Online Easy Lookup Chinese Character Dictionary: Hat 18

xiaoˇ
Small
n
c

(Cangjie Input Code)
小 r42
Small, young, tiny, minor, insignificant, humble, (radical 042)
xiaoˇ shiˊ
Hour, hours 小時/小时
xiaoˇ shiˊ houˋ
Childhood 小時候/小时候
xiaoˇ shuˇ
Solar Term: Slight Heat 小暑
xiaoˇya¯
Duckling 小鴨/小鸭
xiaoˇying¯ erˊ de˙
Infant's, an infant's 小嬰兒的/小婴儿的
xiaoˇ pengˊ youˇ
Children 小朋友
xiaoˇ xueˊ
Elementary school 小學/小学
xiaoˇqiu¯
Small hill 小丘
xiaoˇ tieˇ huanˊ
Tiny metal hoop 小鐵環/小铁环
xiaoˇlingˊ xingˊji¯
Rhomboid Minor muscle 小菱形肌
xiaoˇ hua¯
Flower(s), (small) flower 小花
xiaoˇ xiaoˇ
Small, tiny 小小
xiaoˇ xiaoˇ de˙
Little little, tiny tiny 小小的
xiaoˇ shaoˇyeˊ
Young lord, little master 小少爺/小少爷
xiaoˇ shiˋ
Little thing, matter 小事
xiaoˇ ji¯ guan¯
Tiny devices, small machines 小機關/小机关
xiaoˇ zhiˇ
Little finger 小指
xiaoˇ duiˋ
Small squad, small unit of soldiers 小隊/小队
xiaoˇ xueˇ
Solar Term: Slight Snow 小雪
xiaoˇzhuoˊ
Few drinks, over a few drinks, while having a few drinks 小酌
xiaoˇ qiˋ
Stingy, mean spirited 小氣/小气
xiaoˇzhuanˋ
Small seal characters 小篆
xiaoˇ yuˊ
Fish 小魚/小鱼
xiaoˇ tou¯
Thief 小偷
xiaoˇ xin¯
Careful, cautious 小心
xiaoˇ 滿manˇ
Solar Term: Grain Fills 小滿/小满
xiaoˇ heˊ
Stream, small river 小河
xiaoˇ paoˋ paoˋ
Tiny bubbles 小泡泡
xiaoˇ daoˇ
Small island 小島/小岛
xiaoˇ niaoˇ
Bird, small bird 小鳥/小鸟
xiaoˇ hanˊ
Solar Term: Little Cold 小寒
xiaoˇ shuo¯
Novel, fiction book 小說/小说
xiaoˇ xiongˊ weiˊ niˊ
Winnie the Pooh 小熊維尼/小熊维尼
xiaoˇ zuˇ
Team, party, small group of people 小組/小组
ruoˋ xiaoˇ
Weak, delicate, fragile 弱小
ruoˋ xiaoˇ de˙
Weak, delicate, fragile 弱小的
qi¯ xiaoˇ
Wife and (child, children) 妻小
daˋ xiaoˇ
Size, big and small, grown ups and children 大小
daˋ xiaoˇ de˙
Sized 大小的
taiˋ xiaoˇ
Too small 太小
yiˋ xiaoˇ kuaiˋ
A tiny piece 一小塊/一小块
yiˋ xiaoˇ shiˊ
One hour 一小時/一小时
yiˋ xiaoˇ duiˋ renˊ
A small team, a small group of people 一小隊人/一小队人
wei¯ xiaoˇ de˙
Tiny, small, not a lot 微小的
jiˇ xiaoˇ shiˊ houˋ
A few hours later 幾小時後/几小时后
xiˋ xiaoˇ
Thin, tiny 細小/细小
suo¯ xiaoˇ
Reduced 縮小/缩小
suo¯ xiaoˇ weiˊ
Reduced to 縮小為/缩小为
suo¯ xiaoˇ chengˊ
Made small enough, be small enough 縮小成/缩小成
leˋ guˇ xiaoˇ mianˋ
Anatomy: tubercle of rib 肋骨小面
deng¯ liuˋ xiaoˇtingˇ
Landing craft 登陸小艇/登陆小艇
zuoˋ guˇ xiaoˇ qie¯jiˋ
Anatomy: lesser sciatic notch 坐骨小切跡/坐骨小切迹
jin¯ faˇ xiaoˇ meiˋ mei˙
Blondy (nickname for person with blonde or golden colored hair) 金髮小妹妹/金发小妹妹
chaˋ dianˇ xiaoˇ mingˋ buˋ baoˇ
Almost dying 差點小命不保/差点小命不保
banˋ ge˙ xiaoˇ shiˊ
Half an hour 半個小時/半个小时
jie¯boˊ xiaoˇtingˇ
Shuttle craft, Mars Ascent Vehicle (MAV) 接駁小艇/接驳小艇
daˋ caiˊ xiaoˇ yongˋ
Overqualified 大材小用
daˋ jie¯ xiaoˇ xiangˋ
Streets and alleys 大街小巷
yiˊ buˋ xiaoˇ xin¯
Carelessly, a little carelessly 一不小心
yiˊ buˋ xiaoˇ xin¯ dianˇ
A little carelessly, not paying attention, accidentally, a little incautioiusly 一不小心點/一不小心点
niuˊ dao¯ xiaoˇ shiˋ
Mini-test, use a big knife to cut something tiny 牛刀小試/牛刀小试
zhang¯ huiˊ xiaoˇ shuo¯
Serial novel 章回小說/章回小说
sa¯ le˙ ge˙ xiaoˇhuangˇ
Told a small lie 撒了個小謊/撒了个小谎
huoˇ xing¯ deng¯ liuˋ xiaoˇtingˇ
Mars Descent Vehicle (MDV) 火星登陸小艇/火星登陆小艇
huoˇ xing¯ jie¯boˊ xiaoˇtingˇ
Mars Ascent Vehicle (MAV) 火星接駁小艇/火星接驳小艇
jian¯
Point
f
k

(Cangjie Input Code)
小 r42
< T >
Point, sharp, keen, shrewd, pointed
jian¯ jiaoˋ sheng¯
Sharp and piercing scream(s) 尖叫聲/尖叫声
jian¯ feng¯
Peak 尖峰
jian¯ dao¯
Dagger 尖刀
jian¯ shiˊ
Sharp rock or stone 尖石
dingˇ jian¯
Top, number one 頂尖/顶尖
biˇ jian¯
Brush tip, pen tip, nib 筆尖/笔尖
woˋ yiˇ jiao臥扭轉放鬆式 Reclining Easy
Reclining Big Toe Pose (yoga), Supta Padangusthasana 臥倚腳尖式/卧倚脚尖式
shaoˇ shaoˋ
Few
f
h

(Cangjie Input Code)
小 r42
< T >
Few, little, rare, scarce, less, lack
shaoˇ kai¯ wanˊ xiaoˋ le˙
Joking, can't be serious, you're joking 少開玩笑了/少开玩笑了
shaoˇ le˙
Without 少了
shaoˇ shuˋ
Fraction, small percentage 少數/少数
shaoˇ nianˊ
Youth 少年
shaoˇ yanˊ de˙
Of few words 少言的
xiaoˇ shaoˇyeˊ
Young lord, little master 小少爺/小少爷
laoˇ shaoˋ
Old and young, both (the) old and young 老少
zhiˋ shaoˇ
At least 至少
duo¯ shaoˇ
How much 多少
xi¯ shaoˇ
Scarce 稀少
henˇ shaoˇ
Very few 很少
henˇ shaoˇ youˇ renˊ laiˊ
Very few people come over, don't have many people over 很少有人來/很少有人来
jianˇ shaoˇ
Reduce 減少/减少
meiˊ shengˋ duo¯ shaoˇ
Doesn't have much more 沒剩多少/没剩多少
zhuanˋ buˋ liaoˇ duo¯ shaoˇ qianˊ
Don't earn much money, don't earn much 賺不了多少錢/赚不了多少钱
xingˊ touˊ yiˊ jianˋ buˋ shaoˇ
To have enough outfits, sufficient wardrobe 行頭一件不少/行头一件不少
shengˇ xingˇ
Frugal
f
h
b
u

(Cangjie Input Code)
目 r109
Frugal, economizing, save, comprehend, visit, province, leave out, (xing3), examine, understand, visit, test, memory
shengˇ shiˊ jian¯
Time saving, save time 省時間/省时间
shengˇ qianˊ
Money saving, save money 省錢/省钱
shengˇ shiˋ
Simple, convenient, thought out to avoid problems, save trouble, simplify things 省事
shengˇ dianˋ
Electricity saving, save electricity 省電/省电
xingˇwuˋ
Realize, awaken 省悟
shengˇ youˊ
Gas saving, save gas 省油
fanˇ xingˇ
Reflect on, look back on 反省
Traditional Chinese chararacters classified under hat Key in the easy lookup system: 人介企坐肉 入內 今含念令領創食飯餘飲館 全愈舍舒合命拿劍會 金銀鋼鍵錯銷鎖針鎮鐵鋒銘錢鏡鐘錄 八分兮公 父爸卻欲 首前益尊鄭瓶並普兼歉 羊翔養善美差義 對業 觀勸歡敬驚警擎草莫幕慕葛蘭萬夢藤藍茶蒼芬著苦葉藉蕭蓋藝若薩英華蔡蘇花舊菜藏落薦蓮芳菩莊藥慈曲農典散共巷恭井 革勒難黃甘某其期斯基甚 帶 曾弟 尚賞當黨堂常嘗掌卷拳光輝耀半判米糊精料類 火爆爛燈燒煩煙營榮勞螢 小尖少省, Neil Keleher. Chinese Symbols and Meanings.
Click here to Return to top.

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"