Easy Lookup Up for Traditional Chinese Characters: Box 01

huiˊ
Return
w r (Cangjie Input Code)
Return, turn around, go back, answer, revolve, circle, complete
huiˊ le˙ Back to
huiˊ heˊ Re-unite
huiˊ xiangˇ qiˇ Recall
huiˊ laiˊ Return, come back
huiˊ laiˊ le˙ (has) returned
huiˊ baoˋ Report, give a report on returning, reciprocate
huiˊ quˋ Return to, go/goes back to
huiˊ quˋ zuoˋ Go back to work on
huiˊ sheng¯ dingˋ weiˋ faˇ Echo location
huiˊ touˊ Return, turn head
huiˊ touˊ jianˋ See you in a sec
huiˊ daoˋ Returning (to), returned
huiˊ daoˋ le˙ Arrive(d) back at
huiˊ daoˋ jia¯ Coming back home, arriving back at home
huiˊ daoˋ woˇ shen¯ bian¯ Come back to me, come back to my side
huiˊ buˋ laiˊ Can't come back
huiˊ buˊ quˋ Can't go back
huiˊ buˊ quˋ le˙ Can't get back, can't make it back, won't make it back
huiˊ daˊ Answer
huiˊ daˊ niˇ Answer you, give you an answer
huiˊ daˊ daoˋ Reply
huiˊ tiaoˊ Brief note, receipt
huiˊ de˙ laiˊ Can come back
huiˊ de˙ quˋ Can go back
huiˊ fuˋ Get back, recover
huiˊ yiˋ (in) retrospect, looking back on, recalling
huiˊ yiˋ zhe˙ Thinking back, recollecting, recalling
huiˊ bo¯ dingˋ weiˋ faˇ Echo location
huiˊ jia¯ Go back home, return home
huiˊ jia¯ le˙ Home (as in: just returned home)
huiˊ ying¯ Response, answer, responded, answered
houˇhuiˊ Shout(s) back
houˇhuiˊ quˋ Shout back in return
paoˇhuiˊ Run back (to)
paoˇhuiˊ quˋ kanˋ Hurried back to check
paˊhuiˊ quˋ Climbed back to
naˊhuiˊ Retrieve, take back
naˊhuiˊ laiˊ Have back, get back, take back
daiˋhuiˊ Bring back, carry back
qiang¯huiˊ Take back
chou¯huiˊ Withdraw, pull away from
zhaoˇhuiˊ Find
cheˋhuiˊ Withdraw, pull out
jie¯huiˊ jia¯ Bring back home, pick up and bring back home
zouˇhuiˊ Return to, went back to
yiˋhuiˊ shiˋ One and the same thing, caused by, one thing
quˇhuiˊ Retrieve
chong¯huiˊ Rushed back into
wangˇhuiˊ Backwards, (towards self)
wangˇhuiˊ la¯ Pull back (towards self)
fanˇhuiˊ Return (to)
songˋhuiˊ Take back, return to
songˋhuiˊ laiˊ Bring back
zhui¯huiˊ mianˋ ziˇ de˙ Recover one's honor
fangˋhuiˊ Put back
zhang¯huiˊ xiaoˇ shuo¯ Serial novel
bianˋhuiˊ Bring back, change back into
zaoˇ dianˇhuiˊ jia¯ Come home early, go home early
zouˇ buˋhuiˊ quˋ Can't go/get back
zaiˋfanˇhuiˊ yingˊ qu¯ shiˊ While returning to the site
zenˇ me˙huiˊ shiˋ What happened
chuanˊ songˋhuiˊ Transmit/send back to
chongˊ xin¯huiˊ daoˋ Returned refreshed, returned ready to try again
yiˊ ju¯huiˊ Returns, moves back to
yiˊ ju¯huiˊ le˙ (have or had) moved back to
songˋ niˇhuiˊ jia¯ Take you back home
baˇ woˇ la¯huiˊ daoˋ Pull me back
yiˊ quˋ buˋhuiˊ de˙ Gone for good, won't ever return
touˊ yeˇ buˋhuiˊ de˙ Without looking back, without a second thought
woˇ men˙cheˋhuiˊ le˙ We are pulling out, we are coming out
tuˊ
Picture
w r y w (Cangjie Input Code)
Picture, map, drawing, diagram, chart
tuˊ shu¯ guanˇ Library
tuˊ huaˋ Picture
tuˊ pianˋ Images, pictures, photographs
tuˊ Atu
pin¯tuˊ Puzzle, jigsaw puzzle
banˇtuˊ Territory, dominion, household registry, registries
tuˊ Name: Atu
shiˋtuˊ Attempt, try
yiˋtuˊ Intent, intention
ruˊ xiaˋtuˊ As shown (in picture) below
lunˊdun¯ diˋ tieˇtuˊ London Underground (Tube) Map
yuanˊ
Round
w r b c (Cangjie Input Code)
Round, circular, circle, complete, satisfying
yuanˊyuanˊ de˙ Round
yuanˊ xingˊ de˙ Round, circular, spherical
tuanˊyuanˊ Reunite, family reunion
yiˋyuanˊ Realize, complete
chengˊyuanˊhuˊ zhuangˋ Curved
fang¯yuanˊ Radius
xiang¯ yong¯ tuanˊyuanˊ Hugged, reunited
siˋ
Four
w c (Cangjie Input Code)
Four, 4
siˋzhi¯ fa¯ ruanˇ Limbs became weak
siˋ shiˊ Forty
siˋ shiˊ wuˇ 45
siˋ gen¯leˋ guˇ Four ribs
siˋ dangˇ ME: fourth gear
siˋtangˋ 4 (journeys),
siˋtangˋ wuˊ renˊ renˋ wuˋ 4 unmanned missions
siˋ daˋ wuˇ changˊ Four elements (earth, water, wind, fire) five virtues
siˋ chuˋ Everywhere, all around
siˋ chuˋ luanˋ zhuangˋ de˙ Moving every which way and crashing into things
siˋ mianˋ ba¯ fang¯ All around, all directions
siˋ jiaoˇkuˋ Boxers (underwear)
siˋ xingˊ chengˊ ME: four stroke
siˋ zhuang¯ Suit
zhu¯siˋ langˊ Name: Ishiro
zhanˋ shenˊsiˋ haoˋ Ares 4
pi¯ touˊsiˋ Beatles
pi¯ touˊsiˋ diˋ Beatles
erˋ shiˊsiˋ shiˋ Tai ji: 24 Style
erˋ shiˊsiˋ ge˙ yueˋ 24 months
huanˊ guˋsiˋ zhou¯ Look around
diˋ wuˇ shiˊsiˋ 54th
diˋ yi¯ baiˇ san¯ shiˊsiˋ 134th
quan¯ juan¯ juanˋ
Ring
w f q u (Cangjie Input Code)
Ring, circle, snare, trap, (juan1), confine, enclose, encircle, (juan4), enclosure, corral
quan¯ chu¯ Circle (draw a circle around)
yinˊquan¯ Silver rings
lunˊquan¯ ME: Rim
raoˋ yiˋquan¯ Walk around, complete a circle
gao¯ ya¯ xianˋquan¯ ME: coil
guˋ
Stable
w j r (Cangjie Input Code)
Stable, sturdy, immobile, fixed, hard, strong, (price), intrinsic, inherent, solid, sure
guˋ dingˋ Fixed in place, secured (by)
guˋ dingˋ zhuˋ Fixed in place, secured (by)
guˋ taiˋ yingˋ dieˊ Solid state drive, SSD
danˇguˋchunˊ Cholesterol
qiangˊguˋ Strong, unyielding, stubborn, sturdy
tuanˊ
Group/Ball
w j i i (Cangjie Input Code)
Group/Ball, round, circular, sphere, mass, lump, dumpling, society, regiment
tuanˊ yuanˊ Reunite, family reunion
tuanˊ duiˋ Team
jun¯tuanˊ Regiment
yiˋtuanˊ luanˋ dang¯ zhong¯ In the midst of (the) confussion
yiˋtuanˊnianˊnianˊ de˙ Gunky, sticky
maˇ xiˋtuanˊ Circus
xiang¯ yong¯tuanˊ yuanˊ Hugged, reunited
chengˊ yiˋtuanˊ Everyone in a group, entire regiment
luˇ xingˊtuanˊ Tour group
kunˋ
Difficult
w d (Cangjie Input Code)
Difficult, hard, poor, weary, perplex, puzzle
kunˋ nanˊ Difficult
kunˋ jingˋ Difficulty, difficult position
qiuˊkunˋ Confined, trapped
beiˋkunˋ Get(s) trapped
weiˊ
Surround
w d m q (Cangjie Input Code)
Surround, enclose, restrict, encircle, attack (from all around), surroundings, environment
weiˊjin¯ Scarf
weiˊ zhuˋ Surround, enclose
zhou¯weiˊ Surrounding, located around
zhou¯weiˊ de˙ Surrounding
fanˋweiˊ Range
bao¯weiˊ Surround, beseige
dingˋ weiˋ fanˋweiˊ Effective range
fuˋ zeˊ de˙ fanˋweiˊ neiˋ Field of responsibility, within (one's) field of responsibility
yuanˊ
Garden
w g r v (Cangjie Input Code)
Garden, park, orchard
yuanˊ qu¯ Park
gong¯yuanˊ Park, public park
hua¯yuanˊ Flower garden
taoˊyuanˊ xianˋ Taoyuan County
taoˊyuanˊ shiˋ Taoyuan City
houˋyuanˊ Backyard
tingˊyuanˊ Courtyard
youˋzhiˋyuanˊ Kinder garden
tian¯ muˋ zhuang¯yuanˊ Skyfall Manor
yin¯
Because Of
w k (Cangjie Input Code)
Because Of, cause, reason, therefore, accordingly, it follows
yin¯ ciˇ Therefore, and so
yin¯ weiˋ Because (of), due to
yuanˊyin¯ Cause, reason
danˋyin¯ But because
mianˇyin¯ Maine (state in America)
mianˇyin¯ haoˋ USS Maine
shiˋ guˋ de˙ yuanˊyin¯ Cause of the accident
wuˊ faˇ yunˋ zuoˋ de˙ yuanˊyin¯ Limiting factor (beyond which a system won't function)
en¯
Favor
w k p (Cangjie Input Code)
Favor, grace, kindness, gratitude, charitable
manˋen¯ Name: Mann
ganˇen¯ To feel gratitude
ganˇen¯ jieˊ Thanksgiving
guoˊ
Country
w i r m (Cangjie Input Code)
Country, state, nation
guoˊ neiˋ Domestic, within the country
guoˊ neiˋ an¯ quanˊ Domestic security
guoˊ zhong¯ High school
guoˊ jiˋ International
guoˊ jiˋ huanˋ riˋ xianˋ International Date Line
guoˊ fangˊ buˋ Department of National Defense
guoˊ wangˊ King, sovereign
guoˊ jiˊ Nationality
guoˊ weiˇ Name: Guowei
guoˊ ziˋ Chinese Characters, Chinese symbols
guoˊ jia¯ Country, Nation, National
guoˊ jia¯ hangˊ kong¯jiˋ taiˋ kong¯ zongˇshuˇ NASA (National Aeronautics and Space Administration)
kuaˋguoˊ Multi-national
juˇguoˊ National, entire nation
quanˊguoˊ xingˋ National, whole country
meiˇguoˊ American, America
meiˇguoˊ renˊ American
meiˇguoˊ benˇ tuˇ U.S. (United States)
meiˇguoˊ yunˋ tong¯ American Express
meiˇguoˊ taiˋ kong¯ zongˇshuˇ NASA (National Aeronautics and Space Administration)
ying¯guoˊ England, English
zhong¯guoˊ China, Chinese
zhong¯guoˊ fanˋ Chinese Food
wangˊguoˊ Kingdom
waiˋguoˊ Foreigner
aiˋguoˊ Patriotism, patriotic, love for country
aiˋguoˊ xin¯ Love for one's country
deˊguoˊ German
faˇguoˊ France
tongˊ mengˊguoˊ Allies
erˋ zhongˋguoˊ jiˊ Dual nationality, dual citizenship
daˋ ying¯ diˋguoˊ Great British Empire

Easy Lookup

Box 囗

Cover ⺆

Bottom 凵

Left 厂

Right 乛

Vertical 丨

Horizontal 一

Hat 八

Cross 十

Dot 丶

Slant 丿

Hook 𠄌

Cangjie Lookup

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Chinese Symbols and Meanings in the Context
  Movie Plot Outlines

  The Martian

  Chinese Symbols and How To Find Them

  Meanings and the Chinese Symbols that Mean Them

  What's new?

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 09

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 09.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 09"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Slant 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Slant 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Slant 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 04

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 04.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 04"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 08

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 08.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 08"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 07

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 07.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 07"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Dot 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Dot 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Dot 06"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Cross 05

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Cross 05.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Cross 05"

  May 15, 2017

  Chinese Character Dictionary Box 06

  The Online Easy Lookup Chinese character dictionary includes 1600 Chinese symbols and meanings along with pinyin pronounciation, cangjie input code and character combinations (Chinese words). This is section Box 06.

  Continue reading "Chinese Character Dictionary Box 06"

  Apr 30, 2017

  Hook 04

  The Hook shape Easy lookup key includes Traditional Chinese Characters or Symbols that start with a hook shape or line that bends to the right.

  Continue reading "Hook 04"

  Apr 28, 2017

  Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 10 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 8 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 9 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 7 Chinese Symbols and Meanings In Context"

  Apr 28, 2017

  Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context

  The Martian, in context Chinese to English word dictionary with links to online Easy Lookup Chinese Character dictionary which contains 1600 Chinese symbols and meanings.

  Continue reading "Martian 5 Chinese Symbols and Meanings In Context"