Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Box 10

muˋ
Eye
b u (Cangjie Input Code)
Eye, look, regard, goal, see, name, title, list, division, section, division, catalogue, (Radical 109)
muˋdengˋ kouˇ dai¯ Stunned, eyes staring and mouth agape
muˋdengˋ kouˇ dai¯ de˙ Stunned
muˋduˇ Observe, witness
muˋ qianˊ Current, present, at present, at this time, now
muˋ qianˊ suoˇ Current/currently
muˋ guang¯ Vision, look at
muˋ biao¯ Target, objective, aim, goal, targeted
muˋ buˋ zhuanˇ jing¯ Intently, fixedly, without moving eyes
muˋ diˋ Aim, purpose, goal
muˋ diˋ diˋ Destination
muˋ songˋ Watch, send off
tiˊmuˋ Subject or title, test question or problem
zaiˋmuˋduˇ Watches, witnesses
mianˋmuˋ Face, appearance
xiangˋmuˋ Project, item, items
jieˊmuˋ Program
zhuˋmuˋ Watched attentively
yuˋmuˋ Stare at, study
huˋmuˋ jingˋ Goggles, protective goggles
zong¯ yiˋ jieˊmuˋ Variety show
zaiˋ quanˊ qiuˊ zhuˋmuˋ xiaˋ And while the whole planet watched
mianˊ
Sleep
b u r v p (Cangjie Input Code)
Sleep, hibernate
shuiˋmianˊ Sleep, hibernation
xiu¯mianˊ Dormant
xiu¯mianˊ zhong¯ de˙ Dormant, still dormant
an¯mianˊ Sleep peacefully
yanˇ
Eye
b u a v (Cangjie Input Code)
Eye, eyes
yanˇjianˇ Eyelid
yanˇ jing¯ Eyes
yanˇzheng¯zheng¯ de˙ Watched, observed, watched helplessly
yanˇtongˊ Pupil (of the eye)
yanˇ jingˋ Glasses
yanˇ qianˊ In front of, see in front of
yanˇ qianˊ de˙ In front of
yanˇ zhong¯ de˙ In their eyes, from their point of view
yanˇ qiuˊ Ocular, eyeball
yanˇ ke¯ Optometry
yanˇ kanˋ See something happening, watch helplessley, soon
yanˇ leiˋ Tears
yanˇ xianˋ Informant
kai¯yanˇ jieˋ Broaden one's horizons, expand one's experience
zhaˇyanˇ Wink
zhaˇyanˇ zhi¯ jian¯ In the blink of an eye
耀yaoˋyanˇ Dazzling
xingˋyanˇ Almond eyes
shunˋyanˇ Pleasing to the eye, pleasant to look at
yiˋyanˇ jueˊ de˙ A critical eye
dianˋyanˇ Electric eye, camera
dianˋyanˇ jian¯ shiˋ Security camera
tou¯yanˇ Steal a glance, sneak a peak, daring to look
fangˋyanˇ wangˋ quˋ Where ever (you) look
qin¯yanˇ Personally, first hand
qin¯yanˇ kanˋ jianˋ Saw, personally witnessed
yinˇ xingˊyanˇ jingˋ Contact lenses
滿manˇ shunˋyanˇ de˙ Good looking, easy on the eyes, very pleasant to look at
zhaˇ le˙zhaˇyanˇ jing¯ Winks, winks an eye
heˊ shiˋ diˋ ziˋyanˇ Right words
jing¯
Eye
b u q m b (Cangjie Input Code)
Eye, eyes
yanˇjing¯ Eyes
muˋ buˋ zhuanˇjing¯ Intently, fixedly, without moving eyes
zhaˇ le˙zhaˇ yanˇjing¯ Winks, winks an eye
liaoˇ
Understand
b u k c f (Cangjie Input Code)
Understand, comprehend, (liao4), watchtower, lookout
liaoˇ jieˇ Understand, ok, got it
liaoˇ jieˇ daoˋ Understood, realized
mingˊliaoˇ Understanding
shuo¯ mingˊliaoˇ Explains
shuiˋ
Sleep
b u h j m (Cangjie Input Code)
Sleep, doze, nap
shuiˋ mianˊ Sleep, hibernation
shuiˋ jiaoˋ Sleep
shuiˋ zhaoˊ Go to sleep
shuiˋ zhaoˊ le˙ Sleeping, slept
shuiˋ buˋ zhaoˊ Can't/couldn't sleep
shuiˋ de˙ zhaoˊ Can, could sleep
shuiˋ zheˋ liˇ Sleep here
shuiˋ yi¯ Pajamas
caiˊshuiˋ zhe˙ Able to sleep
kuaiˋshuiˋ ba¯ Go to sleep now
chenˊshuiˋ Sleeping/slumbering
xianˋ
County
b f h v f (Cangjie Input Code)
County, district, (xuan2), hang
xianˋ shiˋ County or city
bingˇ dong¯xianˋ Pingtun County
jin¯ menˊxianˋ Kinmen County
miaoˊliˋxianˋ Miaoli County
hua¯ lianˊxianˋ Hualien County
nanˊ touˊxianˋ Nantou County
taoˊ yuanˊxianˋ Taoyuan County
jia¯ yiˋxianˋ Chiayi County
yunˊ linˊxianˋ Yunlin county
pengˊ huˊxianˋ Penghu County
yiˊ lanˊxianˋ Yilan County
zhang¯ huaˋxianˋ Changhua County
xin¯ zhuˊxianˋ Hsinchu County (or Xin Zhu count)
taiˊ dong¯xianˋ Taitung County

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"