Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Box 02

kouˇ
Mouth
r (Cangjie Input Code)
Mouth, gate, entrance, opening, (radical 030)
kouˇ weiˋ Food: taste, flavor
kouˇqiang¯ Oral, mouth
kouˇ qiˋ Manner of speaking, (hidden) meaning
kouˇdaiˋ Clothing: pocket
menˊkouˇ Doorway, main entrance, gate
kai¯kouˇ Open mouth, laugh, sharpen a new blade, cut open
chu¯kouˇ Speak, utter, exit, entrance, export
ruˋkouˇ Entrance, portal
quanˊkouˇ Whole mouth, full mouth
huˇkouˇ Tiger's mouth (part of hand)
huˇkouˇ chuˋ Position of Tiger's mouth (part of hand)
que¯kouˇ Breach, opening
shang¯kouˇ Wound
shang¯kouˇ chuˋ Wound location
jinˋkouˇ Import
muˋdengˋkouˇ dai¯ Stunned, eyes staring and mouth agape
muˋdengˋkouˇ dai¯ de˙ Stunned
tanˋ le˙kouˇ qiˋ Sighed
cao¯ zuoˋkouˇ Control panel, control access panel or hatch or cover
xi¯ le˙ yiˋkouˇ qiˋ Inhale, breath of air
chuanˊ songˋ ruˋkouˇ Teleportation portal
shen¯ shen¯ xi¯kouˇ qiˋ Take(s) a deep breath in, inhales deeply
shen¯ xi¯ yiˋkouˇ qiˋ Takes a deep breath
haoˋ daˋ de˙kouˇ qiˋ Talk big, love to brag
o¯ wo¯
Exclamation
r s m g (Cangjie Input Code)
Exclamation, oh! (I see!)
ne˙ niˊ
(Grammar Particle Used As An Exclamation Or Interrogative Or To Indicate Now)
r s p (Cangjie Input Code)
(Grammar Particle Used As An Exclamation Or Interrogative Or To Indicate Now), woolen material
caiˊ buˊ yaoˋne˙ No way
woˇ gai¯ congˊ naˇ shuo¯ qiˇne˙ Where should I begin?
woˇ men˙ haiˊ nengˊ zenˇ me˙ banˋne˙ What else could we do?
changˋ
Sing
r a a (Cangjie Input Code)
Sing, call loudly, chant
changˋ chu¯ Sing
changˋ zhe˙ Sing
changˋ ge¯ Sing
he¯ heˋ
Drink
r a p v (Cangjie Input Code)
Drink, (he4), shout, call out
he¯ buˋ liaoˇ Can't drink, can't finish a drink
he¯ zuiˋ de˙ Drunk, drunks, drunken
he¯ zuiˋ le˙ Drunk
he¯ diˋ yi¯ bei¯ boˊjueˊ chaˊ qianˊ Before drinking (my) first cup of earl grey
he¯ de˙ liaoˇ Can drink, can finish a drink
he¯ jiuˇ le˙ Drank beer/wine/alcohol
he¯ de˙ taiˋ zuiˋ Too drunk
buˋhe¯ Don't (want to) drink
haoˇhe¯ Delicious (to drink)
haoˇhe¯ de˙ Delicious (to drink)
buˋ nengˊhe¯ Can't drink
meiˊ jiuˇhe¯ le˙ Run out of alcohol
haiˊ yaoˋhe¯ Still drink, but still insist on drinking
ba¯ ba˙
Talkative
r a u (Cangjie Input Code)
Talkative, loquacious, (ba5), (grammar particle indicating a suggestion or imperativeness)
ba¯ taiˊ Bar, counter
zouˇba˙ Let's go
jiuˇba¯ Bar (where alcohol is drunk)
haoˇba˙ Okay, right
danˋ yuanˋba¯ Hope so
henˇ kuˋba˙ Cool (eh)
kuaiˋ shuiˋba¯ Go to sleep now
meiˊ shiˋba˙ Allright, ok
shuangˇ yiˊ xiaˋba¯ Getting together, having sex
henˇ buˊ cuoˋba˙ Not bad
manˋ manˋ laiˊba¯ Take it slowly
li¯ liˇ li˙
Mumble
r w g (Cangjie Input Code)
Mumble, (li3), one mile
baiˇ wanˋliˇ Million miles
hei¯
Hey
r w g f (Cangjie Input Code)
Hey, be silent, be quiet
enˊ enˇ enˋ
Nasal Groaning Sound
r w k p (Cangjie Input Code)
Nasal Groaning Sound
luo¯
(Grammar Particle For Exclamation)
r w l g (Cangjie Input Code)
(Grammar Particle For Exclamation)
maˇ ma˙
Question
r s q f (Cangjie Input Code)
Question, grammar particle (grammar particle used to indicate a question)
zaiˋmaˇ Where are you?
haoˇmaˇ Okay? Is that okay?
niˇ zaiˋmaˇ Are you there
zaiˋ zouˇ haoˇma˙ Before you go…?
ting¯ jianˋ le˙maˇ Did you hear?
dengˇ yiˊ xiaˋ haoˇmaˇ Can you wait a moment, can you give me a second?
niˇ ting¯ jianˋ le˙maˇ Are you listening, can you hear
haiˊ youˇ shiˊ me˙ shiˋmaˇ Anything else?
nengˊ wenˋ weiˋ sheˊ me˙maˇ Can I ask why, might I ask why?
naˇ na˙ neiˇ
Where
r s q l (Cangjie Input Code)
Where, what, how, which
naˇ erˊ Where
naˇ yiˋ zhongˇ What kind of
naˇ yiˋ bian¯ Which side?
naˇ geˋ Which one (of), which one of these…
neiˇ jianˋ Which items of (clothes…)
naˇ liˇ Where
shiˋnaˇ yiˋ zhongˇ (is/are) what kind of
quˋnaˇ liˇ Going where, where to?
zaiˋnaˇ liˇ Is where? Where is...
zaiˋnaˇ kanˋ daoˋ Where was that? where did you see…?
tian¯naˇ Heavens, gosh, god
woˇ gai¯ congˊnaˇ shuo¯ qiˇ ne˙ Where should I begin?
xi¯
Absorb
r n h e (Cangjie Input Code)
Absorb, breathe in, inhale, suck in, stick to, force of gravity, attract
xi¯ yinˇ Attract, draw in, pull in
xi¯ yinˇ le˙ Attracts, attracted
xi¯ le˙ yiˋ kouˇ qiˋ Inhale, breath of air
xi¯ shiˊ Absorbed (as sustinance), sucked dry
xi¯ shiˊ wanˊ biˋ Totally absorbed
xi¯ guanˇ Straw(s)
xi¯ shou¯ Absorb, absorbtion
shen¯xi¯ yiˋ kouˇ qiˋ Takes a deep breath
beiˋxi¯ yinˇ Be attracted (to or by)
shen¯ shen¯xi¯ kouˇ qiˋ Take(s) a deep breath in, inhales deeply
a¯ aˊ aˇ aˋ a˙
Ah!!!
r n l r (Cangjie Input Code)
Ah!!!, Ah!!!, (grammar particle of exclamation)
tuˊ Atu
tian¯ Good lord, oh my god, oh god
shangˋ diˋ God, Oh God, Good Lord
ha¯ haˇ
Sound Of Laughter
r o m r (Cangjie Input Code)
Sound Of Laughter, breathe, bend, Pekinese, Pug
ha¯ liˇxunˋ fuˊ teˋ Name: Harrison Ford
ha¯shan¯ Name: Hussain
ha¯niˊ Name: Honey
ha¯niˊleiˇ mengˋ Name: Honey Lemon
taiˋji¯maˇha¯lingˊ Taj Mahal (India)
shaˊ
What
r o m r (Cangjie Input Code)
What
jiaoˋshaˊ Called what, what is, if not
meiˊshaˊ daˋ buˋ liaoˇ Nothing to write home about, not that big
nianˋ
Read
r o i p (Cangjie Input Code)
Read, chant, mumble, recite
miao¯
Sound A Cat Makes
r t w (Cangjie Input Code)
Sound A Cat Makes, cat meow
chaoˇ
Quarrel
r f h (Cangjie Input Code)
Quarrel, argue, create a racket, disturb others, fight, annoy, dispute
jingˇ baoˋ sheng¯chaoˇ Alarm, warning sound
weiˋ
Taste
r j d (Cangjie Input Code)
Taste, smell, odor, flavor
kouˇweiˋ Food: taste, flavor
yuanˊweiˋ Original flavour
meiˇweiˋ de˙ Tasty, delicious
yiˋweiˋ Habitually, invariably
jiuˇweiˋ Alcohol flavor/smell
yiˋweiˋ Imply, mean, meaning
pingˊ lunˊ yiˋweiˋ Critical, critically
pa¯
Syllable
r q h a (Cangjie Input Code)
Syllable
pi¯pa¯ zuoˋ xiangˇ Crackling or russling sound
pi¯ liˇpa¯ la¯ xiangˇ Makes a coughing sound.
la¯ la˙
Ok
r q y t (Cangjie Input Code)
Ok, (grammar particle for assertion)
zenˇ me˙la˙ What's the matter?
wa¯ wa˙
Wa!
r g g (Cangjie Input Code)
Wa!, infant crying sound, vomit
xiaoˋwa˙ xiaoˋ Laugh out loud
xiaˋ
Frighten
r g c c (Cangjie Input Code)
Frighten, scare, threaten, intimidate
xiaˋxiaˋ Frighten, scare
xiaˋ le˙ yiˋ tiaoˋ Scared, frightened, made (someone) jump
xiaˋ renˊ Sinful person, bad person
xiaˋ poˋdanˇ Frightened, unmanned
xiaˋ deˊ Frightened, scared
xi¯
Laugh
r g r r (Cangjie Input Code)
Laugh
zuiˇ
Mouth
r y p b (Cangjie Input Code)
Mouth, lips, bill, beak, nozzle, talk, speech
zuiˇchunˊ Lips
zuiˇ jiaoˇ Corners of the lips
zuiˇ liˇ Mouth
zuiˇ liˇ hanˇ zhe˙ de˙ (being) yelled/chanted/shouted
pen¯zuiˇ ME: carburetor jet
cha¯zuiˇ Interject
滿manˇzuiˇ Mouthful (of)
qin¯zuiˇ Kiss
lieˊ lieˇ
Babble
r m n n (Cangjie Input Code)
Babble, crying (of babies), (lie3), grin
ya˙ ya¯
Surprise
r m v h (Cangjie Input Code)
Surprise, gape in surprise, (grammar particle indicating surprise)
shiˋya˙ Yes
duiˋya˙ Yes!
haoˇya˙ Great, perfect
henˇ haoˇya˙ Great, good, perfect
a¯ he¯
Scold
r m n r (Cangjie Input Code)
Scold
chi¯ jiˊ
Eat
r o n (Cangjie Input Code)
Eat, drink, suffer, endure, bear, eradicate, destroy
chi¯ dianˇ Nibble
chi¯ dianˇ xin¯ Nibble on snacks, eat finger foods
chi¯ dianˇ dong¯ 西xi¯ Something to eat
chi¯ le˙ Ate, ate up
chi¯ fanˋ Eat
chi¯baoˇ le˙ Full/can't eat any more
chi¯ zhe˙ Eating
chi¯ kuˇ Suffer hardship, "eat bitter"
chi¯ yaoˋ Take medicine
chi¯ guang¯ Polish of, finish eating everything (so that inside of bowl is shiny)
chi¯ buˊ xiaˋ Can't eat any more, can't eat anything else
chi¯ buˋ liaoˇ Can't eat, can't eat everything
chi¯ wuˇ can¯ Eat lunch, lunch
chi¯ de˙ Eat
chi¯ de˙ liaoˇ Can finish eating
chi¯ de˙ Ate, edible
chi¯ guoˋ Tasted
bieˊchi¯cuˋ Don't get jealous
daˋchi¯ yiˋ jing¯ Surprised
huˋchi¯ Eat each other
haoˇchi¯ Delicious
henˇ haoˇchi¯ Delicious
chui¯
Blow
r n o (Cangjie Input Code)
Blow, puff, blast, boast, brag
chui¯ chu¯ Blow (out)
chui¯ daoˇ Blow over
chui¯ paoˋ paoˋ Blow bubbles
chui¯ guoˋ Blew through
feng¯chui¯ Blowing wind
beiˋchui¯ deˊ Blown
wangˇ houˋchui¯ le˙ Blown backwards
beiˋ feng¯chui¯ daoˇ Had wind knocked out
hu¯ hu¯ de˙chui¯ Blowing strongly
weiˊ weiˇ
Only
r o g (Cangjie Input Code)
Only, philosophy (ism), ideal (ism), (wei3), yes answer
weiˊ yi¯ The only
weiˊ yiˋ de˙ Only, single
weiˊ yi¯ yiˊ ge˙ The only one
hu¯
Exhale
r h f d (Cangjie Input Code)
Exhale, breath out, call, cry, shout
hu¯hu¯ de˙ chui¯ Blowing strongly
hu¯ sheng¯ "hu" sound
hu¯ xiˊ Breath, exhale
huan¯hu¯ Cheer
huan¯hu¯ qiˇ laiˊ Cheers, starts cheering
daˇ zhao¯hu¯ Call, shout out, greet
yiˊ mianˋ huan¯hu¯ yiˊ mianˋ xing¯ fenˋ de˙ Cheered excitedly
eˊ oˊ oˋ
Oh!
r h q i (Cangjie Input Code)
Oh!, ah!, (grammar particle of exclamation), recite
hanˇ
Call
r i h r (Cangjie Input Code)
Call, shout out, yell, howl, cry
hanˇ le˙ Called, shouted
hanˇ zhe˙ Yelling, screaming, shouting
hanˇ tongˋ Cry out in pain
hanˇ daoˋ Shouted (to)
daˋhanˇ Shout, shouts, shouted
daˋhanˇ daoˋ Shouted
daˋhanˇ zhaoˊ Shouts
gao¯hanˇ Yell, shout, chant
gao¯hanˇ zhe˙ Yelled, shouted, yelling, shouting, chanting
zuiˇ liˇhanˇ zhe˙ de˙ (being) yelled/chanted/shouted
zaˊ zanˊ
We
r h b u (Cangjie Input Code)
We, use
zaˊ men˙ We
wu¯
Cry
r h r f (Cangjie Input Code)
Cry, sob, hoot
ma˙
Sound
r i j c (Cangjie Input Code)
Sound, (grammar particle used to indicate an exclamation)
ganˋma˙ What's up?
niˇ zaiˋ ganˋma˙ What are you doing?
jiaoˋ
Call
r v l (Cangjie Input Code)
Call, shout, cry, greet, tell
jiaoˋ shaˊ Called what, what is, if not
jiaoˋ zhe˙ Shouts
jiaoˋ che¯ Hail a cab, get a cab
jiaoˋ xingˇ Wake, awake, woke
jiaoˋ sheˊ me˙ mingˊ ziˋ What is your name
jiaoˋ zuoˋ Called
jiaoˋ zuoˋ Called, named
jian¯jiaoˋ sheng¯ Sharp and piercing scream(s)
daˋjiaoˋ Shouts
erˊjiaoˋ laiˊ le˙ And so called
buˋjiaoˋ Isn't called
woˇjiaoˋ niˇ I am telling you, I told you to
geiˇjiaoˋ xingˇ Roused, woke up
baˇ woˇjiaoˋ xingˇ Wake me, woke me
yiˋ sheng¯houˇjiaoˋ houˋ After roaring
ai¯ aiˋ
Interjection
r i o k (Cangjie Input Code)
Interjection, exclamation of surprise, exclamation of pain

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"