Online Easy Lookup Chinese Character Dictionary: Dot 06

ban¯
Type
h
y
h
n
e

(Cangjie Input Code)
舟 r137
Type, kind, sort, manner, class
ban¯ de˙
Like, type 般的
shuiˇ ban¯ liuˊ guoˋ
Like flowing water 水般流過/水般流过
yiˋ ban¯
Usually, in general, as a rule, like, just like, as if 一般
yiˋ ban¯ laiˊ shuo¯
Usually, in general, for the most part 一般來說/一般来说
yiˋ ban¯ shuo¯ laiˊ
Usually, in general, for the most part 一般說來/一般说来
yiˋ ban¯ erˊ yanˊ
Usually, in general, for the most part (written ""high cultured"" version of yi ban lai shuo) 一般而言
leiˊmingˊ ban¯ de˙
Thunderous, loud 雷鳴般的/雷鸣般的
panˊ
Tray
h
e
b
t
廿

(Cangjie Input Code)
皿 r108
< T >
Tray, plate, dish, twisted, winding, measure word for dishes of food, MW, tangled, crossed, intertwined, investigate, interrogate, examine
panˊ ziˇ
Plate, dish 盤子/盘子
panˊ yuˋ
Intricately winding, enchanting 盤鬱/盘郁
panˊ shiˊ
Remain seated 盤石/盘石
duˇ panˊ
Gambling chip 賭盤/赌盘
fei¯ panˊ
Flying disc, frisbee 飛盤/飞盘
ciˊ panˊ
Floppy disk, magnetic disk 磁盤/磁盘
dieˊ panˊ
ME: disk 碟盤/碟盘
yingˋ panˊ
Disk drive, hard disk, hard drive 硬盤/硬盘
zhui¯ jian¯ panˊ
Anatomy: intervetebral disc 椎間盤/椎间盘
pingˊ diˇ panˊ
ME: oil pan 平底盤/平底盘
sha¯ che¯ dieˊ panˊ
ME: brake rotor 煞車碟盤/煞车碟盘
jianˋ
Warship
h
y
s
i
t
廿

(Cangjie Input Code)
舟 r137
< T >
Warship, fleet, naval vessel
jianˋ chuanˊ
Vessels, warships 艦船/舰船
zhanˋ jianˋ
Warship, battle ship, naval vessel 戰艦/战舰
hangˊ kong¯ muˇ jianˋ
Aircraft carrier 航空母艦/航空母舰
chuanˊ
Ship
h
y
c
r

(Cangjie Input Code)
舟 r137
< T >
Ship, boat, vessel
chuanˊkeˊ
Ship's shell 船殼
chuanˊ zhi¯
Ship, boat, vessel 船隻/船只
chuanˊ weiˋ
Berth 船位
chuanˊ shiˋ
Boat Pose (yoga), Navasana 船式
chuanˊ yunˋ
Transport by ship, transport ship 船運/船运
banˋ chuanˊ shiˋ
Half Boat Pose (yoga), Ardha Navasana 半船式
daˋ chuanˊ
Big boat 大船
yuˊ chuanˊ
Fishing boat 漁船/渔船
jianˋ chuanˊ
Vessels, warships 艦船/舰船
taiˋ kong¯ chuanˊ
Space craft/ship 太空船
zheˋsao¯ taiˋ kong¯ chuanˊ
This space craft 這艘太空船/这艘太空船
hangˊ
Navigate/Vessel
h
y
y
h
n

(Cangjie Input Code)
舟 r137
< T >
Navigate/Vessel, boat, ship, shipping, navigation, aviation, aeronautics, airline, airmail
hangˊ muˇ
Aircraft carrier 航母
hangˊ taiˋ zongˇshuˇ
NASA 航太總署/航太总署
hangˊ tian¯ juˊ
Space Agency 航天局
hangˊ tian¯ juˊ de˙
Space Agency's 航天局的
hangˊ ban¯
Flight 航班
hangˊ kong¯
Aeronautics, flight, flying 航空
hangˊ kong¯ muˇ jianˋ
Aircraft carrier 航空母艦/航空母舰
chu¯ hangˊ
Boat departure, boat departs 出航
guoˊ jia¯ hangˊ kong¯jiˋ taiˋ kong¯ zongˇshuˇ
NASA (National Aeronautics and Space Administration) 國家航空暨太空總署/国家航空暨太空总署
gaiˇ bianˋ hangˊ xiangˋ
Change course 改變航向/改变航向
xiangˋ
Towards
h
b
r

(Cangjie Input Code)
口 r30
< T >
Towards, move towards, in direction of, with
xiangˋ qianˊ
Forwards, towards the front 向前
xiangˋ diˋ mianˋ
Towards the ground 向地面
xiangˋ tian¯ kong¯
Towards the sky 向天空
xiangˋ tian¯ kong¯ fei¯ quˋ
Fly away 向天空飛去/向天空飞去
xiangˋ niˇ qiuˊ hun¯
Ask you to marry me 向你求婚
xiangˋ houˋ 退tuiˋ le˙ yiˋ buˋ
Stepped back, retreated a step 向後退了一步/向后退了一步
xiangˋ gai¯
To each, to the 向該/向该
fei¯ xiangˋ tian¯ kong¯
Took flight 飛向天空/飞向天空
xieˊ xiangˋ
Diagonal, slanting 斜向
qianˊ xiangˋ
Towards 前向
zhiˇ xiangˋ
Point at 指向
zouˇ xiangˋ
Head towards, move towards, walk towards 走向
yiˊ xiangˋ
Always, until now, consistantly 一向
diu¯ xiangˋ
Throw towards, threw towards 丟向/丢向
xingˋ xiangˋ
Talent, natural ability, aptitude 性向
dangˋ xiangˋ
Swing towards 盪向/荡向
fang¯ xiangˋ
Direction 方向
zhunˇ beiˋ xiangˋ
Ready to 準備向/准备向
gaiˇ bianˋ hangˊ xiangˋ
Change course 改變航向/改变航向
aoˋ
Obscure
h
b
k

(Cangjie Input Code)
大 r37
< T >
Obscure, mysterious, profound
aoˋ keˋ lanˊ
Oakland 奧克蘭/奥克兰
aoˋdiˊ
Audi 奧迪/奥迪
aoˋdiˊ che¯
Audi 奧迪車/奥迪车
gong¯
Palace
j
r
h
r

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Palace, temple
gong¯ 殿dianˋ
Palace halls, palace 宮殿/宫殿
gong¯tingˊ
Palace, monarch's living quarters within a palace 宮廷/宫廷
huangˊ gong¯
Palace, imperial palace 皇宮/皇宫
qinˇ gong¯
Palace, mansion 寢宮/寝宫
guan¯
Govern
j
r
l
r

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Govern, government, governing, controlling, official
guan¯ yuanˊ
Officials 官員/官员
guan¯liaoˊ
Bureaucrat 官僚
qiˋ guan¯
Organs, apparatus 器官
jun¯ guan¯
Officer 軍官/军官
zhangˇ guan¯
Commander 長官/长官
henˇ guan¯liaoˊ
Very bureaucratic 很官僚
niaoˇ guan¯
Shao Hao titled ministers bird officials 鳥官/鸟官
daˊ guan¯ xianˇ yaoˋ
Dignitaries, important people 達官顯要/达官显要
zhiˇ hui¯ guan¯
Commanding officer 指揮官/指挥官
renˋ jun¯ xu¯ guan¯
Quarter Master 任軍需官/任军需官
shiˊ
Real
j
w
j
c

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Real, actual, fact, true, honest, solid, substantial
shiˊ yanˋ
Test 實驗/实验
shiˊ yanˋ shiˋ
Lab 實驗室/实验室
shiˊ yanˋ daˋ louˊ
Lab/test building, 實驗大樓/实验大楼
shiˊ yanˋ jieˊ guoˇ
Test results 實驗結果/实验结果
shiˊ yanˋ de˙ jieˊ guoˇ
Test results 實驗的結果/实验的结果
shiˊ yanˋ shiˋ baiˊpaoˊ
White lab coat 實驗室白袍/实验室白袍
shiˊ xiˊ
Practice 實習/实习
shiˊ xiˊ sheng¯
Trainee 實習生/实习生
shiˊ zaiˋ
Really 實在/实在
shiˊ liˋ
Collective strength 實力/实力
shiˊ liˋ xiang¯ dang¯
Matched in strength, 實力相當/实力相当
shiˊ jiˋ
Real, actual, net 實際/实际
shiˊ jiˋ shangˋ shiˋ
Actually were, really were 實際上是/实际上是
shiˊ xianˋ
Come true, realize, become actual, actualize 實現/实现
shiˊ xingˊ
Carry out, implement, execute a plan, put into practice 實行/实行
houˋ shiˊ
Thick 厚實/厚实
qiˊ shiˊ
Actually, in fact, as a matter of fact 其實/其实
zhen¯ shiˊ
Genuine, real, true 真實/真实
shiˋ shiˊ
Reality, fact 事實/事实
shiˋ shiˊ shangˋ
Truth is, in reality 事實上/事实上
laoˇ shiˊ shuo¯
Honestly say, to be honest 老實說/老实说
zuoˋ shiˊ yanˋ
To experiment, perform an experiment 做實驗/做实验
jiaoˇ taˋ shiˊ diˋ
Plant feet on solid ground, do a job honestly 腳踏實地/脚踏实地
chao¯ xianˋ shiˊ
Surreal 超現實/超现实
zenˇ me˙ zhen¯ shiˊ
Not so genuine 怎麼真實/怎么真实
huoˋ zhen¯ jiaˋ shiˊ
Genuinely valuable, goods of high value at good prices 貨真價實/货真价实
pen¯ qiˋ tui¯ jinˋ shiˊ yanˋ shiˋ
Jet Propulsion Lab (JPL) 噴氣推進實驗室/喷气推进实验室
buˋ zenˇ me˙ zhen¯ shiˊ
Not really genuine 不怎麼真實/不怎么真实
yiˊ
Suitable
j
b
m

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Suitable, proper, right, fitting, appropriate
yiˊ ju¯
Livability, suitable for living in 宜居
yiˊ lanˊ xianˋ
Yilan County 宜蘭縣/宜兰县
yiˊ zouˇ
Straight on 宜走
便pianˊ yiˊ
Inexpensive, cheap 便宜
便bianˋ yiˊ xingˊ shiˋ
Act as circumstances require without having to tell boss 便宜行事
xieˇ
Compose
j
h
x
f

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Compose, write
xieˇ zhe˙
Writing 寫著/写着
xieˇ buˋ shangˋ
Can't write (any/anything) on it, on it can't write 寫不上/写不上
xieˇ gong¯ keˋ
Do homework, write homework 寫功課/写功课
xieˇ zuoˋ
Write 寫作/写作
xieˇ xinˋ
Write a letter 寫信/写信
xieˇ de˙
Written (e.g. beautifully, well) 寫得/写得
xieˇ de˙
Write 寫的/写的
xieˇ de˙ sheˊ me˙
What did you write, what does it say 寫的什麼/写的什么
xieˇ de˙ shiˋ sheˊ me˙
What does it say? 寫的是什麼/写的是什么
xieˇ ziˋ
Write, write characters 寫字/写字
xieˇ wanˊ
Finished writing 寫完/写完
xieˇ geiˇ
Write down (for) 寫給/写给
xiˊ xieˇ
Writing practice 習寫/习写
xiˊ xieˇ 簿buˋ
Book for writing practice, writing exercise book 習寫簿/习写簿
tianˊ xieˇ
Fill out, fill in (form) 填寫/填写
shouˇ xieˇ
Write 手寫/手写
bian¯ xieˇ
Compile, compose 編寫/编写
bian¯ xieˇ le˙
Compiled, composed 編寫了/编写了
ziˋ
Character
j
n
d

(Cangjie Input Code)
子 r39
< T >
Character, letter, symbol, word
ziˋ tiˇ
Font, form 字體/字体
ziˋ xingˊ
Character form or shape (brush strokes) 字形
ziˋ tiaoˊ
Note 字條/字条
ziˋ yin¯
Pronounciation (or a character) 字音
ziˋhuiˋ
Vocabulary, words 字彙/字汇
ziˋhuiˋ lianˊ xiangˇ
Word association 字彙聯想/字汇联想
guoˊ ziˋ
Chinese Characters, Chinese symbols 國字/国字
liuˊ ziˋ tiaoˊ
Write a note, leave a message 留字條/留字条
jin¯ ziˋ taˇniuˇ zhuanˇshen¯ zhanˇ shiˋ
Wide Leg Standing Twist (yoga), Privrtta Prasaritta Padottanasana 金字塔扭轉伸展式/金字塔扭转伸展式
shiˊ ziˋ shouˇ
Tai ji: Cross Hands 十字手
shuˋ ziˋ
Digit(s), digital 數字/数字
mingˊ ziˋ
Name 名字
mingˊ ziˋ mingˋ mingˊ
Named after 名字命名
sheng¯ ziˋ
Vocabulary, new word or symbol 生字
sheng¯ ziˋ biaoˇ
Vocabulary table 生字表
xieˇ ziˋ
Write, write characters 寫字/写字
wenˊ ziˋ
Characters, letters, text 文字
guˇ wenˊ ziˋ
Ancient writing, ancient character(s), ancient style of writing 古文字
biao¯ zhunˇ ziˋ tiˇ
Standard form 標準字體/标准字体
xingˊ jinˋ ziˋ
Similiarly shaped characters 形近字
duo¯ yin¯ ziˋ
Alternative pronounciation (of a character) 多音字
heˊ shiˋ diˋ ziˋ yanˇ
Right words 合適的字眼/合适的字眼
jiaoˋ sheˊ me˙ mingˊ ziˋ
What is your name 叫什麼名字/叫什么名字
kuan¯
Broad
j
t
廿
b
i

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Broad, wide, spacious, vast, comfortable, lenient, loose, tolerant, relaxed, forgiving, forgive
kuan¯kuoˋ
Broad 寬闊/宽阔
kuan¯ song¯
Big and loose (clothing) 寬鬆/宽松
kuan¯ de˙
Broad, wide 寬的/宽的
kuan¯ de˙ naˋ touˊ
Wide end 寬的那頭/宽的那头
moˋ
Still
j
t
廿
a
k

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Still, silent, quiet, lonely
saiˋ
Compete
j
t
廿
c
c

(Cangjie Input Code)
貝 r154
< T >
Compete, competition, match
saiˋfei¯yin¯
Name: Severine 賽菲茵/赛菲茵
saiˋ changˇ
Stadium 賽場/赛场
biˇ saiˋ
Compete, competition 比賽/比赛
daˋ saiˋ
Competition 大賽/大赛
sai¯ saiˋ seˋ
Cork
j
t
廿
c
g

(Cangjie Input Code)
土 r32
< T >
Cork, seal, block up, perform perfunctorily (use up time), (sai4), frontier, fortress
sai¯ che¯
Traffic jam 塞車/塞车
sai¯ jinˋ
Stuff, hide 塞進/塞进
ziˇ sai¯
Great Wall 紫塞
huoˊ sai¯
ME: piston 活塞
huoˊ sai¯ huanˊ
ME: piston ring 活塞環/活塞环
xiang¯ ziˇ neiˋ sai¯ 滿manˇ le˙
Sealed container filled with 箱子內塞滿了/箱子内塞满了
hanˊ
Cold
j
t
廿
c
y

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Cold, poor, humble, tremble, shudder
hanˊ luˋ
Solar Term: Cold Dew 寒露
hanˊ lengˇ de˙
Cold 寒冷的
xiaoˇ hanˊ
Solar Term: Little Cold 小寒
daˋ hanˊ
Solar Term: Big Cold 大寒
rongˊ
Countenance/Appearance
j
c
o
r

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Countenance/Appearance, figure, form, hold, contain, tolerate, put up with, easy, allow
rongˊ yiˋ
Easy, simple 容易
rongˊ renˇ
Countenance endure, bear, tolerate 容忍
rongˊ de˙ zhuˋ
Capacity for maintaining or holding 容得住
neiˋ rongˊ
Content 內容/内容
meiˇ rongˊ
Undergo plastic surgery 美容
xiang¯ rongˊ xingˋ
Compatibility 相容性
mianˋ rongˊ
Face, facial features, countenance 面容
buˋ rongˊ yiˋ
Not easy 不容易
xingˊ rongˊ
Appearance, countenance, describe 形容
xingˊ rongˊ de˙
Described 形容得
xingˊ rongˊ ciˊ
Adjective 形容詞/形容词
dianˋ rongˊ
Condensor (as in condensor mic) 電容/电容
xiaoˋ rongˊ
Smile 笑容
xingˊ chengˊ neiˋ rongˊ
Itinerary 行程內容/行程内容
songˋ
Sung Dynasty
j
d

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Sung Dynasty, Sung Dynasty, font or character form
luo¯ songˋtang¯
Name: Borscht 羅宋湯/罗宋汤
xianˋ
Laws
j
q
m
p

(Cangjie Input Code)
心 r61
< T >
Laws, rules, ordinances, statutes, authority, constitution, salutation to ones superiors
haiˋ
Harm
j
q
m
r

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Harm, worry, cause trouble, injure, impair, kill, destroy
haiˋ paˋ
Worried, afraid 害怕
haiˋ paˋ le˙
Scared, frightened 害怕了
liˋ haiˋ
Awesome, excellent, fearsome, switched on 厲害/厉害
sunˇ haiˋ
Damage 損害/损害
shang¯ haiˋ
Injure, harm, hurt 傷害/伤害
shouˋ haiˋ zheˇ
Victims 受害者
poˋ haiˋ
Persecution 迫害
zai¯ haiˋ
Disaster 災害/灾害
zaiˋ shouˋ shang¯ haiˋ
Get hurt again 再受傷害/再受伤害
shouˇ
Defend
j
d
i

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Defend, guard, protect
shouˇzhu¯ daiˋtuˋ
Watch a spot (stump) for a rabbit to appear (once again) 守株待兔
shouˇ weiˋ
Guard 守衛/守卫
shouˇ yeˋ renˊ
Night watch 守夜人
shouˇ huˋ zheˇ
Guardian 守護者/守护者
liuˊ shouˇ
Stay behind, remain, act as rear-guard 留守
baˇ shouˇ
Guard, watch over 把守
baˇ shouˇ zhe˙
Guarding, watching over 把守著/把守着
fangˊ shouˇ
Defend, protect, guard 防守
baoˇ shouˇ
Conservative, keep, guard 保守
baoˇ shouˇ shuo¯ faˇ
Putting it mildly 保守說法/保守说法
kanˋ shouˇ renˊ
Caretaker, watchman 看守人
shuˋ shouˇ
Guard 戍守
zun¯ shouˇ
Follow, obey 遵守
jiˋ
Send
j
k
m
r

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Send, mail, entrust, depend on, live, lodge, reside, parasite
jiˋ le˙
Sent (i.e. via post) 寄了
jiˋ sheng¯
Parasite 寄生
jiˋ sheng¯ xiˋbao¯yongˇ
Cocoon, parasite cocoon 寄生細胞蛹/寄生细胞蛹
jiˋ guoˋ quˋ
Send to 寄過去/寄过去
jiˋ songˋ
Send of, send to, sending 寄送
jiˋ geiˇ
Send to 寄給/寄给
hongˊ
Wide
j
k
i

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Wide, spacious, vast, abundant
zhouˋ
Time
j
l
w

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Time, space and time, eternal, eternity, universe
yuˇ zhouˋ
Universe 宇宙
fuˋ
Rich
j
m
r
w

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Rich, wealthy, abundant, plentiful
fuˋ shiˋ shan¯
Mount Fuji, Fujiyama 富士山
xuan¯
Announce
j
m
a
m

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Announce, proclaim, declare
xuan¯shiˋ
Vow, took a vow 宣誓
xuan¯ buˋ
Anounce, proclaim, declare 宣布
xuan¯ gaoˋ
Proclaim 宣告
zong¯
Faith
j
m
m
f

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Faith, believe in, religion, ancestor, clan
zong¯ jiaoˋ
Religious 宗教
wanˊ
End
j
m
m
u

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
End, finish, complete, whole
wanˊ biˋ
Totally, completely 完畢/完毕
wanˊ le˙
Finished 完了
wanˊ quanˊ
Completely 完全
wanˊ quanˊ xiang¯ tongˊ
Identical, exactly the same 完全相同
wanˊ meiˇ de˙
Beautiful 完美的
wanˊ zhengˇ
Complete 完整
wanˊ gong¯ le˙
Finishing (a job, work) 完工了
wanˊ chengˊ
Complete, realize, finish 完成
wanˊ chengˊ le˙
Completed, finished, solved 完成了
tuˇ wanˊ le˙
Finished throwing up 吐完了
kaoˇ wanˊ shiˋ
Finished exams 考完試/考完试
buˋ wanˊ
Can't finish (precedes verb) 不完
wanˊ wanˊ le˙
Screwed, finished, done for 玩完了
ting¯ wanˊ houˋ
After hearing (this, that) 聽完後/听完后
de˙ wanˊ
Can finish (precedes verb) 得完
xieˇ wanˊ
Finished writing 寫完/写完
shuo¯ wanˊ
Finished talking 說完/说完
shuo¯ wanˊ houˋ
After finishing what they had to say 說完後/说完后
banˋ wanˊ
After completing 辦完/办完
xi¯ shiˊ wanˊ biˋ
Totally absorbed 吸食完畢/吸食完毕
pingˊ hengˊ wanˊ biˋ
Equalized 平衡完畢/平衡完毕
huaˋ caiˊ shuo¯ wanˊ
As soon as the words were spoken, no sooner had the words been spoken 話才說完/话才说完
jia¯
Family/Home
j
m
s
o

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Family/Home, household, domestic, residence, writer, specialist, artist
jia¯ menˊ
Door, front door (of home or house) 家門/家门
jia¯ wuˋ
Chores, housework 家務/家务
jia¯ renˊ
Family members, people in one's family 家人
jia¯ renˊ men˙
Family (members) 家人們/家人们
jia¯ dangˋ
Property, earnings 家當/家当
jia¯juanˋ
Family, dependents 家眷
jia¯ de˙ houˋ yuanˋ
Back yard, garden 家的後院/家的后院
jia¯ jia¯ dou¯
Each/every/all (restaurant, department store, hospital, bank, movie theater) 家家都
jia¯ tingˊ
Family 家庭
jia¯ tingˊ heˊ zhaoˋ
Family photo(s) 家庭合照
jia¯ liˇ
At home, in the house 家裡/家里
huiˊ jia¯
Go back home, return home 回家
huiˊ jia¯ le˙
Home (as in: just returned home) 回家了
guoˊ jia¯
Country, Nation, National 國家/国家
guoˊ jia¯ hangˊ kong¯jiˋ taiˋ kong¯ zongˇshuˇ
NASA (National Aeronautics and Space Administration) 國家航空暨太空總署/国家航空暨太空总署
quanˊ jia¯
Whole family 全家
quanˊ jia¯ renˊ
Whole family 全家人
dang¯ jia¯
Run a household, run an office 當家/当家
shiˋ jia¯
Family 世家
zhuan¯ jia¯
Expert(s) 專家/专家
zhuan¯ jia¯ gongˋ tongˊ
Experts 專家共同/专家共同
xiangˇ jia¯
Home sick, miss home 想家
ban¯ jia¯
Move (house) 搬家
qiˇ jia¯
Establish, get established, succesful persons background 起家
laoˇ jia¯
Old house, former residence 老家
laoˇ jia¯zhaiˊdiˇ
Old home, manor, mansion 老家宅邸
daˋ jia¯
Everybody 大家
daoˋ jia¯
Get home, arrive at home 到家
guanˇ jia¯
House keeper 管家
kan¯ jia¯
Home sit, house mind 看家
huangˊ jia¯
Royal, regal 皇家
huangˊ jia¯ feng¯ zouˇ
Regal 皇家風走/皇家风走
dianˋ jia¯
Store 店家
liˊ jia¯
Apart from one's family 離家/离家
huiˊ daoˋ jia¯
Coming back home, arriving back at home 回到家
shiˋ yiˋ jia¯ renˊ
Stick together 是一家人
fa¯ mingˊ jia¯
Inventor 發明家/发明家
jie¯ huiˊ jia¯
Bring back home, pick up and bring back home 接回家
niˇ liˊ jia¯
You have been apart from your family 你離家/你离家
niˇ de˙ jia¯ renˊ
Your family 你的家人
ke¯ xueˊ jia¯
Scientists 科學家/科学家
zaoˇ dianˇ huiˊ jia¯
Come home early, go home early 早點回家/早点回家
zhiˊ wuˋ xueˊ jia¯
Botanist 植物學家/植物学家
wuˋ liˇ xueˊ jia¯
Physicist 物理學家/物理学家
songˋ niˇ huiˊ jia¯
Take you back home 送你回家
yiˇ qianˊ de˙ jia¯
Former home 以前的家
shiˋ
House/Room
j
m
i
g

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
House/Room, home
shiˋ menˊ
Door 室門/室门
shiˋ neiˋ
Indoor(s) 室內/室内
jiaoˋ shiˋ
Classroom 教室
jiaoˋ shiˋ jinˋ xingˊ
Classroom 教室進行/教室进行
yuˋ shiˋ
Bathroom 浴室
yiˋ shiˋ
Interview room 議室/议室
kongˋ zhiˋ shiˋ
Control room 控制室
xiu¯ xiˊ shiˋ
Lounge, lobby, resting area 休息室
zhen¯ xunˋ shiˋ
Interogation room 偵訊室/侦讯室
shiˊ yanˋ shiˋ
Lab 實驗室/实验室
shiˊ yanˋ shiˋ baiˊpaoˊ
White lab coat 實驗室白袍/实验室白袍
yuˋying¯ shiˋ
Nursery, babies room 育嬰室/育婴室
banˋ gong¯ shiˋ
Office 辦公室/办公室
zhengˇ jian¯ banˋ gong¯ shiˋ
Whole office 整間辦公室/整间办公室
pen¯ qiˋ tui¯ jinˋ shiˊ yanˋ shiˋ
Jet Propulsion Lab (JPL) 噴氣推進實驗室/喷气推进实验室
yuˇ
Space
j
m
d

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Space, cosmos, universe, building, house, roof, eves
yuˇ zhouˋ
Universe 宇宙
baoˇ
Precious
j
m
u
c

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Precious, gem, jewel, treasure
baoˇ beiˋ
Baby 寶貝/宝贝
baoˇ dao¯ yiˇ laoˇ
Lost the edge, old and so not as valuable, worn out 寶刀已老/宝刀已老
baoˇ jianˋ
Sword 寶劍/宝剑
baoˇ shiˊ
Gem 寶石/宝石
zhen¯ baoˇ
Treasure 珍寶/珍宝
zhu¯ baoˇ
Jewelry 珠寶/珠宝
chiˇbiˋ fei¯ baoˇ
A foot of jade is valueless 尺璧非寶/尺璧非宝
dingˋ
Steady
j
m
y
o

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Steady, fixed, stable, set, decide, determine, settle
dingˋ ju¯
Settle 定居
dingˋ xingˊ
Regular, steady 定形
dingˋ xingˊ de˙
Regular, steady 定形的
dingˋ mingˊ weiˋ
Named, referred to as 定名為/定名为
dingˋ weiˋ fanˋ weiˊ
Effective range 定位範圍/定位范围
guˋ dingˋ
Fixed in place, secured (by) 固定
guˋ dingˋ zhuˋ
Fixed in place, secured (by) 固定住
yuanˊ dingˋ
Originally intended (for) 原定
jian¯ dingˋ de˙
Determinedly 堅定地/坚定地
yuˋ dingˋ
Scheduled, reserved 預定/预定
zhiˇ dingˋ
Appoint, assign, appointed, assigned 指定
gui¯ dingˋ
Regulations 規定/规定
kenˇ dingˋ
Certain, positive, sure 肯定
yiˊ dingˋ
Definitely, probably 一定
yiˊ dingˋ huiˋ
Will, would 一定會/一定会
yiˊ dingˋ deiˇ
Definitely need to, definitely should 一定得
siˇ dingˋ le˙
Going to die, definately going to die, dead (am going to be dead), fucked 死定了
queˋ dingˋ
Sure, positive, determine, definitely, right, correct, true 確定/确定
fouˇ dingˋ
Deny, refute 否定
teˋ dingˋ de˙
Specific, specially designated 特定的
wenˇ dingˋ
Stabilize, steady 穩定/稳定
wenˇ dingˋ xiaˋ laiˊ
Stabilize, make stable, steady up 穩定下來/稳定下来
jueˊ dingˋ
Decide, decided, decision 決定/决定
an¯ dingˋ
Stable, secure 安定
sheˋ dingˋ
Establish 設定/设定
renˋ dingˋ
Assumed 認定/认定
huiˊ sheng¯ dingˋ weiˋ faˇ
Echo location 回聲定位法/回声定位法
huiˊ bo¯ dingˋ weiˋ faˇ
Echo location 回波定位法
buˋ yiˊ dingˋ
Not certain, not definite, indefinite, unsure 不一定
buˋ queˋ dingˋ
Unsure, undecided 不確定/不确定
beiˋ renˋ dingˋ
Was assumed 被認定/被认定
shuo¯ buˋ dingˋ
Maybe 說不定/说不定
zhong¯ jueˊ dingˋ
Finally decide (to) 終決定/终决定
erˊ beiˋ renˋ dingˋ
And so was assumed 而被認定/而被认定
xingˊzong¯ buˋ dingˋ
Whereabouts uncertain 行蹤不定/行踪不定
shiˋ wenˋ tiˊ erˊ dingˋ
Depends on the question 視問題而定/视问题而定
keˋ
Visitor
j
h
e
r

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Visitor, guest, customer
keˋ huˋ
Customer, client 客戶/客户
keˋ fangˊ
Guest room 客房
keˋ fangˊ fuˊ wuˋ
Room service 客房服務/客房服务
keˋ renˊ
Customer, client, guest 客人
keˋ qiˋ
Polite, politeness 客氣/客气
keˋ zhiˋ huaˋ
Customized, custom (specially adapted to customers needs) 客製化/客制化
keˋ keˋ qiˋ qiˋ de˙
Politely 客客氣氣地/客客气气地
keˋ ting¯
Living room, reception hall 客廳/客厅
bieˊ keˋ qiˋ
You are welcome 別客氣/别客气
hei¯ keˋ
Hacker (translit.) 黑客
hei¯ keˋ chengˊ shiˋ
Malware, computer virus 黑客程式
fangˊ keˋ
Lodger, flat mate 房客
ciˋ keˋ
Assassin 刺客
ciˋ keˋ de˙
Assassin's 刺客的
buˊ keˋ qiˋ
You are welcome, pleasure, my pleasure 不客氣/不客气
chengˊ keˋ
Passengers 乘客
bin¯ keˋ
Guests, visitors 賓客/宾客
luˇ keˋ
Traveller(s), passenger(s) 旅客
qingˇ keˋ
Host, invite, treat to dinner 請客/请客
shangˋ jie¯ la¯ keˋ
Prostitute 上街拉客
Forehead
j
r
m
b
c

(Cangjie Input Code)
頁 r181
< T >
Forehead, fixed amount, face value, salute
guˇ
Anatomy: frontal bone 額骨/额骨
jin¯
Total amount 金額/金额
chaˊ
Investigate
j
b
o
f

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Investigate, examine, inquire, observe, inspect, look into
chaˊ jueˊ
Aware 察覺/察觉
guan¯ chaˊ
Watch, watches, observe, observes 觀察/观察
guan¯ chaˊ daoˋ
Observed 觀察到/观察到
jingˇ chaˊ
Police officer 警察
jingˇ chaˊ juˊ
Police station 警察局
zaiˋ guan¯ chaˊ ta¯
Watching him 在觀察他/在观察他
suˋ xiuˇ xiuˋ
Constellation
j
o
m
a

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Constellation, destiny, night, rest, lodge, lodging, stay over night, star
宿suˋ sheˋ
Dormitory 宿舍
宿suˋ zuiˋ
Hang over, hung over 宿醉
shenˇ
Deliberate
j
h
d
w

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Deliberate, investigate, trial, examine, judge, discern, distinguish, review
shenˇ wenˋ
Question, interogate 審問/审问
shenˇ chaˊ
Review, examine 審查/审查
shenˇ chaˊ le˙
Reviewed, examined 審查了/审查了
shenˇ shiˋ
Review, go over (again) 審視/审视
shenˇ xiangˊ
Well thought out 審詳/审详
pingˊ shenˇ men˙
Judges, adjudicators 評審們/评审们
ningˊ
Peace
j
p
b
n

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Peace, serene, quiet, tranquil, would rather,
ningˊ jingˋ
Tranquil, serene, placid, quiet, calm 寧靜/宁静
ningˊ keˇ
Would rather 寧可/宁可
miˋ
Confidential
j
p
h
u

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Confidential, close, intimate, secret, hidden, dense, concentrated, thick
miˋ heˊ
Close together 密合
miˋ heˊ duˋ
Tight 密合度
miˋ tanˋ
Provocator 密探
miˋ maˇ
Secret, password 密碼/密码
yanˊ miˋ
Rigid, exact, precise 嚴密/严密
yanˊ miˋ de˙
Rigid, exact, precise 嚴密的/严密的
ji¯ miˋ
Secret, classified 機密/机密
heˋ miˋ si¯ haoˋ
Name: Hermes 賀密斯號/贺密斯号
miˋ miˋ
Secret 秘密
miˋ miˋ juˋ dianˇ
Safehouse 秘密據點/秘密据点
miˋ miˋ
Secretly, surrepticiousl 祕密
miˋ miˋ de˙
Secretly, surrepticiousl 祕密地
zuiˋ yanˊ miˋ de˙
Most secure 最嚴密的/最严密的
meiˊmiˋ miˋ le˙
There are no more secrets, there are no more mysteries 沒祕密了/没祕密了
wu¯ yunˊ miˋ buˋ
Dark clouds form(ing) up, dark clouds gathering 烏雲密布/乌云密布
jiˊ
Serene
j
y
f
e

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Serene, calm, lonely, quiet, still
jiˊliaoˊ
Solitary, unbothered, lonely, still 寂寥
jingˋ jiˊ
Tranquil, calm, quiet 靜寂/静寂
ta¯
It
j
p

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
It, that, this, they
ta¯ men˙
Them 它們/它们
ta¯ de˙
It's 它的
baˇ ta¯baˊ chu¯ laiˊ
Pull it out 把它拔出來/把它拔出来
miˊ shangˋ ta¯
Fascinated, hooked 迷上它
qinˇ
Sleep
j
v
m
e

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Sleep, rest, bed, bedding
qinˇ shiˊ nanˊ an¯
Not rest, sleepless, not sleep easily 寢食難安/寝食难安
qinˇ gong¯
Palace, mansion 寢宮/寝宫
shouˋ zhong¯ zhengˋ qinˇ
Die naturally of old age 壽終正寢/寿终正寝
an¯
Calm
j
v

(Cangjie Input Code)
宀 r40
< T >
Calm, quiet, safe, stabilize, secure, pacify, still, peaceful, content, present
an¯weiˋ
Console, make feel better 安慰
an¯ mianˊ
Sleep peacefully 安眠
an¯ quanˊ
Safe, secure, security 安全
an¯ quanˊ menˊ
Safety gate, safety barrier 安全門/安全门
an¯ quanˊ gui¯ fanˋ
Safety protocols 安全規範/安全规范
an¯ mingˋ
Content with one's lot in life 安命
an¯ dunˋ haoˇ
Settled in 安頓好/安顿好
an¯ jingˋ
Quiet, Quiet! 安靜/安静
an¯ paiˊ
Arrange, plan, organize, put in order 安排
an¯ wenˇ
Smoothly, peacefully, uneventfully 安穩/安稳
an¯ xin¯
Peace of mind 安心
an¯ dingˋ
Stable, secure 安定
an¯ shenˊ
Calm one's mind (the act of) 安神
an¯ shiˋ
Comfortable and peaceful 安適/安适
an¯ xiangˊ
Peaceful, composed, undisturbed 安詳/安详
an¯ zhuang¯ shangˋ
Insert, load, install 安裝上/安装上
an¯nuoˊ
Name: Anna 安娜
wanˇ an¯
Good evening 晚安
zaoˇ an¯
Morning! good morning 早安
buˋ an¯
Restless, uncomfortable 不安
pingˊ an¯
Peace 平安
pingˊ an¯ wuˊ shiˋ
Safe, nothing will happen 平安無事/平安无事
guoˊ neiˋ an¯ quanˊ
Domestic security 國內安全/国内安全
yinˋ diˋ an¯ renˊ
Indians 印第安人
wei¯wei¯ an¯
Vivian 薇薇安
jiˋ haoˇ an¯ quanˊ daiˋ
Fasten your safety belts 繫好安全帶/系好安全带
pingˊ pingˊ an¯ an¯
Safe travels, without mishap, peacefully 平平安安
qinˇ shiˊ nanˊ an¯
Not rest, sleepless, not sleep easily 寢食難安/寝食难安
anˋ
Incident
j
v
d

(Cangjie Input Code)
木 r75
< T >
Incident, case, record, file, desk, table
anˋ jianˋ
Case, criminal case 案件
dangˇ anˋ
Files 檔案/档案
tiˊ anˋ
Proposal, sponsor 提案
beiˋ anˋ
Record, recollect, for the record 備案/备案
fang¯ anˋ
Scheme, program, plan 方案
geˋ zhongˇ fang¯ anˋ
Every option, all options, a variety of options 各種方案/各种方案
meiˊ youˇ beiˋ anˋ
Does not recall, no recollection 沒有備案/没有备案
gong¯ minˊ touˊ piaoˋ anˋ
Referendum case 公民投票案
wo¯
Nest
j
c
b
b
r

(Cangjie Input Code)
穴 r116
< T >
Nest, hollow, open space within
qiongˊ
Arch
j
c
n

(Cangjie Input Code)
穴 r116
< T >
Arch, arched, lofty, vast
kong¯ kongˋ
Empty
j
c
m

(Cangjie Input Code)
穴 r116
< T >
Empty, have free time, space, air, sky, in vain, bare, hollow, deserted
kong¯ jian¯
Space-time, time and space 空間/空间
kong¯ dangˇ deng¯
ME: neutral light 空檔燈/空档灯
kong¯ zhong¯
The sky, in the sky 空中
kong¯ jiangˋ
Skyfall 空降
kong¯ qiˋ
Air 空氣/空气
kong¯ qiˋluˋ qing¯ qiˋ
ME: air filter 空氣濾清器/空气滤清器
kong¯ qiˋluˋ qing¯ qiˋheˊ
ME: air box 空氣濾清器盒/空气滤清器盒
kong¯ shouˇ erˊ laiˊ
Come empty handed 空手而來/空手而来
kong¯ kong¯ de˙
Empty 空空的
shiˊ kong¯
Time and space 時空/时空
xing¯ kong¯liangˊ feng¯
Star lit skies and cool breezes 星空涼風/星空凉风
banˋ kong¯
Lower atmosphere 半空
diˋ kong¯
"Landsat" 地空
taiˋ kong¯
Space 太空
taiˋ kong¯ renˊ
Astronaut 太空人
taiˋ kong¯cang¯
Space craft 太空艙/太空舱
taiˋ kong¯ yi¯
Space suit 太空衣
taiˋ kong¯ chuanˊ
Space craft/ship 太空船
taiˋ kong¯ zhuang¯
Space suit 太空裝/太空装
taiˋ kong¯ fuˊ
Space suit 太空服
taiˋ kong¯ zhanˋ
Space station 太空站
taiˋ kong¯ yi¯ de˙
Space suits 太空衣的
youˇ kongˋ
Have free time 有空
zaiˋ kong¯ zhong¯
In (to) the sky 在空中
zaiˋ kong¯ zhong¯ fei¯ wuˇ
Dancing in mid air 在空中飛舞/在空中飞舞
zhong¯ kong¯
Hollow 中空
tian¯ kong¯
Sky 天空
waiˋ kong¯
Outer space 外空
di¯ kong¯
Low altitude 低空
di¯ kong¯ fei¯ guoˋ
Barely accomplished, by skin of the teeth 低空飛過/低空飞过
pingˊ kong¯
Groundless, out of thin air 憑空/凭空
jingˋ kong¯
Clear(ed), cleaned (air/atmosphere) 淨空/净空
hangˊ kong¯
Aeronautics, flight, flying 航空
hangˊ kong¯ muˇ jianˋ
Aircraft carrier 航空母艦/航空母舰
gao¯ kong¯
Altitude, height, high altitude 高空
gao¯ kong¯ tiaoˋsanˇ
High Altitude (Low Opening) Parachute Jump (HALO) 高空跳傘/高空跳伞
gao¯ kong¯ danˋ tiaoˋ
Bungy jumping 高空彈跳/高空弹跳
yeˋ kong¯
Night sky 夜空
yeˋ kong¯ zhong¯
Night sky 夜空中
xiangˋ tian¯ kong¯
Towards the sky 向天空
xiangˋ tian¯ kong¯ fei¯ quˋ
Fly away 向天空飛去/向天空飞去
beiˋ jingˋ kong¯
Been cleared 被淨空/被净空
guoˊ jia¯ hangˊ kong¯jiˋ taiˋ kong¯ zongˇshuˇ
NASA (National Aeronautics and Space Administration) 國家航空暨太空總署/国家航空暨太空总署
fei¯ xiangˋ tian¯ kong¯
Took flight 飛向天空/飞向天空
fa¯ sheˋ sheng¯ kong¯
Launched into space 發射升空/发射升空
meiˇ guoˊ taiˋ kong¯ zongˇshuˇ
NASA (National Aeronautics and Space Administration) 美國太空總署/美国太空总署
yaoˊ kongˋ sheng¯ kong¯
Remote launch into space 遙控升空/遥控升空
zheˋsao¯ taiˋ kong¯ chuanˊ
This space craft 這艘太空船/这艘太空船
chao¯ yueˋ le˙ shiˊ kong¯ de˙
Transcending time and space 超越了時空的/超越了时空的
chuan¯
Wear
j
c
m
v
h

(Cangjie Input Code)
穴 r116
< T >
Wear, put on, penetrate, pierce, pass through, thread
穿chuan¯ naˋ taoˋ liˇ fuˊ
Wearing that dress, in that dress, wear that dress, put that dress on 穿那套禮服/穿那套礼服
穿chuan¯ le˙
Wore, was wearing 穿了
穿chuan¯ zhe˙
Wearing 穿著/穿着
穿chuan¯suo¯
Wondering, shuttle back and forwards, coming and going 穿梭
穿chuan¯ daiˋ shiˋ
Wearable 穿戴式
穿chuan¯ yueˋ
Through 穿越
穿chuan¯ shangˋ
Put on 穿上
穿chuan¯ shangˋ xin¯kui¯ jiaˇ de˙
Putting on the new armour, wearing the new armour 穿上新盔甲的
穿chuan¯ de˙
Clothing, wearable(s) 穿的
穿chuan¯ guoˋ
Passing through, piercing 穿過/穿过
穿chuan¯ touˋ
Pierce, penetrate 穿透
穿chuan¯ haoˇ
Put on, dress 穿好
穿chuan¯ haoˇ xiaoˋ fuˊ
Get dressed for school 穿好校服
guanˋ 穿chuan¯
Pierces, penetrates 貫穿/贯穿
ciˋ 穿chuan¯
Pierced, stabbed 刺穿
buˋ 穿chuan¯
Not wearing 不穿
meiˊ 穿chuan¯
Not-wearing 沒穿/没穿
meiˊ 穿chuan¯ yi¯ fuˊ
Naked, nude, bare 沒穿衣服/没穿衣服
zuoˇ youˋ 穿chuan¯suo¯
Weaving left and right, tai ji: Left and Right Piercing Palm 左右穿梭
tuˊ tu¯
Sudden
j
c
i
k

(Cangjie Input Code)
穴 r116
< T >
Sudden, abrupt, unexpected
tuˊ chu¯ de˙
Jutting out 突出的
tuˊ fa¯ zhuangˋ kuangˋ
Emergency 突發狀況/突发状况
tuˊ ji¯ duiˋ
Commando unit 突擊隊/突击队
tuˊ jiˊ duiˋ yuanˊ
Members of a/the commando unit 突擊隊員/突击队员
tuˊ poˋ
Breakthrough 突破
tuˊ ranˊ
Suddenly, abruptly 突然
tuˊ ranˊ jian¯
Suddenly, abruptly 突然間/突然间
tuˊ ruˊ qiˊ laiˊ
Unexpected, sudden, abrupt 突如其來/突如其来
tuˊ ruˊ qiˊ laiˊ de˙
Unexpected, sudden, abrupt 突如其來的/突如其来的
hengˊ tuˊ
Anatomy: transverse process 橫突/横突
jiˊ tuˊ
Anatomy: spinous process 棘突
zaiˋ tuˊ poˋ shiˊ
While breaking through 在突破時/在突破时
guan¯ jieˊ tuˊ
Anatomy: articular process 關節突/关节突
haiˇbaoˋ tuˊ jiˊ duiˋ
Navy Seal Team 海豹突擊隊/海豹突击队
shangˋ guan¯ jieˊ tuˊ
Anatomy: upper articular process 上關節突/上关节突
xiaˋ guan¯ jieˊ tuˊ
Anatomy: lower articular process 下關節突/下关节突
jiuˋ jiu¯
Investigate
j
c
k
n

(Cangjie Input Code)
穴 r116
< T >
Investigate, study carefully, after all
jiuˋ jingˋ
Actually, exactly 究竟
yanˊ jiuˋ
Study, research 研究
yanˊ jiuˋ yuanˊ
Research staff 研究員/研究员
yanˊ jiuˋ de˙
Research 研究的
chuang¯
Window
j
c
h
w
k

(Cangjie Input Code)
穴 r116
Window, shutter
chuang¯ huˋ
Windows 窗戶/窗户
chuang¯ ziˇ
Window 窗子
chuang¯ waiˋ
Outside the window 窗外
chuang¯ waiˋ chuanˊ laiˊ
A sound from outside the window 窗外傳來/窗外传来
Traditional Chinese chararacters classified under dot Key in the easy lookup system: 為求救尤式或惑成盛感威 心必慢恨慣怪懂惜憐懶情快悔性怕忙懷憶慘州 冰冷准憑次資 況漏混漫溫測洞深沉滑源派淚洽洋灌漢洪港滿溝消淡沙潮湖池漸清決沈波婆法濤染沖油淑污河江鴻汪酒漂汽海泡盜沒洗浩準活浮淨溪洲滅減淺浪激演渡滾注游流濟治灣 鬼自息血身射白的皇良郎帥師歸烏島鳥 般盤艦船航向奧宮官實宜寫字寬寞賽塞寒容宋憲害守寄宏宙富宣宗完家室宇寶定客額察宿審寧密寂它寢安案窩穹空穿突究窗 瘋癡痛病 底廖序庭廢廳座度席廣廠庫床麻魔摩麼庸康慶店府應鷹塵 祝視祖祥禮社神福選遲避退遇迴還週運過近遍迎通途道導送遭迷連速違遠達遺逐逸遙逢造進透逃述邊迫邀追遊這適裡初裕補被複之永 哀京享豪就離亮熟毫郭高六交效雜亦率齊齋立端站主文市夜衣方於旅旋施旗放族充育棄刻牽亡贏忘望 言調計訓許誠語論誤認訴試諸訂設詞詢記証訊請謂謝課說誼評譯誕議詩證詳誌譜註讀諾訪護討諒誇誰讓話該識講談託 部競音章彰竟意童龍商敵辛辦辯親新帝旁顏產, Neil Keleher. Chinese Symbols and Meanings.
Click here to Return to top.

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"