Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Box 06

riˋ
Sun
a (Cangjie Input Code)
Sun, day, day time, daily, day of the month, Japan, Japanese, (radical 072)
riˋriˋ dou¯ Each/every/all (day, week, evening, time, part, portion)
riˋ chu¯ Dawn
riˋ ziˇ Day, days
riˋ yiˋ Increasingly
riˋ xiao¯ tiaoˊ Daily getting worse
riˋ benˇ Japan, Japanese
riˋ jiˋ Diary
riˋ zhiˋ Log, record, daily entry
jiˊriˋ qiˇ zhiˋ From now until, starting from now until, good until...
jin¯riˋ Today
luoˋriˋ Setting sun, dropping sun
xi¯riˋ Former, old
xi¯riˋ de˙ Former, old
moˋriˋ Last day, end of the world, the end
geˊriˋ Next day
xiaˋriˋ Summer
pingˊriˋ Normally, weekday, regular day
sheng¯riˋ Birthday
sheng¯riˋ danˋgao¯ Birthday cake
sheng¯riˋ kuaiˋ leˋ Happy birthday
sheng¯riˋ wuˇ huiˋ Birthday party
jiaˇriˋ Day off
zhi¯riˋ Day of arrival
haoˇriˋ ziˇ Good day
huoˇ xing¯riˋ Martian day, Martian days, SOL
guoˊ jiˋ huanˋriˋ xianˋ International Date Line
huangˊ daoˋ jiˊriˋ Auspicious day
guang¯ tian¯ huaˋriˋ Broad daylight
guang¯ tian¯ huaˋriˋ xiaˋ In broad daylight
shiˋ jieˋ moˋriˋ End of the world
buˊ shiˋ shiˋ jieˋ moˋriˋ It isn't the end of the world
zaiˋ diˋ shiˊ ba¯ huoˇ xing¯riˋ On Sol 18, on the 18th day on Mars
mingˊ
Bright
a b (Cangjie Input Code)
Bright, clear, light, understand, Ming Dynasty
mingˊhuangˇhuangˇ Shining
mingˊ liaoˇ Understanding
mingˊ shiˊ Name: Takashi
mingˊ tian¯ Tomorrow
mingˊzhu¯ Shining pearl, treasured, beloved
mingˊ nianˊ Next year
mingˊ zhi¯ Know, be fully aware
mingˊ xinˋ pianˋ Postcard
mingˊ baiˊ Understand(s), understandable, clear, easy to understand, realize(s)
mingˊ liangˋ Bright
mingˊ xiˋ Details
mingˊ xiˋ biaoˇ Receipt
zhaoˋmingˊ Illuminate, shine, light
chengˊmingˊ Cheng Ming Hall (used as research academy during Han Dynasty)
fa¯mingˊ Invent, invention(s), designs
fa¯mingˊ jia¯ Inventor
fa¯mingˊ de˙ Invented (by), designed (by)
xiangˇmingˊ baiˊ le˙ Understood, realized
biaoˇmingˊ Indicate, show
sheng¯mingˊ Statement, declaration
san¯mingˊ zhiˋ Food: Sandwich
buˋmingˊ Unexpected, unknown
cong¯mingˊ Intelligent, smart, bright
qing¯mingˊ Solar Term: Clear and Bright
touˋmingˊ Transparent
guo¯mingˊ Name: Gwo Ming
shuo¯mingˊ Describe, explain, instruct
shuo¯mingˊ liaoˇ Explains
zhengˋmingˊ Confirm, prove
luoˋ buˋmingˊ Missing, unaccounted for
laiˊ zhengˋmingˊ And then prove, later prove
shouˇ xian¯ shuo¯mingˊ Right away explains
shen¯ fen¯ zhengˋmingˊ Identity
shen¯ fen¯ zhengˋmingˊ wenˊ jianˋ Identification (document)
mengˊ
Allies
a b b t (Cangjie Input Code)
Allies, alliance, pledge or oath of allegiance
tongˊmengˊ guoˊ Allies
zhao¯
Bright
a s h r (Cangjie Input Code)
Bright, luminous, evident, clear, prominent, obvious
zhaoˋ
Take A Picture
a r f (Cangjie Input Code)
Take A Picture, photograph, shine, reflect, illuminate, use image, take care of, reflection, recording, reason, according to
zhaoˋ mingˊ Illuminate, shine, light
zhaoˋ guˋ Look after, take care of
zhaoˋ guˋ haoˇ Take (good) care of
zhaoˋ guˋ qiˇ laiˊ Looking after, taking care of
zhaoˋ pianˋ Photo(graph)
zhaoˋ xiangˋ Take pictures
zhaoˋ xiangˋ ji¯ Camera
zhaoˋ sheˋ Shine from, illuminate, shoot out, radiate, irradiate
zhaoˋ liangˋ Light up
zhaoˋ shuo¯ Talk about the
zhaoˋ banˋ To do so
yingˋzhaoˋ Shine, reflect, reflection,
houˋzhaoˋ jingˋ ME: rear view mirror
huˋzhaoˋ Passport
jia¯ tingˊ heˊzhaoˋ Family photo(s)
shiˊ
Time
a g d i (Cangjie Input Code)
Time, at that time, fashionable, sometimes, era, season, epoch
shiˊ jian¯ Time
shiˊ jian¯ langˋ feiˋ Waste time
shiˊ jian¯ gang¯ haoˇ Perfect timing
shiˊ jian¯ laiˊ buˋ jiˊ Not enough time
shiˊ changˊ Duration
shiˊ fen¯ Hours of, (at that) time
shiˊ qiˊ Period of time (i.e. teenage years)
shiˊ naoˋ de˙ xiaoˋ huaˋ Amusing incident
shiˊ houˋ Time
shiˊ daiˋ Period, era, times
shiˊ kong¯ Time and space
shiˊ suˋ Speed (distance per hour)
jieˋshiˊ At appointed time
jiˊshiˊ Instantly, immediately, at once
tongˊshiˊ At the same time
erˊshiˊ Childhood
neiˋshiˊ That time on
neiˋshiˊ houˋ That time, at that time
jiˊshiˊ Timely, promptly
hua¯shiˊ jian¯ Time consuming, waste time
dang¯shiˊ At the/that time
xiaoˇshiˊ Hour, hours
xiaoˇshiˊ houˋ Childhood
shengˇshiˊ jian¯ Time saving, save time
feiˋshiˊ Takes/needs a lot of time
zhanˋshiˊ Temporary
youˇshiˊ Some times
ciˇshiˊ (at) this time
daoˋshiˊ houˋ And then (after)
heˊshiˊ When, at what time
meiˊshiˊ jian¯ le˙ There's no time
zhunˇshiˊ Punctual, on time
zheˋshiˊ Then, (at) this time
zheˋshiˊ daiˋ This age, this era
zhi¯shiˊ During, time when
jiˋshiˊ qiˋ Timer
jiˋshiˊ qiˋ heˊ danˋ Timer equipped Nuclear bomb
tongˊ yiˋshiˊ jian¯ Simultaneously, at the same time
jiaoˋ feiˋshiˊ Takes relatively a long time, relatively more time consuming
ciˇ shiˋshiˊ That particular time (of an even/matter)
shangˋ keˋshiˊ During class
shangˋ ban¯shiˊ jian¯ Work hours
yiˋ xiaoˇshiˊ One hour
yiˊ duanˋshiˊ jian¯ houˋ Over time, over a period of time
erˊ dang¯shiˊ (and so) at that time
shiˊ qiˋshiˊ daiˋ Stone age
jiˇ xiaoˇshiˊ houˋ A few hours later
banˋ ge˙ xiaoˇshiˊ Half an hour
chao¯ yueˋ le˙shiˊ kong¯ de˙ Transcending time and space
zaiˋ tuˊ poˋshiˊ While breaking through
zaiˋ wei¯ ji¯shiˊ During a crisis
zaiˋ fa¯ sheˋshiˊ At launch time, during the launch
zaiˋcheˋ liˊshiˊ While evacuating
zaiˋ tongˊ yiˋshiˊ jian¯ At the same time
qingˋ zhuˋ zhi¯shiˊ While celebrating, during the celebration
hua¯ jiˇ tian¯ de˙shiˊ jian¯ Spend (more than) a few days
zaiˋfanˇ huiˊ yingˊ qu¯shiˊ While returning to the site
haiˊ youˇ beiˋtai¯ de˙shiˊ houˋ Having spare time, in spare time
xiaoˇ
Dawn
a g g u (Cangjie Input Code)
Dawn, daybreak, tell, explain, know, understand, realize, recognize
poˋxiaoˇ Dawn
yingˋ
Mirror
a l b k (Cangjie Input Code)
Mirror, reflect, dazzle, shine, project (send out)
yingˋ zhaoˋ Shine, reflect, reflection,
zuoˊ
Yesterday
a o s (Cangjie Input Code)
Yesterday, former times, in the past
zuoˊ tian¯ Yesterday
wanˇ
Late
a n a u (Cangjie Input Code)
Late, evening, night
wanˇ dianˇ Later
wanˇ huiˋ Evening get together
wanˇ shangˋ Evening, night
wanˇ beiˋ Younger or less senior than self
wanˇyanˋ Banquet, gala, feast, dinner
wanˇ an¯ Good evening
zaoˇwanˇ Sooner or later
zaoˇwanˇ de˙ Sooner or later
jin¯wanˇ Tonight
jin¯wanˇ de˙ Tonight's
queˋwanˇ le˙ yiˋ buˋ But (are) too late
taiˋwanˇ Very late
taiˋwanˇ le˙ Too late, it is too late
meiˇwanˇ Every evening
meiˇwanˇ dou¯ Every evening
yeˋwanˇ Night time, evening
neiˋ tian¯wanˇ shangˋ That evening
jin¯ tian¯wanˇ shangˋ Tonite, this evening
dang¯ tian¯wanˇ shangˋ (during) that evening
meiˇ tian¯wanˇ shangˋ Every evening
anˋ
Dark
a y t a (Cangjie Input Code)
Dark, hidden, gloomy, secret
anˋ menˊ Hidden doorway
anˋ sha¯ Assassination
anˋ shiˋ Hint
anˋ xiang¯ Light (but persistant) scent or fragrance
anˋ xianˋ Dark lines
anˋ luˋ seˋ Dark green
hei¯anˋ Dark
xiangˇanˋ shiˋ Imply, implying
yin¯anˋ Dark
jianˋanˋ Gradually darkening, gradually getting darker
tian¯ seˋanˋ xiaˋ laiˊ Getting dark
chang¯
Prosperous
a a (Cangjie Input Code)
Prosperous, flourishing, abundant, proper words, straight talk
maoˋ
Venture Out
a b u (Cangjie Input Code)
Venture Out, risk, dare, brave, bold
maoˋ chu¯ Appear, pop out
maoˋ chu¯ laiˊ Appears, pops out
maoˋ zhe˙ Risking
maoˋ fanˋ Offend
maoˋ paiˊ xueˊ zheˇ Pseudo-intellectual
maoˋ xianˇ Adventure (film/book), take chances
ganˇmaoˋ Catch a cold
baoˋ
Sudden
a t c e (Cangjie Input Code)
Sudden, violent, brutal, cruel, injure, storm
feng¯baoˋ Storm, windstorm
feng¯baoˋ zhi¯ zhong¯ Into midst of the storm
qiangˊbaoˋ Violent
bing¯ feng¯baoˋ Ice storm
sha¯ chenˊbaoˋ Sand storm
zaoˇ
Early
a j (Cangjie Input Code)
Early, morning
zaoˇ wanˇ Sooner or later
zaoˇ wanˇ de˙ Sooner or later
zaoˇ dianˇ Earlier
zaoˇ dianˇ huiˊ jia¯ Come home early, go home early
zaoˇ yiˇ Already, long ago
zaoˇ cao¯ Morning exercise
zaoˇ changˇ Early showing
zaoˇ shangˋ Morning
zaoˇ yiˋ dianˇ Earlier, early
zaoˇ an¯ Morning! good morning
zaoˇ jiuˋ Has been, was
zaoˇ jiuˋ xingˇ le˙ Woke up earlier, woke up early
jin¯zaoˇ This morning
tiˊzaoˇ Earlier than expected/usual, ahead of schedule
taiˋzaoˇ Too early, too soon
zuoˋzaoˇ cao¯ Perform morning exercises
chiˊzaoˇ Sooner or later
diˋ erˋ tian¯ yiˋzaoˇ The next morning
shuˇ
Summer
a j k a (Cangjie Input Code)
Summer, hot weather, (season: summer)
shuˇ qi¯ ban¯ Summer school/session
shuˇ tian¯ Summer, summer time
shuˇ jiaˇ Summer vacation
xiaoˇshuˇ Solar Term: Slight Heat
daˋshuˇ Solar Term: Great Heat
chuˇshuˇ Solar Term: Limit of Heat
liangˋ liangˊ
Estimate
a m w g (Cangjie Input Code)
Estimate, amount, quantity, capacity, (liang2), measure
liangˊ shen¯ Tailored, made to measure
zhiˋliangˋ Mass
jiaoˋliangˋ Strength contest
daˋliangˋ (a) large quantity, lots of
liˋliangˋ Strength, force, power
zhongˋliangˋ Weight
pingˊliangˋ Evaluation
shang¯liangˋ houˋ After conferring, after discussing
nengˊliangˋ Energy level
shangˋ xiaˋ daˇliangˋ Looked up and down, conjectured
shiˋ
Is
a m y o (Cangjie Input Code)
Is, am, are, be, yes
shiˋ naˇ yiˋ zhongˇ (is/are) what kind of
shiˋ ya˙ Yes
shiˋ yongˋ Am using
shiˋ youˇ Are, have
shiˋ fei¯ Right and wrong, yes and no
shiˋ fei¯ tiˊ Yes or no or right or wrong questions
shiˋ yiˋ jia¯ renˊ Stick together
shiˋ buˋ nengˊ Are not allowed,
shiˋ buˊshiˋ Is it or isn't it, was it or wasn't it
shiˋ fouˇ Whether or not, do or do not, is or isn't
shiˋ gouˋ Is enough
shiˋ gouˋ haiˊ buˊ gouˋ Is it enough or not?
shiˋ ge˙ Is a
shiˋ ge˙ laoˇ renˊ An old man
shiˋ niˇ yiˇ weiˊ So you think
shiˋ woˇ rangˋ It was me who allowed
shiˋ de˙ Here
zhiˇshiˋ Just, just is
bieˊshiˋ It isn't
naˋshiˋ That is
queˋshiˋ But it is
queˋshiˋ zhiˊ jie¯ Just directly
guang¯shiˋ Just
zhen¯shiˋ Really, truly
yeˇshiˋ And it is also
dou¯shiˋ Each is, each are, are all
dou¯shiˋ woˇ de˙ cuoˋ It's all my fault
laoˇshiˋ Keep (doing)
caiˊshiˋ zhongˋ dianˇ Is the key, is the focus, is the main point
erˊshiˋ Or, but is
queˋshiˋ Really is
keˇshiˋ But
buˊshiˋ Isn't, wasn't, aren't
buˊshiˋ sheiˊ dou¯ Nobody else
buˊshiˋ shiˋ jieˋ moˋ riˋ It isn't the end of the world
buˊshiˋ renˊ renˊ ganˋ de˙ laiˊ Isn't for everybody, not everyone is suited to
zhengˋshiˋ Truly is/are/was
yaoˋshiˋ If
suanˋshiˋ Considered, regarded
danˋshiˋ But
xiangˋshiˋ Looks like, seems like
niˇshiˋ shuo¯ You are saying
woˇshiˋ shuo¯ I am saying
huoˋshiˋ Or
haiˊshiˋ Or, still, never the less
zheˋshiˋ This is
jiuˋshiˋ That is, namely, exactly, and so is/are
jiuˋshiˋ zheiˋ yangˋ That's It!
yuˊshiˋ Thus, then, so
xuˇshiˋ Could be
zongˇshiˋ Always, without exception
naˋ zhiˇshiˋ That's just
bingˋ buˊshiˋ Is not, then is not
cengˊ jing¯shiˋ Once was
zhen¯ buˋshiˋ Truly isn't, really isn't
yeˇ jiuˋshiˋ shuo¯ That is to say, another way of saying
dou¯ buˊshiˋ Neither, none
cunˋ yin¯shiˋ jingˋ A Brief Moment of time is worth fighthing for.
daˋ yue¯shiˋ Is about, is approximately
niˇ buˊshiˋ You aren't, you're not
kanˋ laiˊshiˋ It looks like, it seems like
wangˇ wangˇshiˋ Always
youˊ qiˊshiˋ Especially
xieˇ de˙shiˋ sheˊ me˙ What does it say?
zheˋ caiˊshiˋ This is
zheˋ zhen¯shiˋ This truly is
jiuˋ suanˋshiˋ Even (if, if it is)
renˋ weiˊshiˋ Believes that (it is)
xianˊ zhe˙ yeˇshiˋ xianˊ zhe˙ Having lots of free time
gang¯ gang¯ haoˇshiˋ Just right
renˊ jiuˋ suanˋshiˋ siˇ Even dead people
niˇ yiˋ si¯shiˋ shuo¯ You mean to say
woˇ men˙ zhiˇshiˋ Only we are
shiˊ jiˋ shangˋshiˋ Actually were, really were
jiˇ hu¯ suanˋshiˋ Could be thought of as
zhong¯ yuˊ haiˊshiˋ Eventually
zhiˇ buˊ guoˋ buˊshiˋ Just not, only not
naˋ zhiˇ buˊ guoˋshiˋ It was just
buˊ guoˋ bingˋ buˊshiˋ But not, but isn't, but it isn't
liangˇ ge˙ dou¯ buˊshiˋ Been neither of them
kanˋ qiˇ laiˊ xiangˋshiˋ Looks like
tiˊ
Topic
a o m b c (Cangjie Input Code)
Topic, title, headline, theme, forehead
tiˊ muˋ Subject or title, test question or problem
tiˊ mingˊ (to) autograph
tiˊ waiˋ Irrelevant, not relevant, beyond or outside of the subject being discussed
wenˋtiˊ Problem question
zhuˇtiˊ Subject, topic
huaˋtiˊ Topic, subject
shiˋ fei¯tiˊ Yes or no or right or wrong questions
shiˋ wenˋtiˊ erˊ dingˋ Depends on the question
haoˇ wenˋtiˊ Good question
zuiˋ
Most
a s j e (Cangjie Input Code)
Most, extreme
zuiˋ yanˊ miˋ de˙ Most secure
zuiˋ kai¯ xin¯ de˙ Happiest
zuiˋ qiangˊ Strongest
zuiˋ qianˊ mianˋ First
zuiˋ changˊ Most often
zuiˋjiˊ shouˇ de˙ Most challenging, biggest challenge
zuiˋshanˋ changˊ Best at (doing)
zuiˋshanˋ changˊ de˙ shiˋ Best at doing
zuiˋ qiˇ maˇ At least
zuiˋ daˋ Biggest
zuiˋ xian¯ First
zuiˋ xian¯ jinˋ de˙ Latest, most advanced
zuiˋ jia¯ de˙ Best
zuiˋ zhongˋ yaoˋ Most important
zuiˋ zhongˋ yaoˋ de˙ Most important
zuiˋ shouˋ huan¯ yingˊ de˙ Most popular
zuiˋ houˋ Finally
zuiˋ kuaiˋ Fastest
zuiˋ kuaiˋ leˋ de˙ Happiest
zuiˋ kuaiˋ de˙ suˋ duˋ Great haste, as fast as possible
zuiˋ liuˊ xingˊ de˙ Most popular
zuiˋ jinˋ Recently
zuiˋ gao¯ Highest
zuiˋ gao¯ shangˋ si¯ Chairman
zuiˋ xin¯ Latest, newest
zuiˋ xin¯ de˙ Newest
zuiˋ haoˇ Best
zuiˋ miaoˋ de˙ Great
zuiˋ zhong¯ Eventually
huaˋzuiˋ haoˇ Would be best
yiˇzuiˋ kuaiˋ de˙ suˋ duˋ With great haste, working as fast as possible
woˇ jiˋ de˙zuiˋ houˋ yiˊ jianˋ shiˋ The last thing I remember (is/was)
yiˋ
Easy
a p h h (Cangjie Input Code)
Easy, amiable, lenient, change, barter
luˋyiˋ si¯ Name: Lewis
貿maoˋyiˋ Trade
qing¯yiˋ Easy, effortless
buˋyiˋ Not easy
luˋyiˋ si¯ Name: Lewis
rongˊyiˋ Easy, simple
jiao¯yiˋ Transaction
buˋ rongˊyiˋ Not easy
biˇ jiao¯yiˋ Transaction
xingˋ jiao¯yiˋ Sex trade
xing¯
Star
a h q m (Cangjie Input Code)
Star, astral body, sun
xing¯xing˙ Stars
xing¯ qiˊ Week
xing¯ qiˊ san¯ Wednesday
xing¯ qiˊ wuˇ Friday
xing¯ qiˊ liuˋ Saturday
xing¯ qiˊ tian¯ Sunday
xing¯ qiuˊ Planet
xing¯ xiˋ Star system, Galaxy
xing¯ kong¯liangˊ feng¯ Star lit skies and cool breezes
shuiˇxing¯ Planet: Mercury
jin¯xing¯ Planet: Venus
huoˇxing¯ Mars
huoˇxing¯ riˋ Martian day, Martian days, SOL
huoˇxing¯ de˙ Martian
huoˇxing¯ renˋ wuˋ Mars Mission, mission to Mars
huoˇxing¯ deng¯ liuˋ xiaoˇtingˇ Mars Descent Vehicle (MDV)
huoˇxing¯ jie¯boˊ xiaoˇtingˇ Mars Ascent Vehicle (MAV)
huiˋxing¯ Comet
tuˇxing¯ Planet: Saturn
shangˋxing¯ qi¯ Last week
xiaˋxing¯ qi¯ Next week, week after this week
waiˋxing¯ Alien, extra-terrestrial
waiˋxing¯ renˊ Aliens
weiˋxing¯ Satellite
weiˋxing¯ tian¯ xianˋ Satellite dishes
xingˊxing¯ Planets
hengˊxing¯ xiˋ tongˇ Star system
liuˊxing¯ Shooting star, meteor
zaiˋ huoˇxing¯ On Mars
zaiˋ diˋ shiˊ ba¯ huoˇxing¯ riˋ On Sol 18, on the 18th day on Mars
sheng¯
Rise
a h t (Cangjie Input Code)
Rise, ascend, hoist, elevate, promote
jingˇ
Circumstances
a y r f (Cangjie Input Code)
Circumstances, scenery, surroundings, view
jingˇ qiˋ Prosperitiy, prosperous
feng¯jingˇ Scenery
buˋjingˇ qiˋ Non-prosperous, not good (for making money)
yingˇ
Picture
a f h h h (Cangjie Input Code)
Picture, image, shadow, reflection
yingˇ zi˙ Shadow, trace, vague impression
yingˇ daiˋ Video
yingˇ pianˋ Movie, video, film
yingˇ xiangˋ Image, likeness, picture
yingˇ xiangˇ Affect, affected
zong¯yingˇ Traces
shu¯yingˇ Sparse shadows
luˋyingˇ Recording, video recording, video
luˋyingˇ ji¯ ME: VCR, video player
sheˋyingˇ ji¯ Video camera
yin¯yingˇ Shadowed, dark, out of sight
dianˋyingˇ Movie, film
guiˇyingˇ Haunted
kanˋ dianˋyingˇ Watch/see a movie
meiˊ shouˋyingˇ xiangˇ Unaffected
shi¯ quˋzong¯yingˇ Lost track of
yanˇ de˙ dianˋyingˇ Films (films acted in)
xin¯ qingˊ meiˊ shouˋ daoˋyingˇ xiangˇ Mood isn't affected
xianˇ
Clear
a f m b c (Cangjie Input Code)
Clear, evident, obvious, on display
xianˇheˋ Prominent, distinguised, outstanding, illustrious,
xianˇ shiˋ Show, reveal
tu¯xianˇ Emphasize, highlight
shao¯xianˇ Slightly, somewhat
daˊ guan¯xianˇ yaoˋ Dignitaries, important people

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"