Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Cross 03

feiˋ
Fee
l n b u c (Cangjie Input Code)
Fee, pay, cost, spend, expense
feiˋ shiˊ Takes/needs a lot of time
feiˋ yongˋ Fee, expenditure, cost
feiˋ le˙ Expends
feiˋ linˊ Name: Flynn
feiˋ jiˊ la¯ Name: Fredzilla
feiˋ sha¯ boˊ Name: Fitzpatrick
jiaoˋfeiˋ shiˊ Takes relatively a long time, relatively more time consuming
xiao¯feiˋ Consumer, customer
xiao¯feiˋ zheˇ Customer, consumer
xiao¯feiˋ xingˋ Consumer (type), (for) consumers
langˋfeiˋ Waste
langˋfeiˋ le˙ Wasted
langˋfeiˋ qianˊ Wasting your money
ziˋfeiˋ Own expense
yunˋfeiˋ Shipping, shipping cost
jiaoˇfeiˋ Payment
yi¯ yaoˋfeiˋ Medical fees
shiˊ jian¯ langˋfeiˋ Waste time
jinˇ jinˋ
Deplete
l m f b t (Cangjie Input Code)
Deplete, exhaust, put to best use, empty, use up, end, finish
jinˇ quanˊ liˋ shuo¯ fuˊ le˙ Did everything possible
jinˇ liˋ Did their best
jinˇ liˋ le˙ Done everything that one can, done everything possible
jinˇ kuaiˋ As fast as possible
haoˋjinˇ Deplete, run out of
liˋjinˇ Weakened, strength depleted
zhan¯jinˇ Observing completely, with full attention
ju¯gong¯jinˋcuiˋ Done a great job, had a great run, devoted everything
tongˊ gui¯ yuˊjinˇ Die together
wuˊqiongˊ wuˊjinˋ Limitless, endless, infinite, inexhaustable
shu¯
Book
l g a (Cangjie Input Code)
Book, letter, document, note, writing
shu¯ juˊ Book shop
shu¯ wu¯ Book shop
shu¯guiˋ Book shelf
shu¯ benˇ Book(s)
shu¯ jiaˋ Book shelf
shu¯ zhuo¯ Desk
shu¯ shangˋ youˇ Book contains (information, instructions etc)
shu¯ jiˊ Books, guides
shu¯ bao¯ School bag, book bag
shu¯ dianˋ Book shop
tuˊshu¯ guanˇ Library
nianˋshu¯ Study, read
kaiˇshu¯ Standard calligraphy script
benˇshu¯ Book(s)
jiao¯shu¯ Teach(ing)
maiˋshu¯ Book sale, sell book
beiˋshu¯ Recite from memory, memorize
miˋshu¯ Secretary
kanˋshu¯ Read (a book)
qi¯shu¯ Books of lacquered bamboo
miˋshu¯ Secretary
duˊshu¯ Read book(s)
neiˋ ˋbenˇ That book, this book
manˋ huaˋshu¯ Comic(s)
jiaoˋ le˙ erˋ shiˊ nianˊ de˙shu¯ Taught for twenty years
huaˋ
Draw
l g w m (Cangjie Input Code)
Draw, paint, mark off, delimit, plan, design, calligraphy stroke, picture, painting, illustration
huaˋ er˙ Picture
huaˋ le˙ Drew
huaˋhuaˋ Draw, paint
huaˋhuaˋ erˊ Paint, draw
huaˋ de˙ Drawn (e.g. beautifully, well)
huaˋ 滿manˇ le˙ Draw completely
huaˋ de˙ Drew, drawn by
tuˊhuaˋ Picture
jieˋhuaˋ Draw lines with a ruler, rule straight lines
gang¯huaˋ haoˇ de˙ suˋ miaoˊ Quickly sketched, did a quick sketch
zhang¯huaˋ er˙ Picture
biˇhuaˋ Brush stroke
biˇhuaˋ shuˋ Brush stroke count
manˋhuaˋ shu¯ Comic(s)
jiˋhuaˋ (V) plan, (N) project, program, plan
huiˋhuaˋ Draw, drawing
zheˋfuˊhuaˋ This picture
jun¯ zhuˇ jiˋhuaˋ Project Monarch
huaˋ
Define
l m l n (Cangjie Input Code)
Define, divide, mark off, boundary, limits
jiˋhuaˋ Plan
peiˊ xunˋ jiˋhuaˋ Training program
liangˇ fenˋ jiˋhuaˋ Two plans

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"