Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Box 04

zhiˇ zhi¯ qiˊ
Only
r c (Cangjie Input Code)
Only, merely, just, enough, but, simply, MW, measure word for birds
zhiˇ shiˋ Just, just is
zhiˇ jianˋ le˙ Only built
zhiˇ xiangˇ Only wanted, just wanted
zhiˇ youˇ Only, just, only has, only have
zhiˇ youˇ yiˊ ge˙ Only have one
zhiˇ buˊ guoˋ Only, merely
zhiˇ buˊ guoˋ buˊ shiˋ Just not, only not
zhiˇ liangˇ jian¯ Only two (places)
zhiˇ yaoˋ Should, as long as, want only..., all (someone) has to do is...
zhiˇ shengˋ Only left with
zhiˇ nengˊ Can only, could only
zhiˇ nengˊ geiˇ ta¯ kanˋ For her eyes only, only she can see this
zhiˇ nengˊ kaoˋ ziˋ jiˇ Can only rely on self
zhiˇ haoˇ Have to (due to circumstances), only choice is thus…
naˋzhiˇ shiˋ That's just
naˋzhiˇ buˊ guoˋ shiˋ It was just
queˋzhiˇ hua¯ le˙ Just only spend
buˋzhiˇ Not only, not merely
liangˇzhiˇ Two, both
woˇ men˙zhiˇ shiˋ Only we are
xin¯ zhong¯zhiˇ xiangˇ Only thought, main thought
shengˋ xiaˋ de˙zhiˇ nengˊ kaoˋ All that was left (to rely on, to use)
xiong¯
Brother (Older Brother)
r h u (Cangjie Input Code)
Brother (Older Brother)
xiong¯ diˋ Brothers
xiong¯ diˋ jieˇ meiˋ Brothers and Sisters
dai¯ aiˊ
Dull
r d (Cangjie Input Code)
Dull, stupid, foolish
muˋdengˋ kouˇdai¯ Stunned, eyes staring and mouth agape
muˋdengˋ kouˇdai¯ de˙ Stunned
fa¯ shenˊ me˙dai¯ Waiting for what
lingˋ
Other
r k s (Cangjie Input Code)
Other, another, separate
lingˋ youˇ Otherwise, also have
lingˋ yiˋ Another, the other
lingˋ yiˊ ge˙ The other
lingˋ yiˋ bian¯ Elsewhere, (the) other side
lingˋ yiˋ duan¯ Other end/side
lingˋ waiˋ Another, in addition, also, furthermore
lingˋ waiˋ yiˊ ge˙ Another
lingˋ waiˋ yiˋ bian¯ On the other side
zaiˋlingˋ waiˋ yiˋ bian¯ de˙ On the other side
sui¯
Although
r i o g (Cangjie Input Code)
Although, even though
sui¯ ranˊ Although, even though
bieˊ bieˋ
Do Not/Leave
r s l n (Cangjie Input Code)
Do Not/Leave, depart, not, differentiate, separate, distinguish, different, unique, other, original, misspelled, alias
bieˊ chi¯cuˋ Don't get jealous
bieˊ shiˋ It isn't
bieˊ jinˇ zhang¯ Relax, losen up, don't worry
bieˊ renˊ Other people, anyone
bieˊ dang¯ erˊ xiˋ Take it seriously, don't act like a baby
bieˊ dan¯ xin¯ Don't worry
bieˊ gaoˇzaˊ Don't mess up, don't mess it up, don't cock it up
bieˊ quˋ Don't go
bieˊshuaˇ Don't act as or like, don't play (the)
bieˊ pengˋ Don't touch
bieˊ wuˊ xuanˇ zeˊ Without a choice
bieˊ guanˇ ta¯ Leave him, don't worry about him
bieˊ jiˊ zhe˙ Don't bother, don't worry about
bieˊ shi¯ wangˋ Don't be dissapointed, not to worry, don't despair
bieˊ zuoˋ mengˋ le˙ Stop dreaming
bieˊ dongˋ Don't move
bieˊhuang¯ Don't worry
bieˊ louˋ diaoˋ Don't leave anything out
bieˊ de˙ Different
bieˊ keˋ qiˋ You are welcome
bieˊ zheˋ me˙ shuo¯ Don't say that, don't speak like this
bieˊ rangˋ ta¯ kanˋ Don't let him see, don't let him look
zaiˋbieˊ wuˊ xuanˇ zeˊ xiaˋ Having no other choice
gengˋbieˊ But don't
teˋbieˊ Special, particular, especially, particularly
qian¯ wanˋbieˊ xiang¯ xinˋ Do not believe…
wuˊ
Name Of A State
r v n k (Cangjie Input Code)
Name Of A State, Chinese family name, surname
yuanˊ
Employee
r b u c (Cangjie Input Code)
Employee, staff, member
yuanˊ jingˇ Policeman
yuanˊ gong¯ Employee, worker
renˊyuanˊ Staff, employee(s), worker(s), personnel
quanˊyuanˊ Whole team
huiˋyuanˊ Member(s)
tanˋyuanˊ Agent, secret service agent
tanˋyuanˊ zhenˋ wangˊ Agent down
duiˋyuanˊ Squad, group
wei¯yuanˊ huiˋ Committee
yanˇyuanˊ Actor
guan¯yuanˊ Officials
zuˇyuanˊ Team, crew
zuˇyuanˊ men˙ Team members, crew
zuˇyuanˊ de˙ Team member's
fei¯ xingˊyuanˊ Pilot
zaiˋ zuˇyuanˊ liˊ kai¯ houˋ After the crew has left
jiaˋshiˇyuanˊ Occupation: pilot
yanˊ jiuˋyuanˊ Research staff
xiao¯ fangˊyuanˊ Fire fighters
調tiaoˊ chaˊyuanˊ Investigators
tuˊ jiˊ duiˋyuanˊ Members of a/the commando unit
can¯ yuˇ renˊyuanˊ Participant(s)
dianˋ ziˇ jiˋ shuˋ renˊyuanˊ Computer technician, electronics technician
haoˋ haoˊ
Designation
r s y p u (Cangjie Input Code)
Designation, identification, number, code, mark, symbol, sign, (hao2), cry, shout, howl
haoˋ maˇ Number
shiˊhaoˋ Tenth, number 10
guaˋhaoˋ Registered (post), grab a number (while lining up), register
zhangˋhaoˋ Account, account number/designation
daiˋhaoˋ New name/designation
xinˋhaoˋ Signal
xinˋhaoˋ yuanˊ Signal source
xuˋhaoˋ Serial number
xunˋhaoˊ Signal, communication(s)
xunˋhaoˊ fa¯ sheˋ Transmission
xunˋhaoˊ fa¯ sheˋ qiˋ Signal transmission device
guaˋ le˙haoˋ Grab/take a number
dianˋ huaˋhaoˋ maˇ Phone number
yongˇ xuˋhaoˋ Name: Endurance
jiao¯ tong¯haoˋ zhiˋ Traffic signal(s)
mianˇ yin¯haoˋ USS Maine
zhanˋ shenˊ san¯haoˋ Ares 3
zhanˋ shenˊ siˋhaoˋ Ares 4
maiˋ chong¯ xunˋhaoˊ Signal pulse
tuoˋhuang¯ zheˇhaoˋ Pathfinder probe
qiˊ meiˇ la¯haoˋ Chimera (Boat name)
heˋ miˋ si¯haoˋ Name: Hermes
dieˊ xingˊ xunˋhaoˊ jie¯ shou¯ qiˋ Communications dish, dish shaped receiving device
chuanˊdiˋ xinˋhaoˋ Signal relay
youˊdiˋ qu¯haoˋ Zip code, area code, postal code
aiˋ liˋ si¯haoˋ Iris probe
qiuˊ jiuˋ xunˋhaoˊ Distress signal
shou¯ fa¯ xinˋhaoˋ Signal reception, transceiver, transmitter-receiver
qingˊ tian¯ shenˊ wuˇhaoˋ Atlas 5
saˋ la¯ tuo¯ jia¯haoˋ USS Saratoga
yanˊ
Strict
r r m m k (Cangjie Input Code)
Strict, serious, stern, rigid, rigorous, tight, severe
yanˊ zhongˋ Serious, grave
yanˊ zhongˋ xingˋ Of a serious nature, how important (this is), how serious (this is)
yanˊ miˋ Rigid, exact, precise
yanˊ miˋ de˙ Rigid, exact, precise
zuiˋyanˊ miˋ de˙ Most secure
zun¯yanˊ Dignity
shang¯ shiˋyanˊ zhongˋ Serious injuries, gravely injured
jieˋ beiˋ sen¯yanˊ Guard against, heavily guarded
ku¯
Cry
r r i k (Cangjie Input Code)
Cry, weep
ku¯ guoˋ Had been crying,
qiˋ
Device
r r i k r (Cangjie Input Code)
Device, apparatus, equipment, tool, instrument, utensil
qiˋ guan¯ Organs, apparatus
ji¯qiˋ Equipment, machinery
ji¯qiˋ renˊ Robot, android
wuˇqiˋ Weapon
wuˇqiˋ touˊzhiˊ Throwing weapon (disc shaped)
shiˊqiˋ shiˊ daiˋ Stone age
yiˊqiˋ Equipment, appartus, instrumentation
yueˋqiˋ Musical instrument
jian¯ ceˋqiˋ Monitoring device, monitor, sensor, tracker
fei¯ xingˊqiˋ Flyer, craft with flight abilities
fa¯ songˋqiˋ Transmitter
tanˋ ceˋqiˋ Surveying equipment, probes, detectors
jiaoˇbanˋqiˋ Blender
saoˇ miaoˊqiˋ Scanner
tui¯ jinˋqiˋ Propulsion, propulsion device(s)
bo¯ fangˋqiˋ Media player
leiˊ sheˋqiˋ Laser
huaˋ youˊqiˋ ME: carburetor
chuanˊ ganˇqiˋ Sensor
chuanˊ daoˇqiˋ Interface, connecting device
chuanˊ ganˇqiˋ de˙ Sensor
zhen¯ ceˋqiˋ Detector
ganˇ ceˋqiˋ Sensor, scanner
luˋ youˊqiˋ ME: oil filter
mieˋ yin¯qiˋ ME: muffler
guoˋluˋqiˋ ME: filter
zhui¯zong¯qiˋ Tracking device, homing beacon
liˊ heˊqiˋ ME: clutch
liˊ heˊqiˋ xianˋ ME: clutch cable
liˊ heˊqiˋ pianˋ ME: clutch plate
jiˋ shiˊqiˋ Timer
jiˋ shiˊqiˋ heˊ danˋ Timer equipped Nuclear bomb
jiˋ luˋqiˋ Camera
zhanˋ douˇ ji¯qiˋ renˊ Fighting robot, battle droid, battle robot
taiˊciˋ fuˊqiˋ Server, computer network device
diˋ zhui¯zong¯qiˋ Tracking device, tracker, tracer
jinˋ xingˊ ji¯qiˋ renˊ Advanced robot(ics)
qing¯ xingˊ tui¯ jinˋqiˋ Light thrusters
kong¯ qiˋluˋ qing¯qiˋ ME: air filter
kong¯ qiˋluˋ qing¯qiˋheˊ ME: air box
shenˊ jing¯ chuanˊ daoˇqiˋ Neural interface
xunˋ haoˊ fa¯ sheˋqiˋ Signal transmission device
dieˊ xingˊ xunˋ haoˊ jie¯ shou¯qiˋ Communications dish, dish shaped receiving device
dan¯ chanˊ shanˋ
Single
r r w j (Cangjie Input Code)
Single, only, sole, individual, one, list, form
dan¯ pinˇ Single product
dan¯ jiaoˇ zhanˋ liˋ Standing on one foot
dan¯bian¯ Single Whip
dan¯ jiaˋ Price for one
dan¯ weiˋ Unit, (group, department), interval
dan¯ chengˊ piaoˋ One way ticket
dan¯ ciˋ Single
dan¯ shen¯ Single, unmarried
faˊdan¯ Ticket, fine
gu¯dan¯ Alone, lonely
shiˋdan¯ liˋboˊ Position of weakness
zhangˋdan¯ Bill or check
jianˇdan¯ Simple
jianˇdan¯ de˙ Simple
mingˊdan¯ List of names
qing¯dan¯ List
duan¯dan¯ jiaoˇ zhanˋ liˋ Upright and standing on one foot
dingˋdan¯ Order
xueˊ xiˊdan¯ Study paper
fa¯ chuanˊdan¯ Give out a handbill or leaflet
tong¯ zhi¯dan¯ (written) notification
qin¯ ziˋdan¯ tiao¯ Personally sort out
zheˋ fenˋ mingˊdan¯ This list of names
meiˊ naˋ me˙ jianˇdan¯ Isn't that simple, is not that simple
zhanˋ
Battle
r j i (Cangjie Input Code)
Battle, fight, war
zhanˋ shengˋ Overcome, defeat
zhanˋ maˇ War horse
zhanˋfuˇ Battle axe
zhanˋ huoˇ Flames of battle
zhanˋ huoˇ lianˊ lianˊ Endless flames of battle
zhanˋ shiˋ Warrior
zhanˋ youˇ Comrade(s)
zhanˋ douˇ Battle, fight
zhanˋ douˇ ji¯ Fighter planes, jet fighters, military planes/jets
zhanˋ douˇ ji¯ qiˋ renˊ Fighting robot, battle droid, battle robot
zhanˋ jianˋ Warship, battle ship, naval vessel
zhanˋ shenˊ Ares
zhanˋ shenˊ san¯ haoˋ Ares 3
zhanˋ shenˊ siˋ haoˋ Ares 4
zhanˋ zhuangˋ taiˋ War footing
tiao¯zhanˋ Challenge
tiaoˇzhanˋ zheˇ Challenger
daˋzhanˋ Battle, war, fight
fenˋzhanˋ Strive, fight for
liˋzhanˋ Fight hard, fight against great odds
gong¯ fangˊzhanˋ Battle
pinˇ
Product
r r r (Cangjie Input Code)
Product, article, commodity, item, thing
pinˇ zhiˋ Quality
dan¯pinˇ Single product
shiˋpinˇ Ornament
wuˋpinˇ Things
zuoˋpinˇ Written by, composed by, done by
shang¯pinˇ Product, goods, commodity
chanˇpinˇ Products
baoˋzhaˋpinˇ Explosive ordinance, explosive
baoˋzhaˋpinˇ chuˇ liˇ keˋ Bomb (or explosive ordinance) disposal unit
buˇ jiˇpinˇ Supplies
fuˊ zhiˋpinˇ Reproduction, duplicate, replica
yi¯liaoˊ yongˋpinˇ Medical supplies
kuˋ cunˊ shang¯pinˇ Stock, finished goods, inventory, product that is ready for delivery

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"