Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Box 07

meiˊ
Eyebrow
a h b u (Cangjie Input Code)
Eyebrow, upper margin of a book
meiˊ touˊ Space between the eyebrows
meiˊ touˊ jinˇcuˋ Wince
ba¯
Hope
a u (Cangjie Input Code)
Hope, wish, chin, suffix for nouns, (grammar particle of exclamation), (translit.)
ba¯ shiˋ (intercity) bus
weiˇba¯ Tail
xiaˋba¯ Chin
jiˋ
Already
a i m v u (Cangjie Input Code)
Already, still, since, both, not only
jiˋ ranˊ Since
jiˊ
Then
a i s l (Cangjie Input Code)
Then, accordingly, immediate, prompt, right away, now
jiˊ riˋ qiˇ zhiˋ From now until, starting from now until, good until...
jiˊ shiˊ Instantly, immediately, at once
jiˊ keˇ Can, then do
jiˊ 使shiˇ Even if
jiˊ jiang¯ Just about to, upcoming, imminent, soon
suiˊjiˊ Immediately, right away
yiˋjiˊ Namely, accordingly
liˋjiˊ Immediately
qiangˊ quanˊjiˊ gong¯ liˇ Might is right
yiˋ pai¯jiˊ heˊ Become good friends
menˊ
Door
a n (Cangjie Input Code)
Door, gate, entrance, door way, opening, category, division, (Radical 169)
menˊ kouˇ Doorway, main entrance, gate
menˊ kai¯ le˙ The door is open
menˊ shiˋ Stop, store
anˋmenˊ Hidden doorway
zhaˊmenˊ Gate, barrier
chu¯menˊ Go out
chu¯menˊ le˙ Went out, went outside, left the house, left (the building)
yanˋmenˊ Wild Goose Pass
jin¯menˊ xianˋ Kinmen County
jin¯menˊ daˋ qiaoˊ Golden Gate Bridge
yeˋmenˊ Yemen
zhuan¯menˊ dianˋ Specialty store
zhaˋmenˊ Gate
reˋmenˊ Popular, well known (movie)
daˋmenˊ Front gate, front door
xieˊmenˊwai¯ daoˋ Dishonest practices
lengˇmenˊ Un-popular
qiˋmenˊtingˇgan¯ ME: cam shaft
aoˋmenˊ Place: Macau
jia¯menˊ Door, front door (of home or house)
shiˋmenˊ Door
buˋmenˊ Department, section, class
guan¯ shangˋmenˊ Close the door
zuˇ feng¯menˊ ME: choke
liu¯ jinˋmenˊ Slip inside, slip indoors
an¯ quanˊmenˊ Safety gate, safety barrier
wuˇ hua¯ ba¯menˊ (has, have) all different kinds
wenˋ
Ask
a n r (Cangjie Input Code)
Ask, question, problem, inquire
wenˋ tiˊ Problem question
wenˋ juˋ Question
wenˋ woˇ Question me, ask me
wenˋ daoˋ Asked
yiˊwenˋ Doubt, question
shenˇwenˋ Question, interogate
shiˋwenˋ tiˊ erˊ dingˋ Depends on the question
bi¯wenˋ Question intently, question under threat of dire consequences
bian¯wenˋ bian¯ congˊ Asked while at the same time coming from
xunˊwenˋ Question, query
nengˊwenˋ weiˋ sheˊ me˙ maˇ Can I ask why, might I ask why?
haoˇwenˋ tiˊ Good question
qing¯ sheng¯wenˋ Ask softly
suiˊ 便bianˋwenˋwenˋ Incidentally
banˇ
Boss
a n r r r (Cangjie Input Code)
Boss, owner
laoˇbanˇ Boss, employer
chanˇ
Express
a n r r j (Cangjie Input Code)
Express, make clear, elaborate, clarify
jian¯ jianˋ
Space
a n a (Cangjie Input Code)
Space, room, between, among, interval of time
jian¯jian¯ dou¯ Each/every/all (house, room, office)
jian¯ de˙ gou¯ tong¯ Inter communication
jian¯dieˊ Spy, secret agent
jian¯ duanˋ Interupt, break, split, divide
shiˊjian¯ Time
shiˊjian¯ langˋ feiˋ Waste time
shiˊjian¯ gang¯ haoˇ Perfect timing
shiˊjian¯ laiˊ buˋ jiˊ Not enough time
shunˋjian¯ In the blink of an eye, in an instant, instantly
shunˋjian¯ ganˇ daoˋ Instantly felt, in that instant felt
shunˋjian¯ xiao¯ chuˊ In the blink of an eye extinguishes/changes
shunˋjian¯ juˋ tongˋ Flash of intense pain
shunˋjian¯ xiao¯ chuˊ le˙ Instantly extinguised
fangˊjian¯ (a) room
qiˊjian¯ In between, amongst
qiˊjian¯ Period (of time), meanwhile
zhui¯jian¯ panˊ Anatomy: intervetebral disc
zhui¯jian¯kongˇ Anatomy: intervetebral foramina
zhengˇjian¯ banˋ gong¯ shiˋ Whole office
zhaoˇjian¯ fanˋ dianˋ Find a hotel
zhong¯jian¯ Within, between
yiˋjian¯ A, an (e.g. room)
buˋjian¯ duanˋ Unbroken, continuous
liangˇjian¯ Two rooms
kong¯jian¯ Space-time, time and space
zheiˋjian¯ This (place)
zhi¯jian¯ Between, among
zhiˇ liangˇjian¯ Only two (places)
hua¯ shiˊjian¯ Time consuming, waste time
qiˊ fangˊjian¯ (his or her or their) room
shengˇ shiˊjian¯ Time saving, save time
wuˊ yiˋjian¯ Inadvertently, accidentally, unintentionally
meiˊ shiˊjian¯ le˙ There's no time
xiˇ shouˇjian¯ Washroom
tuˊ ranˊjian¯ Suddenly, abruptly
zhiˋ shen¯ qiˊjian¯ Placed in between
zhaˇ yanˇ zhi¯jian¯ In the blink of an eye
tongˊ yiˋ shiˊjian¯ Simultaneously, at the same time
shangˋ ban¯ shiˊjian¯ Work hours
yiˊ duanˋ shiˊjian¯ houˋ Over time, over a period of time
zaiˋ tongˊ yiˋ shiˊjian¯ At the same time
hua¯ jiˇ tian¯ de˙ shiˊjian¯ Spend (more than) a few days
xianˊ jian¯
Leisure
a n b (Cangjie Input Code)
Leisure, free time, leisurely, carefree, quiet, comfortable, peaceful
xianˊxianˊ Leisurely
xianˊ zhe˙ yeˇ shiˋxianˊ zhe˙ Having lots of free time
xianˊ xin¯ Peaceful mood
xianˊ qingˊ yiˋ zhiˋ Peaceful and comfortable mood
xianˊyanˋ Peaceful and quiet
xianˊ shiˋ Quiet and comfortable
you¯jian¯ Comfortable, relaxed/leisurely
you¯jian¯ de˙ Comfortably
you¯jian¯ de˙ ganˇ jueˊ Comfortable feeling
xiu¯jian¯ Leisure time, time off work, recreation, recreational
suˋ yiˇjian¯ At ease and carefree
yueˋ
Experience
a n c r u (Cangjie Input Code)
Experience, gather, collect, examine, look at, read, study, inspect, review
yueˋ duˊ Read
can¯yueˋ Refer to
shanˇ
Flash
a n o (Cangjie Input Code)
Flash, lightning, blitz, blitzkrieg, scintillate, twinkle, flicker, strain (a muscle), dodge, evade, avoid
shanˇshanˇ Glisten
shanˇshanˇ fa¯ guang¯ Gleaming
shanˇshuoˋ Flickering, twinkling, flashing, blinking (lights), flicker, twinkle, flash, blink (lights)
shanˇshuoˋ de˙ Flickering, twinkling, flashing, blinking (lights), flicker, twinkle, flash, blink (lights)
shanˇ xianˋ Flash
shanˇ tong¯biˋ Fan Open Arms
shanˇ liangˋ de˙ Flashy
biˋ
Shut
a n d h (Cangjie Input Code)
Shut, close, obstruct, block
biˋ luˋ dianˋ shiˋ Close circuit tv
guan¯biˋ Turn off, shut down
feng¯biˋ Close, enclosed
ruˊ feng¯ siˋbiˋ Withdraw and Push
kai¯
Open
a n m t (Cangjie Input Code)
Open, start, drive, begin, hold an event, operate, run, write
kai¯ kouˇ Open mouth, laugh, sharpen a new blade, cut open
kai¯kai¯ Open
kai¯ guan¯ ME: ignition
kai¯ guan¯ anˋniuˇ ME: ignition button
kai¯ yanˇ jieˋ Broaden one's horizons, expand one's experience
kai¯ qiˇ Open
kai¯ qiˇ le˙ Opens, starts
kai¯ xueˊ Start of school studies, start of university studies
kai¯ xueˊ le˙ (school) started
kai¯ le˙ Started
kai¯ le˙ yiˋ qiang¯ Fired a single shot
kai¯ huiˋ Have a meeting
kai¯ fen¯ dianˋ Set up shop
kai¯ muˋ Grand opening
kai¯ muˋ de˙ Opening (competition, display, show)
kai¯ zhe˙ Drive, opened (door, window etc. is)
kai¯ hua¯ Bloom, blossom
kai¯paoˋ Open fire
kai¯ che¯ Drive (a car or other vehicle)
kai¯ che¯ qianˊ Before driving
kai¯ qiang¯ Shoot, open fire
kai¯ qiang¯ daˇ siˇ Shot and killed, open fire and kill
kai¯wa¯ Digging, excavation
kai¯ changˇ Starts the show
kai¯ chuˊ Fire, expel, dismiss
kai¯ touˊ From the beginning
kai¯ daoˋ Drive to, go to
kai¯ buˋ zouˇ Can't be driven, can't drive anywhere
kai¯ buˋ shangˋ quˋ Can't drive up (it)
kai¯ wanˊ xiaoˋ Crack a joke, make a joke, joke
kai¯ duo¯ kuaiˋ Pick up a lot of speed
kai¯ shiˋ Open style
kai¯ xin¯ Happy
kai¯ yanˇ Begin a show, start a performance
kai¯ dianˋ Set up shop
kai¯ liˋ Open, establish
kai¯ fangˋ Open minded, make open for public use
kai¯ chengˊ buˋ gong¯ To be frank, honest
kai¯ keˋ Begin classes
kai¯ shiˇ Start, begin, started
kai¯ shiˇ le˙ (has) started, (has) began
kai¯ shiˇ xunˋ lianˋ le˙ Began training
zhanˇkai¯ Begin, expand, commence
zuiˋkai¯ xin¯ de˙ Happiest
menˊkai¯ le˙ The door is open
shaoˋkai¯ Convene
zhang¯kai¯ Spread open
zhang¯kai¯ le˙chiˋbangˇ Spead open (its) wings
fen¯kai¯ Separated
fen¯kai¯ zhanˋ Spread out
gong¯kai¯ Publish, publicize
gong¯kai¯ chuˇ jueˊ Publicly executed
changˇkai¯ Open
changˇkai¯ de˙ Open
shaoˇkai¯ wanˊ xiaoˋ le˙ Joking, can't be serious, you're joking
laiˊkai¯ Open
xian¯kai¯ Open (curtain), lift, raise
pao¯kai¯ yiˋ qie¯ Set aside everything, throw it all away
daˇkai¯ Opens, start, turn on
daˇkai¯ le˙ Opened, started
wa¯kai¯ Dig out
erˊkai¯ shiˇ And so began (to)
jieˇkai¯ Solve, untie, unbind, loosen, undo
henˇkai¯ xin¯ Very happy
biˋkai¯ Dodge, dodged
liˊkai¯ Leave, separate
liˊkai¯ houˋ After leaving
liˊkai¯ naˋ liˇ Get out of there, leave that place
fangˋkai¯ Release, open, set free
rangˋkai¯ Step aside
zaiˋ liˊkai¯ qianˊ Before leaving
yiˋ liˊkai¯ While about to leave
chongˊ xin¯kai¯ shiˇ Fresh start, new beginning
shouˇ naˊkai¯ Get (your) hand off me
woˇ deiˇkai¯ chengˊ buˋ gong¯ I have to be frank (or honest)
youˊ xiang¯kai¯ guan¯ ME: pet cock or fuel switch
meiˊ liˊkai¯ Hasn't left
zhui¯ ganˇkai¯ Pursue fast driving
wuˊ faˇ daˇkai¯ Can't open
zao¯ renˊ daˇkai¯ Being opened
miaoˋ xiangˇ tian¯kai¯ To have wonderful ideas
geiˇ renˊ xunˊkai¯ xin¯ Be made fun of, give others happiness at own expense
zaiˋ zuˇ yuanˊ liˊkai¯ houˋ After the crew has left
meiˊ youˇ banˋ faˇ daˇkai¯ Can't open, can't get open
wenˊ
Learn
a n s j (Cangjie Input Code)
Learn, sense, smell, hear, detect, ask, make known, understand, news
wenˊ daoˋ le˙ Smelt
wenˊ deˊ daoˋ (could) smell
fuˋwenˊ Obituary
xin¯wenˊ (the) news
gu¯louˋguaˇwenˊ Having seen little of the world, ignorant
geˊ
Council Chamber
a n h e r (Cangjie Input Code)
Council Chamber
taiˋluˇgeˊ Toroko (gorge)
guan¯
Relationship
a n v i t (Cangjie Input Code)
Relationship, relate, concerned with, shut, close, frontier passage
guan¯ biˋ Turn off, shut down
guan¯ jianˋ Key point
guan¯ zhe˙ Turned off
guan¯ diaoˋ Turn off
guan¯ shangˋ Close (the door or window), (because the door/window is open) close it
guan¯ shangˋ menˊ Close the door
guan¯ shangˋ le˙ (the door or window) is closed
guan¯ buˊ shangˋ (the door or window) cannot be closed (because it is broken or jammed or blocked)
guan¯ jieˊ tuˊ Anatomy: articular process
guan¯ jieˊ mianˋ Anatomy: facet
guan¯ xiˋ Relationship, connection
guan¯ xiˋ zhe˙ Relates to, has to do with
guan¯ de˙ shangˋ Closeable, can close, has the potentianl to be closed
guan¯ xin¯ Concerned about
guan¯ yuˊ About, regarding
kai¯guan¯ ME: ignition
kai¯guan¯ anˋniuˇ ME: ignition button
wanˋguan¯ jieˊ Wrist joint
xiang¯guan¯ Relevant, associated
zhiˇguan¯ jieˊ Knuckles, finger joints
youˇguan¯ Relevant, is relevant
shangˋguan¯ jieˊ tuˊ Anatomy: upper articular process
xiaˋguan¯ jieˊ tuˊ Anatomy: lower articular process
wuˊguan¯ Not relevant
meiˊguan¯ xiˋ Not related to, (is) not a problem, no problem, (equiv: don't worry about it)
meiˊguan¯ shangˋ Isn't/aren't shut, not closed
beiˋguan¯ Covered, protected
beiˋguan¯ jinˋ Being shut in
fuˋ ziˇguan¯ xiˋ Father and son's relationship
xiaoˇ ji¯guan¯ Tiny devices, small machines
caiˊ buˋguan¯ xin¯ Just don't care, just didn't care, not concerned (with)
shouˇ zhiˇguan¯ jieˊ Finger joints
meiˊ youˇguan¯ xiˋ Does not have a problem, no problem, that's fine
youˊ xiang¯ kai¯guan¯ ME: pet cock or fuel switch

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"