Online Easy Lookup Chinese Character Dictionary: Horizontal 01

yiˋ yiˊ yi¯
1
m

(Cangjie Input Code)
一 r1
1, one, single, a, an, once, as soon as, the, (radical 001)
yiˋ huiˊ shiˋ
One and the same thing, caused by, one thing 一回事
yiˋ yuanˊ
Realize, complete 一圓/一圆
yiˋ tuanˊ luanˋ dang¯ zhong¯
In the midst of (the) confussion 一團亂當中/一团乱当中
yiˋ tuanˊnianˊnianˊ de˙
Gunky, sticky 一團黏黏的/一团黏黏的
yiˋ weiˋ
Habitually, invariably 一味
yiˊ luˋ
All the way, throughout the journey, go the same way, single file 一路
yiˋ juˊ
Game 一局
yiˋ cengˊ cengˊ de˙
Layered 一層層的/一层层的
yiˊdanˋ
Once, some day 一旦
yiˋ jian¯
A, an (e.g. room) 一間/一间
yiˋ ke¯
A (round object, seed, planet) 一顆/一颗
yiˋ dianˇ
A little 一點/一点
yiˋ dianˇ dianˇ
A little, hardly any, very little, a tiny amount 一點點/一点点
yiˋ dianˇ yeˇ buˊ xiangˋ
Isn't at all like 一點也不像/一点也不像
yiˋ dianˇ yongˋ yeˇ meiˊ youˇ
Not even a little 一點用也沒有/一点用也没有
yiˋ yanˇ jueˊ de˙
A critical eye 一眼覺的/一眼觉的
yiˋ tongˊ
Together 一同
yiˋ tongˊ qianˊ wangˇ
Go/travel together 一同前往
yiˋduoˇ
A bunch (of flowers) 一朵
yiˊ duanˋ
A section, first section, one section 一段
yiˊ duanˋ shiˊ jian¯ houˋ
Over time, over a period of time 一段時間後/一段时间后
yiˊ jiaoˋ xingˇ laiˊ
Wake up 一覺醒來/一觉醒来
yi¯ juˇ shuˋ deˊ
Lots of benefits from one action, (kill two birds with one stone) 一舉數得/一举数得
yiˋpi¯
A (horse) 一匹
yi¯ song¯
Loose 一鬆/一松
yiˋ qunˊ
A group, a bunch (of), a team (of) 一群
yiˋ zhang¯
A 一張/一张
yiˋ zhang¯yiˇ zi˙
A single chair, one chair 一張椅子/一张椅子
yiˋ renˊ
One person, alone, sole 一人
yiˋ zhen¯ maˊ zuiˋ
A shot of anesthetic 一針麻醉/一针麻醉
yiˊ wanˋ
10 000 一萬/一万
yiˊ luoˋ de˙
Lands, touches down 一落地
yiˊ banˋ
Half 一半
yiˋ xiaoˇ kuaiˋ
A tiny piece 一小塊/一小块
yiˋ xiaoˇ shiˊ
One hour 一小時/一小时
yiˋ xiaoˇ duiˋ renˊ
A small team, a small group of people 一小隊人/一小队人
yiˋ zhiˊ
Straight, always, constantly, been, (go) straight ahead 一直
yiˋ zhiˊ tong¯ guoˋ
Has been using 一直通過/一直通过
yiˋ zhiˊ qiˊ daiˋ
Been waiting, been wondering 一直期待
yiˋ zhiˊ chiˊ xuˋ zeng¯ qiangˊ
Keeps getting stronger 一直持續增強/一直持续增强
yiˋ zhi¯
A 一支
yiˋ qie¯
All, completely, everything 一切
yiˋ qie¯ dou¯ zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ houˋ
After all of these preparations where completed 一切都準備就緒後/一切都准备就绪后
yiˋ che¯
Car, vehicle 一車/一车
yiˋ gen¯
A (finger) 一根
yiˋ gen¯ shouˇ zhiˇ
A finger 一根手指
yiˋke¯
A (tree) 一棵
yiˊ yangˋ
Alike, the same, equal 一樣/一样
yiˋ moˊ yiˊ yangˋ
Nearly identical 一模一樣/一模一样
yiˋ dangˇ
ME: first gear 一檔/一档
yiˋ benˇ
A (book) 一本
yiˋ baˇ
Handful, bunch 一把
yi¯ baˇcheˇ xiaˋ
Pulled off 一把扯下
yiˋ yaoˊ yiˋ baiˇ
Sway, (waddle) 一搖一擺/一摇一摆
yiˋ pai¯ jiˊ heˊ
Become good friends 一拍即合
yi¯ jie¯ chuˋ daoˋ
As soon as it contacted, as soon as it came in contact with 一接觸到/一接触到
yiˋ changˇ
A 一場/一场
yiˋ changˇ mengˋ
A nightmare 一場惡夢/一场恶梦
yiˋ dui¯
A (packet of), bunch of, pile of, heap of 一堆
yiˋ qiˇ
Together 一起
yiˊ quˋ buˋ huiˊ de˙
Gone for good, won't ever return 一去不回的
yiˋ taiˊ
A 一臺/一台
yiˋ sheng¯ lingˋ xiaˋ
Gives order to attack 一聲令下/一声令下
yiˋ sheng¯houˇ jiaoˋ houˋ
After roaring 一聲吼叫後/一声吼叫后
yiˊ daˋ qunˊ
A big group (of) 一大群
yiˊ daˋ biˇ qianˊ
A large sum of money 一大筆錢/一大笔钱
yiˊ taoˋ
A set of 一套
yiˊ jiaˋ
A (plane, helicopter, aircraft) 一架
yiˋ xie¯
Some 一些
yiˊ zhenˋ
A (sound or breeze or wind) 一陣/一阵
yiˊ zhenˋ juˋ tongˋ
A burst of intense pain 一陣劇痛/一阵剧痛
yiˊ zhenˋ zi˙ zhi¯ houˋ
After a while 一陣子之後/一阵子之后
yiˊ fuˋ
A set of (eyewear, goggles, to do with face) 一副
yiˋ baiˇ
One hundred 一百
yiˋ baiˇ qi¯ shiˊ wuˇ
175 一百七十五
yiˊ mianˋ huan¯ hu¯ yiˊ mianˋ xing¯ fenˋ de˙
Cheered excitedly 一面歡呼一面興奮的/一面欢呼一面兴奋的
yiˋ shiˊ san¯ niaoˇ
Kill three birds with one stone 一石三鳥/一石三鸟
yiˋ tian¯
One day 一天
yiˋ tian¯ tian¯ guoˋ quˋ le˙
Days go by 一天天過去了/一天天过去了
yiˊ zhiˋ
Unanimously 一致
yiˋ dingˇ
A (hat) 一頂/一顶
yiˋ ge¯
Brother, a brother 一哥
yiˊ xiaˋ
Please, (polite suggestion) 一下
yiˊ xiaˋ ziˇ
Immediately, suddenly, at once 一下子
yiˋ buˊ bianˋ de˙
Unchanging, constant 一不變的/一不变的
yiˊ buˋ xiaoˇ xin¯
Carelessly, a little carelessly 一不小心
yiˊ buˋ xiaoˇ xin¯ dianˇ
A little carelessly, not paying attention, accidentally, a little incautioiusly 一不小心點/一不小心点
yiˊ piaoˋ
Bunch of or group of (slang) 一票
yiˊ qiˋ zhi¯ xiaˋ
In a fit of anger 一氣之下/一气之下
yiˋ nianˊ
One year 一年
yiˋ wuˊ suoˇ huoˋ
Achieved nothing 一無所獲/一无所获
yiˋ mingˊ
A (person) 一名
yiˋ mingˊ shenˊ miˋ nuˇ ziˇ
A myserious woman 一名神秘女子
yiˋ sheng¯
A life 一生
yiˊ wuˋkeˋ yiˊ wuˋ
The circle of life, there is always one thing that limits or restricts another 一物剋一物/一物克一物
yiˋ shuang¯
A pair (of) 一雙/一双
yiˋ zhi¯
A (hand/animal/beast) 一隻/一只
yiˋ zhi¯chanˊ
A Cicadia 一隻蟬/一只蝉
yiˋ zhi¯ shouˇ
One hand 一隻手/一只手
yiˋ zhi¯ zhi¯
One by one 一隻隻/一只只
yiˋ tiaoˊ
A (long object e.g. scarf) 一條/一条
yiˊ ge˙
A, an 一個/一个
yiˊ geˋ geˋ
One by one, each and every 一個個/一个个
yiˊ geˋ geˋ de˙
One-by-one 一個個的/一个个的
yiˊ ge˙ yueˋ houˋ
A month later 一個月後/一个月后
yiˊ ge˙ yiˊ ge˙
One by one 一個一個/一个一个
yiˊ ge˙ jie¯ yiˊ ge˙
One after another 一個接一個/一个接一个
yiˊ jianˋ
A (piece of clothing, matter of business) 一件
yiˊ jianˋ shiˋ
A matter 一件事
yiˊ daiˋ
Bag of 一袋
yiˊ weiˋ
A, an 一位
yiˋ qian¯
1000 一千
yiˋ zhongˇ
A kind of, a type, one kind 一種/一种
yiˋ fan¯
Some, a/an (e.g. argument 一番
yi¯ ganˇ ying¯ daoˋ
As soon as it sensed 一感應到/一感应到
yiˊ ciˋ
A, one, single 一次
yiˋ shen¯kui¯ jiaˇ
A suit of armour 一身盔甲
yiˋ ban¯
Usually, in general, as a rule, like, just like, as if 一般
yiˋ ban¯ laiˊ shuo¯
Usually, in general, for the most part 一般來說/一般来说
yiˋ ban¯ shuo¯ laiˊ
Usually, in general, for the most part 一般說來/一般说来
yiˋ ban¯ erˊ yanˊ
Usually, in general, for the most part (written ""high cultured"" version of yi ban lai shuo) 一般而言
yiˋsao¯
A (boat, ship, vessel), one ship 一艘
yiˊ xiangˋ
Always, until now, consistantly 一向
yiˊ dingˋ
Definitely, probably 一定
yiˊ dingˋ huiˋ
Will, would 一定會/一定会
yiˊ dingˋ deiˇ
Definitely need to, definitely should 一定得
yiˊ zuoˋ
A, an (e.g. island) 一座
yiˊ bianˋ
Again, once more 一遍
yiˋ lianˊ
A (series, connected objects) 一連/一连
yiˋ lianˊchuanˋ
A series (of), a sequence (of) 一連串/一连串
yiˋ bian¯
On one hand 一邊/一边
yiˋ liˊ kai¯
While about to leave 一離開/一离开
yiˊ keˋ
Time, occasion, moment 一刻
yiˋ yanˊ yiˇbiˋ zhi¯
To make a long story short, to sum up 一言以蔽之
yiˋ pangˊ
On one side, to one side 一旁
yiˋ taiˊ
A (plane) 一台
yiˋ si¯
A trace, a hint 一絲/一丝
naˇ yiˋ zhongˇ
What kind of 哪一種/哪一种
naˇ yiˋ bian¯
Which side? 哪一邊/哪一边
weiˊ yi¯
The only 唯一
weiˊ yiˋ de˙
Only, single 唯一的
weiˊ yi¯ yiˊ ge˙
The only one 唯一一個/唯一一个
paoˇ yiˋ paoˇ
Run around, run 跑一跑
tiaoˋ yiˊ tiaoˋ
Jump around, skip, hop around 跳一跳
lingˋ yiˋ
Another, the other 另一
lingˋ yiˊ ge˙
The other 另一個/另一个
lingˋ yiˋ bian¯
Elsewhere, (the) other side 另一邊/另一边
lingˋ yiˋ duan¯
Other end/side 另一端
zaoˇ yiˋ dianˇ
Earlier, early 早一點/早一点
shiˋ yiˋ jia¯ renˊ
Stick together 是一家人
tongˊ yiˋ
Same 同一
tongˊ yiˋ shiˊ jian¯
Simultaneously, at the same time 同一時間/同一时间
tongˊ yiˋ diˋ qu¯
Same area 同一地區/同一地区
biˇ yiˋ biˇ
Compare 比一比
naˋ yiˊ keˋ
That time, that occasion, that moment 那一刻
gaiˇ yiˋ gaiˇ
Make a little change, just make a little change 改一改
qianˊ yiˋ tian¯
One day before 前一天
mouˇ yiˋ tian¯
One day 某一天
chaoˊ yiˊ mianˋ qiangˊ
Facing a wall 朝一面牆/朝一面墙
niuˇ yiˋniuˇ
Twist, give a twist, turn 扭一扭
mo¯ yiˊ xiaˋ
Touch 摸一下
shuangˇ yiˊ xiaˋ ba¯
Getting together, having sex 爽一下吧
youˇ yiˊ ciˋ
Once 有一次
youˇ yiˋ tian¯
One day 有一天
youˇ yiˋ cengˊ
Has one layer, a layer 有一層/有一层
youˇ yiˋ qunˊ
A group (of) 有一群
youˇ yiˋ dianˇ erˊ
Have a little, are a little 有一點兒/有一点儿
touˊ yiˋ ciˋ
First time 頭一次/头一次
tian¯ yiˊ liangˋ
Dawn, break of day 天一亮
xiaˋ yiˊ ge˙
The next 下一個/下一个
xiaˋ yiˊ yeˋ
Next page 下一頁/下一页
xiaˋ yiˋchu¯
Next chapter, the next chapter 下一齣/下一出
buˋ yiˊ dingˋ
Not certain, not definite, indefinite, unsure 不一定
buˋ yiˊ yangˋ
Not the same, different, un-alike 不一樣/不一样
qiuˊ yiˋ moˊ yiˊ yangˋ
Like Earth's, Almost exactly iike that of Earth 球一模一樣/球一模一样
zaiˋ yiˊ ciˋ
Once again 再一次
juˋ yiˊ juˋ
Get together, meet 聚一聚
meiˇ yiˊ ge˙
Every, each and every 每一個/每一个
meiˇ yiˊ ge˙ renˊ
Each and every person, everybody 每一個人/每一个人
meiˇ yiˋ fen¯ miaoˇ
Each second 每一分秒
diˋ yi¯
Number one, first 第一
diˋ yiˊ ciˋ
First time 第一次
diˋ yiˋ tian¯
First day 第一天
diˋ yi¯ ge˙
First 第一個/第一个
diˋ yi¯ baiˇ san¯ shiˊ siˋ
134th 第一百三十四
benˋ yiˋ beiˋ
Stupider, more stupid 笨一倍
dengˇ yiˊ xiaˋ
Wait a moment 等一下
dengˇ yiˋ dengˇ
Wait a moment 等一等
dengˇ yiˋ qie¯ dou¯
Once everything (is/was) 等一切都
dengˇ yiˊ xiaˋ haoˇ maˇ
Can you wait a moment, can you give me a second? 等一下好嗎/等一下好吗
xiaoˋ yiˋ ge˙
Smile 笑一個/笑一个
chengˊ yiˋ tuanˊ
Everyone in a group, entire regiment 成一團/成一团
zheˋ yiˋ juˊ
This game 這一局/这一局
zheˋ yiˋ benˇ
This book 這一本/这一本
zheˋ yiˊ ciˋ
This time 這一次/这一次
zheˋ yiˊ zhenˋsao¯ dongˋ
This disturbance 這一陣騷動/这一阵骚动
zhi¯ yiˋ
One of 之一
raoˋ yiˋ quan¯
Walk around, complete a circle 繞一圈/绕一圈
he¯ diˋ yi¯ bei¯ boˊjueˊ chaˊ qianˊ
Before drinking (my) first cup of earl grey 喝第一杯伯爵茶前
xi¯ le˙ yiˋ kouˇ qiˋ
Inhale, breath of air 吸了一口氣/吸了一口气
xiaˋ le˙ yiˋ tiaoˋ
Scared, frightened, made (someone) jump 嚇了一跳/吓了一跳
zhiˇ youˇ yiˊ ge˙
Only have one 只有一個/只有一个
lingˋ waiˋ yiˊ ge˙
Another 另外一個/另外一个
lingˋ waiˋ yiˋ bian¯
On the other side 另外一邊/另外一边
shiˋ naˇ yiˋ zhongˇ
What kind of, is what kind 是哪一種/是哪一种
kai¯ le˙ yiˋ qiang¯
Fired a single shot 開了一槍/开了一枪
huiˇ yuˊ yiˊdanˋ
Destroyed 毀於一旦/毁于一旦
gu¯ shen¯ yiˋ renˊ de˙
Isolated, alone 孤身一人的
qiang¯ de˙ yiˋ sheng¯
"qiang" sound 鏘的一聲/锵的一声
qianˊ jinˋ yiˋ buˋ
Step forwards, advance a little bit 前進一步/前进一步
qiˊ zhong¯ yiˊ ge˙
One of them 其中一個/其中一个
qiˊ zhong¯ yiˋ gen¯
One of them (them being long slender objects) 其中一根
qiˊ zhong¯ yiˋ renˊ
One of them 其中一人
qiˊ zhong¯ yiˋ zhi¯
One of the (creatures) 其中一隻/其中一只
jiaoˋ shengˋ yiˋ chouˊ
A little better 較勝一籌/较胜一筹
qiang¯ xian¯ yiˋ buˋ
Rushing ahead 搶先一步/抢先一步
pao¯ kai¯ yiˋ qie¯
Set aside everything, throw it all away 拋開一切/抛开一切
jiˇ zaiˋ yiˋ qiˇ
Crowd together 擠在一起/挤在一起
zaiˇ zhe˙ yiˊ ge˙ renˊ
Carry one person 載著一個人/载着一个人
duˊ ziˋ yiˋ renˊ
Alone, single handedly, by one's self 獨自一人/独自一人
daˋhouˇ yiˋ sheng¯
Roared a single time 大吼一聲/大吼一声
daˋ chi¯ yiˋ jing¯
Surprised 大吃一驚/大吃一惊
zaiˋ tongˊ yiˋ shiˊ jian¯
At the same time 在同一時間/在同一时间
shunˋ daiˋ yiˋ tiˊ
For reference 順帶一提/顺带一提
san¯ shiˊ yiˋ
31, thirty-one 三十一
zaiˋ shuo¯ yiˋ ciˋ
Say once more, say again 再說一次/再说一次
zaiˋ laiˊ yiˋ bei¯
Another cup, another drink? 再來一杯/再来一杯
lingˊ ji¯ yiˋ dongˋ
Suddenly think of 靈機一動/灵机一动
liaoˊ le˙ yiˊ huiˋ
Chatted (for a while) 聊了一會/聊了一会
dengˇ woˇ yiˊ xiaˋ
Wait a moment, wait for me 等我一下
dengˇ zheˋ yiˊ keˋ
Waited for this moment 等這一刻/等这一刻
jieˇ shiˋ yiˊ xiaˋ
Explain 解釋一下/解释一下
xiu¯ buˇ yiˋ xiaˋ
Try to repair, fix, mend 修補一下/修补一下
ta¯ men˙ yi¯ chu¯ laiˊ
As soon as they come out 他們一出來/他们一出来
woˇ jie¯ yiˊ xiaˋ
I'll get it (in answer to phone ringing) 我接一下
xingˊ touˊ yiˊ jianˋ buˋ shaoˇ
To have enough outfits, sufficient wardrobe 行頭一件不少/行头一件不少
hunˊ zheˋ yiˋ hangˊ
Playing this (game, profession trade) 混這一行/混这一行
shen¯ xi¯ yiˋ kouˇ qiˋ
Takes a deep breath 深吸一口氣/深吸一口气
qi¯ hei¯ yiˋ pianˋ
Dark (as in nightfall) 漆黑一片
haiˇ wan¯ yiˋ
Waikiki 海灣一/海湾一
haiˇ wan¯ yiˋ daiˋ
Bay area 海灣一帶/海湾一带
lianˊ zaiˋ yiˋ qiˇ
Connected together, linked together 連在一起/连在一起
qiao¯ le˙ yiˊ jiˋ
Struck a note, struck and created a sound 敲了一記/敲了一记
manˊ changˊ yiˊ duanˋ
Quite (a) long 蠻長一段/蛮长一段
manˊ changˊ yiˊ duanˋ juˋ liˊ
Quite a distance, quite a ways 蠻長一段距離/蛮长一段距离
zongˇ youˇ yiˋ tian¯
Someday, eventually 總有一天/总有一天
zhanˋ shiˋ diˋ yi¯ shiˋ
Warrior 1, Virabhadrasana 1 戰士第一式/战士第一式
queˋ wanˇ le˙ yiˋ buˋ
But (are) too late 卻晚了一步/却晚了一步
laiˊ zhua¯ kuangˊ yiˊ xiaˋ
Let's go crazy 來抓狂一下/来抓狂一下
daˋhouˇ le˙ yiˋ sheng¯ houˋ
Roared and then after 大吼了一聲後/大吼了一声后
zaiˋ lingˋ waiˋ yiˋ bian¯ de˙
On the other side 在另外一邊的/在另外一边的
diˋ erˋ tian¯ yiˋ zaoˇ
The next morning 第二天一早
duo¯ guanˋ le˙ yiˋ xie¯
Added a little more 多灌了一些
woˇ deiˇ jie¯ yiˊ xiaˋ
I have to get that 我得接一下
yanˇ jingˋsheˊ diˋ yi¯ shiˋ
Cobra 1 (yoga), Bhujangasana 眼鏡蛇第一式/眼镜蛇第一式
chaˋ buˋ duo¯ tongˊ yiˋ diˋ qu¯
Roughly the same area 差不多同一地區/差不多同一地区
fuˋ zeˊ zhiˇ hui¯ yiˋ qie¯
In total command 負責指揮一切/负责指挥一切
xiangˋ houˋ 退tuiˋ le˙ yiˋ buˋ
Stepped back, retreated a step 向後退了一步/向后退了一步
fanˊ shiˋ jie¯ youˇ diˋ yiˊ ciˋ
There's a first time for everything 凡事皆有第一次
baiˇ fen¯ zhi¯ erˋ shiˊ yiˋ
21\%, twenty-one percent 百分之二十一
woˇ jiˋ de˙ zuiˋ houˋ yiˊ jianˋ shiˋ
The last thing I remember (is/was) 我記得最後一件事/我记得最后一件事
weiˋ le˙ yiˇ fangˊ wanˋ yiˋ
As a precaution, just in case 為了以防萬一/为了以防万一
zheˋ gong¯ zuoˋ buˋ nengˊ zuoˋ yiˋ beiˋ zi˙
This job isn't forever 這工作不能做一輩子/这工作不能做一辈子
san¯
Three
m
m
m

(Cangjie Input Code)
一 r1
< T >
Three, 3
san¯ mingˊ zhiˋ
Food: Sandwich 三明治
san¯ ke¯
Three (round objects i.e. planets) 三顆/三颗
san¯ shiˊ
30, thirty 三十
san¯ shiˊ yiˋ
31, thirty-one 三十一
san¯ shiˊ wuˇ
35, thiry-five 三十五
san¯ dangˇ
ME: third gear 三檔/三档
san¯ suiˋ
3 years old 三歲/三岁
san¯ suiˋ banˋ
3 1/2, three and a half 三歲半/三岁半
san¯ baiˇ lingˊ jiuˇ
309 三百零九
san¯ baiˇ shiˊ erˋ
312, three hundred and twelve 三百十二
san¯ nianˊ jiˊ de˙
Grade three 三年級的/三年级的
san¯ mingˊ
Three (people) 三名
san¯ jiaoˇshen¯
Triangle Pose (yoga), Utthitta Trikonasana 三角伸
san¯ jiaoˇceˋ
Side Angle Pose (yoga), Parsvokonasana 三角側/三角侧
san¯ jiaoˇ shiˋ
Triangle Pose (yoga), Trikonasana 三角式
san¯ jiaoˇ ciˋ beiˋjiˊ de˙
Triple ridged backbone 三角刺背脊的
san¯ jiaoˇniuˇ zhuanˇshen¯ zhanˇ shiˋ
Revolving Triangle Pose (yoga), Privrtta Trikonasan 三角扭轉伸展式/三角扭转伸展式
san¯ ge˙
Three 三個/三个
san¯ ge˙ yueˋ qianˊ
Three months prior 三個月前/三个月前
san¯ ge˙ yueˋ houˋ
Three months later 三個月後/三个月后
san¯ qian¯
3000, three thousand 三千
san¯lengˊ jingˋ
Prism 三稜鏡/三稜镜
san¯ ciˋ
Three times 三次
zouˇ san¯ tian¯ de˙ luˋ chengˊ
3 days travel time 走三天的路程
erˋ san¯ qiˊ deˊ
Inconsistant, highly changeable, unstable, unreliable 二三其德
diˋ san¯ shiˋ jieˋ
Third (3rd) world 第三世界
diˋ san¯ shiˋ jieˋ de˙
Third (3rd) world 第三世界的
zhanˋ shenˊ san¯ haoˋ
Ares 3 戰神三號/战神三号
xing¯ qiˊ san¯
Wednesday 星期三
yiˋ shiˊ san¯ niaoˇ
Kill three birds with one stone 一石三鳥/一石三鸟
diˋ yi¯ baiˇ san¯ shiˊ siˋ
134th 第一百三十四
shengˋ zheˊ maˇ liˇ qiˊ san¯ shiˋ
Marichyasana 3 (yoga) 聖哲馬里奇三式/圣哲马里奇三式
fuˋ
Assist
m
w
l
n

(Cangjie Input Code)
刀 r18
< T >
Assist, secondary, deputy, auxiliary, back up, assistant, deputy, copilot, vice…
fuˋ shuiˇ xiang¯
ME: water reservoir 副水箱
yiˊ fuˋ
A set of (eyewear, goggles, to do with face) 一副
douˋ
Bean
m
r
t
廿

(Cangjie Input Code)
豆 r151
< T >
Bean, peas, bean curd, sacrificial vessel, (Radical 151)
douˋ 漿jiang¯
Soy milk 豆漿/豆浆
sheng¯ douˋ
Beans 生豆
luˋ douˋ
Green bean 綠豆/绿豆
luˋ douˋ sha¯ niuˊ naiˇ
Green bean milk smoothy 綠豆沙牛奶/绿豆沙牛奶
zhi¯ maˊ luˋ douˋ
Trivial, trifling, insignificant芝麻綠豆/芝麻绿豆
touˊ
Head
m
t
廿
m
b
c

(Cangjie Input Code)
頁 r181
< T >
Head, chief, boss, prime, first
touˊyunˋ
Dizzy, light headed 頭暈/头晕
touˊ guˇ
Anatomy: skull 頭骨/头骨
touˊ faˇ
Hair, blonde 頭髮/头发
touˊ jin¯ faˇ
Gold colored hair, blonde hair 頭金髮/头金发
touˊ yeˇ buˋ huiˊ de˙
Without looking back, without a second thought 頭也不回地/头也不回地
touˊ ji¯ nianˊ
First few years 頭機年/头机年
touˊkui¯
Helmet 頭盔/头盔
touˊjin¯
Bandana 頭巾/头巾
touˊ yiˋ ciˋ
First time 頭一次/头一次
touˊ touˊ
Boss, chief, guvnor 頭頭/头头
touˊ touˊ dou¯
Each/every/all (large animal: cow, elephant, lion) 頭頭都/头头都
touˊ pengˋxi¯ shiˋ
Head to the knee pose (yoga), Janusirsasana 頭碰膝式/头碰膝式
touˊ pengˋxi¯ qianˊqu¯shen¯ zhanˇ shiˋ
Head to knee pose (yoga), Janusirsasana 頭碰膝前屈伸展式/头碰膝前屈伸展式
touˊ dingˇ
Top of the head 頭頂/头顶
touˊ dengˇ
First class 頭等/头等
touˊ dengˇcang¯
First class cabin頭等艙/头等舱
touˊtengˊ
Headache 頭疼/头疼
touˊtengˊ siˇ le˙
Killer head ache 頭疼死了/头疼死了
touˊ liˋ shiˋ
Headstand (yoga), Sirsasana 頭立式/头立式
touˊ buˋ
Head 頭部/头部
touˊ xuˋ
Clues, ways, means, sequence, systematical 頭緒/头绪
huiˊ touˊ
Return, turn head 回頭/回头
huiˊ touˊ jianˋ
See you in a sec 回頭見/回头见
meiˊ touˊ
Space between the eyebrows 眉頭/眉头
meiˊ touˊ jinˇcuˋ
Wince 眉頭緊蹙/眉头紧蹙
kai¯ touˊ
From the beginning 開頭/开头
dianˇ touˊ
Nod head 點頭/点头
guˇ touˊ
Anatomy: bone 骨頭/骨头
shan¯ touˊ
Mountain 山頭/山头
juˋ touˊ
Giant 巨頭/巨头
nianˋ touˊ
Thought 念頭/念头
fuˇ touˊ
Axe head 斧頭/斧头
jianˇ touˊ faˋ
Give a haircut, have a haircut 剪頭髮/剪头发
quanˊ touˊ
Fist, fists 拳頭/拳头
zhuanˇ touˊ duiˋ
Turns towards 轉頭對/转头对
zhenˇ touˊ
Cushion, pillow 枕頭/枕头
biao¯ touˊ
Heading, header, headline, message header, packet header 標頭/标头
shu¯ touˊ faˇ
Comb hair 梳頭髮/梳头发
baˇ touˊ di¯ xiaˋ
Get your head down, get down, duck 把頭低下/把头低下
pi¯ touˊ siˋ
Beatles 披頭四/披头四
pi¯ touˊ siˋ diˋ
Beatles 披頭四的/披头四的
diaoˋ touˊ
Turn back 掉頭/掉头
gaoˇ touˊ de˙
Engaged 搞頭的/搞头的
shangˋ touˊ
On top of 上頭/上头
maˇ touˊ
Pier, dock 碼頭/码头
maˇ touˊ de˙
Docked 碼頭的/码头的
nianˊ touˊ
Times 年頭/年头
di¯ touˊ
Bow head, bow 低頭/低头
di¯ touˊ xingˊ liˇ
Bow head, bow 低頭行禮/低头行礼
congˊ touˊ daoˋ weiˇ
From start to finish, from head to tail 從頭到尾/从头到尾
xingˊ touˊ
Outfit, part of an outfit 行頭/行头
xingˊ touˊ yiˊ jianˋ buˋ shaoˇ
To have enough outfits, sufficient wardrobe 行頭一件不少/行头一件不少
xin¯ touˊ
Mind 心頭/心头
guoˋ touˊ
Exceed, overdo, overshoot 過頭/过头
dianˇ dianˇ touˊ
Nod head 點點頭/点点头
chu¯ feng¯ touˊ
Show off 出鋒頭/出锋头
daiˋ ciˋ touˊkui¯
Spiked helmet 帶刺頭盔/带刺头盔
zhuanˇ guoˋ touˊ
Turned around 轉過頭/转过头
shu¯ de˙ touˊ
Styled hair 梳的頭/梳的头
shouˇ zhiˇ touˊ
Finger 手指頭/手指头
qiˋgang¯ touˊ
ME: cyclinder head 汽缸頭/汽缸头
meiˊ gaoˇ touˊ de˙
Disengaged, hopeless 沒搞頭的/没搞头的
zhunˇ beiˋ touˊ daoˇ liˋ shiˋ
Headstand Prep (yoga), Sirsasana 準備頭倒立式/准备头倒立式
zheˋ nianˊ touˊ
These times, in these times 這年頭/这年头
dan¯ jiaoˇ pengˋ touˊ shiˋ
One Leg Behind the Head Pose (yoga), Eka Pada Sirsasana 單腳碰頭式/单脚碰头式
dianˇ le˙ dianˇ touˊ
Nodded 點了點頭/点了点头
mo¯ buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ
Feel clueless 摸不著頭緒/摸不着头绪
zouˇ zaiˋ qianˊ touˊ
Walk in front, lead the way 走在前頭/走在前头
xiangˋ shangˋ renˊ touˊ
Head (separated from body) 項上人頭/项上人头
ge˙ daˋ kuaiˋ touˊ
Big man, a big man 個大塊頭/个大块头
ke¯ jiˋ juˋ touˊ
Tech giant 科技巨頭/科技巨头
kuan¯ de˙ naˋ touˊ
Wide end 寬的那頭/宽的那头
lingˋ renˊ mo¯ buˋ zhaoˊ touˊ xuˋ
Makes no sense 令人摸不著頭緒/令人摸不着头绪
liˋ
Beautiful
m
m
b
b
p

(Cangjie Input Code)
鹿 r198
< T >
Beautiful, elegant, double, dual, hang (the act of hanging something)
liˋ shuiˇ
River Li, Beautiful Water 麗水/丽水
liˋ chiˊ
Ritz 麗池/丽池
yanˋ liˋ
Radiantly beautiful, charming, captivating 豔麗/豔丽
meiˇ liˋ
Beautiful 美麗/美丽
meiˇ liˋ de˙
Beautiful 美麗的/美丽的
huaˊ liˋ
Elaborate 華麗/华丽
maˇ liˋsha¯
Name: Mellisa 瑪麗莎/玛丽莎
aiˋ liˋ si¯ haoˋ
Iris probe 愛麗絲號/爱丽丝号
zhuangˋ liˋ
Imposing 壯麗/壮丽
wuˇ
Martial
m
p
y
l
m

(Cangjie Input Code)
止 r77
< T >
Martial, military, fighting, warlike
wuˇ qiˋ
Weapon 武器
wuˇ qiˋ touˊzhiˊ
Throwing weapon (disc shaped) 武器投擲/武器投掷
wuˇ shiˋ
Warrior, knight 武士
wuˇ shuˋ
Martial art(s) 武術/武术
erˋ
Two
m
m

(Cangjie Input Code)
二 r7
< T >
Two, 2, (radical 007)
erˋ luˋ erˊ
Low(er) quality goods, 二路兒/二路儿
erˋ fangˊ
Concubine, mistress 二房
erˋchenˊ
Traitor, turncoat 二臣
erˋ renˊ
Two people (closely related) 二人
erˋ fen¯ faˇ
Dichotomy 二分法
erˋ shiˊ
Twenty, 20 二十
erˋ shiˊ siˋ shiˋ
Tai ji: 24 Style 二十四式
erˋ shiˊ siˋ ge˙ yueˋ
24 months 二十四個月/二十四个月
erˋ huˊ
Instrument: two stringed chinese instrument 二胡
erˋ dangˇ
ME: second gear 二檔/二档
erˋ laoˇ
Parents, mum and dad 二老
erˋ san¯ qiˊ deˊ
Inconsistant, highly changeable, unstable, unreliable 二三其德
erˋ yuanˊ lunˊ
Philosophy: dualism 二元論/二元论
erˋ yuanˊ fang¯ chengˊ shiˋ
Equation with two variables 二元方程式
erˋ baiˇ wuˇ
Idiot 二百五
erˋyangˇ huaˋtanˋ
Carbon dioxide (CO2) 二氧化碳
erˋ dengˇ
Second class, economy class 二等
erˋ zhongˋ guoˊ jiˊ
Dual nationality, dual citizenship 二重國籍/二重国籍
erˋ zhongˋ renˊ geˊ
Split personality 二重人格
erˋ xingˊ chengˊ
ME: 2 stroke 二行程
erˋ xin¯
Disloyal 二心
erˋlengˋ
Badly scared, scared stiff 二愣
erˋlengˋ ziˇ
Adrenalin junkie, risk taker 二愣子
erˋ langˊtuiˇ
Pose: sit cross legged 二郎腿
erˋ qin¯
Parents, mother and father 二親/二亲
diˋ erˋ tian¯
The next day 第二天
diˋ erˋ tian¯ yiˋ zaoˇ
The next morning 第二天一早
jiaoˋ le˙ erˋ shiˊ nianˊ de˙ shu¯
Taught for twenty years 教了二十年的書/教了二十年的书
zhanˋ shiˋ diˋ erˋ shiˋ
Warrior 2, Virabhadrasana 2 戰士第二式/战士第二式
san¯ baiˇ shiˊ erˋ
312, three hundred and twelve 三百十二
baiˇ fen¯ zhi¯ erˋ shiˊ yiˋ
21\%, twenty-one percent 百分之二十一
shiˋ
Show
m
m
f

(Cangjie Input Code)
示 r113
< T >
Show, reveal, teach, demonstrate, notify, (Radical 113)
shiˋ yiˋ
Indicate(s), show, illustrate 示意
zhanˇ shiˋ
Show, display, demonstrate 展示
zhanˇ shiˋ de˙
Demonstrate 展示的
zhanˇ shiˋ zhe˙
Showing 展示著/展示着
zhanˇ shiˋ le˙
Showed, displayed 展示了
anˋ shiˋ
Hint 暗示
xianˇ shiˋ
Show, reveal 顯示/显示
chu¯ shiˋ
Show, produce 出示
biaoˇ shiˋ
Say, tell, show, express, reveal, indicate 表示
tiˊ shiˋ
Pointers, points, tips 提示
zhiˇ shiˋ
Direct, directions, give directions to, 指示
zhiˇ shiˋ ta¯
Directs him 指示他
yiˇ shiˋ
To show 以示
xiangˇ anˋ shiˋ
Imply, implying 想暗示
buˋ gan¯ shiˋ ruoˋ
Defiantly, not to be outdone 不甘示弱
zhuang¯huangˊ tiˊ shiˋ
Decorating tips 裝潢提示/装潢提示
hunˊ
Soul
m
i
h
u
i

(Cangjie Input Code)
鬼 r194
< T >
Soul
heˊ duanˋ hunˊ
Die in ectasy, willingly die 合斷魂/合断魂
yuanˊ
Original
m
m
u

(Cangjie Input Code)
儿 r10
Original, primary, first, beginning, fragment, dollar, piece, head
ou¯ yuanˊ
Euro 歐元/欧元
erˋ yuanˊ lunˊ
Philosophy: dualism 二元論/二元论
erˋ yuanˊ fang¯ chengˊ shiˋ
Equation with two variables 二元方程式
duo¯ yuanˊ
Multi-, multivariate, 多元
duo¯ yuanˊ wenˊ huaˋrongˊ heˊ
Multi-cultural 多元文化融合
Traditional Chinese chararacters classified under horizontal Key in the easy lookup system: 一三副豆頭麗武二示魂元 丌百頁夏憂面而耐死列烈殘殊豬 石碼碰磁砂碟破碩硬研砲砍確 天更五吾 互至到致 丁頂可哥歌于牙邪雅 下不否工項巧功攻恐敢正政 王玉理環現瑞珍玩弄球班琴 干刊平型形 兩爾再雨零露靈霸雷電震雪雲需 西醒配酷醉亞惡要覆票飄 耳聊耶聰職聯取聚聖聽, Neil Keleher. Chinese Symbols and Meanings.
Click here to Return to top.

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"