Online Easy Lookup Chinese Character Dictionary: Cover 01

yueˋ
Month/Moon
b

(Cangjie Input Code)
月 r74
Month/Moon, monthly, female, menses, calendar, platform, (radical 074)
yueˋ guang¯
Moonlight 月光
yueˋ seˋ
Moonlight 月色
yueˋ liangˋ
Moon 月亮
banˋ yueˋ shiˋ
Half Moon Pose (yoga), Ardha Chandrasana 半月式
wuˇ yueˋ tian¯
Mayday 五月天
shangˋ ge˙ yueˋ
Last month 上個月/上个月
yiˊ ge˙ yueˋ houˋ
A month later 一個月後/一个月后
san¯ ge˙ yueˋ qianˊ
Three months prior 三個月前/三个月前
san¯ ge˙ yueˋ houˋ
Three months later 三個月後/三个月后
xiaˋ ge˙ yueˋ
Next month, month after this month 下個月/下个月
erˋ shiˊ siˋ ge˙ yueˋ
24 months 二十四個月/二十四个月
pengˊ
Friend
b
b

(Cangjie Input Code)
月 r74
< T >
Friend
pengˊ youˇ
Friend(s) 朋友
pengˊ youˇ men˙
Friends 朋友們/朋友们
nanˊ pengˊ youˇ
Boyfriend 男朋友
xiaoˇ pengˊ youˇ
Children 小朋友
jiao¯ pengˊ youˇ
(VO) make friends, make a friend 交朋友
guˇ
Portion
b
h
n
e

(Cangjie Input Code)
肉 r130
< T >
Portion, section, part, share, stock, dividend, rump, thigh, haunches, hips, buttocks
guˇ guˇ
Anatomy: femur (thigh bone) 股骨
guˇ dong¯
Share holder 股東/股东
guˇ piaoˋ
Stock, stocks 股票
lianˇ
Face
b
o
m
o

(Cangjie Input Code)
肉 r130
< T >
Face, facial expression
lianˇ duiˋ lianˇ
Face to face 臉對臉/脸对脸
lianˇ shangˋ
Face, on the face 臉上/脸上
lianˇ seˋ
Fascial expression/color 臉色/脸色
xiaoˋ lianˇ
Smiling face 笑臉/笑脸
kanˋ lianˇ seˋ
Pay attention to mood of superiors 看臉色/看脸色
kuˇ gua¯ lianˇ
Sad face, "bitter melon face" (reflecting hardship) 苦瓜臉/苦瓜脸
tuo¯
Remove
b
c
r
u

(Cangjie Input Code)
肉 r130
< T >
Remove, take off, peel off, strip
tuo¯ le˙
Took off, removed 脫了/脱了
tuo¯ diaoˋ
Doffed, took off, removed 脫掉/脱掉
tuo¯ xiaˋ laiˊ
Undress, take off (clothes) 脫下來/脱下来
jiaoˇ jueˊ
Foot
b
c
r
l

(Cangjie Input Code)
肉 r130
< T >
Foot, leg, kick, base, foundation
jiaoˇ taˋgan¯
ME: foot peg 腳踏杆/脚踏杆
jiaoˇ taˋ shiˊ diˋ
Plant feet on solid ground, do a job honestly 腳踏實地/脚踏实地
jiaoˇ taˋ bianˋ suˋgan¯
ME: gear shifter 腳踏變速桿/脚踏变速杆
jiaoˇ taˋ fa¯ dongˋgan¯
ME: kick starter 腳踏發動桿/脚踏发动杆
jiaoˇzhiˇ
Toe(s) 腳趾/脚趾
jiaoˇya¯ zi˙
Foot 腳丫子/脚丫子
jiaoˇ xiaˋ
Beneath the feet 腳下/脚下
dianˇ jiaoˇ shiˋ
Standing on Tip Toes 踮腳式/踮脚式
dan¯ jiaoˇ zhanˋ liˋ
Standing on one foot 單腳站立/单脚站立
dan¯ jiaoˇ pengˋ touˊ shiˋ
One Leg Behind the Head Pose (yoga), Eka Pada Sirsasana 單腳碰頭式/单脚碰头式
woˋ jiaoˇzhiˇwan¯ shiˋ
Holding Big Toes Standing Forward Bend (yoga) 握腳趾彎式/握脚趾弯式
zhenˋ jiaoˇ
Situation, circumstances 陣腳/阵脚
shuang¯ jiaoˇ
Both feet 雙腳/双脚
shuang¯ jiaoˇ neiˋ shou¯ zhiˊgunˋ shiˋ
Inverted Two Legged Staff Pose (yoga), Dwi Pada Viparita Dandansana 雙腳內收直棍式/双脚内收直棍式
woˋ yiˇ jiao臥扭轉放鬆式 Reclining Easy
Reclining Big Toe Pose (yoga), Supta Padangusthasana 臥倚腳尖式/卧倚脚尖式
youˋdengˋ jiaoˇ
Right Heel Kick 右蹬腳/右蹬脚
duan¯ dan¯ jiaoˇ zhanˋ liˋ
Upright and standing on one foot 端單腳站立/端单脚站立
dan¯xi¯ dan¯ jiaoˇ shiˋ
Horse Face Pose (yoga), Vatyanasana 單膝單腳式/单膝单脚式
maoˊ shouˇ maoˊ jiaoˇ
Took liberties, restless, uneasy 毛手毛腳/毛手毛脚
luanˋ le˙ zhenˋ jiaoˇ
Confused in the chaos, lost one's nerve 亂了陣腳/乱了阵脚
zhuanˇ shen¯ zuoˇdengˋ jiaoˇ
Tai ji: Turn Body Left Heel Kick 轉身左蹬腳/转身左蹬脚
pangˋ
Obese
b
f
q

(Cangjie Input Code)
肉 r130
< T >
Obese, fat, plump, corpulent, (pan2), comfortable
pangˋ pangˋ de˙
Fat 胖胖的
pangˋ le˙
Got fat 胖了
feiˊ pangˋ
Fat, obese 肥胖
yong¯zhongˇfeiˊ pangˋ
Large, fat, massive 臃腫肥胖/臃肿肥胖
shengˋ sheng¯
Victory
b
f
q
s

(Cangjie Input Code)
力 r19
< T >
Victory, victor, win, winner, (sheng4), competent, able
shengˋ liˋ
Victory, triumph, win 勝利/胜利
shengˋ liˋ xiaˋ
After its victory 勝利下/胜利下
shengˋ guoˋ
Superior, prevail over 勝過/胜过
zhanˋ shengˋ
Overcome, defeat 戰勝/战胜
changˊ shengˋ jiang¯ jun¯
Usual victor, frequently victorious, ever victorious 常勝將軍/常胜将军
jiaoˋ shengˋ yiˋ chouˊ
A little better 較勝一籌/较胜一筹
fuˊ
Clothing
b
s
l
e

(Cangjie Input Code)
月 r74
< T >
Clothing, garments, wear, serve, service
fuˊ wuˋ
Services, render service, help 服務/服务
fuˊshiˋ
Wait upon, waiting 服侍
shu¯ fuˊ
Comfortable 舒服
shu¯ fuˊ de˙
Comfortable 舒服的
xiaoˋ fuˊ
School clothes, school uniform 校服
pingˊ fuˊ
Stable, stabilize 平服
zhiˋ fuˊ
Uniform 制服
peiˋ fuˊ
Admire, respect 佩服
liˇ fuˊ
Dress, gown 禮服/礼服
yi¯ fuˊ
Clothes 衣服
shuo¯ fuˊ
Convince, persuade 說服/说服
shu¯ shu¯ fuˊ fuˊ de˙
Comfortable 舒舒服服的
huanˋ yi¯ fuˊ
Change clothes 換衣服/换衣服
taiˊciˋ fuˊ qiˋ
Server, computer network device 臺伺服器/台伺服器
taiˋ kong¯ fuˊ
Space suit 太空服
xiˇ yi¯ fuˊ
Wash clothes 洗衣服
keˋ fangˊ fuˊ wuˋ
Room service 客房服務/客房服务
yunˋ dongˋ fuˊ
Sports wear 運動服/运动服
bianˋ shen¯ fuˊ
Costume, outfit 變身服/变身服
jian¯ chiˊ shuo¯ fuˊ
Insistantly tries to persuade 堅持說服/坚持说服
naˋ taoˋ liˇ fuˊ
That dress 那套禮服/那套礼服
luˋ beiˋ liˇ fuˊ
Backless dress 露背禮服/露背礼服
meiˊ 穿chuan¯ yi¯ fuˊ
Naked, nude, bare 沒穿衣服/没穿衣服
穿chuan¯ haoˇ xiaoˋ fuˊ
Get dressed for school 穿好校服
jinˇ quanˊ liˋ shuo¯ fuˊ le˙
Did everything possible 盡全力說服了/尽全力说服了
chao¯ nengˊ bianˋ shen¯ fuˊ
Super suit(s) 超能變身服/超能变身服
xu¯ yaoˋ sheˊ me˙ fuˊ wuˋ
What do you need? 需要什麼服務/需要什么服务
guaiˋshouˋ bianˋ shen¯ fuˊ
Monster suit 怪獸變身服/怪兽变身服
穿chuan¯ naˋ taoˋ liˇ fuˊ
Wearing that dress, in that dress, wear that dress, put that dress on 穿那套禮服/穿那套礼服
naoˇ
Brain
b
v
v
w

(Cangjie Input Code)
肉 r130
< T >
Brain
naoˇ zhong¯ zhongˋ yanˇ
Thinking about 腦中重演/脑中重演
naoˇ daiˋ
Head 腦袋/脑袋
naoˇ haiˇ
Mind 腦海/脑海
dianˋ naoˇ
Computer 電腦/电脑
dianˋ naoˇ huaˋ
Computerize 電腦化/电脑化
dianˋ naoˇ kuangˊ renˊ
Computer nerd 電腦狂人/电脑狂人
dianˋ naoˇ xiˋ tongˇ
Computer network 電腦系統/电脑系统
dianˋ naoˇ liˇ bao¯ hanˊ
Computer includes within itself 電腦裡包含/电脑里包含
pao¯ zhi¯ naoˇ houˋ
Leave behind, forget 拋之腦後/抛之脑后
chu¯ xianˋ zaiˋ niˇ naoˇ haiˇ
Comes to your mind 出現在你腦海/出现在你脑海
yongˋ
Use
b
q

(Cangjie Input Code)
用 r101
< T >
Use, employ, operate, apply, exert, try, sample, (Radical 101)
yongˋ shiˊ jieˊ shuˋ
Finished feeding 用食結束/用食结束
yongˋ zhaoˊ
Use 用著/用着
yongˋ zhaoˊ le˙
Used 用著了/用着了
yongˋ laiˊ
Use, use to 用來/用来
yongˋ can¯
Dine, eat 用餐
yongˋ buˋ zhaoˊ
Weren't using, can't use, don't need 用不著/用不着
yongˋ buˋ liaoˇ
Can't use, can't use all (of it) 用不了
yongˋ gong¯
Studious, hard working 用功
yongˋ de˙ zhaoˊ
Can/could use 用得著/用得着
yongˋ de˙ liaoˇ
Can use 用得了
yongˋ xin¯
Intention, 用心
yongˋ yiˇ
In order to 用以
shiˋ yongˋ
Am using 是用
guˋ yongˋ
Employ, hire 雇用
neiˋ yongˋ
Eat in 內用/内用
luˋ yongˋ
Employ, take on staff 錄用/录用
bingˋ yongˋ
Use together 並用/并用
jingˇ yongˋ
Police issue 警用
changˊ yongˋ
Commonly used 常用
feiˋ yongˋ
Fee, expenditure, cost 費用/费用
xiangˇ yongˋ
Want to use 想用
youˇ yongˋ
Useful, practical, beneficial 有用
youˇ yongˋ de˙
Useful, practical, beneficial 有用的
buˋ yongˋ
Doesn't need to, not necessary (to) 不用
guanˇ yongˋ
Effective 管用
beiˋ yongˋ
Stand by, alternative, back up 備用/备用
beiˋ yongˋ de˙
Alternate, stand by, back up 備用的/备用的
使shiˇ yongˋ
Use, employ, resort to 使用
xinˋ yongˋ kaˇ
Credit card 信用卡
liˋ yongˋ
Utilize, use, make use of 利用
meiˊ yongˋ de˙
It's no use! 沒用的/没用的
haiˊ yongˋ niˇ shuo¯
You're telling me 還用你說/还用你说
nengˊ yongˋ
Can use 能用
yi¯liaoˊ yongˋ pinˇ
Medical supplies 醫療用品/医疗用品
yiˋ dianˇ yongˋ yeˇ meiˊ youˇ
Not even a little 一點用也沒有/一点用也没有
erˊ liˋ yongˋ
And so uses 而利用
buˋ guanˇ yongˋ
Ineffective, regardless 不管用
henˇ youˇ yongˋ
Helpful 很有用
ganˇ qingˊ yongˋ shiˋ
Sentimental, swayed by feelings, emotionally attached 感情用事
daˋ caiˊ xiaoˇ yongˋ
Overqualified 大材小用
buˋfu¯ 使shiˇ yongˋ
Useless, used up 不敷使用
zhou¯
Encircle
b
g
r

(Cangjie Input Code)
口 r30
Encircle, circuit, complete, lap, week, cycle, circumference
zhou¯ weiˊ
Surrounding, located around 周圍/周围
zhou¯ weiˊ de˙
Surrounding 周圍的/周围的
zhou¯ fa¯
Zhou Fa (or Ji Fa) founded Zhou Dynasty after unseating despot king of Shang dynasty 周發/周发
huanˊ guˋ siˋ zhou¯
Look around 環顧四周/环顾四周
Traditional Chinese chararacters classified under cover Key in the easy lookup system: 月朋股臉脫腳胖勝服腦用周 同剛冊 冠軍 骨體 鳳凡凰風, Neil Keleher. Chinese Symbols and Meanings.
Click here to Return to top.

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"