Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Box 05

chiˇ
Measure
s o (Cangjie Input Code)
Measure, measurements, dimension, scale, unit, of measure (approximately a foot), letter, correspondence, book, (chi2), measurement, (che3), musical note
chiˇbiˋ fei¯ baoˇ A foot of jade is valueless
chiˇ guˇ Anatomy: ulna (forearm/elbow bone)
chiˇcunˋ Size
jieˋchiˇ Ruler
gong¯chiˇ Meter
ying¯chiˇ Foot (12 inches)/feet
jinˋ zaiˋzhiˇchiˇ Close as possible, closer than ever
jieˋ
Arrive
s u g (Cangjie Input Code)
Arrive, expire, when an appointed time arrives, appointed time, time (of appointment)
jieˋ shiˊ At appointed time
jieˋ qiˊ Appointed time has arrived
jieˋ 滿manˇ Expired
liˋjieˋ (during) previous sessions
benˇjieˋ This year's, current, is currently
ying¯jieˋ This years
juˊ
Office
s s r (Cangjie Input Code)
Office, MW, measure word for games, situation, circumstance, bureau, tight, narrow
juˊ shiˋ Situation, circumstance
juˊ mianˋ Situation
juˊ mianˋ shi¯ kongˋ Situation getting out of control
juˊcuˋ Restless, nervous, uneasy
chu¯juˊ ""out"" in baseball
shu¯juˊ Book shop
yiˋjuˊ Game
canˊjuˊ Mess, wreckage, (broken/scattered) pieces
youˊjuˊ Post office
jingˇ chaˊjuˊ Police station
qingˊ baoˋjuˊ Bureau of Intelligence, Office of Intelligence
hangˊ tian¯juˊ Space Agency
hangˊ tian¯juˊ de˙ Space Agency's
zheˋ yiˋjuˊ This game
zhanˇ
Display
s t v (Cangjie Input Code)
Display, exhibit, spread, stretch, open, unfold, prolong, postpone, delay
zhanˇ kai¯ Begin, expand, commence
zhanˇ shiˋ Show, display, demonstrate
zhanˇ shiˋ de˙ Demonstrate
zhanˇ shiˋ zhe˙ Showing
zhanˇ shiˋ le˙ Showed, displayed
fa¯zhanˇ Develop, expand, development, expansion
tuoˋzhanˇ Expand
shi¯zhanˇ Display, reveal (one's talent), express one's talent or gifts
cengˊ
Floor
s c w a (Cangjie Input Code)
Floor, layer, story, sheaf, laminate, measure word, for layers, MW
diˋcengˊ Layer of earth, stratum
yiˋcengˊcengˊ de˙ Layered
wuˇcengˊ 5th level, fifth level
yunˊcengˊ Clouds, cloud layer
daˋ qiˋcengˊ Atmosphere, layer of atmosphere, atmospheric boundary layer
youˇ yiˋcengˊ Has one layer, a layer
zhuˇ shuˇ
Category
s e w i (Cangjie Input Code)
Category, class, genus, belong to, subordinate, governed by, (zhu3), have, belong to, study, compose, direct
jin¯shuˇ Metal
jin¯shuˇguanˋ Metal can
qin¯shuˇ Relatives, kin
wuˊ qin¯shuˇ No next of kin
ju¯
Reside
s j r (Cangjie Input Code)
Reside, dwell, live in, live at
ju¯ ranˊ Incredibly, to one's surprise
ju¯ zhuˋ Inhabit, reside (at/in)
ju¯ zhuˋ diˋ Base, residence
ju¯ zhuˋcang¯ Habitat, sealable and self-contained living space
suoˇju¯ Live alone, hermit like
yiˊju¯ Relocate
yiˊju¯ huiˊ Returns, moves back to
yiˊju¯ huiˊ le˙ (have or had) moved back to
yiˊju¯ Livability, suitable for living in
dingˋju¯ Settle
renˊ leiˋju¯ zhuˋ Human habitation
niˊ
Nun
s p (Cangjie Input Code)
Nun, (translit.)
tang¯niˊ Tony
biˇ ji¯niˊ Bikini
biˇ ji¯niˊ daoˇ Bikini Atoll
maˇ tiˊniˊzi¯ Name: Martinez
waˇ teˋniˊ Name: Watney
waˇ teˋniˊ de˙ Watney's
xiaoˇ xiongˊ weiˊniˊ Winnie the Pooh
piˋ
Fart
s p p (Cangjie Input Code)
Fart, break wind, hips, buttocks
geˊpiˋ Slang: explode, react violently, react strongly
wu¯
House
s m i g (Cangjie Input Code)
House, room, shelter
wu¯ zi˙ House, home
wu¯ shangˋ de˙ tiˊ qinˊ shouˇ Fiddler on the Roof
wu¯ dingˇ Roof
shu¯wu¯ Book shop
yuˋwu¯ Bathrooms
jiang¯bingˇwu¯ Ginger bread house
weiˇ yiˇ
Tail
s h q u (Cangjie Input Code)
Tail, tail end, final, remainder, follow
weiˇ ba¯ Tail
weiˇ guˇ Anatomy: coccyx (tailbone)
weiˇ duan¯ End of, tail
lanˇqueˋweiˇluuˇjiˇ anˋ Grasp Sparrows Tail: Roll Back, Press then Push
youˋlanˇqiao¯weiˇ Right Grasp Sparrows Tail
zuoˇlanˇqiao¯weiˇ Tai Ji: Left Grasp Sparrows Tail
zuoˇlanˇqueˋweiˇpengˊ Tai ji: Left Grasp Sparrow's Tail Ward Off
congˊ touˊ daoˋweiˇ From start to finish, from head to tail
minˊ
Citizens
r v p (Cangjie Input Code)
Citizens, people, civilians, civil, masses, private, nation
minˊ zhongˋ Citizens, people
minˊ faˇ Civil law
minˊ zhuˇ Democratic
minˊ zhuˇ huaˋ Democratize
chenˊminˊ Royal subjects, kings/queens people
ziˇminˊ People
renˊminˊ People, general public, citizens (excluding ruling class)
gong¯minˊ touˊ piaoˋ Referendum
gong¯minˊ touˊ piaoˋ anˋ Referendum case
nongˊminˊ Occupation: farmer
zhiˊminˊ Colonize
pingˊminˊ Civilian
pingˊminˊ baiˇ xingˋ Civilians, civilian population, (the) people
yiˊminˊ Immigrate, migrate
shiˋminˊ Citizens, civilian population
shiˋminˊ men˙ Citizens
yuanˊ zhuˋminˊ Aboriginals

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"