Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Cover 01

yueˋ
Month/Moon
b (Cangjie Input Code)
Month/Moon, monthly, female, menses, calendar, platform, (radical 074)
yueˋ guang¯ Moonlight
yueˋ seˋ Moonlight
yueˋ liangˋ Moon
wuˇyueˋ tian¯ Mayday
shangˋ ge˙yueˋ Last month
yiˊ ge˙yueˋ houˋ A month later
san¯ ge˙yueˋ qianˊ Three months prior
san¯ ge˙yueˋ houˋ Three months later
xiaˋ ge˙yueˋ Next month, month after this month
erˋ shiˊ siˋ ge˙yueˋ 24 months
pengˊ
Friend
b b (Cangjie Input Code)
Friend
pengˊ youˇ Friend(s)
pengˊ youˇ men˙ Friends
nanˊpengˊ youˇ Boyfriend
xiaoˇpengˊ youˇ Children
jiao¯pengˊ youˇ (VO) make friends, make a friend
guˇ
Portion
b h n e (Cangjie Input Code)
Portion, section, part, share, stock, dividend, rump, thigh, haunches, hips, buttocks
guˇ guˇ Anatomy: femur (thigh bone)
guˇ dong¯ Share holder
guˇ piaoˋ Stock, stocks
lianˇ
Face
b o m o (Cangjie Input Code)
Face, facial expression
lianˇ duiˋlianˇ Face to face
lianˇ shangˋ Face, on the face
lianˇ seˋ Fascial expression/color
xiaoˋlianˇ Smiling face
kanˋlianˇ seˋ Pay attention to mood of superiors
kuˇ gua¯lianˇ Sad face, "bitter melon face" (reflecting hardship)
tuo¯
Remove
b c r u (Cangjie Input Code)
Remove, take off, peel off, strip
tuo¯ le˙ Took off, removed
tuo¯ diaoˋ Doffed, took off, removed
tuo¯ xiaˋ laiˊ Undress, take off (clothes)
jiaoˇ jueˊ
Foot
b c r l (Cangjie Input Code)
Foot, leg, kick, base, foundation
jiaoˇ taˋgan¯ ME: foot peg
jiaoˇ taˋ shiˊ diˋ Plant feet on solid ground, do a job honestly
jiaoˇ taˋ bianˋ suˋgan¯ ME: gear shifter
jiaoˇ taˋ fa¯ dongˋgan¯ ME: kick starter
jiaoˇzhiˇ Toe(s)
jiaoˇya¯ zi˙ Foot
jiaoˇ xiaˋ Beneath the feet
dan¯jiaoˇ zhanˋ liˋ Standing on one foot
woˋjiaoˇzhiˇwan¯ shiˋ Holding Big Toes Standing Forward Bend (yoga)
zhenˋjiaoˇ Situation, circumstances
shuang¯jiaoˇ Both feet
youˋdengˋjiaoˇ Right Heel Kick
duan¯ dan¯jiaoˇ zhanˋ liˋ Upright and standing on one foot
maoˊ shouˇ maoˊjiaoˇ Took liberties, restless, uneasy
luanˋ le˙ zhenˋjiaoˇ Confused in the chaos, lost one's nerve
zhuanˇ shen¯ zuoˇdengˋjiaoˇ Tai ji: Turn Body Left Heel Kick
pangˋ
Obese
b f q (Cangjie Input Code)
Obese, fat, plump, corpulent, (pan2), comfortable
pangˋpangˋ de˙ Fat
pangˋ le˙ Got fat
feiˊpangˋ Fat, obese
yong¯zhongˇfeiˊpangˋ Large, fat, massive
shengˋ sheng¯
Victory
b f q s (Cangjie Input Code)
Victory, victor, win, winner, (sheng4), competent, able
shengˋ liˋ Victory, triumph, win
shengˋ liˋ xiaˋ After its victory
shengˋ guoˋ Superior, prevail over
zhanˋshengˋ Overcome, defeat
changˊshengˋ jiang¯ jun¯ Usual victor, frequently victorious, ever victorious
jiaoˋshengˋ yiˋ chouˊ A little better
fuˊ
Clothing
b s l e (Cangjie Input Code)
Clothing, garments, wear, serve, service
fuˊ wuˋ Services, render service, help
fuˊshiˋ Wait upon, waiting
shu¯fuˊ Comfortable
shu¯fuˊ de˙ Comfortable
xiaoˋfuˊ School clothes, school uniform
pingˊfuˊ Stable, stabilize
zhiˋfuˊ Uniform
peiˋfuˊ Admire, respect
liˇfuˊ Dress, gown
yi¯fuˊ Clothes
shuo¯fuˊ Convince, persuade
shu¯ shu¯fuˊfuˊ de˙ Comfortable
huanˋ yi¯fuˊ Change clothes
taiˊciˋfuˊ qiˋ Server, computer network device
taiˋ kong¯fuˊ Space suit
xiˇ yi¯fuˊ Wash clothes
keˋ fangˊfuˊ wuˋ Room service
yunˋ dongˋfuˊ Sports wear
bianˋ shen¯fuˊ Costume, outfit
jian¯ chiˊ shuo¯fuˊ Insistantly tries to persuade
naˋ taoˋ liˇfuˊ That dress
luˋ beiˋ liˇfuˊ Backless dress
meiˊ 穿chuan¯ yi¯fuˊ Naked, nude, bare
穿chuan¯ haoˇ xiaoˋfuˊ Get dressed for school
jinˇ quanˊ liˋ shuo¯fuˊ le˙ Did everything possible
chao¯ nengˊ bianˋ shen¯fuˊ Super suit(s)
xu¯ yaoˋ sheˊ me˙fuˊ wuˋ What do you need?
guaiˋshouˋ bianˋ shen¯fuˊ Monster suit
穿chuan¯ naˋ taoˋ liˇfuˊ Wearing that dress, in that dress, wear that dress, put that dress on
naoˇ
Brain
b v v w (Cangjie Input Code)
Brain
naoˇ zhong¯ zhongˋ yanˇ Thinking about
naoˇdaiˋ Head
naoˇ haiˇ Mind
dianˋnaoˇ Computer
dianˋnaoˇ huaˋ Computerize
dianˋnaoˇ kuangˊ renˊ Computer nerd
dianˋnaoˇ xiˋ tongˇ Computer network
dianˋnaoˇ liˇ bao¯ hanˊ Computer includes within itself
pao¯ zhi¯naoˇ houˋ Leave behind, forget
chu¯ xianˋ zaiˋ niˇnaoˇ haiˇ Comes to your mind
yongˋ
Use
b q (Cangjie Input Code)
Use, employ, operate, apply, exert, try, sample, (Radical 101)
yongˋ shiˊ jieˊ shuˋ Finished feeding
yongˋ zhaoˊ Use
yongˋ zhaoˊ le˙ Used
yongˋ laiˊ Use, use to
yongˋ can¯ Dine, eat
yongˋ buˋ zhaoˊ Weren't using, can't use, don't need
yongˋ buˋ liaoˇ Can't use, can't use all (of it)
yongˋ gong¯ Studious, hard working
yongˋ de˙ zhaoˊ Can/could use
yongˋ de˙ liaoˇ Can use
yongˋ xin¯ Intention,
yongˋ yiˇ In order to
shiˋyongˋ Am using
guˋyongˋ Employ, hire
neiˋyongˋ Eat in
luˋyongˋ Employ, take on staff
bingˋyongˋ Use together
jingˇyongˋ Police issue
changˊyongˋ Commonly used
feiˋyongˋ Fee, expenditure, cost
xiangˇyongˋ Want to use
youˇyongˋ Useful, practical, beneficial
youˇyongˋ de˙ Useful, practical, beneficial
buˋyongˋ Doesn't need to, not necessary (to)
guanˇyongˋ Effective
beiˋyongˋ Stand by, alternative, back up
beiˋyongˋ de˙ Alternate, stand by, back up
使shiˇyongˋ Use, employ, resort to
xinˋyongˋ kaˇ Credit card
liˋyongˋ Utilize, use, make use of
meiˊyongˋ de˙ It's no use!
haiˊyongˋ niˇ shuo¯ You're telling me
nengˊyongˋ Can use
yi¯liaoˊyongˋ pinˇ Medical supplies
yiˋ dianˇyongˋ yeˇ meiˊ youˇ Not even a little
erˊ liˋyongˋ And so uses
buˋ guanˇyongˋ Ineffective, regardless
henˇ youˇyongˋ Helpful
ganˇ qingˊyongˋ shiˋ Sentimental, swayed by feelings, emotionally attached
daˋ caiˊ xiaoˇyongˋ Overqualified
buˋfu¯ 使shiˇyongˋ Useless, used up
zhou¯
Encircle
b g r (Cangjie Input Code)
Encircle, circuit, complete, lap, week, cycle, circumference
zhou¯ weiˊ Surrounding, located around
zhou¯ weiˊ de˙ Surrounding
zhou¯ fa¯ Zhou Fa (or Ji Fa) founded Zhou Dynasty after unseating despot king of Shang dynasty
huanˊ guˋ siˋzhou¯ Look around

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"