Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Cross 04

shiˋ
Matter
j l l n (Cangjie Input Code)
Matter, thing, job, affair, task, busy with, incident, accident
shiˋ yuˇ yuanˋ weiˊ Circumstances became unfavorable, circumstances shift(ed) unfavorably
shiˋ qianˊ Before hand, in advance
shiˋ guˋ Accident, incident
shiˋ guˋ zhen¯ xiang¯ Real cause of the/an accident
shiˋ guˋ de˙ yuanˊ yin¯ Cause of the accident
shiˋ xian¯ jingˇ gaoˋ woˇ Warn me first
shiˋ jianˋ Events
shiˋ houˋ Afterwards
shiˋ qingˊ Affair, matter, circumstances
shiˋ qingˊ 使shiˇ These circumstances causes
shiˋ shiˊ Reality, fact
shiˋ shiˊ shangˋ Truth is, in reality
tongˊshiˋ Colleague, coworker
jun¯shiˋ Military
fanˊshiˋ Everything
fanˊshiˋ jie¯ youˇ diˋ yiˊ ciˋ There's a first time for everything
chu¯shiˋ VO: have an accident
zhaoˋshiˋ (person/party) at fault in an accident
lingˇshiˋ Consul
lingˇshiˋ guanˇ Consulate
wanˋshiˋ ruˊ yiˋ May you get all that you wish for
gongˋshiˋ Work together
xiaoˇshiˋ Little thing, matter
shengˇshiˋ Simple, convenient, thought out to avoid problems, save trouble, simplify things
guˋshiˋ Story, stories
shiˋshiˋ World affairs, affairs of the world
shiˋshiˋ nanˊ liaoˋ What do you know, you never know
benˇshiˋ Ability, skill, talent, genius
youˇshiˋ Have things to do, busy
ciˇshiˋ This matter
ciˇshiˋ shiˊ That particular time (of an even/matter)
zuoˋshiˋ (to) do things, work
jianˋshiˋ Business, matter(s)
xingˊshiˋ Proceed, do something as planned, conduct, behaviour, deal with people
meiˊshiˋ Allright, ok
meiˊshiˋ ba˙ Allright, ok
yunˋshiˋ Romantic incident, anecdote
sheˊ me˙shiˋ qingˊ Something, anything, what
quˋ de˙shiˋ Interesting incident(s)
yiˊ jianˋshiˋ A matter
yiˋ huiˊshiˋ One and the same thing, caused by, one thing
shiˊ me˙shiˋ What? What is it? What's the matter?
zheiˋ jianˋshiˋ This (matter, affair)
shanˋ changˊ de˙shiˋ Excel at, be good at
pingˊ an¯ wuˊshiˋ Safe, nothing will happen
zenˇ me˙ huiˊshiˋ What happened
chuanˊ shuo¯ guˋshiˋ Legends
便bianˋ yiˊ xingˊshiˋ Act as circumstances require without having to tell boss
ganˇ qingˊ yongˋshiˋ Sentimental, swayed by feelings, emotionally attached
bian¯ ge˙ guˋshiˋ Lots of stories
bian¯ ge˙ guˋshiˋ geiˇ niˇ ting¯ Tell you lots of stories
zuiˋshanˋ changˊ de˙shiˋ Best at doing
fa¯ sheng¯ shenˊ me˙shiˋ What happened, wondering what happened
buˋ keˇ nengˊ de˙shiˋ The impossible
haiˊ youˇ shiˊ me˙shiˋ Anything else
haiˊ youˇ shiˊ me˙shiˋ maˇ Anything else?
woˇ jiˋ de˙ zuiˋ houˋ yiˊ jianˋshiˋ The last thing I remember (is/was)
zhuan¯
Focus
j i d i (Cangjie Input Code)
Focus, concentrate, specialize, focused on, purpose, addressed to
zhuan¯ menˊ dianˋ Specialty store
zhuan¯ qu¯ Area (for specific group)
zhuan¯ yeˋ Professional
zhuan¯ maiˋ Sells only
zhuan¯ zuoˋ Specialize, designed to do
zhuan¯ zhuˋ Focus on
zhuan¯ jia¯ Expert(s)
zhuan¯ jia¯ gongˋ tongˊ Experts
huiˋ
Benefit
j i p (Cangjie Input Code)
Benefit, favor, patronize, kind, benevolent, gracious, humane, humanitarian efforts
you¯huiˋ Preferential, favorable
hanˋhuiˋ Emperor Han Hui
jiˊ
Strike
j e q (Cangjie Input Code)
Strike, hit, break, beat
jiˊhun¯ Knocked out
jiˊ zhangˇ Clap(ped) hands
jiˊ zhongˋ le˙ Hit, struck
jiˊ 退tuiˋ Fight back, hold off, drive back, repel, repulse
daˇji¯ Strike a blow against, fight, combat
daˇjiˊ guoˋ daˋ Hard hit, seriously affected, deeply impacted by
zhuangˋjiˊ Impact
ju¯jiˊ qiang¯ Sniper rifle
gong¯ji¯ Attack, attacking
gong¯jiˊ zheˇ Attacker, attackers, culprit
dianˋji¯ Electrical shock/attack
zhongˋji¯ Hit heavily, strike
zhongˋjiˊ daoˋ Hit against, thrown against
sheˋjiˊ Shoot, shot
sheˋjiˊ dianˇ Shooting position or location
tuˊji¯ duiˋ Commando unit
tuˊjiˊ duiˋ yuanˊ Members of a/the commando unit
xiˊji¯ (an) attack
chengˊ shouˋ zhuangˋjiˊ Take the impact
haiˇxiaoˋxiˊji¯ Tsunami
haiˇbaoˋ tuˊjiˊ duiˋ Navy Seal Team
zao¯ shouˋ gong¯jiˊ Been attacked, was attacked
zao¯ renˊ gong¯jiˊ Attacked
poˋ huaiˋ liˋ gong¯jiˊ Punishing attack, punishment
che¯ ju¯
Car
j w j (Cangjie Input Code)
Car, cart, vehicle, wheel, axle, lathe, turn, (Radical 159)
che¯ fangˊ Garage
che¯ zi˙ Car
che¯ deng¯ Vehicle light
che¯ lunˊzhouˊ xin¯ ME: axle
che¯ liangˋ Car, vehicle
che¯ baˇ shouˇ ME: handle bars
che¯ jiaˋ ME: (vehicle) frame
che¯ paiˊ ME: license plate
che¯ duiˋ Convoy
che¯ kuˋ Garage
che¯xiang¯ Carriage, train carriage
che¯huoˋ Car accident
jiaoˋche¯ Hail a cab, get a cab
diaoˋche¯ Crane(s)
diaoˋche¯ tong¯ daoˋ Crane boom
kai¯che¯ Drive (a car or other vehicle)
kai¯che¯ qianˊ Before driving
qu¯che¯ Drive (a car)
qiˊche¯ Drive/ride (a motorcycle/scooter)
gong¯che¯ Bus (for local transport)
gong¯che¯ zhanˋ paiˊ Bus stop sign
huoˇche¯ Train
huoˇche¯ dingˇ Roof of a train
huoˇche¯ qiaoˊ Railway bridge
xiaoˋche¯ School bus
ji¯che¯ Motorcycle
ji¯che¯ hangˊ Motorcycle shop
tuo¯che¯ Cart
jiaˋche¯ Drive
jiaˋche¯ben¯chiˊ Drove quickly, drove furiously fast
sha¯che¯ ME: brake(s)
sha¯che¯ sheng¯ Sound of brakes (being used/applied)
yiˋche¯ Car, vehicle
xiaˋche¯ Get/got out of a vehicle
dianˋche¯ Tram, electric train
sha¯che¯ ME: brake
sha¯che¯ piˊ ME: brake pad
sha¯che¯ deng¯ ME: brake light
sha¯che¯ youˊ guanˇ ME: brake line
sha¯che¯ dieˊ panˊ ME: brake rotor
tingˊche¯ (to) park vehicle (car, motocycle etc.)
tingˊche¯ changˇ Car park
xingˊche¯ Drive car, driving
qiˋche¯ Car
xiˇche¯ Wash the car
sai¯che¯ Traffic jam
zhuˇche¯ jiaˋ ME: kick stand
tanˋ ceˋche¯ Rover, survey vehicle
ziˋ xingˊche¯ Bike, bicycle
aoˋdiˊche¯ Audi
moˊ tuo¯che¯ Motorcycle, scooter
zheˋ liangˋche¯ This car
jiˋ chengˊche¯ Taxi, cab
jiˋ chengˊche¯ shangˋ Riding a taxi, taking a cab
gong¯ gongˋ qiˋche¯ (public transportation) bus
fuˊ si¯ jin¯ gui¯che¯ Volkswagon Beatle
jiˊ
Edit
j j r s j (Cangjie Input Code)
Edit, gather, collect, sort, index, rationalize, compile
bian¯jiˊ Edited
zhanˋ zanˋ
Temporary
j l a (Cangjie Input Code)
Temporary, provisional, for the time being
zhanˋ shiˊ Temporary
lunˊ
Wheel
j j o m b (Cangjie Input Code)
Wheel, gear, turn, rotate, cycle
lunˊ quan¯ ME: Rim
lunˊyiˇ Wheel chair
lunˊ daoˋ (his/her) turn,
lunˊ liuˊ Take turns, alternate
fei¯lunˊ ME: fly wheel, sprocket, balance wheel
che¯lunˊzhouˊ xin¯ ME: axle
zhiˊ paiˊlunˊ Skates, inline skates
shu¯
Taken Out
j j o m n (Cangjie Input Code)
Taken Out, be defeated, lose, transport, carry, lug, haul
shu¯ ruˋ Enter information via keyboard
yunˋshu¯ Transport
yunˋshu¯ ji¯ Transport/cargo plane/aircraft
zhuanˇ zhuanˋ
Turn
j j j i i (Cangjie Input Code)
Turn, rotate, revolve, transfer, convey
zhuanˇ ruˋ Changed to, switched to
zhuanˇ ji¯ Make a connecting flight
zhuanˇ zheˊ Twist, turn, change
zhuanˇ bo¯ Relay, broadcast
zhuanˇ jie¯ zuoˋ ME: adapter
zhuanˇ zhangˋ Transfer (money)
zhuanˇ touˊ duiˋ Turns towards
zhuanˇ daoˋ Switch to, change to
zhuanˇ gaoˋ Tell what someone said, transmit to, communicate to
zhuanˇ gaoˋ ta¯ Tell him, pass on to him
zhuanˇ weiˊ Transferred to
zhuanˇ shen¯ Turned around
zhuanˇ shen¯ zuoˇdengˋ jiaoˇ Tai ji: Turn Body Left Heel Kick
zhuanˇ shen¯ ban¯lanˊchuiˊ Tai ji: Turn Body and Present Flowers and Strike
zhuanˇ guoˋ touˊ Turned around
zhuanˇ guoˋ laiˊ Come back here, get back here, get over here
zhuanˇ suˋ biaoˇ ME: Rev Counter, RPM Gauge
zhuanˇ daˊ Transmit, convey
zhuanˇ bianˋ Change
zhuanˇ bianˋ chengˊ Changed, transformed
youˋzhuanˇ Right turn, turned right
zuoˇzhuanˇ Turn left
zaiˋzhuanˇ jiaoˇ Around the corner
便bianˋzhuanˇ ruˋ And so switched
xuanˊzhuanˇ Turn, spin, rotate
xuanˊzhuanˇ de˙ Spinning, turning
muˋ buˋzhuanˇ jing¯ Intently, fixedly, without moving eyes
qing¯
Light
j j m v m (Cangjie Input Code)
Light, agile, easy, facile, mild, gentle, soft, tender, frivolous, flippant, disparage, lowly, unimportant
qing¯ yiˋ Easy, effortless
qing¯ song¯ Relaxed, comfortable, easy, relax, wind down
qing¯ song¯ de˙ Relaxed, comfortable, easy
qing¯yingˊ Light, lithe
qing¯yingˊ you¯ yaˇ Delicacy, light and graceful
qing¯qing¯ de˙ Gently, lightly, softly
qing¯ woˋ Lightly grip, lightly hold
qing¯fuˊ Brushed, flicked
qing¯fuˊ guoˋ Lightly brushes
qing¯ sheng¯ Softly, speak softly, mandarin phonetics
qing¯ sheng¯ wenˋ Ask softly
qing¯ xingˊ Light, light duty (as opposed to heavy duty)
qing¯ xingˊ tui¯ jinˋ qiˋ Light thrusters
qing¯ kuaiˋ de˙ Lively, spright, agile, nimble
qing¯ qianˇ Slight
nianˊqing¯ Young
nianˊqing¯ renˊ Young, youth
jianˇqing¯ Decrease, ease
zheiˋ me˙ nianˊqing¯ Such a young, so young?
liangˋ
Vehicle
j j m l b (Cangjie Input Code)
Vehicle, MW, measure word for vehicles
liangˋliangˋ dou¯ Each/every/all (car)
neiˋliangˋ That (vehicle)
che¯liangˋ Car, vehicle
zheˋliangˋ che¯ This car
ruanˇ
Flexible
j j n o (Cangjie Input Code)
Flexible, pliable, giving, soft, weak
ruanˇ zhe˙ liuˋ Softly landed, soft landed
ruanˇ deˊ Soft, flexible
ruanˇ 綿mianˊ 綿mianˊ Soft(ness)
rouˊruanˇ Soft
siˋzhi¯ fa¯ruanˇ Limbs became weak
fuˇ
Assist
j j i j b (Cangjie Input Code)
Assist, help, protective bars on the side of carts, cheeks
fuˇ zhuˋ Assist
fuˇ daoˇ Assist, guide, counsel
weiˋfuˇ Secondary, supportive, slaved
jiaoˋ
Compare
j j y c k (Cangjie Input Code)
Compare, define, distinguish, compete, dispute, conspicuous, obvious
jiaoˋ liangˋ Strength contest
jiaoˋ shengˋ yiˋ chouˊ A little better
jiaoˋ feiˋ shiˊ Takes relatively a long time, relatively more time consuming
jiaoˋ kuaiˋ Relatively fast
jiaoˋ gao¯ Comparitively higher
biˇjiaoˋ Compare, comparatively
dunˋ
Stop
p u m b c (Cangjie Input Code)
Stop, pause, bow, arrange, kowtow
dunˋ zuˊ Stamp foot
an¯dunˋ haoˇ Settled in
kenˇ xing¯dunˋ haiˇ jie¯ Kensington High Street
xiu¯ shiˋdunˋ Houston
shiˇ taˇbin¯dunˋ Name: Stabbington

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"