙ Coconuts
meiˊ
Plum
d o w y (Cangjie Input Code)
Plum, plum blossom
meiˊ ziˇ Food: plum
meiˊ ziˇba¯ leˋzhi¯ Drink: plum and guava juice
meiˊ ziˇfanˊqieˊzhi¯ Drink: plum and tomato juice
meiˊ hua¯ Plum blossom
meiˊ shuˋ Plum tree
geˊ
Pattern
d h e r (Cangjie Input Code)
Pattern, standard, frame, form, rule, guideline, correct
geˊ zi˙ Square(s), grid
geˊ lanˊ hanˋmuˇ Name: Graham
geˊ liˋ Name: Krei
geˊ shiˋ Form
feng¯geˊ Style
jiˊgeˊ Qualify, pass a test or examination
su¯geˊ lanˊ Scotland
geˊ la¯ Place: Agra (India)
you¯geˊ Food: Yoghurt
sheng¯geˊ Upgraded, was upgraded, upgraded to
fang¯geˊ Square or box, grid, checker board pattern
buˋ jiˊgeˊ Fail
buˋ luoˋgeˊ Blog
luo¯ deˊ liˇgeˊ si¯ Name: Rodriguez
quanˊ buˋ heˊgeˊ Completely unacceptable
erˋ zhongˋ renˊgeˊ Split personality
qiaoˊ
Bridge
d h k b (Cangjie Input Code)
Bridge, beam, crosspieces
tian¯qiaoˊ Walkway, overhead passage
wanˋ liˇqiaoˊ 10 000 Mile Bridge
huoˇ che¯qiaoˊ Railway bridge
jin¯ menˊ daˋqiaoˊ Golden Gate Bridge
taoˊ
Peach
d l m o (Cangjie Input Code)
Peach, walnut, third month in lunar calendar
taoˊ yuanˊ xianˋ Taoyuan County
taoˊ yuanˊ shiˋ Taoyuan City
xieˋ
Weapons
d i t (Cangjie Input Code)
Weapons, tools, implements
ji¯xieˋ Mechanical
ji¯xieˋ shi¯ Mechanic, technician
ji¯xieˋwa¯jueˊ Machine: excavator, excavators
baiˇ boˋ
Cedar
d h a (Cangjie Input Code)
Cedar, cypress
xiaoˋ jiaoˋ
School
d y c k (Cangjie Input Code)
School, (jiao4), check, compare, proof read
xiaoˋ fuˊ School clothes, school uniform
xiaoˋ zhangˇ Principle
xiaoˋ che¯ School bus
xueˊxiaoˋ School
xueˊxiaoˋ de˙ School's
zhong¯xiaoˋ Commander
zhuˋjiaoˋ Live at school
穿chuan¯ haoˇxiaoˋ fuˊ Get dressed for school
liuˋ jun¯ zhong¯xiaoˋ Lieutenant colonel
heˊ
Core
d y v o (Cangjie Input Code)
Core, seed, atom, nucleus
heˊ fanˇ ying¯ dui¯ Nuclear reactor pile
heˊ fanˇ ying¯luˊ Atomic reactor, nuclear reactor, reactor pile
heˊ danˋ Nuclear bomb
heˊ baoˋ Atomic explosion
heˊ baoˋ houˋ After the atomic bomb exploded
heˊyanˋ Atomic Breath (Godzilla)
heˊfuˊ sheˋ Radioactive, nuclear radiation
heˊ gong¯ chengˊ shi¯ Atomic Engineer
heˊ dianˋ zhanˋ Atomic power station
heˊ dianˋ changˇ Nuclear power plant
heˊ dongˋ liˋ Nuclear power(ed)
heˊxieˋ louˋ Nuclear leak, reactor breach
heˊ feiˋ liaoˋ Nuclear Waste
heˊ nengˊ Nuclear
heˊ nengˊ fanˇ ying¯luˊ Nuclear reactor
fangˊheˊ Nuclear/core defense
zaiˇ youˇheˊ danˋ de˙ Nuclear bomb equipped
jun¯heˊqianˊtingˇ Russian Nuclear submarine
jiˋ shiˊ qiˋheˊ danˋ Timer equipped Nuclear bomb
bangˇ bengˋ
List
d y b s (Cangjie Input Code)
List, bulletin, post, (beng4), boatman, oarsman, rower, beat, whip, flog
ji¯
Vehicle/Opportunity
d v i i (Cangjie Input Code)
Vehicle/Opportunity, mechanism, machine, aircraft, plane, shrewd, luck, chance, fate, opportunity, secret
ji¯ qiˋ Equipment, machinery
ji¯ qiˋ renˊ Robot, android
ji¯yiˋ Wings, airplane wings
ji¯ huiˋ Chance, opportunity
ji¯ che¯ Motorcycle
ji¯ che¯ hangˊ Motorcycle shop
ji¯ xieˋ Mechanical
ji¯ xieˋ shi¯ Mechanic, technician
ji¯ xieˋwa¯jueˊ Machine: excavator, excavators
ji¯ changˇ Airport
ji¯ piaoˋ Ticket, air voucher, flight ticket
ji¯ zhiˋ Mechanism
ji¯ youˊ ME: engine oil
ji¯ youˊbengˋ ME: oil pump
ji¯ miˋ Secret, classified
si¯ji¯ Driver, operator
fei¯ji¯ Airplane
fei¯ji¯ piaoˋ Airplane ticket
fei¯ji¯ changˇ Airport
dang¯ji¯ liˋ duanˋ Make decisions while under pressure
xiaoˇji¯ guan¯ Tiny devices, small machines
zhuanˇji¯ Make a connecting flight
touˊji¯ Speculate
touˊji¯ quˇ qiaoˇ Opportunist, speculator, speculation, take advantage of any opportunity
ban¯ji¯ Trigger
chenˋji¯ Take advantage of an opportunity, took advantage of the opportunity
youˇji¯ keˇ chengˊ Take advantage of
sha¯ji¯ Intent to kill, murderous intent
suiˊji¯ de˙ Adapting, changing, varying, random
touˊji¯ nianˊ First few years
lingˊji¯ yiˋ dongˋ Suddenly think of
bao¯ji¯ Charter flight
wei¯ji¯ Crisis
shouˇji¯ Device: mobile phone, cell phone
zhanˋ douˇji¯ Fighter planes, jet fighters, military planes/jets
zhanˋ douˇji¯ qiˋ renˊ Fighting robot, battle droid, battle robot
zhaoˋ xiangˋji¯ Camera
yinˋ biaoˇji¯ Printing machine, printer
fa¯ dianˋji¯ ME: generator
heˊ chengˊji¯ youˊ ME: synthetic oil
luˋ yingˇji¯ ME: VCR, video player
shao¯ luˋji¯ (DVD) burner
zhiˊ sheng¯ji¯ Vehicle: helicopter(s)
da¯ bao¯ji¯ Take charter flight
sheˋ yingˇji¯ Video camera
zaiˋ wei¯ji¯ shiˊ During a crisis
shangˋ fei¯ji¯ Board (an) airplane
xiaˋ fei¯ji¯ houˋ After landing
zhiˋyangˇji¯ Oxygenator, oxygen producing machine
yunˋ shu¯ji¯ Transport/cargo plane/aircraft
lianˊgan¯ji¯ gouˋ ME: linkage
jinˋ xingˊji¯ qiˋ renˊ Advanced robot(ics)
duˊ kaˇji¯ Card reader
zuoˋ zhiˊ sheng¯ji¯ Takes a helicopter, rides a helicopter
banˋ heˊ chengˊji¯ youˊ ME: synthetic-blend oil
da¯ zhiˊ sheng¯ji¯ Riding a helicopter
ganˇ kuaiˋ deng¯ji¯ Quickly, all aboard!
paˋ zuoˋ fei¯ji¯ Afraid of flying
zheiˋ jiaˋ fei¯ji¯ This airplane
jiuˋ shangˋ zhiˊ sheng¯ji¯ Rescue helicopter
ziˋ dongˋ tiˊ kuanˇji¯ ATM/Cash machine
jiao¯ liuˊ fa¯ dianˋji¯ ME: alternator
daˋ poˋ tian¯ muˋ sha¯ji¯ Skyfall
dong¯
East
d w (Cangjie Input Code)
East, East, object, thing
dong¯ 西xi¯ Thing(s), something
dong¯ daoˇ 西xi¯wai¯ de˙ zouˇ Limping, limped
dong¯ haiˇ Dong hai, Tokai
dong¯ jing¯ Tokyo
bingˇdong¯ xianˋ Pingtun County
guˇdong¯ Share holder
fangˊdong¯ Landlord
taiˊdong¯ xianˋ Taitung County
chi¯ dianˇdong¯ 西xi¯ Something to eat
meiˊ dianˇdong¯ 西xi¯ Didn't order anything
fuˊ linˊ shiˇdong¯ Flintstone
buˋ zhi¯ mingˊdong¯ 西xi¯ Something unknown
zaˊ qi¯ zaˊ ba¯ de˙dong¯ 西xi¯ All the different things, all the bits and pieces
shuˋ
Restrain
d l (Cangjie Input Code)
Restrain, bind, control, bunch, bundle
shuˋ huanˊ ME: bracket
faˋshuˋ Hair band
shou¯shuˋ Bound, gathered
jieˊshuˋ Done, finished, conclude, end, finish
yongˋ shiˊ jieˊshuˋ Finished feeding
renˋ wuˋ jieˊshuˋ houˋ After mission (tour of duty) had ended
laiˋ
Shameless
d l s h c (Cangjie Input Code)
Shameless, rogue, disclaim, blame, deny, refuse or deny a debt, rely on, (translit.)
zhengˇ
Whole
d k m y m (Cangjie Input Code)
Whole, complete, entire, all, exactly, in good order, restore
zhengˇ jian¯ banˋ gong¯ shiˋ Whole office
zhengˇ tian¯ All day, for the whole day
zhengˇ geˋ Whole
zhengˇ geˋ zuˇ Whole group, entire team
zhengˇjieˊ Tidy, neat and clean
zhengˇ liuˊzhaoˋ ME: fairing
zhengˇ zhuang¯ dai¯ fa¯ Ready to go, gear(ed) up
wanˊzhengˇ Complete
調tiaoˊzhengˇ Adjust, make changes
pingˊ changˊzhengˇjieˊ Tidy as normal, as tidy as normal
ciˋ
Pierce
d b l n (Cangjie Input Code)
Pierce, stab, thrust, stimulate, irritate, tattoo, brand, embroider, assassinate, kill, murder
ciˋ qing¯ Tattoo
ciˋ sha¯ Assassinate, assassination
ciˋ erˇ de˙ Ear piercing, sharp sounding
ciˋ ji¯ Exciting, excitement
ciˋ keˋ Assassin
ciˋ keˋ de˙ Assassin's
ciˋ 穿chuan¯ Pierced, stabbed
ciˋ tongˋ Stung, hurt, pierced, wounded
daiˋciˋ touˊkui¯ Spiked helmet
chong¯ciˋ Dash, rush, hurry
fengˋciˋ de˙ Ironic
san¯ jiaoˇciˋ beiˋjiˊ de˙ Triple ridged backbone
sheng¯ mingˋ chong¯ciˋ Life's rushed moments, life's "no time to think" moments
laiˊ
Come
d o o (Cangjie Input Code)
Come, do, later, ever since, bring, return, next, from
laiˊ kai¯ Open
laiˊ dianˇmoˊ yaˊ Nibble on
laiˊshaoˋhuanˋ To summon, to call, communicate with
laiˊ le˙ Coming, here, it's arrived, get to
laiˊ yanˊshen¯ To stretch
laiˊlaiˊlaiˊ ""Come, come, come!""
laiˊ tiˊ Help lift, help with, take care of (lift or carry something)
laiˊ zhua¯ kuangˊ yiˊ xiaˋ Let's go crazy
laiˊ bang¯ woˇ Come (and) help me
laiˊ suiˋ Years old
laiˊ daoˋ Arrive (at), arrived (at)
laiˊ daoˋ le˙ Arrived
laiˊ daoˋ houˋ After arriving
laiˊ dianˋ huaˋ Phoned, called
laiˊ ge˙ mingˊ renˊ Someone famous came
laiˊ deˊ Able to, (to) come, more, more than
laiˊ de˙ jiˊ Make it in time
laiˊ yuanˊ Source
laiˊ guanˋgaiˋ For irrigation
laiˊ ziˋ From
laiˊ de˙ Have
laiˊ gui¯ Return
laiˊ guoˋ Just left, was just here
laiˊ shuo¯ It's said, for (the)
laiˊ zhengˋ mingˊ And then prove, later prove
laiˊxiˊ Invade
huiˊlaiˊ Return, come back
huiˊlaiˊ le˙ (has) returned
paoˇlaiˊ Run over (here)
tiaoˋlaiˊ tiaoˋ quˋ Jump around, hop around, jump here and there, jump everywhere
yongˋlaiˊ Use, use to
chu¯laiˊ Come out
chu¯laiˊ guoˋ Came out, emerged
yuanˊlaiˊ Originally, former
fa¯laiˊ de˙ Sent, transmitted
qianˊlaiˊ Approaches, approaching, come forwards
benˇlaiˊ Originally, of course, from the beginning, was going to
weiˋlaiˊ Future
weiˋlaiˊ de˙ Future
daˇlaiˊ de˙ Calling (phone call)
ban¯laiˊ Move (house) to, move here
qiˇlaiˊ (verb ending: in the process of, while doing)
yueˋlaiˊ yueˋ kuaiˋ Faster and faster
yueˋlaiˊ yueˋ yuanˇ Further and further
yueˋlaiˊ yueˋ zhongˋ Heavier and heavier, more and more weighty, more and more important
yueˋlaiˊ yueˋmengˇ More and more fierce or ferocious
yueˋlaiˊ yueˋxiong¯ More and more fierce or cruel or violent
youˊlaiˊ Origin
shangˋlaiˊ Come up
shangˋlaiˊ le˙ Came up
daoˋlaiˊ Come/coming
daoˋlaiˊ le˙ Came, arrived
xiaˋlaiˊ Come down, came down
xiaˋlaiˊ le˙ Came down
zaiˋlaiˊ Once again, one more time, come back, coming back
zaiˋlaiˊ yiˋ bei¯ Another cup, another drink?
xingˇlaiˊ Wake up, awaken
xingˇlaiˊ houˋ After waking up
jieˋlaiˊ de˙ Borrowed
chuanˊlaiˊ Communication, sound
kanˋlaiˊ Let me see, looks like
kanˋlaiˊ shiˋ It looks like, it seems like
woˇlaiˊ I've come, I am here (to)
congˊlaiˊ From the very beginning
congˊlaiˊ buˋ Never
congˊlaiˊ buˊ biˋ Never has to
congˊlaiˊ buˋ zhi¯ daoˋ Never knew
houˋlaiˊ After, afterwards
kuaiˋlaiˊ Come quicky
youˊlaiˊ youˊ quˋ Swim here and there
gui¯laiˊ Returning home
guoˋlaiˊ Come
guoˋlaiˊ kanˋ kanˋ Come and look
jinˋlaiˊ Come in
shuo¯laiˊ Said to, this is (what I am about to say next)
xiˊlaiˊ Attack, strike
yiˇlaiˊ Until now
jiang¯laiˊ Future
huiˊ de˙laiˊ Can come back
huiˊ buˋlaiˊ Can't come back
pa¯ xiaˋlaiˊ Lay down
shiˊ jian¯laiˊ buˋ jiˊ Not enough time
maoˋ chu¯laiˊ Appears, pops out
maiˇ xiaˋlaiˊ Buy (it)
tuo¯ xiaˋlaiˊ Undress, take off (clothes)
gang¯ chu¯laiˊ de˙ From now, taken just now
chu¯ de˙laiˊ Can come out
chu¯ buˋlaiˊ Can't come out
paˊ shangˋlaiˊ Climb up to
paˊ chu¯laiˊ Climb out
juˇ qiˇlaiˊ Lift up, raise
maˇ shangˋlaiˊ Coming now, coming right up, coming immediately
fei¯ qiˇlaiˊ le˙ Flying
shiˊ wuˋlaiˊ yuanˊ Food source
naˊ chu¯laiˊ (RC) take out
naˊ huiˊlaiˊ Have back, get back, take back
suoˇ qiˇlaiˊ Lock
duiˋ woˇlaiˊ shuo¯ Because of me, because of what I said
daiˋ qiˇlaiˊ (while) carrying
ganˋ de˙laiˊ Can be done
zhuanˇ guoˋlaiˊ Come back here, get back here, get over here
xiangˇ guoˋlaiˊ Thought of, thought about
xiangˇ chu¯laiˊ Think up, come up with (an idea)
baˇ jieˋlaiˊ de˙ Borrowed
tingˇ guoˋlaiˊ le˙ Am dealing with it, can deal with it, have dealt with it
jianˇ qiˇlaiˊ Pick up
cheˇ xiaˋlaiˊ Pull off, rip off
zhaoˇ woˇlaiˊ Called me here
zhaoˇ niˇlaiˊ Called you here
baˊ chu¯laiˊ Pull out
zhuangˋ guoˋlaiˊ Crashing in, come crash into
zouˇ chu¯laiˊ Come out of, leave/exit from
zouˇ guoˋlaiˊ Come/came over to
qiˇ de˙laiˊ Can get up
qiˇ buˋlaiˊ Can't get up
shangˋ de˙laiˊ Can come up
shangˋ buˋlaiˊ Can't come up
yiˋ ban¯laiˊ shuo¯ Usually, in general, for the most part
erˊ jiaoˋlaiˊ le˙ And so called
xiaˋ de˙laiˊ Can come down
xiaˋ buˋlaiˊ Can't come down
suanˋ qiˇlaiˊ Calculate
duo¯ nianˊlaiˊ Over the years
zuoˋ qiˇlaiˊ Do, while doing
tingˊ xiaˋlaiˊ Stop
tingˊ xiaˋlaiˊ le˙ Stopped, parked
dongˋ liˋlaiˊ ziˋ Powered by
sheng¯ qiˇlaiˊ Rise up, rise out of
kanˋ qiˇlaiˊ Looking at, to look at
kanˋ qiˇlaiˊ xiangˋ shiˋ Looks like
chong¯ chu¯laiˊ Rush out
manˋ manˋlaiˊ Slowly, take it slowly
manˋ manˋlaiˊ ba¯ Take it slowly
kuaiˋ kuaiˋlaiˊ "Quickly, get over her!", "Come quickly!"
yongˇ shangˋlaiˊ Rush in
meiˊ xiaˋlaiˊ Didn't come down
meiˊ shangˋlaiˊ Didn't come up
gunˇ xiaˋlaiˊ Rolled down
di¯ xiaˋlaiˊ Dripped down
duoˇ qiˇlaiˊ Hide, avoid, escape
guoˋ de˙laiˊ Can come over
guoˋ buˋlaiˊ Can't come over
songˋ huiˊlaiˊ Bring back
songˋ shangˋlaiˊ Carry up to, bring up to
jinˋ de˙laiˊ Can come in
jinˋ buˋlaiˊ Can't come in
zhanˋ qiˇlaiˊ Stand up
fangˋ chu¯laiˊ Emerge(d), come out, came out
shuo¯ qiˇlaiˊ Talk about
shou¯ qiˇlaiˊ (RC) put away
taˋ qiˇ buˋlaiˊ Walked, stepped
zhaoˋ guˋ qiˇlaiˊ Looking after, taking care of
fei¯ le˙ qiˇlaiˊ Take flight, fly up
fei¯ buˋ qiˇlaiˊ Not able to fly
naˊ le˙ chu¯laiˊ Pulled out
suoˇ le˙ qiˇlaiˊ Locked
huan¯ hu¯ qiˇlaiˊ Cheers, starts cheering
guˇ wangˇ jin¯laiˊ Through the ages, from ancient times (till now), since time immemorial
dangˇ le˙ xiaˋlaiˊ Blocked, stopped
diaoˋ le˙ xiaˋlaiˊ Fell, dropped down
tuo¯ le˙ chu¯laiˊ Dragged out
shuai¯ le˙ xiaˋlaiˊ Thrown off of, thrown down
mengˇ liˋ fei¯laiˊ Flew with great force, flew strongly
yiˋ ban¯ shuo¯laiˊ Usually, in general, for the most part
yiˊ jiaoˋ xingˇlaiˊ Wake up
ting¯ buˋ chu¯laiˊ Can't hear/figure out/make out/(understand)
tingˊ le˙ xiaˋlaiˊ Stopped
wenˇ dingˋ xiaˋlaiˊ Stabilize, make stable, steady up
kanˋ de˙ chu¯laiˊ Look
jiuˋ renˊ chu¯laiˊ Get them out, save them
meiˊcheng¯ xiaˋlaiˊ Didn't make it, didn't survive, didn't last till help arrived
kong¯ shouˇ erˊlaiˊ Come empty handed
tuˊ ruˊ qiˊlaiˊ Unexpected, sudden, abrupt
tuˊ ruˊ qiˊlaiˊ de˙ Unexpected, sudden, abrupt
chuang¯ waiˋ chuanˊlaiˊ A sound from outside the window
yiˊ liuˊ xiaˋlaiˊ de˙ Legacy
zheˋ ting¯ qiˇlaiˊ xiangˋ This sounds
zhanˋ le˙ qiˇlaiˊ Stands, stood up
zhanˋ buˋ qiˇlaiˊ Can't stand up, unable to stand, unable to stay standing
shuo¯ buˋ chu¯laiˊ Wanted to speak but couldn't
shuo¯ buˋ chu¯laiˊ le˙ Wanted to speak but couldn't
geiˇ renˊ daiˋlaiˊ Allow a person/people to bring in
baˇ ta¯baˊ chu¯laiˊ Pull it out
youˊ yiˊ le˙ qiˇlaiˊ Hesitated
tian¯ seˋ anˋ xiaˋlaiˊ Getting dark
ta¯ men˙ yi¯ chu¯laiˊ As soon as they come out
henˇ shaoˇ youˇ renˊlaiˊ Very few people come over, don't have many people over
kuaiˋ zhanˋ buˋ qiˇlaiˊ Quickly unable to stay standing
buˊ shiˋ renˊ renˊ ganˋ de˙laiˊ Isn't for everybody, not everyone is suited to
moˋ
End
d j (Cangjie Input Code)
End, last, final, latter part
moˋ riˋ Last day, end of the world, the end
jieˋmoˋ Food: wasabi/mustard, Name: Wasabi,
zhou¯moˋ Weekend
shiˋ jieˋmoˋ riˋ End of the world
buˊ shiˋ shiˋ jieˋmoˋ riˋ It isn't the end of the world
benˇ
Basic
d m (Cangjie Input Code)
Basic, measure word for books, MW, root, origin, source, foundation, base, fundamental, book, books, book related, measure word for books, MW
benˇ jieˋ This year's, current, is currently
benˇ renˊ My, I am, himself
benˇ shu¯ Book(s)
benˇ shiˋ Ability, skill, talent, genius
benˇ laiˊ Originally, of course, from the beginning, was going to
benˇbenˇ dou¯ Each/every/all (book, magazine)
benˇ tuˇ Local
benˇ mingˊ Formal name, original name
benˇ weiˊ Originally or formerly worked as
benˇ xingˋ Nature, basic nature
benˇ dianˋ zhao¯ daiˋ Complements of the house
benˇ gai¯ Ought to be, should be
benˇ buˋ Headquarters, HQ
riˋbenˇ Japan, Japanese
yuanˊbenˇ Cause, origin, originate
neiˋbenˇ This book, that book
neiˋˋ benˇ That book, this book
shu¯benˇ Book(s)
gen¯benˇ Basically, foundation, base, root
yiˋbenˇ A (book)
簿buˋbenˇ Note book
zheˋbenˇ This (book)
meiˇ guoˊbenˇ tuˇ U.S. (United States)
zheˋ yiˋbenˇ This book
weiˋ
Not Yet
j d (Cangjie Input Code)
Not Yet, did not, earthly branch (8th), afternoon (from 1pm to 3pm)
weiˋ jianˋ daoˋ Don't see, don't meet
weiˋ laiˊ Future
weiˋ laiˊ de˙ Future
weiˋ youˇ Have never had, never can be
weiˋ zhi¯ Unidentified, unknown
weiˋ zhi¯ de˙ Unknown
weiˋ 滿manˇ Less than, under, below
weiˋ zhiˋliaoˊ Untreated
weiˋ nengˊ Incapable, unable, fail to
weiˋ jing¯ Without
congˊweiˋ renˋ zhen¯ Never really, never seriously
liˋ diˊ wanˋweiˋ Able to fight of 10 000 men
muˋ
Tree
d (Cangjie Input Code)
Tree, wood, wooden, (radical 075)
muˋ gua¯ Food: papaya
muˋ gua¯zhi¯ Drink: papaya juice
muˋ gua¯ niuˊ naiˇ Drink: papaya and milk
sen¯
Forest
d d d (Cangjie Input Code)
Forest
sen¯ linˊ Forest
chaˊ zha¯
Examine
d a m (Cangjie Input Code)
Examine, check, investigate, search, look for, refer to, research
chaˊ daoˋ Look at, find
chaˊ erˇ si¯ Name: Charles
liˇ
Plum
d n d (Cangjie Input Code)
Plum, judge, surname
liˇ baiˊ Li Bi (Tang Dynasty Poet)

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"