Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Cross 01

shiˊ
Ten
j (Cangjie Input Code)
Ten, 10, complete, perfect, cross, cross shape, crucifix, (radical 024)
shiˊ haoˋ Tenth, number 10
shiˊ dianˇ 10 o'clock
shiˊ dianˇ banˋ 10:30
shiˊ ba¯ Eighteen, 18
shiˊ fen¯ Completely, complete
shiˊ fen¯tengˊ aiˋ Cherished
shiˊ wanˋ 100 000
shiˊ wuˇ Fifteen
shiˊ wuˇ nianˊ 15 years
shiˊ wuˇ nianˊ qianˊ 15 Years before
shiˊ wuˇ nianˊ houˋ 15 years later, after fifteen years
shiˊ duo¯ nianˊ qianˊ de˙ A decade ago, a decade previously
shiˊ ziˋ shouˇ Tai ji: Cross Hands
shiˊ liuˋ jinˋ weiˋ Hexadecimal
shiˊ liuˋ jinˋ weiˋ de˙ Hexadecimal
siˋshiˊ Forty
siˋshiˊ wuˇ 45
fuˋshiˊ dianˇ banˋ de˙ yue¯ 10:30 date
san¯shiˊ 30, thirty
san¯shiˊ yiˋ 31, thirty-one
san¯shiˊ wuˇ 35, thiry-five
erˋshiˊ Twenty, 20
erˋshiˊ siˋ shiˋ Tai ji: 24 Style
erˋshiˊ siˋ ge˙ yueˋ 24 months
liuˋshiˊ Sixty, 60
zaiˋ diˋshiˊ ba¯ huoˇ xing¯ riˋ On Sol 18, on the 18th day on Mars
san¯ baiˇshiˊ erˋ 312, three hundred and twelve
diˋ wuˇshiˊ siˋ 54th
jiaoˋ le˙ erˋshiˊ nianˊ de˙ shu¯ Taught for twenty years
yiˋ baiˇ qi¯shiˊ wuˇ 175
baiˇ fen¯ zhi¯ erˋshiˊ yiˋ 21\%, twenty-one percent
baiˇ fen¯ zhi¯ ba¯shiˊ wuˇ 85\%, eighty-five percent
diˋ yi¯ baiˇ san¯shiˊ siˋ 134th
boˊ
Ample
j i b i (Cangjie Input Code)
Ample, broad, wide, rich, extensive, plentiful, play games, gamble
boˊ shiˋ Doctor (title), PhD
boˊ wuˋ guanˇ Museum
boˊ yi¯ deˊ Name: Boyd
duˇboˊ Gamble
buˋduˇboˊ Don't gamble
xieˊ
Help
j k s s (Cangjie Input Code)
Help, assist, join, connect, mix, harmonize, agree
xieˊ zhuˋ Help, assist, mutually beneficial assistance
heˊxieˊ Cooperate, work well together
tuoˇxieˊ Compromise
guˇ
Ancient
j r (Cangjie Input Code)
Ancient, old
guˇ renˊ People in earlier times
guˇ jin¯ History, ancient and modern times
guˇtongˊ seˋ Bronzed, tanned, copper colored
guˇdongˇ Antiques
guˇ chengˊ Old city
guˇ laoˇ Ancient, old
guˇ laoˇ de˙ Ancient, old
guˇ daiˋ Ancient (times)
guˇ daiˋ renˊ leiˋ Ancestors
guˇ wangˇ jin¯ laiˊ Through the ages, from ancient times (till now), since time immemorial
guˇ faˇ Old ways
guˇ duˋ Ancient ford, crossing
guˇmiaoˋ Temple, old temple
guˇ wenˊ ziˋ Ancient writing, ancient character(s), ancient style of writing
gengˋguˇ laoˇ Even older, more ancient
congˊguˇ daoˋ jin¯ Since ancient times (to now)
huˊ
Wild
j r b (Cangjie Input Code)
Wild, reckless, foolish, daring, unthinking, bullying, sesame, lima beens, orchid, butterfly, carrot, cucumber, pepper, capsicum, barbaric, barbarian
huˊhuˊtuˊtuˊ de˙ Bewildered, confused
huˊcheˇ Lies, random chatter, nonsense
huˊtuˊ Bewildered, confused
huˊtuˊ de˙ Bewildered, confused
huˊ shuo¯ sheˊ me˙ What nonsense, speaking nonsense
ou¯huˊ daoˇ Oahu Island (Hawaii)
ou¯huˊ daoˇ de˙ Oahu Island's
erˋhuˊ Instrument: two stringed chinese instrument
guˋ
Cause
j r o k (Cangjie Input Code)
Cause, reason, purpose, old
guˋ renˊ Old friend
guˋ jiuˋ Old friends (cause not new)
guˋ shiˋ Story, stories
guˋ zhangˋ Damaged, broken, breaks, fails
guˋ xiang¯ Homeland, homecountry, hometown, old land
shiˋguˋ Accident, incident
shiˋguˋ zhen¯ xiang¯ Real cause of the/an accident
shiˋguˋ de˙ yuanˊ yin¯ Cause of the accident
wuˊguˋ For no reason
qin¯guˋ Family and old friends
chuanˊ shuo¯guˋ shiˋ Legends
bian¯ ge˙guˋ shiˋ Lots of stories
bian¯ ge˙guˋ shiˋ geiˇ niˇ ting¯ Tell you lots of stories
keˋ
Able
j r h u (Cangjie Input Code)
Able, gram (unit of weight), (translit.)
maˇkeˋ Name: Mark
tanˇkeˋ Tank(s)
qiaoˇkeˋ liˋ Food: chocolate
ruiˋkeˋ Name: Rick
aoˋkeˋ lanˊ Oakland
xi¯ si¯keˋ liˋ fu¯ Name: Heathcliff
luoˊmanˋdiˋkeˋ Romantic
chaoˊ zhao¯
Towards
j j b (Cangjie Input Code)
Towards, face, pilgrimage, dynasty, imperial court, emperor, monarch, Korea, (zhao1), morning, dawn
chaoˊ 槿jinˇ Morning glories
chaoˊ yiˊ mianˋ qiangˊ Facing a wall
jin¯zhao¯ This morning, today
youˇchaoˊ Towards
mianˋchaoˊ xiaˋ (lying) face down
zhengˋ mianˋchaoˊ xiaˋ Face down
da¯ shengˋchaoˊ Offerings for the Imperial Court
ganˋ
Core
j j o m j (Cangjie Input Code)
Core, trunk, main part, capable, be able
ganˋ ma˙ What's up?
ganˋ le˙ Doing, done
ganˋ diaoˋ Kill, eliminate, terminate, execute
ganˋ sheˊ me˙ Why, to do what, what for, to do what, doing what
ganˋ de˙ laiˊ Can be done
yao¯ganˋ Waist, lower trunk
qiangˊganˋ Capable, able, strong
shuˋganˋ Tree trunk
niˇ zaiˋganˋ ma˙ What are you doing?
buˊ shiˋ renˊ renˊganˋ de˙ laiˊ Isn't for everybody, not everyone is suited to
gan¯ qianˊ
Dry
j j o n (Cangjie Input Code)
Dry, clean, desiccated, dry out, dry up, dried food, foster mother, kinship, (qian2), male, trigram (heaven), male principle (yang)
gan¯gan¯ de˙ Dry
gan¯gan¯ jingˋ jingˋ di˙ Clean, tidy
gan¯ jingˋ Clean
gan¯ jingˋ de˙ Cleaned up
ca¯gan¯ Wipe away, clean
puˊtaoˊgan¯ Food: raisins
qing¯jieˊgan¯ jingˋ Cleaned
beiˋ qing¯jieˊgan¯ jingˋ Been cleared, been cleaned
zhiˊ
Straight
j b m m (Cangjie Input Code)
Straight, frank, direct, vertical, upright, honest, true
zhiˊ yingˊ Directly managed (by a specific brand name or company)
zhiˊzhiˊ de˙ Straight
zhiˊzhiˊ de˙ Continuously
zhiˊ paiˊ lunˊ Skates, inline skates
zhiˊ jie¯ Straight, direct, directly, just
zhiˊ jie¯ quˋ Heads straight for, headed straight to
zhiˊ jie¯ diu¯ daoˋ Dropped directly
zhiˊ jie¯ chong¯ jinˋ Charged straight into
zhiˊ zouˇ Straight ahead, go straight ahead
zhiˊ daoˋ Until, up to
zhiˊ sheng¯ ji¯ Vehicle: helicopter(s)
zhiˊ yanˊ Speak bluntly
zuoˋzhiˊ sheng¯ ji¯ Takes a helicopter, rides a helicopter
tingˇzhiˊ Straight, upright
da¯zhiˊ sheng¯ ji¯ Riding a helicopter
yiˋzhiˊ Straight, always, constantly, been, (go) straight ahead
yiˋzhiˊ tong¯ guoˋ Has been using
yiˋzhiˊ qiˊ daiˋ Been waiting, been wondering
yiˋzhiˊ chiˊ xuˋ zeng¯ qiangˊ Keeps getting stronger
erˊzhiˊ jie¯ (and) then directly
jianˇzhiˊ Simply
bingˇzhiˊ Adhere to principles, honest
queˋ shiˋzhiˊ jie¯ Just directly
jiuˋ shangˋzhiˊ sheng¯ ji¯ Rescue helicopter
zhen¯
Real
j b m c (Cangjie Input Code)
Real, true, genuine, genuinely
zhen¯ shiˋ Really, truly
zhen¯leˋ True Ribs (anatomy)
zhen¯zao¯gao¯ Truly, what a mess
zhen¯ xiang¯ Truth
zhen¯ buˋ haoˇ Truly bad, not good
zhen¯ buˋ shiˋ Truly isn't, really isn't
zhen¯ qiaoˇ Pretty amazing, really amazing
zhen¯ zhengˋ Actual, genuine, real
zhen¯ zheng¯ de˙ True, genuine
zhen¯ zhengˋ zaiˋ yiˋ Really cares about, truly cares about
zhen¯ liˇ Truth, reality
zhen¯ yaoˋ mingˋ Obsessive
zhen¯ mingˊ True name, real name
zhen¯ chuanˊ tongˇ Very traditional
zhen¯ xin¯ Sincere, heart felt
zhen¯ xin¯ de˙ Sincere, sincerely
zhen¯ de˙ Truly
zhen¯ shiˊ Genuine, real, true
zhen¯ guoˋyinˇ Amazing
tian¯zhen¯ Naïve, innocent
huoˋzhen¯ jiaˋ shiˊ Genuinely valuable, goods of high value at good prices
youˊzhen¯ Name: Eugene
haiˊzhen¯ de˙ Truly
zheˋzhen¯ shiˋ This truly is
renˋzhen¯ Serious(ly), ernest(ly)
renˋzhen¯ de˙ Seriously, truly
renˋzhen¯ de˙ Seriously, earnestly
shiˋ guˋzhen¯ xiang¯ Real cause of the/an accident
yinˇmanˊzhen¯ xiang¯ Hide the truth, cover up the truth
zenˇ me˙zhen¯ shiˊ Not so genuine
dongˋzhuˊzhen¯ xiang¯ See the obvious
meiˇ mengˋ chengˊzhen¯ Beautiful dream made complete and real
mengˋ xiangˇ chengˊzhen¯ Dream come true, realize a dream, make (dreams/a dream) become real
buˋ zenˇ me˙zhen¯ shiˊ Not really genuine
congˊ weiˋ renˋzhen¯ Never really, never seriously
nanˊ
South
j b t j (Cangjie Input Code)
South
nanˊ jiˊ South Pole
nanˊ touˊ (place name) nantou
nanˊ touˊ xianˋ Nantou County
zhiˇnanˊ Guide book
西xi¯nanˊ fang¯ South-West (direction)
taiˊnanˊ shiˋ Tainan City
suoˇ
Expose
j b v i f (Cangjie Input Code)
Expose, unearth, expose, search for, demand, ask (ask for), rope, cable, suspend
suoˇ ju¯ Live alone, hermit like
geˊsuoˇ Name: Gotha
tanˋsuoˇ Investigating
sou¯suoˇ Searching (for)
mo¯suoˇ zhe˙ Fumbled
xianˋsuoˇ Clues
erˊ fangˋ qiˋsou¯suoˇ And so abandon the search, abandon searching for
zhi¯
Support
j e (Cangjie Input Code)
Support, sustain, erect, raise, draw money, branch, limb, (radical 065)
zhi¯ dianˇ Pivot, fulcrum, support point
zhi¯ chiˊ Support
zhi¯ yuanˊ Support (as in customer support)
zhi¯ yuanˊ de˙ Back up
zhi¯ piaoˋ Cheque/check
zhi¯ fuˋ Pay using, pay in (using)
yiˋzhi¯ A
maiˋ
Wheat
j o n i (Cangjie Input Code)
Wheat, grain, barley, oats, (translit.), (radical 199)
maiˋ 西xi¯maˇ si¯ Name: Maximus
maiˋ xiang¯ Breaded and fried
mianˋ
Flour
j n m w l (Cangjie Input Code)
Flour, dough, noodles, baked goods, bakery, bread
mianˋ bao¯ Bread
kaoˇmianˋ bao¯ Toast, toasted bread
bei¯mianˋ Name: Baymax
wuˇyuˋmianˋ bao¯ Food: 5 grain bread
faˇ shiˋmianˋ bao¯ Food: French bread
滿manˇ fuˊbaoˇmianˋ bao¯ Food: muffin (bread)

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"